ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 2, LSP305, lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»13 65%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.55

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»2 10%
50%»8 40%
75%»8 40%
100%»2 10%

Genomsnitt: 3.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 30%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 30%

Genomsnitt: 2.65

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 60%
Ja, i hög grad»6 40%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»12 60%
Ganska stor»2 10%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»5 25%
Ganska liten»10 50%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»6 30%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.55

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 42%
Hög»1 5%
För hög»10 52%

Genomsnitt: 4.1

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 15%
Hög»6 30%
För hög»11 55%

Genomsnitt: 4.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»4 20%
Dåligt»5 25%
Godkänt»10 50%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med den muntliga presentationen »
- skrivstudion »
- Det muntliga gjorde att inlärningen på bägge delarna blev bra.»
- toppenbra att samarbeta med reaktorprocessen.»
- Kontroll av rapportskrivande. Kunskaper som behövs fräschas upp eller nya som lärs in.»
- Inget!»
- samarbetet med reaktorprocesser»
- Bra genomgångar, lätt att få hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tyckte det var onödigt med delinlämningarna som inte hade med rapporten att göra. Det tog mycket tid från arbetet med rapporten och andra studier.»
- på tok för lite tid för allt som ska göras. det är en bra kurs men alldeles för lite tid för att kunna sätta sig in o titta på det man ska göra.»
- Tycker det var för mycket moment som tog väldigt mycket tid som inte var rimligt på en så liten kurs (poängmässigt). Kändes i vissa perioder som den tog mer tid än 7½,p kurser.»
- Alldeles för mycket att göra för att vara en sådan liten kurs. Alla inlämningar och uppgifter varje vecka var onödiga ( de som inte hade med reaktorprocesser att göra)!»
- Alldeles för mycket inlämningar och dumma obligatoriska övingar som skulle göras. Tog för mycket tid av de riktiga kurserna (reaktorprocesser och termodynamik).»
- Föreläsarens mall för hur en labbrapport ska skrivas överensstämmer inte med det vi sedan tidigare har lärt oss här på chalmers. Detta orsakade flera gånger irritation och oro. »
- Mer genomgångar av hur en rapport ska se ut och möjligt lite mindre fokus på grammatik. Vet att det är en central del i ett språk men hade känts mer "rätt" med mer rapportgenomgångar. Inte så mycket "lämna in uppgifter" utan att mer se på hur en rapport ska se ut.»
- Att man ska ha en lärare som fattar hur man ska skriva en rapport på kemi!»
- Det jag funderat mest över under kursen är det faktum att den teori vi går igenom kring rapportskrivande är alldeles för avancerad i förhållande till den rapport vi skriver. Inte så att det vi lär oss är för avancerat med rapporten är för simpel för att allt ska kunna appliceras.»
- Mängden uppgifter som man får. Bara den muntliga uppgifter täcker ju de 1,5 högskolepoängen som kursen är värd. Antalet föreläsningar borde minskas och helst inte vara obligatoriska.»
- Kanske att ta bort alla "små" inlämningar. Jag tyckte det var för mycket att göra i kursen sett till poängen på den. Även om det upplevs som små inlämningar som går relativt fort så tar det mycket tid. »
- Vi vill inte höra hur dåliga våra uttal samt grammatik är (det beror på hur man framför det). Det är väl bättre att vi vågar prata och skriva än att man blir nertryckt i skorna. Det var faktiskt därför som jag slutade komma på föreläsningarna i slutet. Annars var jag där.»
- Fler tillfälle med eget arbete då man har möjlighet att ställa frågor.»
- tycker att alla övningar på internet samt inlämningsuppgifter tar alldeles för mkt tid för att det bara ska va e 1,5 poängs kurs. Däremot kanske man inte behövde göra uppgifterna men då blir det set ju som att man bara testar befintliga kunskaper. Det var även rätt otydligt hur labbrapporten skulle skrivas, vad som skulle vara med vart och svårt att inte skriva för mkt. Tycker inte att det var den bästa mallen och att den skilde sig från tidigare mallar vi använt. »

16. Övriga kommentarer

- Onödig kurs.»
- bra kurs men måste få mera tid»
- mycket av undervisningen kändes meningslös eller ineffektiv, det hade varit bättre om lektionstillfällena användes till att skriva på rapporten, det hade gett mer. »
- De här poängen borde kunna utnyttjas bättre, jag blev verkligen inte bättre på engelska efter detta. »
- Dålig kurs, helt värdelös! Dock bra med engelska men det är på fel sätt!»
- Två tunga kurser som kombineras med denna kursen, det blir för mycket totalt sätt.»
- Möjligheten till ens utveckling i engelska och skrift i allmänhet borde absolut finnas tillgänglig men inte denna omfattning med tanke på den redan högbelastade period det är. På papper står det 1,5 hp, 0,75 hp per period. Vi har ju gjort mer arbete än vad vi fått i poäng.»
- Första delen med gramatiken var rena ryska rolletten......när man satt och tränade i det programmet. Det var så otroligt mycket att ta in och detta skulle vara 1,5 hp. Jag satt och jobbade rätt mycket med detta och klarade precis godkänt. Tycker inte alls att den insatsen speglar poängen man fick. Andra delen var presentation av en uppgift i reaktorprocesser. Bara lösa uppgiften tog så lång tid att det inte fanns tid att lägga på presentationen. Till sist labbrapporten.......skriva labbrapport på engelska..........tar ju dubbelt så lång tid som att skriva på svenska....har inte fått feedback men vi lär ju vara sågade vid fotknölarna som vi var vid inlämning av inledning och metod. Sedan uppskattar jag inte att mina texter som blivit totalt sågade visas inför alla i klassen. Jag är här för att lära mig ja......men det var riktigt klumpigt. Hela klassen blev tysta och hoppades att inte deras texter skulle komma upp. Tycker egentligen att kursen kan vara bra.......... Allt detta skall motsvara 3 veckors heltidsstudier...TROR INTE DET Jag tycker inte att detta stämmer övverens. Jag kan anta att många av oss som läser kemi inte är jätteduktiga på engelska....vi har andra talanger. Skall ni ha kvar den i nuvarande form behövs mer tid till kursen...dvs det ligger inte tok många & stora kemikurser samtidigt samt poäng som motsvarar kursens innehåll. Fast nu när jag skrivit detta inser jag att en stor del av problemet är att reaktorprocesser kräver för mycket. Det ligger för mycket i läsperiod 2 och 3.»
- För mycket jobb i förhållande till antal poäng.»


Kursutvärderingssystem från