ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-3 Linjär algebra IT, TMV206

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-05 - 2008-04-15
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»10 22%
Cirka 20 timmar»15 34%
Cirka 25 timmar»12 27%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.4

- Vilket är för lite... Mitt eget fel, jag har varit omotiverad av utomstående skäl» (Cirka 20 timmar)
- Borde ha lagt ner mer tid än så...» (Cirka 20 timmar)
- Missade ett par veckor i mitten pga sjukdom, annars hade siffran varit högre» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»1 2%
25%»2 4%
50%»5 11%
75%»17 38%
100%»19 43%

Genomsnitt: 4.15

- Missade ett par veckor i mitten pga sjukdom, annars hade siffran varit högre» (25%)
- I stort sett alla föreläsningar men inga övningar (utom de "obligatoriska" då)» (75%)
- Hade inte möjlighet att deltaga på ett av de två övningstillfällena varje vecka» (75%)
- Skippade vissa övningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 43%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 40%

Genomsnitt: 2.54

- Inget minne av det» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»34 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- I princip alla andra som jag känner som gått linjär algebra har haft krav på sig att lära sig definitioner och bevis. Tycker vi borde ha det med. I övrigt tycker jag målen är okej.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- råkade trycka, kan inte avmarkera. svarade inte på frågan innan» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 16%
Ja, i hög grad»17 45%
Vet ej/har inte examinerats än»14 37%

Genomsnitt: 3.21

- Känns svårt att bedöma när man inte har koll på det mesta» (Vet ej/har inte examinerats än)
- magsjuka under tentaveckan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»17 38%
Mycket stor»17 38%

Genomsnitt: 3.11

- De låg för tidigt för att man skulle orka hänga med» (Ganska liten)
- Jag har stora svårigheter att följa föreläsningarna när de börjar klockan åtta. Det blir extra svårt när föreläsaren bara skriver på tavlan, han bör varva med OH-bilder el dyl. » (Ganska liten)
- skippa föreläsningar och lägg mer energi på övningstillfällen» (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Riktigt bra föreläsningar! PDFerna med allt föreläsningsinnehåll var guld, och föreläsaren var fantastisk.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gruppövningar/datorlaborationer varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»17 39%
Mycket stor»14 32%

Genomsnitt: 2.97

- En arbetsbörda som distraherar en från att ta till sig kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Mycket dålig sista inlämningsuppgift. Kan dock bero på avsaknad av lättillgänglig hjälp.» (Ganska stor)
- Bra moment, "tvingar" oss att sätta sig ned och diskutera matte vilket ger mycket för mig» (Mycket stor)
- Gruppövningarna var av en bra teoretisk karaktär» (Mycket stor)
- Roliga MATLAB-uppgifter!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»15 34%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»9 20%

Genomsnitt: 2.63

- irrelevant» (Mycket liten)
- Ej deltagit» (Mycket liten)
- Inte varit på övningarna.» (Mycket liten)
- Gick inte på många av räkneövningarna» (Mycket liten)
- jag upplever att lärare är stressade och inte har lust, man drar sig för att fråga "självklara saker".» (Ganska liten)
- Föredrar räkna ensam.» (Ganska liten)
- Bra övningslärare.» (Mycket stor)
- Mer av detta, är bästa sättet att lära sig då man får bra hjälp och kan fråga » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»12 27%
Ganska stor»23 52%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.79

- Boken var inte så bra» (Ganska liten)
- Varför kan inte facit vissa hur uppgiften är löst. Blir mycket svårt att veta om man löst uppgiften rätt. » (Ganska liten)
- Mest använt boken till räkneuppgifterna/datoruppgifterna. » (Ganska liten)
- Inte använt boken till mer än att kolla på uppgifter vilket lika gärna skulle kunna göras från någon annans bok. Föreläsarens anteckningar var mycket bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningarna på internet har varit jättebra.» (Mycket stor)
- PDFerna med föreläsningsmaterialet var det mest värdefulla. Bra bok också.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 52%
Mycket bra»21 47%

Genomsnitt: 3.47

- Det är ungefär fjorton klick från studieportalen för att komma till kurshemsidan men det verkar vara standard för de flesta kurser nuförtiden.» (Ganska bra)
- Se föregående» (Mycket bra)
- Se kommentarer till frågor 6 och 9.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»22 50%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.65

- Som sagt, lärare är stressade och visar olust att ta sig tid att hjälpa en elev.» (Mycket dåliga)
- Saknar SI:n, men man får ju svar på sina frågor, dock inte samma utrymme för diskussion» (Ganska bra)
- Dålig vid sista inlämningsuppgiften annars förväntansvärd» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 31%
Mycket bra»28 63%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.72

- Som alltid :)» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»34 77%
Hög»5 11%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.06

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»28 63%
Hög»13 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- HCI:ns belastning är väldigt låg» (Låg)
- Lagom trots två lediga dagar i veckan. Dock är det mycket bättre att inte ha två lediga dagar. Dessa kan mycket lätt utnyttjas på "fel" sätt » (Lagom)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 18%
Gott»23 52%
Mycket gott»13 29%

Genomsnitt: 4.11

- Något förvirrat upplägg, jag föredrar den klassiska metoden att börja med gausselimination och "vanliga" vektorer för att sedan tillämpa denna på geometri. Här kändes det som om det var tvärtom och moment som determinanter och inverser hastades förbi till fördel för mer ingående teori om SVD och grafer. Dock så funkar detta upplägg och är inget som måste förändras egentligen om det fungerar för andra, det passade bara inte mig perfekt.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Oscar Marmon.»
- Att enbart svarta tavlaan används på föreläsningarna. Blir lätt för mycket som man inte hinner eller kan ta in om från andra håll samtidigt, t.ex. OH.»
- Att föreläsningsanteckningar läggs ut på hemsidan innan föreläsningarna, vilket ger möjlighet att förbereda sig. »
- Datoruppgifterna, teoriuppgifterna och Stefan»
- Att inte byta föreläsare.»
- Stefan lemurell»
- det mesta»
- Föreläsningsanteckningar som finns tillgängliga innan föreläsningen.»
- Jag tycker att alla moment i kursen som jag deltog i var väldigt bra.»
- Föreläsningsanteckningarna (eller motsvarande)»
- Läraren Stefan och övningsledaren Oskar. Båda är väldigt kompetenta och trevliga. De hjälper en, svarar även på dumma frågor och vill studentens bästa.»
- Gruppövningarna ger mycket bra kunskaper som kan användas till tentan, så de bör vara kvar i samma form.»
- Stefan Lemurell»
- Bra och pedagogiska föreläsningar, intressanta datorövningar.»
- Upplägget av kursen är bra, man får en hyfsad röd tråd. Boken tycker jag också är helt ok, dock måste man ha en viss grundkunskap om man skall förstå vad det står...»
- Stefan Lemurell, mycket bra lärare»
- En igenomg¨,ång ifrån förgående tentor, hjälpte oroligt mycket att läraren gick igenom uppgifter konkret.»
- Bra föreläsningsanteckningar, bra föreläsare»
- Jag kan inte komma på något som jag känner att jag vill ha ändrat, så allt skulle kunna bevaras för min del.»
- övningstillfällen»
- De teoretiska gruppövningarna»
- Stefan Lemurell som föreläsare, hans föreläsningsanteckningar på hemsidan, MATLAB-övningarna, kursboken... Kanonkurs.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om det finns möjlighet, inför SI-möten, jag känner att detta skulle hjälpt mig otroligt mycket»
- Läroboken»
- datoruppgifterna i matlab var ibland "luddigt" utformade»
- Inget speciellt.»
- Det mesta fungerade bra. Jag hade dock gärna sett fler frågor på tentan. Om man bara har 8 frågor är det svårt att täcka alla moment man lärt sig. Ibland handlar det nämligen om tur på vilka uppgifter man får.»
- Tycker inte det finns nått att ändra.»
- Försök följa schemat bättre. Krav på att kunna definitioner och bevis för att få en mer likvärdig utbildning med övriga chalmers.»
- Lägg åtminstone en föreläsning i veckan senare än klockan åtta. Läraren bör inte skriva så mycket på tavlan, man blir "blind" av all text tillslut (och man får skrivkramp). Man kan varva med OH-bilder eller något så att det händer något. Speciellt viktigt när det är morgonföreläsningar!»
- Att inte ha räkneövningar direkt efter föreläsning. Måste smälta det man just lärt sig. Varannan dag med föreläsning och räkneövningar vore perfekt!»
- Sista övningen, alternativt tillgänglig hjälp»
- Försök till att belysa abstrakt material med praktiska användningssituationer ute i yrkeslivet så att omotiverade ser kopplingen.»
- Upplägget är bra, jag kan inte komma på något som kan behöva förändras.»
- Kommer inte på något. »

18. Övriga kommentarer

- Bättre än diskreta matten (dock gillar jag linjär algebra bättre, så detta kan spela in en del)»
- Jag tycker att Samuel undervisade på ett bättre sätt.»
- Fixa tryckfelsnisse i anteckningar :)»


Kursutvärderingssystem från