ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd maskinkonstruktion HT09, LMU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»31 57%
Cirka 20 timmar»9 16%
Cirka 25 timmar»4 7%
Cirka 30 timmar»7 12%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 1.92

- Har närvarat på samtliga lektion/föreläsningar men ej några studier utöver det.» (Högst 15 timmar)
- Inga problem att hinna med utdelade uppgifter på schemalagd tid.» (Högst 15 timmar)
- Läste i gymnasiet fördjupningskurs i CAD (Cad A, B, C, D).» (Högst 15 timmar)
- Har inte arbetat många timmar utöver den schemalagda tiden.» (Högst 15 timmar)
- Cadat egna modeller hemma för att öva.» (Cirka 20 timmar)
- cirkus 45» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 7%
75%»10 18%
100%»40 74%

Genomsnitt: 4.66

- var inte på cad föreläsningarna utan endast övningarna» (75%)
- var sjuk ett tillfälle.» (75%)
- Det var ju obligatoriskt..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 22%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 55%

Genomsnitt: 3.07

- Jag bara gjorde.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»7 14%
Ja, målen verkar rimliga»41 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Kunde lett hunnit med mer.. Hade vart kul om de fanns fler uppgifter för dem som var klar tidigt.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»18 36%
Ja, i hög grad»29 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.64

- dugga och slutuppgift kunde ha varit svårare.» (I viss utsträckning)
- lätt lätt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»15 27%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»16 29%

Genomsnitt: 2.83

- Hade ingen direkt undervisning» (Mycket liten)
- undervisningen i rittecknik var mycket bra. gott med externa föreläsare. Tycker man lär sig mer om man sitter själv med cad, mycket kunnig övningsledare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»7 12%
Ganska stor»27 50%
Mycket stor»19 35%

Genomsnitt: 3.18

- Pro/Engeneer Wildfire boken är guld värd, medans konstruktionsmetodikens övningsbok inte värd 166kr, MAX 50kr.» (Ganska stor)
- lett att följa arbetsgången i visphäftet» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»9 16%
Ganska bra»23 42%
Mycket bra»21 38%

Genomsnitt: 3.18

- sista inlämningsuppgiften komm ut väldigt sent..» (Ganska dåligt)
- Det tog ca 1-2 veckor innan vi fick tillgång till Pro-Engineer att använda hemma vilket borde varit klart från första dagen tycker jag.» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja att gamla tentor funnits på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Studentverionen av pro engineer borde vara kompatibel med den som finns installerad i lärosalarna.» (Ganska bra)
- mycket bra att vi fick ladda ner pro engineer.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»15 27%
Mycket bra»36 66%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.66

- Tar alldeles för lång tid att få hjälp av Kjell vid CADövningar.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»44 81%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»3 5%
Låg»18 33%
Lagom»31 57%
Hög»2 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.59

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»11 20%
Lagom»28 51%
Hög»15 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»14 25%
Gott»28 51%
Mycket gott»12 22%

Genomsnitt: 3.96

- Bra upplägg men generellt för lätt. Har ej haft några som helt förkunskaper.» (Godkänt)
- Blev besviken på läraren vi hade då hans närvaro inte var något att hurra över. Har hört att han har mycket att göra men vi fick aldrig någon information om när han inte kunde komma på övningarna.» (Godkänt)
- kunde inehållit mer..» (Gott)
- Bra föreläsare. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt. En slapp men väldigt nyttig och lärorik kurs»
- Gästföreläsaren från Pro Egnineer var intressant. Ha undervisande lärare från industrin(volvo) i rittekniken. Bra med snabb genomgång av dagens beting i början av varje CAD-lektion. »
- besök från pro/e mannen och snabbgenomgångarna innan man gör dagens övningar»
- cad»
- Upplägget för uppgifter veckovis»
- ProE»
- Ritningen på dator var kalas bra jämfört med gymnasiet»
- övningstillfällena var då man lärde sig något.»
- Upplägget med beting.»
- Allt»
- externa föreläsare, gott om cad-tillfällen»
- Alla övningar.»
- Arbetssättet då vi ritar elvispen, vilket också är huvuduppgiften i kursen =)»
- Tiden till att plugga till tentorna, genomgång av tentor.»
- 4-timmars passen med CAD, mycket bra undervisning och jag hade gärna gjort fler uppgifter för att verkligen lära mig programmet och dess kommandon.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bör haft mer övningstillfällen på rittekniken, blev mest föreläsning. »
- Jag tycker att det hade varit bättre att ha haft vars en dator under CAD delen. Jag lär mig sådana program mycket lättare om jag får sitta och trycka och testa mig fram själv.»
- inget»
- Möjlighet att välja vad man vill göra som slutuppgift.»
- Kjells demo pass kan strykas»
- Inget. Möjligt öka svårighetsgraden egrann.»
- fler övningsuppgifter»
- Det vore bra om man kunde ha varsin dator i cad delen så man slapp jobba två vid varje dator.»
- Mer kommunikation mellan övningslärare och studenter. Via mail till ex. »
- vet ej»
- Kanske lägga ännu större del av kursens innehåll på CAD-delen och mindre på rittekniksdelen. »

16. Övriga kommentarer

- Nej»
- Att få hem prgrammet för att jobba med hemma var inte problemfritt precis»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

54 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»4 7%
Ganska bra»31 57%
Mycket bra»7 12%

- seminarie?» ()
- Seminarieserien? Vilken då???» ()
- Gunnar Sjödin är kul att lyssna på! =)» (Ganska bra)

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Vad menas med seminarier?»
- inte ha dem så sent på kvällen»
- bättre föreläsningar»
- Nuvarande upplägget är bra.»
- Nej»
- Tycker att det var dumt att så många föreläsningar var obligatoriska, mycket i rittekniksundervisningen kunde jag redan sen innan och det kändes verkligen som bortkastad tid att tvingas gå på alla lektioner.»Kursutvärderingssystem från