ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Meteorologi, oceanografi och tidvatten, SJO715

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»6 24%
Cirka 20 timmar»5 20%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»5 20%

Genomsnitt: 2.92

- Mycket teori att läsa in.» (Cirka 25 timmar)
- väldigt mycket info» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»3 12%
100%»21 84%

Genomsnitt: 4.76

- ~90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»4 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 28%

Genomsnitt: 2.96

- Vi har gått igenom väldigt mycket. Ibland är det svårt att greppa allting på samma gång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 78%
Nej, målen är för högt ställda»5 21%

Genomsnitt: 2.21

- Målen är rimliga, dock är kursmaterialet mer omfattande än vi får poäng för.» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är okej men meteorologi,oceanografi-tidvatten är kurser som behövs läsas som 7poängare var för sig alla 3 om man ska klara målen...känns lite orättvis poängfördelning» (Nej, målen är för högt ställda)
- I förhållande till antal poäng kursen är på känns det som om man måste lägga ner mycket mer tid på att studera. Däremot var tentorna inte alls särskillt omfattande.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»6 24%
Ja, i hög grad»11 44%
Vet ej/har inte examinerats än»7 28%

Genomsnitt: 2.96

- tidvatten dock, var mer terrester än tidvatten, kunde ha haft med ett exempel på varje räknemoment. lite enformig tenta. Och vaga beskrivningar av vad som efterfrågades, lätt att misstolka, meningsuppbyggnadsfel, informationsfel och dylikt. Samt dåligt kopierade papper i hjälpmaterialet, såg knappt vilka siffror som stod i dem. Detta gäller tidvatten alltihop» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.92

- lär mig inte så bra genom att bara lyssna» (Ganska liten)
- Bra med kunniga och duktiga gästföreläsare, dock i för liten utsträckning.» (Ganska stor)
- Eftersom vi hade tre lärare i ämnet var det skiftande. Exempelvis fick lärde jag mig allt jag behövde i lektionerna i tidvatten, men lärde mig mer av att fråga och plugga ihop med klasskompisar för Meteorologi och Oceanografi.» (Ganska stor)
- Ej Oceanografi» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»12 48%

Genomsnitt: 3.24

- Nav 1 har varit bra för en gångs skull!» (Mycket stor)
- Nav 1 är dock torr som fnöske, finns det inget bättre alternativ till kurslitteratur?» (Mycket stor)
- mycket bra med powerpoints som visar steg för steg!! stort plus, utan dem hade det blivit mycket svårare..Men materialet i tidvatten innehöll väldigt mycket facitfel i häftet, och powerpointsen innehöll även helt fel info på sina ställen och rätt på vissa, förvirrande !! Sen hade vi ingen lärobok i tidvatten = nav 2. det är dåligt» (Mycket stor)
- Tydligt förklarat (ibland tydligare än föreläsarna) i litteraturen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»10 40%

Genomsnitt: 3.28

- bortsett från infofelen» (Ganska bra)
- Bra att powerpointsen kommer upp snabbt och att det finns instuderingsfrågor.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»10 40%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.48

- dock verkar läraren i oceanografi/meteorologi inte ha så stor koll på ämnet» (Ganska bra)
- Återigen då vi hade olika lärare är det olika. Meteorologin gick i stort sett inte att få något vettigt svar i om man undrade över något.» (Ganska bra)
- Mycket bra engagemang från föreläsarna, jättebra att man kunde ställa frågor under sista veckan (tentaveckan). Däremot har svaren ibland inte alltid varit 100% överens med litteraturen, om så är fallet måste denna info ut till alla kursdeltagare.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.96

- varit till stor hjälp, hade inte gått lika bra ensam» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 28%
Hög»13 52%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.8

- iaf sett till poäng» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»11 44%
Hög»10 40%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.48

- Särskilt den här kursen känns väldigt omfattande, kanske lämpligt att oceanografidelen ändras från tenta till hemtenta eller dylikt?» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»15 60%
Gott»6 24%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.28

- Inför tentan fick vi otroligt många instuderingsfrågor och till flera fans inget svar i vare sig kurslitteratur eller föreläsningsmaterial/anteckningar och flertalet kändes irrelevanta.» (Dåligt)
- Speciellt att vi hade väldigt mycket tidvatten i början, men sen hade tenta nästan en månad efter senaste föreläsningstillfället var inte optimalt.» (Godkänt)
- Förvirrat när man lägger in tre kurser till en. Blir svårt att hålla isär de olika ämnena och föreläsningarna på ett smidigt sätt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsaren från SMHI»
- Gästföreläsare från SMHI, det var ett välkommet inslag i kursen, men det kanske skulle ha kommit tidigare i kursen.»
- Lärarn i meteorologi var bra & engagerad. Ritade och gjorde bra exempel så man kunde förstå. »
- räknestugor tidvatten, powerpoints, instuderingsfrågor med svar. mkt bra»
- Separat tenta för tidvatten.»
- Entusiasmen och kunnandet som föreläsarna besitter. Kurslitteraturen. Gästföreläsningarna från bla. SMHI»
- nav1 som kurslitteratur Bra med förberedande test på pingpong i tidvatten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen, jag skojar inte, Nav 1 är saklig men hemsk att läsa. »
- Jag tycker att en del av undervisningen borde bedrivas utomhus för att t ex lära sig att se hur de olika molnen ser ut i verkligheten, och inte bara i skolboken. Även något studiebesök/klassresa hade varit intressant.»
- Externa föreläsare varvas mer med vanlig undervisning.»
- Förändra kompendiet i tidvatten och bättre undervisning i det delmomentet. »
- Kursmaterialet till tidvattnet. Tidvattenövningarna var inte särskilt bra. Verkade vara en del slarv fel i facit. Powerpoint presentationerna var inte heller speciellt bra. Svår begripliga & dåliga exempel, försökte flera gånger göra som det stod i dom utan få rätt svar. Gästföreläsaren i oceanografi var inte särksilt bra, pratade alldeles för tyst & det tog ett bra tag innan man förstod vad kursen handlade om. »
- någon som kollar igenom att materialet inte innehåller massa fel, likaså på tentan, nån annan borde korrektionsläsa»
- fördela kursen bättre, nu hade vi sista lektionen med tidvatten ca 4v innan tentamen, vilket gör att man typ glömmer av allt innan tentamen och väldigt luddigt ställda frågor i meterologin och oceanografin där man letar svar i kurslitteratur o föreläsningsanteckningar men fortf osäker om man hittat rätt..»
- Ett par föreläsningstillfällen flyttade närmare tentan i tidvatten.»
- Studie stretande är pinsamt gammalt... Nav 1 från 1986, tidvattenuppgifterna behöver sig också en ordentlig översyn.»
- Meteorologi och tidvatten har varit bra. I oceanografin har föreläsaren lätt fastnat på små teoretiska detaljer. Man har därför inte fått något övergripande sammanhang över det delmomentet.»
- gästföreläsaren i oceanografi skulle kunna bytas men fler i metreologi »

16. Övriga kommentarer

- Riktigt bra gästföreläsare från SMHI»


Kursutvärderingssystem från