ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsmaterial, AT, VBF056 AT

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-07
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda begrepp och definitioner som beskriver materialens uppbyggnad, struktur och egenskaper, till exempel porositet, porstorleksfördelning, densitet, atomär och molekylär bindning, anisotropi
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»10 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

- Kommer inte ur diskussioner och föreläsningar utan endast egen instudering där jag sökt helheten.» (Ganska bra)
- mycket pga egenstudier» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: tillämpa viktiga samband mellan materialens struktur och egenskaper för at kunna prognostisera materialbeteenden.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»7 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.27

- Känner inte att jag fått tillräckligt bra koll. Under kursens gång känns det som att man zoomar in alldeles för mycket detaljer för att man ska få en bra uppfattning om helheten.» (Ganska dåligt)
- mycket pga egenstudier» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: utföra grundläggande beräkningar av värme, gas och vätsketransport genom material och konstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»9 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Räknade alldeles för lite.» (Ganska dåligt)
- mycket pga egenstudier» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: tillämpa kunskaper om olika förändrings- och nedbrytningsprocesser i material för att kunna värdera ett materials beständighet i olika miljöer.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»16 72%
Mycket bra»3 13%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- mycket pga egenstudier» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva grunderna för betongs strukturutveckling (hydration, värmeutveckling, porositet med mera). Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»11 50%

Genomsnitt: 3.5

- Studiebesöket hjälpte väldigt mycket!» (Ganska bra)
- mycket pga egenstudier» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beräkna betongs sammansättning för att uppfylla upprättade krav avseende den färska, hårdnande och härdade betongens egenskaper (betongproportionering). Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 77%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 3.22

- Bra med betongsproportioneringsuppg.» (Ganska bra)
- Betongproportioneringsuppg var bra med lite för "okreativ". Kändes som om man bara fyllde i en mall. Hade varit bättre om man fick tänka mer själv och kanske få handledning på plats.» (Ganska bra)
- mycket pga egenstudier» (Ganska bra)

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: värdera information om byggnadsmaterial och kommunicera med folk i branschen. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 23%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 2.9

- har ej provat att kommunicera med folk i branschen» (?)
- Dålig övergripande koll.» (Ganska bra)
- mycket pga egenstudier» (Ganska bra)

8. Lärandemål 8

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: välja ut lämpliga material för användning i olika typer av konstruktioner och miljöer. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»8 38%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 2.66

- Ej undersökt» (?)
- Känner mig väldigt osäker i detta avseende. Materialen har liksom aldrig lyfts ur sitt sammanhang och satts i ett större under kursens gång.» (Ganska dåligt)
- inte många material har tagits upp» (Ganska dåligt)
- Detta mål skulle kunna uppnås genom att ha ett exempelobjekt där man får resonera omkring och välja passande material.» (Ganska dåligt)

9. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 36%

Genomsnitt: 2.63

10. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ej läst» (?)
- men föreläsningarna ger inte mycket utan man får ta reda på det mesta själv» (Ja, målen verkar rimliga)

11. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»9 50%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Typtentor med exakt samma tal som på föregående års tentor. Pluggade man på dem kunde man glömma resten av kursen. » (Nej, inte alls)
- Samma frågor som tidigare tentor.» (Nej, inte alls)
- För mycket detaljkunskap - visar ej på förståelse utan endast läst två dagar och få femma på tentan. SKRÄMMANDE.» (I viss utsträckning)
- Tentamen bestod av två delar där beräkningsdelen bestod av 5 uppgifter. 4 av dessa 5 uppgifter var hämtade från tidigare tentor, varken texten eller siffrorna i dessa uppgifter var ändrade någonting. Teoridelen handlade mer om att memorera oilka fakta från boken än förståelse. Känns som dåligt engagemang från examinatorn när man plockar uppgifter rakt av från gamla tentor(flera frågor från teoridelen var också hämtade).» (I viss utsträckning)
- 3/5 av frågorna var tagna rakt av från gamla tentor. Dessa uppgifter blev mer ett minnestest än en känsla av att man verkligen behärskade beräkningen.» (I viss utsträckning)
- Tentamen kännetecknades av ytinlärning och ställde inte särskilt höga krav på en djupare förståelse. Det kan tyckas vara en aning bekvämt att tentamensfrågorna går i arv utan minsta modifikation mellan åren.» (I viss utsträckning)
- uppgifter på tentan var kopierade från föregående tentor vilket medför att man kan räkna ut uppgiften baklänges om man inte kommer ihåg hur man ska göra men minns vilket svar som ska bli. Detta sätter inte prov på vad man har lärt sig utan vilka siffror man kommer ihåg, vilket inte blir rättvist. » (Ja, i hög grad)
- Kunde dock bytt ut siffrorna på tentamenstalen, så att man inte kan rätta sig själv under tentan, då vissa uppgifter var exakt samma som på gamla tentor, med exakt samma siffror.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

12. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»11 52%
Ganska liten»5 23%
Ganska mycket»4 19%
Väldigt mycket»1 4%

Genomsnitt: 1.76

- Föreläsningarna tenderade att spåra ur i mycket faktauppräknande då och då men å andra sidan är det väl svårt att lyckas på med så mycket information på annat sätt. Inget förslag på bättring. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna är i princip samma som bokens innehåll. » (Ganska liten)
- Den mesta informationen som togs upp på föreläsningarna finns i litteraturen, men för mig var föreläsningarna ett bra sätt att få en bas att stå på som täckte hela kursens innehåll.» (Väldigt mycket)

13. Till hur stor hjälp har gästföreläsningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»14 63%
Ganska liten»5 22%
Ganska mycket»2 9%
Väldigt mycket»1 4%

Genomsnitt: 1.54

- Det kändes som om Bengt skulle kunna ha hållit i denna föreläsning med minst lika bra resultat. Jag tycker inte att detta ska bevaras.» (Ganska liten)
- mycket upprepningar och alldeles för många slides. allt kan läsas i boken vilket är bra om man skulle missa en föreläsning.» (Ganska liten)

14. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»12 54%
Ganska liten»7 31%
Ganska mycket»2 9%
Väldigt mycket»1 4%

Genomsnitt: 1.63

- Skulle vara bra om man fick ut lite av räkneövningarna istället för att dom skriver av facit. Ge tips hur man ska tänka och hoppa över att förklara baskunskaper man får med sig från grundskolan så som procent.» (Mycket liten)

15. Till hur stor hjälp har laborationerna och laborationsredovisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 18%
Ganska mycket»12 54%
Väldigt mycket»5 22%

Genomsnitt: 2.95

- det är bättre att lägga resurserna på räknestugor så att man kan fråga och konsultera. Eftersom labbarna inte var så utforskande utan mest var uppbyggda så att man gjorde det som sas kunde man lika gärna ha gjort dem i helklass på föreläsning och sen skriva rapporten i grupper.» (Mycket liten)
- Tyvärr bara följa en mall, inget eget arbete.» (Ganska liten)
- Labbrapporten framför allt. Dock kan tydligheten förstärkas på vissa labbrapportsuppgifter.» (Ganska mycket)
- Laborationsredovisningen anser jag ha stor betydelse för inlärningen medan själva laborationen inte var något vidare. Att sitta och vänta på en betong torka i 3 timmar är mer tidskrävande än givande.» (Ganska mycket)

16. Till hur stor hjälp har studiebesöket varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»2 9%
Ganska mycket»13 59%
Väldigt mycket»5 22%

Genomsnitt: 2.95

- gott fika men tråkigt, de var väldigt trevliga dock» (Ganska liten)
- Mycket kul att se hur det går till. ett bra studiebesök!» (Ganska mycket)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»16 76%

Genomsnitt: 3.76

- lite rörig ibland men bättre än föreläsningarna» (Ganska stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»9 40%

Genomsnitt: 3.36

- Inte alltid som föreläsningspdf:erna kom upp i tid.» (Ganska dåligt)
- Att alla föreläsningar ligger ute gör att man kan läsa in snabbare på egen hand alternativt ta igen det man missar på grund av sjukdom.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 13%
Lagom»18 81%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Bra fördelning av moment.» (Lagom)
- hög på labborationerna och framför allt på labborationsredovisningen vilket inte framgick, det borde ha varnats för. Man gjorde inget annat i flera veckor än jobba med labben som inte var så givande» (Lagom)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»4 18%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»6 27%
Har ej sökt hjälp»4 18%

Genomsnitt: 3.36

- Bra att man kan komma och fråga på kontoret, men räknestugorna borde tas bort och ersättas av en annan typ av räknestugor där man sitter i vanliga klassrum och räknar själv och kan fråga.» (Ganska dåliga)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»20 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Inlärningen av den teoretiska delen av kursen gick väldigt bra i grupp när de olika begreppen diskuterades och ifrågasattes.» (Mycket bra)

22. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»17 77%
Hög»3 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04


Önskade åtgärder

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Betongproportioneringen och Laborationerna.»
- Kurslitteraturen.»
- I allmänhet tycker jag att det mesta bör vara kvar.»
- studiebesöken»
- Studiebesöket»
- de praktiska momenten»
- Studiebesöket och laborationerna, de var väldigt bra.»
- Studiebesök»
- Labbrapporten och räkningsdemonstrationerna.»
- Studiebesök»
- Studiebesök och labb.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Betongproportioneringsuppgiften bör innehålla färre sidhänvisningar etc så man får jobba mer med den och så man lär sig något. Räkneövningarna bör vara antingen på uppgifter som saknar utförligt facit eller på uppgifter som inte finns i boken.»
- Tentamen bör ha större variation från år till år för att bättre utvärdera studenternas kunskap. Jag hade i princip gjort 8 av 10 uppgifter med exakt samma siffror på tidigare tentor som övning. Jag tycker att det inte spelade så stor roll just för mig, men det kan uppmuntra till en olämplig typ av inlärning. Jag tycker att samordningen mellan Bengt och Ingemar behöver bli bättre för att undvika dubbelgenomgångar.»
- Föreläsningarna är till för att hjälpa en med förståelse som kurslitteraturen kanske inte alltid ger. I det här avseendet är föreläsningarna i dagsläget en rip-off av boken. NOT GOOD. Ser gärna att man till nästa år försöker ta konkreta exempel som gör att teorin ännu lättare går att relatera till verkligheten. Ser också gärna att man inte handleder laborationerna så ingående utan att man får tänka mer själv.»
- mer räknehandledning "räknestugor"»
- prata ihop er om va ni visar för slides för det var mycket som man hörde om och om igen... och de var för många!»
- Föreläsningarna borde vara mer en sammanfattning än en hel genomgång av kurslitteraturen, bilder och information från andra böcker vore trevligt. Betongproportioneringen var inte alls lärorik då det stod exakt vilken tabell och vilken sida man skulle titta på. Labbhandledningarna kunde bli mer samlade, i slutet kunde det finnas en lista på vad som skulle vara med i labbrapporten. »
- se ovan»
- bättre föreläsningar, svårt att följa med när det bara visas powerpoint, vore bättre om lärarna kunde anteckna på tavlan också! »
- tentans frågor, inte samma siffror i alla fall»
- Jag har svårt att koncentrera mig vid Powerpointpresentationer, bättra att skriva på tavlan isåfall. Är väl kanske svårt vid så faktabaserade kurser som denna.»
- Roligare föreläsningar som man känner mening med att gå på. Visa exempel från verkligheten och gör det intressant. Annars somnar man och då väljer man att inte gå på föreläsningarna.»
- Variation i föreläsningarna. Mer pedagogiska föreläsningar tack. »
- Om möjligt öka antalet räknedemonstrationer.»
- Laboration. Tidskrävande och ger väldigt lite.»
- Föreläsningar: bättre komplettering till boken. Även ge mer anknytning till byggnationer, forskning och hur branschen ser ut idag. Tentamen: Endast frågor från tidigare prov.»


Övriga kommentarer

25. Övriga kommentarer

- Lägg in en inspirationsföreläsning för hur material kan användas i arkitekturen. (för AT)»
- Ingemar, trevlig» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från