ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 2 12/13 Materie- och vågteori, FFY371

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»10 20%
Godkänt»21 42%
Gott»13 26%
Mycket gott»4 8%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen känns rätt orelevant.» (Dåligt)
- Kursen spretar åt många olika håll, det är inte så mycket förståelse utan snarare lära sig hantera formler. Tycker att målet med kursen har varit oklart» (Dåligt)
- Bra övningsledare dock» (Dåligt)
- Mer och mindre relevant för linjen. Materiebiten är kanske inte vad jag tycker är mest intressant..» (Godkänt)
- Spretig kurs, svårt att förstå vad man faktiskt ska kunna.» (Godkänt)
- Föreläsningarna är, speciellt i del 2, katastrofala. Föreläsaren står och läser ur sina egna anteckningar, vilket är precis vad som står i kompendiet. Kompendiet är dessutom undermåligt och ny kurslitteratur hade varit på sin plats. Stort plus för akustiklaben där man för första gången fick lite perspektiv på vad kursen handla om, i alla fall en del av den. Bra även med duggor och inlämningsuppgifter. » (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.18


Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna ha tillägnat sig en grundläggande förståelse av svängande system, växelströmskretsar, materialegenskaper och ljudutbredning, samt kunna utföra elementära beräkningar inom dessa områden.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 46%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 16%

Genomsnitt: 2.16

- Vet som sagt inte ens om jag har sett dem, skulle försöka hitta dem på studentportalen nu, men de finns inte på hemsidan vad jag kan se.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ger varken till eller från att ha läst dem. Inte till mycket hjälp alls. Kunde göras mer konkreta.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen men framförallt gamla tentor ger en bra indikation på vad man ska kunna i kursen. Kunde varit lite utförligare och mer specifika. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 13%
Ja, målen verkar rimliga»30 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.88

- Har inte riktigt läst några konkreta mål, men kursen känns lite dom repetition av gymnasiekunskap» (?)
- Mycket kunskap från både kemin och fysiken från gymnasiet kommer till användning. Kursen prioriteras tyvärr bort eftersom man läser den samtidigt som hållfen, om man jämför dessa två kurser så är det orimligt att de ger samma antal högskolepoäng. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Har ju inte sett dem men kursen var lätt» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»16 41%
Ja, i hög grad»20 51%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.58

- Beräkningsdelen är mest att bolla med formler, och egentligen varken kul eller relevant. Förståelseduggan tycker jag är bättre anpassad till vad man förväntas kunna efter kursen.» (I viss utsträckning)
- Ty låga krav, men de testades absolut.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»9 18%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»23 46%
Mycket stor»12 24%

Genomsnitt: 2.77

- Överlag tråkiga föreläsningar med undantag från Pontus experiment :-)» (Mycket liten)
- Har endast varit på ett fåtal föreläsningar och insåg ganska snabbt att dessa inte skulle vara till någon hjälp för min inlärning. Man kan lika gärna läsa i kompendiet själv. Bra dock med duggor som gör att man hänger med i kursen trots att man inte är på föreläsningarna. » (Mycket liten)
- var knappt på några föreläsningar men starnberg då han inte gav mycket mer information än vad som stod i kompendiet. pontus föreläsningar var bra! kul med en engagerad föreläsare. » (Ganska liten)
- den har varit mer till hjälp på del 2 jämfört med del 1 & 3» (Ganska stor)
- Då har det varit räkneövningar som varit givande.inte föreläsningarna tyvärr.» (Ganska stor)
- Personligen tycker jag att det var svårt att få grepp om vissa beteckningar, framför allt skillnaderna i reell och komplex (ex amplitud) och vad de är lika med (max utslag) eller liknande, och hur man kan skriva om dem för att lösa ett problem.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»11 22%
Ganska liten»13 26%
Ganska stor»17 34%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.44

- endast gamla tentor som vart till hjälp» (Mycket liten)
- Texten i häftet har inte alls varit till hjälp, kanske om man missat en förelösning men inte annars. Det gäller särskilt del 1 och 3. Räkneuppgifterna har självklart varit till hjälp för inlärningen. » (Mycket liten)
- Pluggar bara gamla tentor» (Mycket liten)
- Det jag lärde mig nästan allt på var att lösa gamla tentor» (Mycket liten)
- Kompendiet var dåligt, copy/paste från massa olika ställen.» (Ganska liten)
- Till störst hjälp har gamla tentor varit. Har inte räknat några uppgifter i kompendiet och knappt läst det. Verkar som att man kan klara denna kurs utan att göra detta. » (Ganska liten)
- Kompendiet skulle behöva ses över, dels är det en del grammatiska fel och frågetecken lite här och var och sen skulle, framför allt del 2 och kap 3,4 i del 1 behöva fyllas ut med mer text och förklaring vad saker och ting betyder.» (Ganska liten)
- Jag tycker att det inom vissa kapitel har varit svårt att begripa tillvägagångssättet för räkneuppgifterna utifrån det man läst i boken. » (Ganska stor)
- kompendiet var bra! kunde dock vara mer utförligt.» (Ganska stor)
- Del 2 var väldigt bra skriven, del 1och 3 kunde varit tydligare. Föreläsningsanteckningarna var väldigt bra som komplement till del 1 och 3 » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»11 22%
Ganska bra»25 51%
Mycket bra»11 22%

Genomsnitt: 2.91

- Vad är det för system att boka labbar på papperslappar som hämtas i pausen och detta tar halva föreläsningen? När det finns bra bokningssytem på nätet är det väl att föredra att använda det och utnyttja föreläsningstiden till ngt vettigare. Information om labbar kan bli mycket bättre, tex häftet som skulle läsas och räknas i glömdes läggas ut så fick man en tidig tid hanna detta ej göras innan labben. Tider (ex vilka veckor som labbar sker) vore bra om det fanns medi kurs pm. » (Mycket dåligt)
- fixa så att inlämingar & anmälningar funkar på hemsidan!!» (Ganska dåligt)
- material har kommit upp sent på kurshemsidan t.ex. inför lab. Dessutom borde man ha löst det administrativt vad det gäller digital anmälan till lab.» (Ganska dåligt)
- Allt bör skötas via kurshemsidan, anmäla via papperslistor är förlegat.» (Ganska dåligt)
- Att bara lämna ut papper för val av grupper och tid blev ju kaos...» (Ganska dåligt)
- tex anmälan till lab i pappersform behöver förbättras, hade vart bättre via pingpong för att förhindra irritation i klassen. » (Ganska dåligt)
- Fungerade över lag okej, var en gång då labb-PM inte kommit upp och vi skulle ha labben samma dag. Svårt då att förbereda sig inför den vilket var synd då laben gav stor förståelse för akustikdelen. Hade varit bra om vi också hade haft med oss teorin innan laborationen genomfördes. » (Ganska bra)
- Materialet har väl delats ut lite sent några gånger, sen borde anmälningarna till labben ske via hemsidan.» (Ganska bra)
- lappsystem för anmälning av labbar fungerade sådär, föredrar ping-pong» (Ganska bra)
- Elektronisk anmälan till labben vore att föredra.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»2 4%
Låg»10 20%
Lagom»32 65%
Hög»5 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Vilket var tur eftersom hållfen har tagit då mycket tid. Detta är självklart negativt men det beror framförallt på den krävande kursen som hållfen faktiskt är.» (Låg)
- Kursen har som tidigare nämnts prioriterats bort eftersom hållfen har tagit så mycket tid. Så arbetsbelastningen i denna kurs blir lite vad man gör den till. » (Låg)
- pluggade i princip inte någonting förrän 1 vecka före tentan men klarade ändå tentan med marginal.» (Låg)
- Men det blev lite stressigt i del 1 och 3 då vi inte hade så många räkneövningar och det var många uppgifter som skulle räknas. Det hade varit bra om man fick veta vilka uppgifter som var viktigast så att man kunde prioritera om man inte skulle hinna göra alla.» (Lagom)
- Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om belastningen. Jag har känt mig så pass förvirrad när det kommer till denna kursen att jag vet inte ens hur belastningen har varit. jag tror kursen måste knytas ihop mer innan belastningen kan öka.» (Lagom)
- Hållfastheten har tagit för mycket tid så man har inte kunnat ägna sig åt denna kurs» (Lagom)
- den var varken för hög eller för låg. Perfekt enligt mig. » (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»20 41%
Mycket bra»17 35%
Har ej sökt hjälp»8 16%

Genomsnitt: 3.62

- Fler räknestugor» (Ganska bra)
- En räknestuga skulle vara bra då man räknar och då kunna ställa frågor.» (Ganska bra)
- För beräkningsdelen var det alldeles för lite tid till att ställa frågor. Och det tillfälle som gavs låg för nära tentan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 24%
Mycket bra»36 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 14%
Hög»22 44%
För hög»20 40%

Genomsnitt: 4.26

- Främst hållen men förvirringen från denna kurs har inte hjälpt.» (Hög)
- Hållfen var riktigt jobbig» (Hög)
- Pga hållfkursen som var betydligt mer krävande. » (Hög)
- Hållfasthetläran var ju svår ,)» (Hög)
- Mitt eget val att läsa 150%... » (För hög)
- Två inlämningar + två duggor samt lab (vilken var skitbra) i denna kursen medan vi läser hålfastighetsläran samtidigt med stor dugga, stor inlämningsuppgift samt att den kursen kräver mycket studeringstid har gjort att belastningen varit väldigt hög.» (För hög)
- Den andra kursen vi läste samtidigt var den som tog mest tid.(Hållfasthetslära)» (För hög)
- De sista två veckorna var det för mycket i den andra kursen, samtidigt som vi hade akustiklab sent på kvällen.» (För hög)
- Hållfen har ju en galen arbetsbelastning så materia och vågteori hamnar i skymundan och prioriteras bort då nästan all tid läggs på den andra kursen. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sirap»
- Ljudlabb och inlämningsuppgifterna.»
- gamla tentor som läggs ut, men lägg gärna ut fler. repetitionsföreläsnigen »
- räkneövning på tavlan »
- Dugga och inlämningsuppgift. »
- Bra med duggor så man kan beta av lite poäng under kursens gång.»
- Akustik delen stryk resten»
- Duggorna, akustiklabben. Storgruppsövningarna »
- Inlämningsuppgifterna, duggorna»
- Duggor, inlämningsuppgifter»
- Flervalsfrågorna på duggorna»
- Att lägga upp föreläsningsanteckningarna så välskrivna. Del två i kompendiet var bra skrivet»
- Duggor»
- Akustik labben och räkneövningarna med Igor och Hans»
- Labben i det ekofria rummet»
- Bra upplägg med att kunna skaffa sig extra poäng inför tentan på inlämningsuppgifterna och duggorna.»
- Duggorna och inlämningsuppgifterna»
- duggor och inlämningsuppgifter. bra system»
- Lärarna var bra!»
- Lärarna, som varit mycket bra och tillmötesgående. »
- laborationerna bidrog bra till inlärningen! »
- Igor Zoric som övningsledare för demo.uppgifter. Samt föreläsarna.»
- Föreläsningarna»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt annat.»
- använd kurshemsidan för administrativa saker, skriv inte bara av kompendiet på föreläsningarna - ger inget & tappar studenter. »
- Se fråga 8. »
- schemalagda räknestugor»
- Bättre litteratur, bättre koppling mellan föreläsning, uppgifter och tentor. »
- Fler räknestugor. Tråkigt i år att två st föll bort under sista delen av kursen... Ett plus vore om man kunde lägga kursen i ett fast block enligt blockschemat, för att underlätta för BI-studenter att kunna närvara vid alla tillfällen.»
- föreläsningarna skiljde sig åt, antingen väldigt enkla eller svåra»
- Kurslitteraturen, att föreläsaren inte enbart läser direkt ur anteckningarna. vi är fullt kapabla till att läsa dessa själva. »
- Fler räknestugor, ev färre demonstrationsräkningar»
- Anmälningar via studentportalen istället för för hand.»
- kurslitteraturen bör förbättras, och kanske se över de olika delarna och få dem att hänga mer samman. »
- Materiedelen hade inga bra föreläsningar»
- Ordningen med dugga 2 och inl 2»
- Använda kurshemsidan bättre.»
- Det bör framgå tydligare att teoridelen är separat på duggorna och att beräkningsdelen behandlas på tentan.»
- Kursens struktur. Fick för lite information om kursens planering, svårt att planera sitt egna schema. Gav mig onödigt mycket stress.»
- Laborationen kändes inte vara till hjälp alls»
- Lite seriösare, inte lika mycket "lite grann från all fysik"»
- Gör ett mer utförligt kurspm. »
- gör föreläsningarna i del 2 (med Hans) mer innehållsrika. gör kompendiet mer utförligt. kändes lite väl kortfattat. »
- ingen förändring bör ske av vad jag kan komma på i skrivande stund. Är nöjd med kursen!»
- Första inlämningsuppgiften kom nog lite för tidigt. Hade inlämningen varit någon dag senare hade det underlättat. »
- Kurslitteraturen till del 1 och 3!»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Flummig kurs.»
- Väldigt oklar och rörig kurs.»
- Bifoga gärna formelsamlingen separat till tesen och inte i som nu eftersom man då får bläddra och bläddra istället för att ha tesen och formelsamlingen var för sig. »
- Värt att fundera över arbetsbelastningen i hösten för väg- och vatten årskurs 2. kan man inte fördela ut de tunga kurserna på våren också?»
- Pontus gör ett kanonjobb! »
- Några utav föreläsningarna i del 1 och 3 "pratades bort" , en halv föreläsning gick åt till att labbgrupperna skulle skriva upp sig på listan. Kan tyckas lite respektlöst mot oss studenter. »
- Intressant kurs men rörig i del 1 och 3. En planering över kursens föreläsningar, räknestugor och övriga delar (dugga, inlämning, lab) hade varit underlättande. »
- Rolig lab i tysta rummet. »
- Grymma genomgångar! »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.18
Beräknat jämförelseindex: 0.54

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från