ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Miljö- och elteknik, EEK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-14 - 2012-01-19
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 69%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»15 38%
Cirka 20 timmar»16 41%
Cirka 25 timmar»4 10%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»4 10%
75%»10 25%
100%»24 61%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

38 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»4 10%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»3 7%
Målen verkar rimliga»31 81%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.6

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

(tentamen, rapport och konferens)

39 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»0 0%
Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»15 38%
Ja, i hög grad»22 56%

Genomsnitt: 3.51


Undervisning, projektarbete och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»17 43%
Mycket bra»19 48%

Genomsnitt: 3.41

6. Hur väl fungerade Yngve Hamnerius föreläsningar?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»21 55%
Mycket bra»15 39%

Genomsnitt: 3.34

7. Hur väl fungerade Ola Carlssons föreläsningar?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»18 48%

Genomsnitt: 3.45

8. Hur väl fungerade Magnus Gustafssons föreläsning?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»17 47%

Genomsnitt: 3.41

9. Vad tycker du om projektuppgiften?

39 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»6 15%
Ganska stor»27 69%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.92

10. Hur väl har det fungerat att arbeta efter projektmodellen LIPS?

39 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Ganska dåligt»18 46%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.33

11. Hur väl fungerade handledningen kring projektet?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»21 53%

Genomsnitt: 3.46

12. Vad tycker du om fackspråks engagemang i kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 3.08

13. Hur väl fungerade konferensen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»25 64%

Genomsnitt: 3.61

14. Hur väl fungerade tentamen?

35 svarande

Mycket dåligtt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»17 48%

Genomsnitt: 3.42

15. Allmäna kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Bra föreläsningar av Ola Carlson, mycket intressant. LIPS modellen mycket svår att implementera. Känns inte alls relevant alls. »
- Granskningen av tentan kunde anslagits på hemsidan. Lips var mest i vägen men det är ändå bra att ha sett den. Man förstår att det är till god nytta om man skall framställa en produkt men kanske inte till en skriven rapport som i vårt fall.»
- Tentan känns onödig. LIPS bra tanke men inte speciellt användbart i vårt fall.»
- Kurshemsidan är en röra. Mindre antal mappar!»
- Det unika och tjocka kurs-pm:et är svårt att jobba med. Man hittar inte bland all information även om det är väldigt informativt. Ett förslag är att även lägga det på kurshemsidan uppdelat i relevanta stycken.»
- Inte jättemotiverande föreläsningar. Det är väldigt märkligt vis att läsa power point till en tenta. Ni borde göra någon sammanfattning eller säga vad som är viktigt. Det va väldigt många diagram att lära sig om man vill lära sig alla. Om man inte vart på föreläsningar så är blir detta mycket märkligt. I stort sätt va föreläsningarna ok.»
- Har inte gjort tentan eftersom what har läst miljöinriktningen. Bra att man använde lips, men var lite svårt att göra i detta projektet. Men ändå bra att man fick se hur det fungerar!»
- Bara en gammal tenta delades ut innan ordinarie tenta - hade gärna sett fler.»
- För lite elteknik...»
- Läste Miljövänliga energikällor i ettan, så hade Ola Carlsson som föreläsare då, skrev därför inte heller tentamen. Märkte knappt av fackspråk, vad gjorde de? Jag saknade lite handledning vad gäller tryck av poster. För att den ska bli bra krävs det lite kunskap, som jag fick av TeknologTryck. Jag har inte heller märkt av att vi jobbade enligt någon projektmodell... Konferensen var trevlig, tyvärr drog den ut lite på tiden! »
- Jag inser att det är svårt att välja relevanta ämnen, men det hade varit intressant med ett ämne som var mer tekniskt avancerat. Med det nuvarande ämnet (i mitt fall oljesand) blev arbetet mest ett gymnasiearbete som bestod av att söka information och skriva en sammanfattning, utan större analyser. Ett mer tekniskt ämne där vi själva kan göra analyser och bearbeta data hade gjort att kursen kändes mer relevant. I mitt tycke är det inget problem om kursen behandlar saker vi inte gått igenom i annan undervisning, det är bara att lära sig. Jag var inte särskild imponerad av LIPS-modellen, men å andra sidan använde vi den knappt. Eftersom alla inlämningar redan var bestämda, och det dessutom stod i kurs-PM exakt vad man ska göra fanns det inget behov av planering. Om kursen ska behandla projektarbete tycker jag det räcker med att man sätter ett slutinlämningsdatum och ger vissa tider då man kan lämna in disposition/utkast om man vill. Det gör att gruppen måste planera mer själva,och därmed kanske behöver använda LIPS mer. Man kan på torsdagsmötena följa upp så att alla grupper ligger i fas. »
- Fackspråket kom in sent i bilden. Respons/kritik på postern kom 2 dagar innan konferensen, då var postern redan färdigställt. Blev stressigt att börja ändra i sista sekund.»
- Kunde inte komma åt utdelat material av ngn anledning, antagligen tekniskt fel.»


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»25 65%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.94

17. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

38 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»2 5%
Förbli densamma»33 86%
Höjas lite»2 5%
Höjas markant»1 2%

Genomsnitt: 3.05

18. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

39 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»5 12%
Förbli densamma»33 84%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.89


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»12 30%
Gott»17 43%
Mycket gott»8 20%

Genomsnitt: 3.79

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ola Carlson, elteknik biten. Bra att träna på att jobba i grupp»
- Föreläsarna och konferansen.»
- Rolig projektuppgift»
- Tentan, handledarna, yngve, »
- Konferensen var väldigt bra.»
- Bra upplägg och lagom med tid till alla deadlines!»
- Bra initiativ med att minska dubbelinlärning för e-miljöstudenterna. Konferensen är ett trevligt och bra sätt att samla allas examination och få hela gruppen aktiv samtidigt.»
- Kursmaterialet, föreläsningarna och konceptet som helhet.»
- Intressant att prova på ett "riktigt" projekt så det bör bevaras.»
- Att man använder lips och skriver projektplan och planering för framtida projekt. »
- Att man får välja grupper själv»
- Metoden med möten och handledare som kommer in och kommer med positiva kommentarer och konstruktiv kritik.»
- Konferensen var bra. Uppdelningen på redovisningen var också bra, att alla inte var tvungna att göra allting. Det var bra att projektledare och rapportör inte roterade, det gav kontinuitet i arbetet.»
- Handledningarna, upplägget av tentamen samt konferensen och föreläsningarna.»
- Upplägget kring skriftlig tentamen, dvs. mitt i perioden.»
- Vikten av att arbeta i projektform.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge istället för att använda lips krav på vad som bör rapporteras mer konkret så löser grupperna det.»
- Mer uppdateringar på hemsidan. Jörgens förslag om egen tidsplan? Det kan nog vara nyttigt.»
- TENTAN!»
- Fler projekt med "elektro" anknytning Ge tillgång till projekten så tidigt som möjligt samt få fart på planeringen, vi behöver tidigare inse hur lite tid det är. Lite tid mellan retur av 1 utkast samt inlämning av projekt. »
- Användningen/upplägget av Lipsmodellen, »
- Projektuppgifterna är ofta inte ämnesrelaterade till programmet, därför kan inte projektledarna fungera som bollplank. Bättre insyn från projekthandledarna, både i ämnet och även i gruppernas enskilda arbeten. »
- Göra projektet på engelska så engelskan får lite motion. Bättre utformad projektplan.»
- Att använda LIPS på samma sätt som i ett "riktigt" projekt på t.ex. ett företag fungerar inte och blir snarare en omväg än ett hjälpmedel tyckte alla i gruppen. Detta då vi klarade att göra en bra planering utan att detaljerat följa LIPS.»
- Även om man inte uppgiften ska vara valbar, så känns det som att tors lv1 känns ganska sent. Man kan inte göra något innan. Mitt förslag är att få uppgiften innan första gruppmötet om det går att lösa. Dispositionsinlämningen ligger långt bort men efter den så är det inte långt mellan inlämningarna. Dispositionen borde kunna lämnas in tidigare även om man behöver tid på sig att samla information om uppgiften. Det blir svårt om man kommer på fel spår att hinna jobba ikapp den "förlorade" tiden efter dispositionen.»
- Mindre grupper, eller någon form av system där inte hela gruppen får sota för att en del inte sätter sig in i problematiken och gör det de ska.»
- Vart tog eltekniken i projektdelen vägen? Det handlade inget om el vilket va lite tråkigt.»
- Lite tydligare föreläsningar om redovisning och poster. Kunde vara mer konkret och kanske lite praktiska övningar istället för bara föreläsning så att man får testa på det!»
- LIPS modellen kan ses över. Det fanns flera saker att ändra, främst de dokument vi förväntades använda var av låg kvalitet. Det hade även varit bra med lite mer information om själva modellen och hur den ska användas. Mötesprotokollen och tidsplaneringen var dem delar av LIPS som fungerade bra. De andra delarna av LIPS hade vi ingen större nytta av.»
- Lips var väldigt konstig, blev en börda. Jag skulle vilja se ett mer självständigt arbete där gruppen inte direkt kontrolleras av handledare, där man kan bestämma deadlines själv.»
- Färre personer i varje projektgrupp skulle antagligen göra arbetet effektivare.»
- Kör på engelska»
- Tydligare projektmodell, som det var nu så påverkade det i princip endast projektledaren och rapportören.»
- Föreläsningarna var inte jättebra, och tentamen kändes onödig. Givetvis är det bra att testa kunskaper, men det var mest att memorera lite meningar och skriva exakt samma sak på tentamenstillfället. Dessutom var tiden för tentamen för kort tycker jag, jag hade behövt mer tid för att skriva ner det jag kunde på frågorna. Några sätt som man kan förbättra tentamen är att antingen göra den mer uppsatsbetonad eller ha färre uppgifter med fler poäng på varje. Att ha fler sexpoängsuppgifter hade gjort att man kan kräva mer resonemang och inte bara skriva ner fakta.»
- Jag förstår som sagt att en projektstruktur måste gås igenom, i vårt fall LIPS, men pga att projektets omfattning (kort tid) så blir det svårt att anpassa projektet efter modellen. »
- Användningen av lips-modellen. Boken om lips kändes väldigt överflödig och onödig att införskaffa när den inte behövde användas.»
- Kanske mer tips/föreläsningar om hur det är att arbeta i projektform. Grupperna var i mitt tycke för stora (9 personer)»

22. Övriga kommentarer

- Kurs som blir vad man gör det till. Jag och min grupp ville göra bra ifrån oss så vi lade ner väldigt mycket tid. Ibland kunde Robban komma lite mycket of topic vilket tog onödig tid. »
- Har visserligen inte fått betyg än men känns viktigt att man på något sätt har en diskussion kring bedömning. Kan ju vara så att ni tycker vissa bitar saknas mm. men att det finns goda argument till det... tycker det hör till god sed att den som sätter betyget behöver motivera till eleverna»
- Vet inte om jag tycker LIPS boken var värd att ha, då hjälpen vi behövde ändå fanns på kurshemsidan!»
- Det är väldigt positivt att man har möjlighet att få så mycket hjälp av handledarna, även om det ibland kan kännas som att de kommer in och "stör".»
- Som nära relaterad till gruppledaren i gruppen så blev jag förvånad efter man delegerat ansvar ut i gruppen så blev saker inte gjorda efter förväntan. Trots tal om att mer måste göras inför alla inlämningar och att vissa deltagare måste ta större del och skriva mer blev inte mycket gjort. Det slutar med att arbetet varken är klart till första draften eller andra draften i min mening. Man kunde gjort mycket mer med den om allt material kommit in i tid. Trots påtryckningar att princip allt material skulle vara inhämtat innan första draften eller direkt därefter så blev det inte gjort. Van i en gruppdynamik där gruppledaren oftast inte behövs mer än att samla ihop folket, delegera och skicka ut dem igen så var detta nytt. Vad gör man med människor som inte är så intresserade att lägga tid på det. Istället blev de sista veckorna hektiska för att man själv fick gå igenom text efter text och utöver det skriva saker som inte hade gjorts bara för att allt skulle bli klart. Denna extra tid är inte bra eller rimlig om man nu vill ta en svår kurs som Elfält. Detta är självklart mitt perspektiv. Men tydligare riktlinjer med andra ord för hur man kan hantera sådana problem. Hur man ser det i tid, då detta var en ny erfarenhet för mig så kom det lite plötsligt. Värt att notera är att personerna fortfarande gjorde saker.»
- Ganska givande kurs med "riktigt" projekt. Ni kan nog släppa lite på tyglarna och överlåta ansvaret om projektets framfart till projektgruppen. Jag är lite besviken på att det inte gavs några förvarningar om granskning på tentan förutom på tesen som man lämnat in. Konferensen va spännande och givande men ni får planera om med tiden. Ingen presentation eller opposition höll sig inom tidsramen»
- Rolig kurs»
- Kort sammanfattning av mina åsikter: Kursen kändes som en gymnasiekurs. Ställ större krav på projektarbetet och lämna mer av planeringen till studenterna. Om jag har skrivit oklart eller förvirrande är det bara att skicka ett brev och fråga vad jag menar (vikahl@student.chalmers.se). Min sista kommentar gäller inte den här kursen enbart, utan är allmänt för alla kurser, nämligen kurs-PM. Det borde tas fram en mall som alla kurser MÅSTE följa på hur kurs-PM ska ska se ut. En dubbelsidig A4 med tentamensdatum, inlämningsdatum, granskningsdatum (det måste gå att bestämma det innan kursen börjar) samt läromål och allmän kontaktinfo. Resten av informationen bör läggas i separata filer på kurshemsida. Med det nuvarande kurs-PM:et finns visserligen mycket information, men det är oöverskådligt och i stora delar irrelevant. Det är inte gamla tentor man vill ha när man skriver ut kurs-PM:et.»
- Tanken att arbeta i grupp och vara ansvarig för resultatet tillsammans med andra är intressant.»


Kursutvärderingssystem från