ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Sjöförsäkringar SJO290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»8 19%
Cirka 20 timmar»14 34%
Cirka 25 timmar»10 24%
Cirka 30 timmar»7 17%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.53

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»4 9%
75%»15 36%
100%»21 51%

Genomsnitt: 4.34


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 12%
Målen är svåra att förstå»11 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 9%

Genomsnitt: 2.58

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 81%
Nej, målen är för högt ställda»6 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»15 38%
I viss utsträckning»17 43%
Ja, i hög grad»3 7%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 1.89


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»9 21%
Ganska liten»12 29%
Ganska stor»16 39%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.36

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»8 20%
Ganska liten»18 45%
Ganska stor»10 25%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»7 17%
Ganska dåligt»11 27%
Ganska bra»19 47%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 2.45


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»7 17%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»14 34%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.26

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 24%
Mycket bra»27 65%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 19%
Lagom»23 56%
Hög»8 19%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.09

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 9%
Lagom»23 56%
Hög»12 29%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.19


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»7 17%
Dåligt»14 34%
Godkänt»9 21%
Gott»10 24%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.6

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsarna»
- Gästföreläsarna!»
- Vissa delar gästföreläsning, som berör de största försäkringarna t.ex kasko & P&I»
- Gästföreläsare, men kanske inte att samtliga ska ha 4 timmar var. Utan 2 eller 3, sen kan föreläsaren (Sten) ha genomgång efter och gå igenom lite fall och lära oss slå i lagtexten. För det gjorde vi aldrig. »
- Gästföreläsningar, men komplettera med mer övningar»
- Alla gästföreläsare»
- svårt att hitta något som var riktigt bra»
- Inget»
-
- Föreläsarna - skulle behöva öva på att förmedla sitt budskap. Vissa var tråkiga att lyssna på (Mattias, Skeppsmäklaren) och behöver öva på sitt framförande»
- Sten Göthberg. Han var kunnig, svarade gärna på frågor och var duktig på att förklara»
- Inget»
- Lärarnas postivia inställning»
- inget»
- Gästföreläsare, dock färre och kortare.»
- Inget»
- jag gillar gästföreläsningarna»
- Några få av gästföreläsarna får gärna återkomma (ex från If)»
- Föreläsare från näringslivet»
- »
- Det var bra gästföreläsare på kursen.»
- Föreläsningarna från Swedish Club och Gard var bra. »
- Gästföreläsare»
- Inget. Vad jag vet har kursen ifrågasatts under flera år men inget har hänt.»
- Sten Göthberg är en härlig lirare i god samklang med Robban.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I stort sett hela kursen behöver revideras »
- Tydliga mål så man vet vad man skall läsa»
- Bättre struktur, mindre upprepning»
- Minska antalet gästföreläsare, känns som det är mkt orelevant som tas upp när det är gästföreläsare varje föreläsning.»
- Examination var under all kritik. Testade inte alls det som Sten sade vi skulle läsa på. Istället togs ämnen som "engelska villkor" upp som han uttryckligen sa inte skulle komma. Tentan skulle även enligt Severin vara lik hans tidigare tentor. Men även denna information var väldigt missvisande då det knappt var ett fall på tentan och lagtext användes knappt. Poängfördelning på tentamen var även mycket dåligt satt då korta frågor var värderade högre eller lika högt som mer utförliga. Sen var det inte ett enda P & I fall vilket var mycket konstigt. Då över hälften av föreläsningarna och böckerna handlade om P&I försäkringar. Även extremt dåligt att ingen lagtext användes/gicks igenom innan sista föreläsningen?! »
- Mycket större tydlighet. Det går inte säga att föreläsningarna är "grädde på moset" då det är det enda vi har fått från skolan. Sedan att ge anvisningar till vad som ska läsas på och inte som inte stämmer alls med examinationen. Det sades att engelska villkor inte var viktiga men det kom två frågor på ämnet under tentan. P&I som är den kanske mest signifikativa försäkringsklassen inom sjöfarten frågades inte alls om. Tentan skulle ha samma upplägg som Severins tidigare tentor. Dessa var näst intill bara lösande av fall med lagtext. Sådana frågor fans det en av på tentan. Poängsättningen på tentamen kändes inte som att den motsvarade omfattningen på det väntade svaret. ett poäng borde motsvara ett kort svar. fler poäng borde motsvara ett långt svar....»
- Det borde vara 1-2 föreläsningar om vad man ska kunna till tentan, kanske i mitten på kursperioden. Det var lite drygt att få reda på vilka lagar och paragrafer som var viktiga sista föreläsningen. »
- klara besked kring vad man får ha med sig till tentan, vilka villkor exempelvis, klara besked kring vad man bör ha läst på ex. instuderingsfrågor är ett ypperligt sätt att lära sig. Och hänvisar man till frågor i en viss litteratur vore det passande om det sedan tenterades på detta. ge inte dubbla besked kring vad tentan är baserad på. Större kommunikation mellan Göthberg och Severin. »
- Ta bort Sten Göthberg, olämplig som pedagog. »
- Tydligare mål och tydligare och mer homogent presentationsmaterial»
- Gå igenom KASKO, P & I villkoren och Sjölagen som STEN gjorde på sista lektionen fast gör detta tidigare. Det var riktigt nyttigt»
- Det var kul och intressant med föreläsare från branschen, men det kändes lite rörigt med gästföreläsare varje gång. Det saknades tid att samla upp sig»
- kompendie saknas »
- tydligare direktiv, "kanske inte ha föreläsnigar som är endast grädde på moset" inte enbart gästföreläsare. Gå igenom det som är viktigt på föreläsningar och hänvisa inte enbart till kurslitteratur, som dessutom är riktigt dålig.»
- Otydligt vad som kommer på tenta och vad det är vi ska lära oss genom kursen.Jag kan inget mer nu som jag inte kunde innan. Gästföreläsarna höll ofta ganska dålig föreläsningar. Inga föreläsningar från examinator var tråkigt. Sämsta kursen hittills på chalmers enligt mig // SK3»
- Att ha en massa gästföresläare utan en röd tråd skadar mer än det hjälper. det som togs upp på sista genomgången innan tentan var inte riktigt det som togs upp på tentan. Hade varit bättre att bara kalla det för vanlig lektion då och inte sammanfattning. Eftersom det är gästföreläsare hade det varit bra med med stydliga rubirker på vad som avhandlas, inte bara information om de olika försäkringsbolagen om det nu inte är så att det är en viktig lärdom för kursen»
- Tentan. Tentan och undervisningen ska gå i samma riktning.»
- en linje att följa. det var svårt att förstå vad man skulle läsa inför tentamen»
- Inte ha så många gästföreläsningar, då dessa visade upprepa sig mycket. Kursansvarig bör även vara tydligare med vilken litteratur som bör läsas. Istället för gästföreläsare borde man gå igenom litteraturen på lektionerna (detta gjordes exempelvis endast med kaskovillkoren och det sista lektionen...)»
- Mer fokus mot tentan, övningar och tydligare förklarat hur kursen kommer se ut. Mer uppstyrt.»
- Inte ha en föreläsningsserie där folk tar upp samma saker hela tiden o främst marknadsför sig själva»
- skulle behöva fler tillfällen då man går igenom "case" frågor där det förklaras hur försäkringarna tillämpas »
- Bättre information om tentan»
- De flesta av gästföreläsarna höll en alltför låg nivå(oseriöst, flamsigt och ytligt), ändring där tack!»
- En representativ tentamen som motsvarar kursens mål och de föreläsningar som hålls. Upplevdes som en person skrev tentamen och en person hanterade kommunikationen med studenterna, vilket skapade förvirring. Jag tycker även att man skall previligera de studenter som kommer på föreläsningarna när man bjudit in folk ifrån näringslivet.»
- tentan, relevanta frågor till undervisning »
- I slutet av kursen hade vi ett tillfälle där vi gick igenom olika försäkringsvillkor samt lagtexter. Det hade nog varit en bra idé att även ha något sådant tillfälle i mitten av perioden. Då tror jag att det hade varit lättare att förstå hur allting hänger ihop. »
- Många gästföreläsningar var väldigt lika och gick inte direkt in på djupet. Därför blev det en chock sista föreläsningen när vi skulle gå igenom alla villkor och lagar eftersom vi inte alls viste hur de skulle användas. Fler övningsfrågor, föreläsningar som går på djupet i villkor och lagtext, fler fall att diskutera. Jag hade gärna sett att Sten fick hålla i några fler föreläsningar själv för han verkar väldigt duktigt på det han gör. Jag tror vi hade kunnat lära oss mycket mer då. »
- Få vissa gästföreläsare att bli mer engagerade i det som dom faktiskt föreläser om.»
- En föreläsare, helst Robert Severin, för alla föreläsningarna.»
- 1. Lägg upp ppt helst innan lektion, men i alla fall precis efteråt, och inte någon vecka senare. 2. Gör tydligare vad man ska kunna när kursen är klar. Sten sa sista föreläsningstillfället att föreläsningarna ska ses som "grädde på moset" och att det är litteraturen som gäller, det hade jag gärna vilja vetat mycket tidigare. I alla kurser hitills på programmet har det räckt med att gå på föreläsningar för att klara tentan i stort sett.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket rörig kurs. Ingen "röda tråd". Gravt missnöjd med kursen i sin helhet. »
- Stort tack för allt utdelat material, mycket uppskattat!»
- Temat med gästföreläsar har varit stabilt under hela årskurs 3, tycker att det har gått till överdrift då undervisningen mot lärandemålen blir lidande. »
- Känns som man blev lurad av föreläsaren och examinatorn. Hade klarat tentan bättre om de varit tysta och inte "rekommenderat" vad som skulle komma då det inte alls stämde. Skäll ut dem båda! »
- Jag känner mig lurad då den information jag fick på sista föreläsningen fick mig att läsa på helt fel saker. säg att allt ska läsas på om ni inte vet vad som ska skrivas på tentan. Jag har inte kuggat någon tenta under mina tre år, nu förväntar jag mig att kugga sista PGA missledande info.»
- Sten har varit väldigt hjälpsam och skapat ett intresse för sjöförsäkringar hos mig. Han borde leda föreläsningarna även nästa år!»
- Mycket svårt att veta vilken kunskap man förväntades ha förskaffat sig, det är trevligt med föreläsningar från personer som har specifikt ämne som profession, men det kan vara svårt att få en helhetsbild. Till detta hör även kravet på pedagogik som kanske kan kompletteras från mer erfarna föreläsare som då skulle kunna ge en grund inför dessa branschfolks föreläsningar.»
- Tentan borde ha varit på den kurslitteraturen vi fått utdelat, vissa av frågorna hade vi inte gått igenom och stod inte i den kurslitteraturen vi blivit manade att köpa. Kurslitteraturen var dyr och hade ingen hjälp av den till tentan. Tentan innehöll frågor som upprepade sig samt att den första frågan hade uttryckligen sagt att det inte skulle komma. Frågan om engelska villkor vs Svenska villkor hade sagts att det inte skulle komma vi behövde inte lära oss skillnaden men det kom. tentan reflekterade inte det jag lärt mig under kursen.»
-
- Gästföreläsare är bra men det blir väldigt rörigt att bara ha gästföreläsningar under hela kursen. Det var svårt att förstå vad det var vi egentligen skulle kunna och på vilken nivå kursen låg. Det var först på slutgenomgången som saker och ting blev lite klarare. Det hade varit skönt med en lite mer strukturerad kurs med tillgång till power points från föreläsningarna lite tidigare än sista veckan.»
- Sten är bra och har mycket kunskaper det skulle dock vara tydligare ramar inför kursen nästa år. Samt att jag tycker tentan inte riktigt var skapad på det sett som jag hade uppfattat att tentan skulle vara utformad. »
- Kurslitteraturen kändes som bortkastade pengar, och framförallt sjörättsboken var väldigt dyr. Det jag läste gjorde varken till eller från på tentan, allt som var viktigt togs upp på föreläsningarna»
- Undervisningen behöver vara mer fokuserad. Använd mer material om engelska villkor, som pp, och fokusera mer på det på föreläsningarna.»
- Tentamen verkade inte basera sig på angiven kurslitteratur, möjligen referenslitteratur. Skulle även vara önskvärt att det inte ställs tentamensfrågor på sådant som av kursansvarig uttryckligen sagt inte skulle vara med.»
- Tentan var inte representerande för vad som sagts i klassrummet. Knappt något väsentligt från föreläsarna, och inga övningar involverande sjölagen eller de övningsfrågor vi fått. Under all kritik!»
- Vore bättre att ha det mer som i juridiken med mera fall att jobba med. Mer labbar kanske»
- Sten är mycket inspirerande! tycker dock inte att tentan var bra, två frågor med engelska kaskot vilket sades att inte skulle komma alls, plus att jag tyckte ett par frågor var otydliga överlag med konstig poängfördelning.»
- Jag upplever flera av gästföreläsarna som ytliga och att de enbart är där för att få stå i centrum istället för att lära ut på ett bra sätt. Som sjökaptensstuderande så kommer jag inte att rekommendera denna kurs för kommande årskull.»
- Annars en intressant kurs med ett intressant ämne. »
- Vi fick instruktioner om att tentan inte skulle bli lik tidigare års tentor utan vara uppbyggd på "fall". Många har tidigare läst Handelsrätt och Sjö- och transporträtt och studera därför på samma sätt till Sjöförsäkringstentan då vi fått informationen att även denna tenta skulle ha samma upplägg. Därför studerade vi utefter det och lärde oss hitta i lagtexter och villkor. När vi sedan kom till tentan var det väldigt likt föregående års tentor. Vissa frågor berörde inte ens sådan vi talat om på föreläsningar eller ens kände ingen från kurslitteraturen. Det var väldigt tråkigt att bli så missledd och inte alls förstå vissa av frågorna. Det kändes som tentan mest var ihopskriven i sista minuten då den faktiskt till och med innehöll faktafel i en fråga. Jag tycker det är tråkigt att en annars intressant kurs skulle sluta så tråkigt. »
- Tentan var ju inte direkt vad man hade väntat sig. Man brukar ha en känsla av efter vad som gåtts igenom på föreläsningar och vart vikten har lagts men vid denna tenta kändes det bitvis som .. "vad hände här?, det här har vi inte alls pratat om"»
- Känns mest som en utfyllnadskurs.»
- Gästföreläsare i all ära, men det borde vara fler föreläsningar som våra lärare håller i, för de kan bättre hålla en röd tråd i serien och vet vad vi ska kunna. Det sista tillfället, slutgenomgången med Sten, var ju den mest givande lektionen av dem alla! Det var inte schysst att ta med brittiska försäkringsvillkor på tentan som t.ex. warranties eftersom Sten sa att det INTE skulle komma på tentan. Tentan kunde däremot ha tagit upp mycket mer om andra försäkringsformer som P/I, krigs och varuförsäkring eller varför inte besiktning. Saker som vi SKULLE kunna!!!»


Kursutvärderingssystem från