ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 10/11 Byggnadsplanering, LBT101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-05-22
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
37 svarande

2 5%
3 8%
6 16%
19 51%
7 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
37 svarande

3 8%
6 17%
7 20%
14 40%
5 14%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
37 svarande

1 6%
4 26%
2 13%
7 46%
1 6%
Vet ej»22

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
37 svarande

10 30%
10 30%
10 30%
2 6%
1 3%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
37 svarande

0 0%
2 5%
2 5%
11 29%
22 59%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
37 svarande

0 0%
0 0%
1 2%
13 35%
23 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Ritmoment för hand. »
- Föreläsningarna var underhållande och man såg fram emot nästa föreläsningstillfälle.»
- Ritningsövningar med tillhörande delinlämningar. Ritningar gjorda för hand måste vara kvar så elever som endast ritat på dator innnan får en större förståelse om vad de gör. Har hört mycket kritik från elever om just dessa rittillfällen men personligen vet jag att det ger dessa elever större förståelse trots att det är en gammal metod.»
- Projektarbetena enplansvillan och flerbostadshus.»
- Projektarbetena»
- Föreläsningarna var helt klart bäst.»
- goa föreläsningar»
- Planlösningsarbetena»
- Både att rita egna bostäder och föreläsningarna har varit mycket viktiga»
- Claes va mycket duktig!»
- Alla delprojekt!»
- Allt, men upplägget MÅSTE ändras.»
- Planerandet av enplanshus och flerbostadshus.»
- Klas!»
- Föreläsningarna med Claes»
- De ritmoment vi hade, dvs. våra ritprojekt. De är ypperliga tillfällen att skapa sig en bild av hur arkitekter/ingengörer/entreprenörer arbetar och tänker i olika situationer. Detta underlättar framtida sammarbeten.»
- kul med två projekt, bör bevaras nästa år!»
- Övningsuppgifterna»
- övningarna»
- Husritandet. »
- Arbete i projektform»
- bra bra»
- De två inlämningsuppgifterna.»
- Föreläsningarna»
- föreläsningarna, tentamen och EN ritningsuppgift»
- Allt»
- Rita hus»

3. Saknade du något i kursen?

- Att utdelat material etc läggs upp på kurshemsidan»
- saknade en föreläsning om exakt vad som behövdes på en godkänd ritning. även saknades underlag så som ritram och stämpel för ritningar i CAD. »
- Möjligtvis powerpoint under föreläsningarna, lätt att gå tillbaka till och komma ihåg innehållet då man inte hinner anteckna. På övningstillfällena var det ofta svårt att få hjälp och övningsledarna var otydliga. Ritningarna bedömnes olika för varje grupp och det känns orättvist. Brist på engagemang hos övningsledarna, och när vi gav förslag på förbättring inför del B ville övningsledaren inte alls förstå vad vi menade. Ledarna kom ofta sent men gick ändå precis 17.00 trots att alla inte fått hjälp. Dåligt.»
- Tydliga riktlinjer under föreläsningar»
- Relevanta uppgifter. - Låt A-studenterna agera beställare, och låt oss agera Byggingenjörer med kunskap om SS och BBR. Vi kan då lära oss att föra en dialog med arkitekter. Förslagsvis kan ett delmoment som detta ersätta tentamen. Föreläsningsmaterial på hemsidan, exempel på hur tidigare elever löst liknande uppgift(Projekten). Föreläsares ursäkt för att inte använda powerpoint är helt förkastlig. Ge en student en hundring för att scanna in alla OH-bilder, och lär föreläsaren att trycka på vänster musknapp. CAD-användande! Det är 2011, och sannolikheten för att vi kommer sitta och rita för hand är mikroskopisk. Se till att handledarna KAN CAD. Förslag på nytt upplägg: Enplansvillan som tidigare. Flerbostadshuset som tidigare. Fritidhusbeställning från A-student. CAD tillåtet till alla moment, ev. inte på fritidshuset.»
- Nej»
- Tydliga instruktioner i inlämningsuppgifterna. Ritramar, stämplar och information om hur uppgifterna ska måttsättas och utformas. Exempel borde finnas på kurshemsidan»
- En kurshemsida där arkitekterna la upp ramar odl som behövdes. De tog för givet att vi visste allt»
- lite svårt att få hjälp och att veta vilka tillvägagångssätt man skulle förhålla sig till under kursens gång»
- Hade velat sett alla dokument som behövs för en bygglovsansökan inklusive papper som man bara skriver på eller liknande. »
- En mer omfattande genomgång för hur CAD fungerar och hur man skriver ut i olika format hade underlättat. Även att assistenterna tillsammans med examinator vore mer samspelta och gav samma direktiv och råd hade underlättat och undvikit missförstånd»
- Gärna lägga upp information från föreläsningarna på kurshemsida»
- Nej»
- Ja. Kriterier inför varje rituppgift. Hur svårt är det att dela ut det pappret som handledarna betygssätter efter?! Förutsättningarna för att klara alla punkter är lika med noll. Jag tycker att handledarna bör gå en pedagogikkurs. Det kan inte komma upp nya saker dagen som allt lämnas in. Är tyvärr väldigt besviken på en kurs som jag såg fram emot att läsa.»
- Hjälp med Cad när vi skulle skriva ut ritningarna. Klara besked vad som gäller, både vad gäller bbr, standarder och inlämningskrav.»
- Tydliga svar på frågor! Man blir mycket förvirrad då alla lärare säger olika. snacka ihop er till nästa år så man kan vara säker på att man gör rätt :)»
- Genomgångar från assietenterna vid varje rittilfälle. Fanns ingen struktur på rituppgifterna och föreläsare och assistenter var absolut inte eniga och hade samma visoner om hur saker bör vara.»
- Kanske kunde något mer studiebesök införas. Tänker då på en arkitekt- eller byggfirma för att få se hur det vi lär oss tillämpas i verkliga arbetslivet. Jag saknade även bättre direktiv och kommunikation mellan arkitekterna (och ibland Claes). I vissa fall fick man olika svar på samma fråga. Sett till sista ritprojektet hade jag önskat att det hade införts en lektion som bokats in som rent handledningstillfälle. Att under denna dag ha en lista med 10 minuters handledningstid reserverade för alla grupper hade varit guld värt några dagar innan slutinlämning. I år kändes det lite oorganiserat med handledningen, då utomstående studenter ibland tog upp lektionens lärartid. »
- överblick över de olika lagarna»
- Jag saknade objektiva bedömningar, instuderingsmaterial, material från föreläsningar, engagemang från föreläsare och ritsalshandledare, en inställning från kursansvarig passande en lärare på en högskola, proffesionell inställning till samhällsbyggarkåren, disskusion om hållbarhetsfrågor trots att detta ska ingå enligt kursmålen saknades detta helt.»
- På föreläsningarna användes endast OH-bilder, ofta gick det väldigt snabbt så jag inte hann skriva av. Det hade varit bra om vi hade fått tillgång till dessa på exempelvis kurshemsidan.»
- vat ej»
- En rättvis bedömning av inlämningsuppgifterna»
- Att föreläsningsmaterialet var med oh-bilder var absolut negativt, det bör verkligen bytas till digital form! Om man missar en föreläsning så finns det absolut ingen möjlighet att ta igen det eftersom inget av materialet läggs upp på studieportalen. Inte ens den andra ritningsuppgiften har ju lagts upp! Detta tycker jag (har även hört det från flera andra) är under all kritik! Sammanfattningsvis bör alltså studieportalen användas mer, eller kanske pingpong där diskussionsforumen skulle kunna användas om man antingen har frågor med ritningsuppgifterna eller inför tentan. Det borde även ha funnits möjlighet till någon typ av frågetid under den sista veckan innan tentan!»
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Historiken är bra för ökad förståelse, dock bör det inte vara som underlag för tenta (svår att ta igen om man missar lektion)»
- Övnignsledarna kan bytas mot mer engagerade lärare som vill att vi ska lyckas och kan bolla mer idéer.»
- Tentamen! Överflödig då kunskapen om BBR och SS redan använts vid 2 projektarbeten. Att lära sig utvalda delar av dessa två är på gränsen till meningslöst. Eller förbjuds man att läsa dessa i yrkeslivet? Visst, jag är bara en okunnig student, men det är väldigt svårt att se poängen med korvstoppning. Ta absolut bort första ritövningen, som vi inte ens fick någon feedback på. »
- Tentan känns lite "för mycket" med tanke på projektarbetenas storlek.»
- Nej»
- Assistenterna behöver vara mer samspelta! Ger olika info beroende av vem man frågar!»
- Se övriga svar. Kursutvärderingar i all ära, men det känns verkligen som att det inte spelar någon som helst roll vad vi säger. Ni bara kör på i samma spår.»
- Tentan. Verkar som den kommer bygga mycket på personliga åsikter hos läraren och inte på kalla fakta. Dessutom är det så mycket jobb med inlämningsuppgifterna att det borde fylla upp kursen.»
- Rundvandring ute vid lindholmen som inte gav någonting»
- Nej, jag tycker att det mesta kändes relevant för kursen.»
- ja, att kursen ger 7,5 poäng känns för lite mot alla de timmar man lagt ner på kursen. Då tycker jag att kursen antingen ska ge mer poäng eller förändra innehållet. Alt 1: ha projekt där studenterna visar att de förstått och uppnått målen i kursen, skippa tentan. Alt 2:en tenta och ett projekt. »
- Tentan. Att lära sig tabellvärden utantill är ganska onödigt i de flesta fall. Att dessutom lära sig värden som ändras ofta och kommer att vara aktuella i några år på sin höjd är fullkomligt meningslöst. På en kurs som dessutom är på ynka 7.5 poäng så är det helt orimligt med två stora projektarbeten och en tenta på det. Att betyg dessutom sätts på subjektiva bedömningar tycker jag är oförenligt med Chalmers policy om anonyma tentor. Ett projekt som bedöms så godtyckligt som detta bör bedömas med Godkänt eller icke-Godkänt. Studenter ska icke uppmuntras till att göra det som examinatorn anser vara rätt bara för att få ett högre betyg. Om detta är en inställning som Chalmers Byggingenjörsprogram vill uppmuntra till så bör man se över sitt uttalande om att uppmuntra till kritiskt tänkande.»
- Jag tycker att upplägget är bra men övningstillfällena har inte fungerat bra alls.»
- examinationen, arbetsbördan blev alldeles för stor med tanke på högskolepoängen.»
- hmmm bra fråga, vad sägs om tentan, eller den är nog ganska bra ändå»
- Lite långdragna föreläsningar kanske.»
- Tentamen»
- I dagsläget är det stor belastning på kursen och därför anser jag att en av ritningsövningarna tas bort, förslagsvis enplanshuset då fler moment ingår i flerbostadshuset.»
- Nej»
- Tentan, jag förstår inte varför jag ska lära mig t.ex. regler för bygglov som inte längre gäller.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Många budskap från olika lärare som förvirrar»
- Lärarna och handledarna MÅSTE ha en bättre dialog och på något vis sammanfatta kriterierna inför rituppgifterna. Den ena handledaren säger en sak, medan den andra menar att det är helt fel. Det FUNKAR INTE SÅ. Plus att vi på AE aldrig har ritat eller arbetat i CAD innan. Detta är våra första ritningar i livet, och man kan inte bli bedömd utifrån en verklig situation. Detta är en utbildning, vi sitter inte på ett arkitektkontor. Vi blir ombedda att tänka "utanför boxen", men allt vi får betyg på är BBR och olika mått. Inte en enda kommentar om att "bra tänkt" eller att de gillar lösningarna eller tankegångarna. Det känns som att man blir överkörd efter alla timmar man lagt ner. Vi har känt oss jättenöjda med hur bra vi fått ihop det, för att sedan sågas. Claes är den enda som faktiskt är vettig och lär oss något! Stanna kvar, men förbättra handledarna.»
- Övningsledarna var inte överens om villkoren för uppgifterna. Jag upplevde att jag fick vitt skilda svar beroende på vem jag frågade. Detta är något som borde ses över till nästa år.»
- Assistenterna och föreläsaren måste jobba ihop så att det finns tydliga riktlinjer hur man bör gå tillväga. Jag är extremt besviken på rittillfällena eftersom det endast blev en röra.»
- Jag kan tycka att feedbackstillfällena skulle kunna organiseras lite bättre så att alla får den hjälp de behöver.»
- Studiebesök svarade jag mindre lärorikt enbart för att jag tycker att jag själv redan har koll på olika hustyper och vad som byggs idag. »
- Ohållbart att övningsledare har olika åsikter sinsemellan, men att det också råder meningsskiljaktigheter, gällande mått i planlösningar etc., mellan övningsledare och föreläsare. Det ska t.ex inte kunna finnas mått i boken som inte stämmer överens med föreläsarens/övningsledarnas. Hur ska vi då kunna veta vad som är rätt, och vilket vi ska lära oss?»
- När vi har sökt hjälp från övningsledarna har vi sällan fått bra svar. Jag förstår att man kan tolka saker på olika sätt, men många gånger har saker bara blivit mer oklara när vi har sökt hjälp. Övningsledarna har vid flera tillfällen tittat på våra arbeten, men de har inte sagt till om vi har missat något eller gjort något fel. Jag förstår ju att det inte är meningen att de ska säga precis hur vi ska göra men det hade varit mer lärorikt om de hade påpekat felet i tidigt skede så att vi kanske kunde fört en diskussion kring det. Det kändes aldrig som att de vill hjälpa oss, utan de satt hela tiden och tittade på klockan.»
- och inkonsekvent. Förutsättningarna och målen var mycket otydliga till projektarbetena. »
- kör på bara »
- Assistenterna säger en sak under övningarna, men betygsätter med helt andra kriterier. Har hänt flera gånger att man frågat om mått, rum, garderober - fått ett svar som man ritat in men sedan fått fel på när betygssättningen gjorts. Mycket irriterande! »
- Jag tycker att uppgifterna borde ha varit tydligare. Man var tvungen att fråga ofta om detaljer som inte framgick i uppgifterna och olika lärare gav olika svar. Förvirrande, stressande och ibland riktigt irreterande, speciellt när man var tvungen att stå i kö i över en timme för att få svar på frågor som alla i klassen ställde. »
- 1.Det gick inte att få ett tydligt svar på ens frågor, bara svävande formuleringar. 2. Föreläsningarna var pratiga och bidrog inte med ny kunskap till oss studenter. 11. Tentan gick ut på att memorera mått och siffror, vilka snabbt glöms bort efter tentamen. Dessa siffror finns dessutom lättillgängliga för att i framtiden leta fram. Det kändes helt omotiverande att läsa inför tentan pga detta. Lena som var en av våra handledare på övningstillfällena var toppen! Förutsättningarna och målen var mycket otydliga till projektarbetena. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Att få hjälp och svar på frågor
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 14%
Lärorikt»19 55%
Mindre lärorikt»10 29%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.14

Föreläsningar
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 42%
Lärorikt»15 42%
Mindre lärorikt»5 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.71

Övningar
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 32%
Lärorikt»18 58%
Mindre lärorikt»3 9%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.77

Projektarbete
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 78%
Lärorikt»7 21%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.21

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 11%
Lärorikt»4 22%
Mindre lärorikt»12 66%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2.55

Laborationer
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»31

Genomsnitt: 0

Studiebesök
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 6%
Lärorikt»16 50%
Mindre lärorikt»14 43%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.37

Gästföreläsare
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»11 73%
Mindre lärorikt»3 20%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2.13

Kurslitteratur
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 48%
Lärorikt»16 48%
Mindre lärorikt»1 3%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.54

Självverksamhet
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 51%
Lärorikt»14 48%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.48

Tentamen
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»12 54%
Mindre lärorikt»8 36%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.27

Tillfällen för kritik (feedback)
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 4%
Lärorikt»13 52%
Mindre lärorikt»11 44%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.4

Annat
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 50%
Mindre lärorikt»2 50%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 2.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.65
Beräknat jämförelseindex: 0.66

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från