ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ingenjörsmetodik 08/09, MPP082

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-10-28
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»7 30%
Cirka 20 timmar»10 43%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.17

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 13%
100%»20 86%

Genomsnitt: 4.86

- Missad undervisning på grund av sjukdom» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 52%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 34%

Genomsnitt: 2.26

- Men jag tror att det inte direkt går att få tydligare mål med tanke på kursämnet» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»3 23%
Vet ej/har inte examinerats än»4 30%

Genomsnitt: 2.84

- Det hade nog gått att "smita undan" lite om man hade velat eftersom varje person inte testades enskilt. Men jag tror inte att det var något problem utan att alla hade uppnått målen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»12 52%

Genomsnitt: 3.52

- Det har varit väldigt skiftande, seminarierna var jättebra, men jag vet fortfarande inte varför vi hade föreläsningar i gruppdynamik och genus. De var ingen höjdare.» (Ganska stor)
- mkt teori har jag fått från föreläsningar och så har vi fått testa olika metoder mer praktiskt, vilket gjort att jag vet hur jag ska använda dem.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»5 21%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»6 26%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.3

- Kurslitteratur: ganska liten Utdelat material: ganska stor» (Ganska liten)
- Böckerna vi hade var inte särskilt bra - de repeterade mest det läraren berättade om i en annan form och det stod rätt så mycket självklara saker. För att få ut kunskap motsvarande en föreläsning kanske man fick läsa 100 sidor och då fick man reda på samma saker som under föreläsningen.» (Ganska liten)
- Jag har inte läst så mycket eftersom jag fått ut mycket av seminarier och föreläsningar.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»8 34%

Genomsnitt: 3.26

- en kurshemsida med allting samlat hade varit bättre» (Ganska dåligt)
- tog lite tid innan TD fick tillgång till göran gustavssons pdf:s.. annars mycket bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»12 52%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.52

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»9 40%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- långa diskussioner som inte leder någonstans och dåligt ansvarstagande.» (Ganska dåligt)
- Det var lite jobbigt att få saker gjorde för en person i gruppen hade svårt att acceptera och lyssna på de andras åsikter, detta gjorde att arbetet gick väldigt långsamt.» (Ganska dåligt)
- Vi har inte fått någon undervisning i gruppdynamik och hur man bäst sammarbetar kring ett projekt. Det borde vi få!!!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»15 65%
Hög»6 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Det var jobbigt när man hade två parallella uppgifter på slutet och bara ett par dagar för att göra den ena (förbättra en produkt).» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 30%
Hög»13 56%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.82

- lite ojämn» (Lagom)
- Detta är säkert kopplat till problemen i sammarbetet inom gruppen eftersom detta gjorde att det kändes som att uppgiften va jobbigare än den egentligen var.» (Hög)
- Det är inte ovanligt att man är uppe på TD vardagarna 8-19 eller 8-21 och så på lördag kanske 11-18 och så söndag 11-18. Det är orimligt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 17%
Gott»12 52%
Mycket gott»6 26%

Genomsnitt: 4

- Jag förstod aldrig riktigt meningen med den här kursen. Fast som sagt, Örjans designmetodik-seminarier var jättebra (det miniprojektet med produkten var helt klart det bästa under kursen!), tyvärr kan jag inte säga samma sak om resten. Och hela den här uppsatsen förstod jag heller aldrig riktigt poängen med. Det kändes lite som att skriva en resebroschyr om en plats man aldrig varit på. Men det kanske var det som var meningen.» (Dåligt)
- Det var ganska luddigt vad som skulle ingå i uppsatsen och vad vi skulle komma fram till. Dessutom verkade vår handledare inte heller ha riktig koll på hur uppsatsen skulle se ut. Det kändes som att olika handledare satte olika stor press på sina grupper.» (Godkänt)
- Det var bra att skriva uppsats, bra examinationsform. » (Godkänt)
- i början tyckte jag kursen kändes lite ointressant, men allteftersom vi kom igång med skrivuppgiften och framförallt det extra lilla grupparbetet då vi skulle vidareutveckla en produkt, kände jag att jag lärde mig mycket och att det var intressant» (Gott)
- Bra inledning/första inblick på vad utbildningen leder till.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- TD-alumnis som berättar om var de är idag. »
- Örjans designmetodik.»
- det lilla grupparbetet med produktutveckling.»
- Gästföreläsare»
- De olika föreläsningar från fd TD studenter eller andra yrkesverksamma inom TD eller industriell design »
- Föreläsningarna med industridesigners, maskiningenjörer och fd TD-studenter»
- Örjan - en höjdpunkt i kursen»
- Examinationen/redovisningen. Det va avslappnat och lätt att hänga med och få tydlighet i vad man hade lärt sig. Det va dessutom bra att man fick presentera sina resultat i en grupp.»
- undervisningssättet och besök av olika yrkesroller. »
- Gruppuppgiften där vi utvecklade en produkt. Det var bra eftersom vi då fick praktisera de metoder osv som vi lärt oss om. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Få någon form av röd tråd genom kursen.»
- lite tydligare (och tidigare) instruktioner kring hur den muntliga redovisningen skulle gå till»
- Att kunna inkluderas möjligtvis fler maskin ingenjörer etc. Samt ev. något företag som skulle kunna beskrivna sina egna produktutvecklingsprocesser.»
- Slutarbetet bör genomföras i mindre grupper om kanske två personer istället. För att minska arbetsbördan kan man då minska ner uppgiften. Men för att öka förståelsen inom området tror jag att det är viktigt att få hela gruppen engagerad i uppgiften, och det är mycket lättare om man bara är en mycket liten grupp.»
- Att man själv får välja grupp till uppsatsen om produktutvecklingsprocessen»
- Ingengörsmetodiken med Göran - han upprepar nästintill ordagrannt vad som står i powerpinten! viktiga saker men det blir väldigt långtråkigt och meningslöst...»
- Se till att alla får samma förutsättningar och sätta tydligare mål och ge bättre instruktioner angående skrivandet av uppsatsen.»
- Föreläsning och workshop om hur man jobbar i grupp!!! Kolla lite på om det finns några bättre kursböcker. De vi hade var ok dock men inte top notch. »
- Känns som en sjukt flummig potpurri-kurs.»
- Lite bättre formulering av skrivuppgiften om PU. Det var lite diffust vad den skulle innefatta. Tyckte att den var dåligt strukturerad och det gjorde det svårt för oss att strukturera upp arbetet eftersom det tog ett tag innan vi hade fått grepp om vad skrivuppgiften egentligen skulle handla om.»

16. Övriga kommentarer

- Tycker som sagt att kursen var lärorik i vissa avseenden så som introduktion till programmet, samt vad det innebär att ha valt det här programmet.»
- Det kändes ändå som att kursen va givande i att få mig att inse vilken typ av roll en Teknisk Designer ska ha i produktutvecklingsprocessen, vilket jag har uppfattat som syftet.»


Kursutvärderingssystem från