ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp1åk1: TEK040 Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-14 - 2007-11-25
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»11 20%
Cirka 20 timmar»22 40%
Cirka 25 timmar»11 20%
Cirka 30 timmar»7 12%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.47

- Jag har läst 30hp nationalekonomi tidigare.» (Högst 15 timmar)
- Kan noteras att tiden jag spenderade per vecka varierade väldigt kraftigt, sista två veckorna la jag ner väldigt mycket tid, de första inte lika mycket.» (Cirka 20 timmar)
- Det varierade ganska kraftigt, men med hänsyn till tentaveckan så dras snittet upp markant.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»0 0%
75%»7 12%
100%»46 83%

Genomsnitt: 4.76

- Var borta en föreläsning.» (100%)
- Stora delar av kursen lärde man sig mer på föreläsningar än i literatur...» (100%)
- Nästan alla.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 29%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 29%

Genomsnitt: 2.69

- Har inte kollat spec mkt på dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»41 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»14 31%
Ja, i hög grad»26 57%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.66

- orimligt många poäng på duggan jämfört med tentan» (I viss utsträckning)
- Frågorna på tentan där man i stort sett ombads citera ur boken ställer jag mig frågande till. är inte förståelsen viktigast?» (I viss utsträckning)
- tycker att poängen är ojämt fördelade mellan organisation och ekonomiarbetet» (I viss utsträckning)
- Tycker den var usel! Fruktansvärt dålig poängsystem. Alldeles för få poäng per uppgift och dåligt beskrivet i frågorna hur mycket och på vad man ska svara.» (I viss utsträckning)
- Var man det minsta seriös var det i princip omöjligt att misslyckas på examinationen.» (I viss utsträckning)
- Väl översiktlig tenta, kanske.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»17 30%
Ganska stor»25 45%
Mycket stor»12 21%

Genomsnitt: 2.87

- Rätt dålig struktur, men det kändes bra med en muntlig inledning.» (Ganska liten)
- Varierande, men i stort sett har det varit mycket bra!» (Ganska stor)
- vissa föreläsningar blev lite väl segdragna.» (Ganska stor)
- Christian Sandström ska ha mycket beröm.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»26 47%
Mycket stor»28 50%

Genomsnitt: 3.47

- Jag gillade christenssens bok. Eklund går långsamt fram tycker jag och man går inte in så djupt precis, men rätt så bra.» (Ganska stor)
- Större delen av kunskapen kom ifrån litteraturen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»20 36%
Mycket bra»31 56%

Genomsnitt: 3.49

- Krångligt att hitta saker på webben ibland, annars bra.» (Ganska bra)
- fint att det gick att lösa med utläggning av pp innan föreläsningar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 10%
Ganska bra»19 34%
Mycket bra»18 32%
Har ej sökt hjälp»12 21%

Genomsnitt: 3.65

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 36%
Mycket bra»35 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 9%
Lagom»34 61%
Hög»16 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Hade vi enbart läst denna kursen (och inte inledande matematik samtidigt) så hade det fungerat väldigt bra, men i och med att detta inte var fallet så blev det ibland väldigt svårt att hinna med alla självstudier och matematiken blev ofta prioriterad p.g.a. de många duggorna i den kursen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»23 41%
Hög»26 47%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.63

- Se ovan» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»15 27%
Gott»29 52%
Mycket gott»11 20%

Genomsnitt: 3.92

- innehållet är väldigt brett, svårt att känna att man greppar allt. tyckte att vi hade för lite kunskap innan vi påbörjade grupparbetet. det var först när kursen var avslutad som jag förstod vad vi hade skrivit. Då insåg jag även att det saknades mycket fakta i rapporten.» (Godkänt)
- Bra med en inledande övergriplig ekonomikurs» (Gott)
- Kursen ger en bra inblick i övergripande ekonomi och gör det roligare att titta på nyheterna.» (Gott)
- Christians Sandströms delar var väldigt bra.» (Gott)
- Mycket bra med en kurs som introducerar allmänna ekonomiska begrepp, bra att ni inte antar tat alla readn kan en massa från början.» (Gott)
- Både Jörnmark och Sandström är väldigt bra på att hålla föreläsningar.» (Mycket gott)
- Bra föreläsare» (Mycket gott)
- Jag känner verkligen att jag har lärt mig oerhört mycket!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räkneövningarna»
- Arbetet var på lagom ni vå och gav en mycket bra innblick i företagena.»
- Grupparbetet var väldigt lärorikt och blev en bra introduktion till hur självstudier på chalmers kan fungera och jag tycker därför det bör bevaras. »
- Christian var mkt bra och pedagogisk! Han är ett måste att ha kvar!»
- frågestunderna»
- innovators dilemma»
- Tycker det mesta bör bevaras, var inte så mycket som kändes helt irrelevant. Men å andra sidan vet jag ju inte riktigt vilka delar jag gått miste om. Viktigast är att få en bättre bild av ekonomi och vad det innebär. Vilket jag tyckte vi fick.»
- Innovationsavsnittet.»
- duggan och projektet»
- föreläsarna Jan och Christian tycker jag skall var kvar»
- Allt, i princip. »
- Powerpointpresentationer vid föreläsningar, som läggs ut på nätet senare.»
- Behåll Christian Sandström som föreläsare.»
- Cristian Sandströms föreläsningar vilka var RIKTIGT bra!»
- mer teori och mindre grupparbete»
- Boken Vår ekonomi var riktigt bra Sveriges ekonomiska historia var också mycket intressant!»
- Projektet»
- innevators dillemma delen, väldigt intressant»
- Jan Jörnmark!»
- Tycker att delen med disruptiva teknologier var en intressant och givande avsnitt.»
- Eklunds lärobok var väldigt bra. Lärarna var väldigt bra också.»
- Kurslitteraturen, den var bra och intressant»
- Christian som föreläsare»
- christian blev bättre och bättre under kursens gång. lite stelt och överstrukturerat i början, men han var riktigt bra på slutet. han engagerar.»
- Upplägget med disruptiva innovationer»
- Christensen-avsnittet var intressant»
- Christians del var mycket bra och pedagogisk, bra med power point! Uppskattade även att handledningen till caset fungerade så bra, att man kunde skicka in fler gånger och få bra feed back.»
- grupparbetet»
- Christenssen»
- Christian»
- Föreläsningarna utan Powerpointpresentation är viktiga. Ger läraren en utmaning i att vara mer pedagogisk och då lär man sig som elev mer. Just i denna kurs har föreläsningarna varvat powepoints med skrivande på tavlan väldigt bra.»
- Möjligheten att få poäng på duggan om I-programmet. »
- Jan Jörnmark»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- matlab, satsa antingen mer helhjärtat eller inte alls»
- föra in the inovators dilemma något tidigare i kursen, ev ta bort något kapitell ur eklund för att ge denna bok mer tid. Var den klart intressantaste delen av kursen.»
- Inget spec.»
- upplägget under föreläsningarna, göra det tydligare med mer exempel»
- konstigt med stressföreläsningar och info om i-programmet insprängt i kursen. »
- vet faktiskt inte. ev var det en skev fördelning mellan poängen på duggan och poängen på arbetet. Vi la ner mycket mer tid på arbetet men det genererade ungefär lika mycket poäng.»
- mer overheadmaterial till föreläsningarna»
-
- Jag tyckte det var dåligt att tentan bara hade en poäng per uppgift. Detta ger en ganska dålig möjlighet att rättvist bedömma långa resonemang som både innehåller korrekta och inkorrekta svar. Jag ifrågastätter också "stressmomentet" i duggan. Jag har svårt att se att frågan "Vad är tokstress" har någon vetenskaplig anknytning. Ta bort momentet. Jag fick uppfattningen att en exakt likadan dugga använts under flera år. Om så är fallet tycker jag man ska se över rutinerna i detta avseende. Det handlar ju trots allt om drygt en femtedel av kursens totala poäng och då bör inte "examinationen" ske på så godtyckliga former.»
- bort med duggan»
- En del grundbegrepp borde förtydligas mer i början av föreläsningar som tar upp något nytt. Annars sitter många som frågetecken i första halvan av föreläsningen - vilket inte ger så mycket...»
- Den föreläsaren som inte hette Christian el. Jan kanske kan engagera síg lite mer i föreläsningen.»
- Jag tycker att andelen poäng per uppgift på tentamen inte stod i relation till uppgifternas storlek och omfattning. som det var nu så kunde man enbart få 1 poäng på en ganska stor uppgift med många moment. hade varit bra om man hade haft kanske 10 poäng där så att man hade kunnat plocka delpoäng.»
- Lärandet kring läraboken Innovator"s dilemma. Den blev lite till sidosatt och man prioriterade bort den lite tyvärr.»
- Fler föreläsningar med Christian, han var toppenbra! Hasselblads-föreläsningen var nog det bästa på hela kursen!»
-
- Tentan! Poängsystemet var det värsta med den.»
- erik bohlin var inte helt bra som föreläsare...»
- Börja med innovators dilemma betydligt tidigare, var lite väl sen start i denna kurs.»
- Introduktionen om I-programmet var rätt löjlig, lite mer mikroekonomi hade varit kul.»
- Jans föreläsningar kunde vara lite mer strukturerade, kanske med hjälp av power point? Ni kunde deffinitivt varit mer tydliga med caset, hur ni ville att det skulle se ut och vad det gick ut på. Tänk på att många inte vet hur ett sådant hår arbete ser ut över huvud taget, vilket språk man ska använda osv. Lite väl mycket litteratur att läsa också, tror inte många hann läsa hela Innovators dilemma tyvärr.»
- Mer prat om grundläggande ekonomi, så som överhettning.»
- Synen på betygsbedömningen av Caset. Jag förstår inte hur man än idag kan gå efter normalfördelningskurva vad gäller betygssättning på grupparbetet. Att man som elev får höra att endast 2-3 utav 46 grupper i klassen kan få högsta poäng på grubbarbetet är en enorm motivationsförgörare. Man börjar genast som elev att sätta begränsningar för sig själv och tro att man inte kommer klara de hårda kriterierna. Jag tycker att man i stället borde uppmuntra alla att försöka nå högsta betyg och hjälpa dem på vägen istället för att flera veckor innan döda deras ambitioner och skapa rädsla för höga betyg. »
- Jag skulle själv efterfråga lite bättre struktur på de föreläsningar som gavs. Jag fick själv känslan att det ibland kanske skulle gett mig mer lärdom att läsa kurslitteraturen istället för att gå på föreläsningarna. Jag kände också att det var svårt att veta svårighetsgraden på tentan i förväg. Det var svårt att veta hur bra man behövde kunna kurslitteraturen för att klara tentan på ett tillfredställande vis. »

16. Övriga kommentarer

- Bra med många exempel från verkliga livet, med riktiga företag och händelser man känner till.»
- Jan och Christian är bra föreläsare»
- Det var en väldigt rolig och bra kurs. Det var en bra inledning till ekonomin och jag har lärt mig väldigt mycket mer än vad jag kunde innan kursen!»
- Bra kurs i det stora hela»
- duggan var värd väldigt många poäng i förhållande till grupparbetet om man ser till arbetsbörda.»
- Nationalekonomi är kul, det hade det kunnat vara mer utav :)»
- För att hänga med på Jan Jörnmarks föreläsningar måste man kunna mycket innan.»
- En bra kurs som ger en bra inblick i nationalekonomi. »


Kursutvärderingssystem från