ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Färg form och visualisering B vt10, ADM016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-03 - 2010-02-12
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: stefano delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Hur väl tycker du att du uppnått sådan färdighet i AutoCad att en ordinär bygglovsritning kan produceras.

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 68%
Mycket bra»9 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31

- Har uppnått viss färdighet, men blivit nog intresserad av programmet för att samtidigt inse hur mycket mer det finns att lära sig.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Hur väl tycker du att du uppnått sådan färdighet i SketchUp att ett en enkel byggnad kan 3D-modelleras.

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»12 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.37

- Men att sätta in modellen i ett fotografi var inte lätt. Fick inte så bra hjälp där heller.» (Ganska bra)
- Dock på grund av egen nyfikenhet, snarare än övningar» (Mycket bra)
- Väldigt enkelt program, men man kunde göra mkt mer än vad jag trodde i förväg» (Mycket bra)
- kunde programet ganska bra innan, så lärde mig inte så mycket nytt» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Ett mål med kursen har också varit att öka insikten i att 3d-modellen men framförallt ritningen är mycket viktig för att problemlösa (designa) arkitektur. Hur tycker du det målet uppnåtts?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»9 32%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- Relativt liten vikt på ritningen som problemlösare i detta syfte, fanns möjligen för lite tid? Eventuellt kan ytterligare ett moment läggas till där en fiktiv problembild ska lösas.» (Ganska dåligt)
- Kanske visa exempel på fördelar?» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Ett mål med kursen har varit att reflektera över begrepp som komposition, rumslighet, stämning och nyanser, form och färg. Hur tycker du att det har uppfyllts?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 28%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»4 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.85

- I CAD och Sketchup delen så fanns inget fokus på dessa saker, förutom det fokus man själv gav det. Färg och form: Oinspirerande att jobba med ett så 2-dimensionellt material som kartong, ett material vi dessutom har jobbat väldigt mycket med. Resultatet blev kulisser snarare än rum.» (Ganska dåligt)
- Jag har jobbat utifrån att "modellera i ett lärande syfte" map programvaran, och fokus har därför tagits från det som nämns i frågan och istället lagts på att försöka lära att använda datorprogrammen. » (Ganska dåligt)

5. Lärandemål 5

Ett mål med kursen har varit att driva en egen konstnärlig process. Hur tycker du att det har uppfyllts?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 33%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»5 18%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.85

- Färg och form delen var intressant, men kanske för fri. Ramar kan inspirera till kreativitet oavsett om man följer dom eller väljer att bryta dom. SketchUp och CAD räddades av intressanta och nya verktyg.» (Ganska dåligt)
- inte där vårt fokus låg» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta en inspiration till att utföra ett sådant abstrakt projekt.» (Ganska dåligt)
- speciellt passa in modellen i ett foto, samt den frihet vi fick. Hämmande var att hela kursdelen var för kort. » (Ganska bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ? CAD

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 13%
Ja, målen verkar rimliga»25 86%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- en snabbkurs i att enkelt rendera sin modell hade mycket väl kunna ingå.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Eventuellt med undantag av man kan lägga till uppgift för problemlösning.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper? Färg och form

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»9 31%
Ja, målen verkar rimliga»20 68%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Problemet med färg o form är att jag har svårt att se att där verkligen fanns några egentliga mål i form av konkreta syften (förutom färglära) - jag skulle gärna se mer handgriplighet i de övriga delarna» (Nej, målen är för lågt ställda)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång? CAD

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»27 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Kanske högre tempo.» (Ja, målen verkar rimliga)

9. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång? Färg och form

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 10%
Ja, målen verkar rimliga»26 89%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.89


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning? CAD

Varför köpte, köpte du inte kurslitteratur?

29 svarande

Mycket liten»19 65%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.44

- Lär mig mer på annat håll. Ex. tutorials, webb, egen informationssökning, trial & error. Anser att man lär sig bäst genom att göra små projekt.» (Mycket liten)
- Köpte ingen pga egen erfarenhet/tillgänglighet för programinstruktioner.» (Mycket liten)
- jag köpte inget. Varför: De var dyra och i januari har man inga pengar. Jag satsar på tutorials. » (Mycket liten)
- köpte bara sketchup-häftet, ville köpa CAD också men hade av ekonomiska och praktiska skäl inte möjlighet till detta. Använde dock inte Sketchup-häftet men har för avsikt att göra så när jag sitter ensam hemma och tragglar. » (Mycket liten)
- Men jag tror att kurslitteraturen kommer att komma till användning mer längre fram.» (Mycket liten)
- Litet. Information om programmet finner jag på internet.» (Mycket liten)
- För dyrt. Vill heller inte UTAN REFERENSER rakt av stödja examinatorerna genom att köpa deras egna verk. » (Mycket liten)
- Litteraturen saknade mer "avancerade" information, som krävdes för att klara inlämningen. » (Mycket liten)
- Ville vänta och se hur mycket av det som står i boken jag kunde få genom endast lektionerna.» (Mycket liten)
- Till datorprogram finns det stor hjälp att tillgå på internet. Det är även lätt att på egen hand prova sig fram mha tutorialer och hjälpavsnitt. Jag köpte SketchUp-boken eftersom jag är intresserad av 3d-modellering och tror att goda kunskaper i SketchUp kan vara en bra grund.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var bra (har bara sketchup än, men ska köpa cad-boken oxå), men den behövdes absolut inte för att klara kursen, utan är snarare ett medel för fördjupning» (Ganska liten)
- Har tänkt köpa litteratur för senare bruk » (Ganska liten)
- Vad gäller färg-delen skulle litteratur förmodligen höja förståelsen och ambitionen eftersom den praktiska delen utgjorde för kort schemalagd tid.» (Ganska liten)
- Eftersom jag missade mycket av den lärarledda genomgången blev kurslitteraturen nödvändigt. jag uppfattade den som myckte bra, lättläst och lättförståeligt.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc? CAD

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»19 65%

Genomsnitt: 3.58

- Dock skall sägas att det är under all kritik att schema för kommande kurser oftast, endast finns att tillgå tätt inpå kursstart. Stomschemat är otillräckligt och långsiktig planering är svårt för en student på arkitekturprogrammet. På det flesta högskoleutbildningar finns schema för en hel termin även om ändringar kan uppstå.» (Ganska bra)
- Svårt veta var man skulle vara, bättre med ETT gemensamt schema för de parallella kurserna» (Ganska bra)
- De små uppgifterna när vi skulle rita upp t.ex Rotonda var mycket bra. Dock tycker jag att man kan gå ännu längre med mer avancerade ritningar att avbilda. Det är ett lärorikt sätt.» (Ganska bra)
- kommer ärligt talat inte ihåg. » (Ganska bra)
- Kanonbra planering» (Mycket bra)

12. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc? Färg och form

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»13 44%

Genomsnitt: 3.37

- Kommer inte ihåg om det gällde specifikt för den här kursen. Men schema, framförallt i docx-format - men även pdf är rörigt och svåråtkomligt. Varför inte något system liknande timeedit? » (Ganska dåligt)
- Saknar fastare ramar» (Ganska dåligt)
- Se föregående kommentar» (Ganska bra)
- Var lite rörigt att läsa schemat» (Ganska bra)
- Kanske beskriva syftet bättre?» (Ganska bra)
- kommer inte ihåg...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»16 55%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- förutom för placeringen av modellen i sketchup. Det tog mig flera timmar att lista ut det. själv.» (Ganska bra)
- Mycket bra i CAD och konstlaborationer, ganska dåliga i sketchup då läraren stannade för länge hos enskilda elever» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»24 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

- Jag upplevde inte att det fanns några direkta samarbetesmoment i denna kurs.» (Ganska bra)
- I viss mån dåligt (inte vad gäller den digitala delen) förmodligen pga att insikten, förståelsen i stort sett kom sista dagen.» (Ganska bra)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 31%
Gott»13 44%
Mycket gott»7 24%

Genomsnitt: 3.93

- CAD-del godkänd. SketchUp- mycket gott, färg- gott, relief- gott, form-godkänd» (Godkänt)
- Åtminstone för Cad delen, kan i stort bero på att jag redan känner mig hemma med denna delen. Den rent konstnärliga delen var för min del lite menlös, utan ett tydligt mål blir det lätt att man presterar för presterandets skull och inte lägger riktig kraft bakom då uppgifterna var för "abstrakta" och svåra att se en nytta med (Ej inräknat färg delen)» (Gott)
- Jag tycker att data-delen dvs. sketchup och CAD, var enormt intressant och roligt. Detta antagligen för att jag känner att det är två program som jag verkligen kommer att ha användning för i min fortsatta utveckling under utbildningen och sedan även i arbetslivet. Måleridelen var rolig men jag kan inte påstå att den direkt har varit så givande.. iaf inte direkt men man kanske har snappat upp någonting som lägger sig latent i bakhuvudet och som kan vara nyttigt i framtiden, vad vet jag.. » (Gott)
- CAD +++++ NCS +++++ Kartongande o målande +++ (hade nog blivit lite mätt efter den intensiva veckan)» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjligheten att på egen hand prova på de olika dataverktygen»
- CAD»
- Färgläran var mkt intressant och pedagogiskt upplagd»
- Sketchup och Autocad.»
- den konkreta gestaltande av friggeboden paralellt med lärande av CAD. »
- Allt.»
- CAD och sketchUP delen. »
- CAd & sketchup, det va jätte kul att äntligen få prova på!»
- Färg/Cad»
- Bra uppläggning på kursen. Långsamt tempo, skönt för de som inte har så mkt förkunskaper.»
- CAD och sketchup-delarna.. »
- Martin Ravnefjord, Färglära, Relief, digital-del»
- CAD-delen»
- Upplägget på CAD- och Sketch Up-kursen var väldigt bra och uppgiften att göra en friggebod kändes alldeles lagom stor.»
- Dagarna för cad och färg,form.»
- CAD och Sketchup, samt NCS-övningarna som var mycket bra och lärorika»
- Upplagget i CAD-kursen var bra med delovningar och lagom niva pa genomgang och upplagg.»
- Upplägget är i grunden bra, hade möjligtvis önskat några undervisningstimmar till i CAD och scetch-up.»
- CAD-delen»
- läran om färgsystemet, CAD och sketschUp»
- Upplägget för CAD / Sketchup»
- CAD samt SketchUp komplett med uppgift.»
- Friggebod uppgiften. Det var en bra och inspirerande uppgift, som man lätt kunde anpassa till sina egna datakunskaper. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Arbete med kartong. Om man vill visualisera en platt bild i 3D så kanske det är bättre att jobba i tex lera eller annat mera 3-dimensionellt material»
- Ha inte alla färg/form-momenten efter varandra. Lättare behålla koncentrationen om man inte skär kartong en hel vecka i streck»
- Vill gärna ha klarare mål, och gärna mer begränsingar i form-delen - jag skulle faktiskt tro att det kan öka kreativiteten»
- Tyckte den konstnärliga delen av kursen kunde innehållit mer, kändes lite tunnt. Hade gärna jobbat mer med datorn och lärt mig mer om rendering av bilder, photoshop och indesign. (speciellt photoshop vet jag många som skulle vilja lära sig mer av i skolan)»
- Tillägg på uppgiften angående problemlösning för 3D/2D.»
- Inget särskilt. »
- Mer konkreta uppgifter (relief etc)»
- Jag tycker att introduktionen var väldigt bra. Kanske att man skulle stanna upp mer under genomgången och kolla så att alla hängde med.»
- skulle vara bra om elever nästa år fick en genomgång i photoshop, så som vi fick i sketchup. »
- Mer undervisning i sketchup. Man hade för dålig kontroll över vad vissa saker fick för konsekvenser. Här hade även bättre datorer behövts, hade stora problem med att få saker att fungera pga datorns låga kapacitet. »
- Inlärning bör breddas med relevant litteratur speciellt vad gäller FÄRG-delen, vetenskaplig och konstnärlig sådan.»
- Tydligare riktlinjer och syfte på form-delen.»
- Om det ska vara en presentation av friggeboden så bör den göras på ett annorlunda sätt, nu var det så många som struntade att vara med på den. OM det ska vara en presentation över huvud taget vill säga. Många kände att de inte riktigt ville presentera sina friggebodar eftersom att de inte var nöjda med dem. Det är ju dock inte det som är huvudsaken med uppgiften, som jag har uppfattat det så är syftet ätt lära sig de olika datorprogrammen och inte att producera ett fulländat projekt. Det är även lite tråkigt att jobba med kartong hela tiden, kanske ta in annat material att göra modeller av också?»
- Högre nivå på sktechupövningarna. Alternativt ett annat program. »
- Lägg till rendering, gå gärna in lite djupare på CAD-delen, men inte i en snabbare takt då jag som nybörjare tyckte den var bra.»
- Farg och form-delen bor ha ett annat upplagg och andra uppgifter. For mycket tid har spenderats pa att skara i papp och for lite i att diskutera och reflektera. Man kom inte till storre insikt efter fyra dagars skarande an efter en. For mycket tillit laggs pa att eleven sjalv outtalat skapar sin egen uppgift inom ramarna for vad som ska goras. Men farg delen var anvandbar och intressant. Aven sketch-upkursen var mindre bra. Genomgangarna var spretiga. Jag larde mig mer fran de tutorials jag kunde titta se pa youtube och genom att jobba pa egen hand.»
- den konstnärliga delen»
- gå in lite djupare i CAD»
- 3D modelleringen för Färg och Form - kan göras tydligare och bättre»
- Var svårt utan några som helst krav på rumslighetsuppgifterna.»
- Jag vet inte riktigt hur man skulle förändra, men i konstnärsdelen blev det lite tråkigt att skära i kartong i längden. Kanske en lite större uppgift som man fick lägga ner mer omsorg och tid på. »

18. Hur bedömmer du dina egna insatser i kursen?

- SketchUp och CAD: Mycket goda Färg och form: Under förväntan»
- Medelengagerad, högre i början»
- goda»
- Kunde ha presterat bättre. »
- Mycket bra!»
- Goda, Den inlagda reflektion (komplettering för egen del på CAD) i kursmomenten är nödvändig för att öka kunskapen som tas med. »
- middels»
- Mycket bra.»
- Jag tycker att jag lyckades bra i alla moment. »
- bra, känner mig nöjd med dessa veckor vilket känns skönt!»
- Relativt goda, hade svårt att motivera mig till relief och "landskaps" uppgifterna.»
- Ganska bra, med tanke på omständigheterna.»
- godkända, både på pappret och enligt mig själv. »
- Har fått insikt i hur man änvänder sig utan datorn inom arkitekturen. Vad gäller laborationerna i färg och form tycker jag inte att de tillförde mig lika mycket men en del nya tankar väcktes. »
- Hade kunnat utforska och upptäcka mer om motivationen fanns.»
- Adekvata.»
- Jag har varit med på och genomfört allt så jag är väldigt nöjd med min insats.»
- Jag bedömmer att jag genomfört uppgifterna bra med tanke på den korta tidsmarginalen. »
- Delvis uttrakad framst inom form-delen, varken inspirerande eller utmanande. Men CAD och Sketch-Up var roligt och konkret. Aven farg kandes anvandbart.»
- medelmåttiga»
- bra»
- Goda»
- Ganska bra, dock så stod en förkylning i vägen för en helhjärtad prestation.»
- jag var med på allt, och framför allt på datadelen lärde jag mig mycket. Sen tycker jag att färgkunskap är väldigt intressant. »

19. Övriga kommentarer

- Bra kurser, men längtar samtidigt efter att börja med projekt igen - det känns mer "som att man gör något"»
- Rolig kurs!»
- Jättebra vision och mål, dock mer/annat medel för att öka motivationen till att upptäcka.»
- Nej.»
-
- Kul att få arbeta med datorn som verktyg.»
- trivsam delkurs som kanske saknade fokus?»
-
- Väldigt rolig kurs, skulle dock ha varit kul att i färg och rumslighetsuppgifterna arbeta helt med sina egna skapelser. T. ex. måla av sin skapade rumslighet/ skapa ett rum av sin egen målning.»


Kursutvärderingssystem från