ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Introduktion till maskinteknik, PPU126

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»6 30%
Cirka 20 timmar»4 20%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»6 30%

Genomsnitt: 2.9

- oklar fråga, frågas efter timma per vecka eller tid över hela perioden? ca 4 timmar/v LP1, 10 timmar/v LP2» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 25%
100%»15 75%

Genomsnitt: 4.75

- Tror det är närmare 90%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 20%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 60%
Ja, i hög grad»6 30%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.5

- Är klar med kursen men ej fått slutbetyg ännu så jag kan inte besvara frågan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.6

- delar av undervisningen kunde bytas ut mot gästföreläsare. vore även bra om det som togs upp i undervisningen låg i fas med vad som skulle göras i projektarbetet» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»13 65%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»7 35%

Genomsnitt: 3.05

- Mycket ändringar i materialet.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Här har man lagt ner resurser på att vi skall få hjälp med arbetet! Bra gjort, och det märks att vi fick gott om tid att ställa frågor och gå igenom vårat material.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 20%
Lagom»11 55%
Hög»4 20%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.1

- Betyget hög fås på grund av att det inte hände så mycket i början, jag hade gärna sett mer styrning av projekten i början så att vi kom igång, det var svårt i början att veta vad man skulle göra och hur långt man skall hinna, när vi frågade lärarna fick vi svaret att det var ok, att vi inte låg efter, jag hade gärna sett mer styrning och att man kanske la in fler timmar i början.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»5 25%
Hög»11 55%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.65

- Detta på grund av matematiken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 10%
Godkänt»10 50%
Gott»7 35%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket konstig handledning under projektet. Det den ena handledaren kommenterade om rapporten var fel av den andra.. Verkar inte synkroniserat...» (Dåligt)
- Väldigt flummig och ojämn kurs eftersom vi hade olika lärare som satte ribban olika högt!! Inte bra alla när vissa får större och svårare arbeten än var andra fick. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- gästföreläsarna, cad paralellt.»
- Gästföreläsare»
- Kommunikation mellan lärare och projektgrupper har varit bra. Valfriheten vi fick när vi valde projekt gillade jag. Sen var också Gästföreläsningarna väldigt bra. Så det tycker jag ni ska behålla.»
- Gästföreläsare»
- Upplägget med många lärare, olika typ av lektioner, modellering, svenska, projekt, osv !»
- Föreläsningarna samt modellering och skissteknik!»
- Skisstekniken var en rolig aktivitet dock hade det räckt med 2-3 tillfällen. »
- Modelltekniknen. Roligt inslag och kul att få öva lite praktik.Föreläsaren som prata om hållbar utveckling med massa miljötänk. Ha var bra! Gärna mer miljö och klimatföreläsningar. »
- skisteknik och modellering. det var både givande och skoj! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite flummigt, men förståeligt eftersom det är första året ni gör på detta sättet med kursen, blir säkert bättre nästa år då det är mer "inövat" från er sida»
- istället för att alla grupper skall göra ett eget gantt schema som ändå kommer se i princip likadant ut, kunde ett färdigt delats ut för att lättare få en överblick på var man ska ligga i processen.»
- Bättre synkroniserade handlerare som ger likvärdig feedback i projektet. De hade inte läst utkasten till handledarmötet med gruppen, utan tittade mer kritiskt på indelning och rubriker/bilder vid handledningstillfället. Fick knappt någon hjälp gällande brödtexten.»
- Jag hade gärna sett att vi fick några lektioner som handlade om presentationer och att tala inför folk. Eftersom vi fick lära oss kring att skriva projekttext, vi fick arbeta med modeller och att göra skisser. Men inget rörde presentationen vilket också är en del av projektet. »
- Styrningen av projektet bör vara hårdare! Det är lättare att göra bra ifrån sig när man har tydliga mål under kursens gång, och det saknade jag! »
- Lite mer fokus på litteraturen, då boken egentligen var väldigt intressant men inte helt nödvändig för att klara den skriftliga examinationen. »
- Tycker att projekten skall vara tilldelade och inget man väljer själv, Gärna redan genomförda projekt. exempelvis att man först lär ut alla metoder för att ta sig igenom ett projekt sedan blir man tilldelad ett projekt. Jobbar sig igenom och sedan utvärderar resultatet och jämför med vad man kom fram till i "det redan genomförda projektet" vad har man missat, varför?, vad fick man fram som inte andra inte fått, varför? »
- Kommunikationen mellan lärarna i kursen. Viktigt att de är överens om vad som ska ingå i kursen samt vilken nivå som ska förväntas av eleverna. »
- Kursen var ganska luddig då det var svårt att förstå vad man skulle göra. Inga raka svar. Lärarana hade svårt att ge bra exempel. De gav exempel men sa att "detta exemplet är egentligen inte bra". Varför inte ge oss ett bra exempel då? När vi får hjälp med rapportskrivning av en lärare som kan språkformulering borde läraren få tid att läsa igenom våra rapporter för att vi ska kunna få feedback. Det kändes lite meningslöst att boka möte och så hade han inte läst det vi skrivit fast det var därför vi va där. Föreläsningarna var i regel bra men vore kul att få lite fler folk från olika jobb, jobb som kanske inte är så uppenbara att man kan jobba med. Väldigt många var från volvo och det vore kul om det var mer blandat. Blir lite enformigt. »

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.15

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.15
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från