ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 10/11 Miljö och Hållbar utveckling, LBT625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-26 - 2010-11-18
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Kursutvärdering Miljö och Hållbar utveckling, LBT 625

Markera det alternativ som du anser stämmer bäst överens med din uppfattning. Läs noga! Ge ett spontant svar och tänk inte efter för länge. Står det "lärarna" tänk "läraren" där det passar

1. Lärarna motiverade mig att gör mitt absolut bästa under kursen och ansträngde sig för att göra ämnet intressant*

32 svarande

Håller med - absolut»7 21%
Håller med - delvis»11 34%
Varken eller»8 25%
Håller med - knappast»4 12%
Håller mer - inte alls»2 6%

Genomsnitt: 2.46

2. Jag tyckte att det var en intressant kurs och blev inspirerad*

32 svarande

Håller med - absolut»4 12%
Håller med - delvis»12 37%
Varken eller»6 18%
Håller med - knappast»3 9%
Håller mer - inte alls»7 21%

Genomsnitt: 2.9

3. I examinationen förväntades jag visa om jag kunde generalisera min kunskap och tillämpa min kunskap i nya situationer*

32 svarande

Håller med - absolut»4 12%
Håller med - delvis»14 43%
Varken eller»7 21%
Håller med - knappast»5 15%
Håller mer - inte alls»2 6%

Genomsnitt: 2.59

4. Kursmålen hjälpte mig att organisera mina studier i ämnet.*

32 svarande

Håller med - absolut»6 18%
Håller med - delvis»11 34%
Varken eller»6 18%
Håller med - knappast»6 18%
Håller mer - inte alls»3 9%

Genomsnitt: 2.65

5. Jag hade tillräckligt med tid att lära mig ämnet*

32 svarande

Håller med - absolut»6 18%
Håller med - delvis»14 43%
Varken eller»5 15%
Håller med - knappast»6 18%
Håller mer - inte alls»1 3%

Genomsnitt: 2.43

6. Kursen stärkte min förmåga att resonera med andra på ett trovärdigt och analytiskt sätt.*

32 svarande

Håller med - absolut»3 9%
Håller med - delvis»9 28%
Varken eller»12 37%
Håller med - knappast»5 15%
Håller mer - inte alls»3 9%

Genomsnitt: 2.87

7. Lärarna gav mig användbar respons på mitt arbete under kursen.*

32 svarande

Håller med - absolut»8 25%
Håller med - delvis»11 34%
Varken eller»7 21%
Håller med - knappast»5 15%
Håller mer - inte alls»1 3%

Genomsnitt: 2.37

8. Kursen utvecklade mina analytiska färdigheter*

32 svarande

Håller med - absolut»2 6%
Håller med - delvis»8 25%
Varken eller»10 31%
Håller med - knappast»7 21%
Håller mer - inte alls»5 15%

Genomsnitt: 3.15

9. Lärarna uppmuntrade oss att testa våra egna idéer*

32 svarande

Håller med - absolut»1 3%
Håller med - delvis»9 28%
Varken eller»12 37%
Håller med - knappast»5 15%
Håller mer - inte alls»5 15%

Genomsnitt: 3.12

10. Examinationen fick mig att förstå ämnet på ett djupare sätt.*

32 svarande

Håller med - absolut»1 3%
Håller med - delvis»8 25%
Varken eller»6 18%
Håller med - knappast»8 25%
Håller mer - inte alls»9 28%

Genomsnitt: 3.5

11. Arbetsbelastningen i kursen var för tung och vi hade inte tillräckligt med tid att till fullo förstå ämnet.*

32 svarande

Håller med - absolut»4 12%
Håller med - delvis»9 28%
Varken eller»13 40%
Håller med - knappast»2 6%
Håller mer - inte alls»4 12%

Genomsnitt: 2.78

12. Lärarna var duktiga på att förklara saker som hade med ämnet att göra.*

32 svarande

Håller med - absolut»3 9%
Håller med - delvis»14 43%
Varken eller»6 18%
Håller med - knappast»7 21%
Håller mer - inte alls»2 6%

Genomsnitt: 2.71


Till slut

Använd utrymmet och tyck till

13. Mina förväntningar på kursen var…,,.

- att jag skulle lära mig hur jag kan arbeta med miljö och hållbar utveckling i mitt yrkesliv.»
- Inte särkilt höga, p g a tidigare årskursers erfarenheter av den.»
- att lära mig sätt att förbättra miljön och sätt att skapa en hållbar utveckling»
- Att den inte skulle vara så bra, har hört från tidigare år att det vart rörigt och flummigt. Att i princip alla kommer få rest på både tenta och grupparbete.»
- mer inriktade på konkret miljö, dvs mer vad som egentligen är bra och dåligt för miljön - inom byggbranschen.»
- vet ej»
- få större förståelse för miljö och hållbar utveckling och lära mej att kunna tillämpa det på olika områden för framtiden.»
- Att den skulle anknyta till byggbranschen men det gjorde den ju inte alls. »
- Att jag skulle få mer information om den nyaste miljö tekniken, innovationerna och lösningarna som skulle hjälpa mig som byggare. Vi fick istället analytiska verktyg för att komma på det själv.»
- Förhoppningarna på kursen var att fördjupa mina kunskaper om hållbart byggande inom byggsektorn och förstå hur jag som framtida byggingenjör kan påverka miljön. Jag har längtat efter den här kursen sedan årskurs ett, men är inget annat än besviken. Varför kursen överhuvudtaget inte tar upp miljöproblematiken i byggbranschen är för mig ett mysterium! Och nej Annas föreläsning om material, hafsigt ihop satt några timmar innan föreläsningen, där allt byggde på gissningar från hennes sida räknas inte... Jag skulle velat ha svar på frågor som: Vilka miljöproblem finns i byggbranschen? Vad byggs/anläggs idag som är hållbart och miljövänligt (inspiration)? Vilka material är bäst att använda? Hur och när fungerar ett Sedumtak? Hur ser byggtekniska detaljer ut i ett nollenergihus? Vilka miljövänliga installationer bör man känna till? Vad är hållbar stadsplanering? Kan man genom att planera vägar minska bilanvändandet? Vilka material i en väg bör man undvika? Hur återvinner man material? Vilken forskning finns? Var finns det brister inom själva byggbranschen? etc. etc. etc... Så vitt jag vet så finns det dessutom en avdelning på Chalmers som håller på med just bygg och miljö. Varför använder sig inte denna kurs mer av dem? Ett otroligt slöseri på kunskap om den inte når ut till studenterna.»
- Att få lära mig hur man som byggnadsingenjör ska tänka för att kunna utveckla ett hållbart samhälle och även få grundläggande kunskap inom miljö och hållbar utveckling för att kunna föra egna resonemang och utveckla ideér inom ämnet.»
- Att få en kunskap angående miljötänkande och kunskap inom byggsektorn.»
- att lära mig mer om miljö och hållbar utveckling. att lära mig hur man ska agera för en bättre miljö. »
- Att lära mig mer om hur jag kan verka som byggingenjör för att nå en hållbar utveckling»
- Att se sambandet mellan hållbar utveckling och byggindustrin »
- få förståelse för ämnet och koppla det till mitt kommande arbetsliv.»
- att den skulle vara tung arbetsbelastning och svår att klara.»
- Intressant och relevant ämne inför framtiden och jag förväntade mig få en djupare förståelse för hur man inom byggbranschen kan bidra till en hållbar utveckling. »

14. Det viktigaste jag lärt mig i kursen är..

- hur jag som privatperson kan vara mer hållbar.»
- Livscykeltänkande, att alltid ha det i bakhuvudet»
- Vet ej»
- sättet att tänka i dagens debatt om miljö och hållbar utveckling.»
- Allmänt miljötänk»
- olika sätt att analysera miljöproblem.»
- ekologiska fotavtrycket»
- En liten mer bredare förståelse vad hållbar utveckling är samt de analytiska verktygen MKB, LCA, DPSIR och riskanalys. Sen besitter jag den andra delen information ganska bra pga att jag har en bredd allmänbildning»
- Jag tycker kunskapsinnehållet har varit litet. Anna kunde konsten att prata om nästan ingenting i fyra timmar. Hon hade också en otroligt skev uppfattning om vad vi läste i andra kurser gällande hållbar utveckling och förväntade sig att vi skulle ha en otrolig mängd allmänkunskap vi inte besitter. Det är tråkigt att kursen fokuserar mer på problematiken än lösningarna. De allra flesta har idag bra baskunskaper när det gäller exempelvis växthuseffekten och farliga miljögifter. När det kommer till verktygen/redskapen för analysen så gick vi visserligen igenom olika metoder, men ändå kände jag att jag aldrig lärde mig dem. Det var någon bild här, några ord där, litet hopp till något helt annat och så tillbaka till en ny bild... jag saknaden den röda tråden, tydlighet och ordentliga genomgångar! »
- Vet faktiskt inte, tyckte det var 7.5p bortslösad tid för att vara ärlig.»
- hur illa ställt det är med världen just nu. modeller (dpsir, lca) för att kunna göra förändringar.»
- Ekologiskt fotavtryck»
- de olika analys verktygen »
- Nyttiga miljöbegrepp, dess betydelse»
- Mycket generell kunskap om läget i världen »
- Att Chalmers inte har tillräckligt stor kontroll på vilka kurser som faktiskt ges under namnet "miljöteknik", för detta var under all kritik.»

15. Speciellt bra var ..

-
- Övningarna, som öppnade upp för diskussioner.»
- Upplägget för projektarbetet, lärandemålen»
-
- studiebesök, fokus på aktuellaa diskussioner om hållbar utveckling.»
- Lärarna»
- Övningarna, då man här gick igenom och diskuterade de viktigaste delarna i kursen.»
- Det enda som kändes relevant var föreläsningen med arkitekten. »
- Analys verktygen DPSIR, LCA, MKB och riskanalys. »
- Mikael Edens föreläsning och handledarna i rapportskrivandet. »
- Att det fanns noga genomtänkta övningar som var till stor hjälp om man bestämde sig för att genomföra dem på ett ordentligt och seriöst sätt.»
- Det enda som var relativt bra var föreläsningen om passivhus och energi.»
- övningarna. bra att tillämpa kunskap lite mer praktiskt.»
- Övningarna»
- Att få jobba med byggingenjörerna i projektet, dock efterfrågas mer schemalagd projekttid eftersom det var svårt att få ihop det»
- Vissa föreläsningar med förklarande power points samt lite lugnare tempo så man hinner ta in samt skriva vad som sägs.»

16. Mindre bra var…,

- att man inte fick raka svar på några frågor, eller någon negativ kritik. Det blev ganska flummigt, både på övningarna, projekthandledningarna och på tentagenomgången. Detta gjorde det mycket svårt att veta vad som förväntades av oss.»
- Handledning, kursinnehåll.»
- kurskompendiet, svårt att slå i det då det inte finns register, en del rader fattades ord på och så var det jobbigt att läsa boken liggande.»
- Flummigt, konstigt upplägg på tenta,. konstigt att man måste vara godkänd på del 1 innan del 2 rättas, det innebär ju mer än 50% rätt eftersom del 2 inte räknas till ett godkänt resultat.»
- för lite konkreta byggexempel och vad man egentligen gör med avfall. Svårt att greppa vad man egentligen skulle lära sig om miljö förutom hållbar utveckling.»
- Övningarna»
- att kursen var rörig. det var svårt att förstå kursPM då det inte var upplagt som i andra kurser. det var inte heller alltid lätt att förstå projekt uppgiften. då man inte alltid fick konkreta svar och förslag. alla i gruppen hade olika uppfattning av vad som skulle göras trots att vi frågade lärarna många gånger.»
- Att det var många olika moment. Både övningar, rapportskrivning och muntlig redovisning samt tentamina. Detta tyckte jag kändes ite för mycket. Även att man redan innan tentamina visste att man med stor sannolikhet inte kommer klara den då statistiken var som den var.»
- resten»
- Det var rent felaktiga påståenden ibland. Vid enstaka tillfällen tenderade vissa elementära aspekter på vad som skapar hållbar utveckling förbises pga av att det inte var lika "politiskt korrekt". Man uppmuntrades inte till diskussion och kritiskt tänkande tvärtom. »
- Dags att göra om och göra rätt? Föreläsningarna saknade struktur, den röda tråden var snarare ett rött trassligt garnnystan. Det gick inte att följa med att anteckna, dels för att det gick för fort och dels för att föreläsningarna var väldigt röriga. Intrycket var ofta att det handlade lite om det ena och sedan lite om det andra och sedan lite om det tredje för att gå tillbaka till det första för att hoppa till ett fjärde samtidigt som vi pratade om det tredje osv... Det hade underlättat om vi fick ut PowerPoints i tid, samt att dessa strukturerades upp: förvandla stödorden till riktiga meningar, förklara bilderna med ord etc. Övningarna var fullständigt menlösa. Varje uppgift var för stor och för luddig för att man på ett effektivt sätt skulle kunna få ut något av värde. Verktygen/redskapen var dessutom inte ordentligt förklarade innan för att vi på ett bra sätt skulle kunna använda dessa under övningarna. Plus i kanten för de extra poängen på tentamen som gjorde det värt att sitta av tiden under övningarna. Rapporten har potential att bli otroligt bra, men som den var utformad denna gång handlade det mest om hur man skriver rapporter. Tentamen var ett enda stort skämt. Det som efterfrågades på tentamen lyckades vara helt fristående från både föreläsningar, övningar och rapporter. I stort byggde den på de allmänkunskaper Anna förutsatte att vi hade innan vi började kursen. Självstudier i all ära, men kopplingen föreläsning-tentamen borde vara en självklarhet. Jag hörde dessutom rykten om att frågorna poängsattes efter den som skrivit mest? Jag hoppas verkligen det var ett illvilligt ryckte! Den som gjorde tentan borde också fundera över om det är rimligt att under 5 timmar skriva långt över 10 sidor och ändå känna att man kanske inte blivit godkänd. »
- Att det var en läsperiod med väldigt hög arbetsbelastning ifrån många ämnen och att man för att kunna få ut det man önskar av övningarna var tvungen att läsa in sig på ämnet och skaffa sig endel förkunskaper vilket vi sällan hann med. Ibland blev det även tidsbrist under övningstillfällena.»
- tid för rapport. det låg för lite fokus på rapporten trots att den är en så pass stor del av kursen.»
- Att anna inte kan ta relevanta exempel i byggbranchen. Att vi inte följde fackspråks mall på rapporter. Tentan som var dåligt formulerad och med massa fel »
- den ojämna nivån hos handledarna, beroende på vilken övningsgrupp man var med i så fick man olik nivå på handledningen.»
- För mycket att göra på lite tid. Tex. var det för långa övningsuppgifter.»
- Alldeles för hög arbetsbelastning för så få poäng! Blev så mycket med föreläsningar, tenta, projekt, redovisning och övningaratt det mesta bara blev halvdant och egentligen bara en kamp emot klockan att hinna.. därför kände jag att förståelsen fick komma i andrahand. »

17. Jag skulle vilja föreslå lärarlaget som planerar kursen nästa år att..

- att göra den mer inriktad mot bygg. Har ni inte själva kunskapen så ta in en gästföreläsare från branchen, som man gör i alla andra ämnen. Jag vill veta hur jag som ingenjör kan vara hållbar och "miljövänlig" i mitt yrkesliv. Inte hur jag som privatperson blir det. Självklart är det privata, med moral och värderingar, en viktig del, men jag känner inte att jag fått några användbara verktyg som jag kan applicera på mitt kommande yrkesliv. Hur funkar det i verkligenheten? Är det ekonomiskt försvarbart att källsortera allt? Går det i praktiken? Gör man det idag? Hur ska man tänka när det kommer till transporter och elförsörjning under byggtiden? Mer yrkesliv och mindre privatliv.»
- Gör kursen byggrelaterad, om nuvarande examinator saknar kunskaper så byt ut denne. Otroligt omitivarande att kursen inte ger några kunskaper man har användning av.»
- Kanske ha en hemtenta? På så sätt har man tid att tänka och resonera och komma på bra läsningar och välutvecklade svar.»
- inte göra så avancerade förklaringar inför uppgifter och projektarbete. Man förstår bättre om det inte är allt för invecklade förklaringar. Diskussionerna kommer igång även utan avancerade meningar och förklaringar i långa texter.»
- Inrikta sig ännu mer på miljö inom byggbranchen»
- göra PM i samma typ som andra kurser. ha en utförligare förklaring till projektuppgiften. om möjligt ta bort tentan från denna kurs, då till och med läraren sa att det var en diskussions kurs så känns projektuppgiften, muntligredovisningen och gruppövningarna mer representativa för betyget. »
- Mer inriktat mot byggbranschen»
- Ibland var det svårt då man kunde fråga olika lärare och få olika svar på samma fråga. Detta gör oss elever irriterade och förvirrade då vi inte vet vem vi ska lyssna på. Och att skylle på den mänskliga faktorn i alla dessa fall går inte.»
- Denna gången handlade kursen om 90% allmän miljö och 10% bygg. Borde vara tvärt om. Att ha övningar som knyter an till vad vi ska jobba med inte handla om fattiga land i Afrika eller hur kött påverkar miljön. Vi har nu läst 7,5 poäng miljö och jag vet fortfarande inte vad som verkligen görs ute på en byggarbetsplats för att förbättra miljön och det verkar inte lärarna heller veta. Arbetet var inte heller särskilt relevant, kan inte förstå vad transporter har med byggsektorn att göra. »
- Relatera mer till byggbranschen och byggteknik, exempel ifrån samhället i övrigt hela tiden blir irrelevant och trivialt. Mer diskussionsvänligt klimat, detta är ett ämne med mycket barnsjukdomar läraren har inte alltid rätt!»
- Föreläsningarna måste bli tydligare och den röda tråden måste hittas. Exempelvis kunde de ha börjat stort och förklarat den generella miljöproblematiken i världen under någon föreläsning, sedan gått över till olika verktyg/redskap för att analysera problemen och tillsist ägna mest tid åt att fördjupa sig i miljöproblematiken runt byggbranschen. Steg för steg jobba sig ner till det en byggingenjör kommer syssla med. Jag saknade också en bra kursbok. Kurskompendiet vi hade i år föreslår jag att man gör om till pdf och lägger ut på kurshemsidan som uppslagsbok till kursmålsfrågorna. Jag skulle också rekommendera boken "Byggekologi" av Varis Bokalders och Maria Block som ny kursbok. Övningsuppgiftern hade jag gärna sett att de blev mindre, mer individuella och fokuserade på att lära oss använda LCA, riskanalys, DPSIR osv. Kanske ett övningshäfte med facit hade varit på plats? Därefter kunde några av de sista övningstillfällena gå djupare in på analys av olika hållbarhetsproblem och vi hade haft redskapen att kunna få ut mer av diskussionen! Rapporten skulle behöva en mycket tydligare frågeställning, gärna med mer fokus på bygg och miljö och i mindre grupper. Fem personer i en grupp är för mycket, speciellt när arbetet är mycket stort och man tvingas arbeta med ”,okända”, människor, "ju fler kockar desto sämre soppa"... Jag fick intrycket av att det viktigaste med tentamen var diskussionen runt bygg och miljö. Därför ställer jag mig frågande till den traditionella tentamen och föreslår istället en hemtentamen. Alternativt skulle jag gärna se att den traditionella tentamen avgränsades till mycket tydligare frågor! Som tentan såg ut denna gång kunde varje fråga besvaras med en hel forskningsrapport om man så ville. Det vore också bra om tentamen dimensionerades efter 5 timmar, inte att 80% ska ha rest och komplettera upp senare. Då är tentamen för stor! Att jag önskar att kursen övergick från att allmänt diskutera miljöproblemen i världen till att rikta in sig mot byggbranschen behöver jag väl inte nämna... Ett önsketänkande är: Gör om kursen från grunden, för den har varit en fullkomlig katastrof!! »
- Inte använda lärare från "miljöcentrum" på Chalmers utan istället hitta lärare som kan byggsektorn och är intresserade av miljö inom samma sektor.»
- fokusera mer på byggbranschen. »
- Ta in föreläsare som sysslar med miljöfrågor i byggbranchen »
- skriva ett projektarbete som är mer inriktat på byggbranschen, så man kan skriva något mer konkret och komma fram till ett faktiskt resultat. »
- göra färre övningar men ta mer tid till varje eftersom man inte riktig hann ta till sig övningen och förstå den. Dessutom förklara mer innan övningen börjar och anmärka på fel i reslutaten i större utsträckning. »
- Göra antingen färre övningsuppgifter eller ha samma antal men förkorta dom.»
- välj antingen projekt eller tenta och skall övningarna vara kvar.. genomarbeta dem lite mer så dem känns lärorika och nödvändiga istället för att locka med ett halvt poäng för att slösa bort ett par timmar.»
- Att fundera över vilka som faktiskt har kompetensen att hålla i en sådan kurs.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från