ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Enkät för kursen Byggnad och struktur, ARK215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-09 - 2011-12-23
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

16 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 6%
Ganska dåligt»8 50%
Ja, det framgick ganska bra»5 31%
Bra»2 12%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Det har varit olika förväntningar från olika håll. Dels fick man känslan av att kursen skulle behandla bärande konstruktioner och att konstruktion skulle ha en stor del. Men under handledningar och genomgångar tog gestaltningsbiten totalt över och därför lade man sitt huvudfokus vid dessa delar. Så i slutändan har man lärt sig ytterst lite om konstruktioner, vilket är synd. Tycker att det är viktigt att man är tydligare med vad fokus ska ligga på under projektet.» (Ganska dåligt)
- Väldigt otydligt och luddigt allmänt när det gäller mål och förväntningar.» (Ganska dåligt)
- Det framgick vad målet var, men när det gäller nivån på det som ska presenteras var det mer oklart.» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna förklara och använda begrepp kring byggandets bärande stommar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»5 31%
Ganska dåligt»8 50%
Ganska bra»1 6%
Bra»2 12%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vi fick en timmes föreläsning om primärbalkar men jag fortfarande aldrig fått höra vad ett fackverk, rymdfackverk eller andra begrepp för bärande stommar. Det var som att få en lapp med en uppgift och ett par veckor senare var det kritik och då hade det varit upp till var och en att leta reda på information om bärande stommar» (Inte alls)
- Ingen undervisning avseende konstruktion. Begränsad och svårtillgänglig handledning med konstruktör. Om det är tänkt att självstudier ska leda fram till uppfyllandet av ovanstående kursmål bör detta framgå tydligare. Och då vill jag understryka att jag inte tycker att det ska behöva vara så. » (Inte alls)
- mer konstruktörer på studieresan. mer prat om konstruktioner, mer prat om strukturer, mer handledningstider med konstruktörer» (Ganska dåligt)
- Vid detta har vi endast snuddat, tycker att det borde tagit en större del av kursen. Speciellt under de första veckorna. De tre dagsskisserna vi hade i början lade fokus vid gestaltning och jag tycker att det är konstigt att bärande stommar inte involverades alls i dessa diskussioner och övningar.» (Ganska dåligt)
- Vi har inte fått någon undervisning eller examination på det, men vi har läst på lite själva.» (Ganska dåligt)
- Det känns som att vi hade väldigt lite konstruktion inkopplat i det här projektet. Jag känner inte att jag har lärt mig alls mycket av det. Det var mer ett projekt där vi skulle skapa ett nytt parkrum, vilket det inte är något fel med, förutom att det var strukturen som skulle ha fokus. Den biten tycker jag glömdes bort, hade önskat att vi hade haft mer undervisning om konstruktion!» (Ganska dåligt)
- Undervisningen inom konstruktion var obefintlig. Hur ska man lära sig utan undervisning??? Jag saknar verkligen undervisning inom arkitektur, material och konstruktionsområdet. Man får aldrig lära sig något konkret utan sitter bara och gissar hela tiden. Det tar onödigt mycket tid och skapar stor stress att man ska behöva sitta och gissa samt testa sig fram. Detta är tid man inte har tid att ödsla. Jag efterlyser ritsalsassistenter, i alla fall under en dag i veckan, så att man kan få praktisk hjälp och rådslå med någon. Hur svårt kan det vara!» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att utfoma en byggnad där utformningsprocessen är ett växelspel mellan arkitektonisk gestaltning och bärande struktur.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»3 18%
Ganska dåligt»5 31%
Ganska bra»4 25%
Bra»4 25%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- Absolut inte alls. vi har som sagts ovan inte fått någon som helst kunskap från lärarna i detta projektet» (Inte alls)
- Tyvärr inte. Det känns mer som att man har sökt efter ett visst uttryck och så har det konstruktionsmässigt fått lösas på något vis som man inte riktigt vet hur.» (Inte alls)
- Det blir ju svårt när man inte vet så mycket om bärande strukturer och alla mest bara drar till med gissningslösningar i projekten.» (Ganska dåligt)
- Det har varierat mellan studenter, men det har känts "frivilligt" att bry sig om en bärande struktur.» (Ganska dåligt)
- Än en gång, det har varit mer fokus på det arkitektoniska, konstruktionsbiten har bara funnits med i de få (i mitt fall två) handledningstillfällen med konstruktör. Varför kan vi inte få mer undervisning i tex konstruktion, varför ska vi hela tiden "lära oss själva" genom att leta på hemsidor och "gissa" hur det egentligen fungerar? » (Ganska dåligt)
- Se kommentar fråga 2.» (Ganska dåligt)
- utforma en byggnad?» (Ganska bra)
- Konstruktionsdelen i uppgiften kom i skymundan eftersom gestaltningen tog så stor del. Kritikerna bedömde gestaltningen mer än konstruktionen.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att studenten ska kunna argumentera för val av material och utformning av bärande system i förhållande till såväl mekaniska funktioner som arkitektoniska värden.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»2 12%
Ganska dåligt»9 56%
Ganska bra»4 25%
Bra»1 6%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- läs ovan.» (Inte alls)
- Det har inte framgått att detta var ett lärandemål, och det har inte examinerats.» (Inte alls)
- Vi fick lite (ingen!?) undervisning i vilka material som lämpade sig bäst för olika typer av konstruktioner. Vi fick helt enkelt testa oss fram och gissa. Det var lite synd. Varför inte få lära oss något innan vi sätter igång?» (Ganska dåligt)
- Se kommentar fråga 2.» (Ganska dåligt)
- Tack vare studieresan till köpenhamn fick vi en ny insikt i materialens betydelse. » (Ganska bra)
- bra med diskussioner i inledande veckoskisser» (Bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att studenten efter genomgången kurs ska kunna presentera förslag i fysisk och digital form.
Hur väl har dettta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Bra»6 37%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 4

- la ner väldigt mycket tid på att lära oss att hantera dataverktygen då ingen lärare kunde hjälpa hos i skolan.» (Ganska bra)
- Tack vare oss studenter själva. Mallen för själva planscherna var bra att det fanns.» (Ganska bra)
- Tack vare kursen Modellering, visualisering och kommunikation har vi lärt oss att presentera projekt. Om det skulle vara ett lärandemål för Byggnad och Struktur känns det taget ur luften. Kom igen, det enda vi faktiskt får lära oss i kursen är lite om förundersökning av situationen och typ hur man ritar en handikapptoalett. » (Bra)
- Presentationen i digital form har varit mycket bra, dock har presentationen i fysisk form blivit nedprioriterad.» (Bra)
- Bra. MEN! Det kändes som att det i kursen blev väldigt mycket fokus på presentationen. Det blev nästan mer latout än arkitektur. Kanske blev det så eftersom det inte fanns några direkta krav på innehållet. Eller jo, det fanns men det kunde varit mer precis. Nu var uppgiften extremt öppen och fri. Det fanns t ex inget krav på att presentera hur spännvidden på 25 skulle bära. » (Bra)
- Otroligt många timmar har lagts ner från alla i klassen på presentationer och jag tycker att man såg under kritiken att standarden på planscherna var hög. Kanske hade vi fått ut mer av kursen om delar av denna tiden hade lagts på att lära oss om tex bärande strukturer istället. Vi ska ju trots allt inte bli renderare eller grafiska designers. » (Mycket bra)
- Jag tycker att alla elever höll hög nivå på sina presentationer, däremot är det läge att gå in och bestämma hur hög nivå det BÖR vara. För ingen vet, alla triggar varandra, och tiden räcker inte till. Det har medfört många sena och stressiga kvällar. Det hade också varit bra om vi hade haft undervisning i programmen mer i anslutning av slutdelen av projektet, då vi redan hade glömt en hel del av programmen. Det hade också varit väldigt bra med en assistent som kan programmen som hade varit närvarande på lektionstid. För när vi fastnar med flera av programmen har vi inte haft någon att fråga, och då står vi där och tiden rinner iväg.» (Mycket bra)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- helt okej. Jag har höga krav på mig själv. Dock känns det inte som kraven från lärarna var så höga. Vi skulle göra en detaljritning och ingen hade en aning om hur en sådan ser ut så alla höftade bara. I slutändan visade det sig att det var ju ändå ingen av lärarna som brydde sig om den...»
- Kursens kravnivå är låg. Däremot gör det allmänna klimatet bland studenterna att ambitionerna höjs. Vilket inte på något sätt är dåligt. Lärarnas kravnivår känns också låg. Speciellt i förhållande till kursmålen som är helt vansinniga.»
- Vi hade för höga förväntningar på oss själva rent generellt»
- lagom med tanke på hur lite poäng kursen är på. »
- hade viljat se tydligare krav på inlämningentyp att bygga en klimatuppmuntrandestruktur och ambitions nivån var väldigt hög.»
- Jag skulle säga att den ambitionsnivå som förmedlades från lärare inte riktigt gick ihop med de inlämningskrav. Lärare gav uppgifter som skulle ta kort tid att göra men inte gjorde det. T ex dagsskisserna. Fast jag gillade ändå upplägget. Det var svårt att begränsa tiden man la ner på kursen till den tid som var tänkt. »
- Jag tycker egentligen var ganska rimligt. Sedan tror jag att vi i klassen pushade varandra väldigt mycket vilket gjorde att folk satt lite för många timmar per dag i slutändan. Att sitta ca 14 timmar om dagen i flera veckors tid är inte rimligt. Jag tror att detta hade kunnat bli lite bättre om man flyttade fokus från färdigt resultat till en mer lärande process. Pressa in lite föreläsningar om både bärande konstruktioner och om gestaltning i kursen och dra på så sätt ner ambitionsnivåerna för färdig plansch. »
- Jag tror att lärarnas krav var lite lägre än mina egna. Men det kändes skönt.»
- Kravnivån hade nog varit lagom om det tydligare hade framgått vilka krav som ställdes. Problemet med att göra ett projekt med så stor valfrihet som detta är att konceptet blir viktigare än detaljlösningen, som i efterhand verkar ha varit det som skulle fokuseras. Nu har studenterna jobbat med frågan "Vad är en klimatuppmuntrande struktur?" istället för att jobba med bärande struktur, materialval etc.»
- Lärarnas krav var aningen luddiga, de skrivna kraven var rätt klara men hur fritt man fick förhålla sig till dem var lite oklart.. Ambitionsnivån trissades upp nog av klassen själv..»
- Eleverna hade mycket höga ambitioner. Det var många som var väldigt många som var stressade och slutkörda men det beror nog till stor del på att vi elever triggar varandra. Jag tycker inte alls att lärarna satte orimliga krav. Men ibland kunde det kännas som att lärarna satte krav på oss om sker vi skulle ha med i projektet, men sedan när det var elever som inte hade det så gjorde det inget. Det blir lite konstigt för dem som faktiskt kämpat och gjort det. »
- Kravnivån var hög, men det var bra. Jag kände mig mer motiverad att jobba och prestera när det förväntades saker, så den biten är jag nöjd med! Jag tycker att veckoinlämningarna var en bra idé, men kanske vi skulle kunna ha det varannan vecka istället? För det hände inte alltid så mycket från vecka till vecka, och vissa veckor kändes det som att allt jag gjorde var att skriva inlämningarna.»
- mycket högre, för ett välgjort projekt.»
- HÖG!!! Den diffusa och otydliga byggnadstypen var bra med skapade stress. Det var svårt att komma igång samt att förstå riktigt och avgränsa. Jag efterlyser mer hjälp att avgränsa samt mer direkt handledning. Detta tror jag skulle underlätta och gynna projekt. Har man en tydligare väg framför sig är det lättare att producera än om man virrar runt i ett ingemansland under flera veckor.»

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

16 svarande

Mycket dålig»4 25%
Ganska dålig»4 25%
Ganska bra»4 25%
Bra»2 12%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.62

- eftersom det inte fanns några föreläsningar fanns det ju ingen kunskap att tillgodose sig från lärarna.» (Mycket dålig)
- schema krok med andra kurser,vissa moment i kursen har vi inte genomfört än ...» (Mycket dålig)
- Då man gör i princip allt på ett projekt i slutet av kursen känns det onödigt att sprida ut kursen så mycket. Jag hade velat att projektet skulle vara klart innan LP2 och hållfen började. Dagsskisserna i början gav mig inte alls mycket» (Mycket dålig)
- Ganska så dåligt upplägg och planering. Allmänt virrigt. Jag förstår tanken med dagskisserna och jag tycker att grundkonceptet är bra, men det blev för långt emellan. Det var svårt att komma igång med projektet. Jag hade velat att det hade varit en intenvisare start och att det hade legat fler lektioner under lp1. Det har varit mycket otydliga lektioner. Jag saknar undervisning och föreläsningar. Det har varit MYCKET lite av det. Man lär sig inget alls!!! Det är bra att ha eget arbete, men jag saknar VERKLIGEN ritsalsassistent son hjälper till. Man jobbar bara själv och har knappt någon tillgång till lärare.» (Mycket dålig)
- Det är bra med mycket egen tid mot slutet av kursen då man vill kunna hålla på med projektet, men annars är det för lite av annan undervisning.» (Ganska dålig)
- Vi har inte fått en enda föreläsning i kursen, förutom en inspirationsföreläsning första dagen. Vi måste någon gång få utbildning i det vi skall försöka lära oss i kursen. Är kursens lärandemål 1 att studenten skall kunna redogöra för projektets bärande stommar måste vi få en föreläsning om detta. » (Ganska dålig)
- Vi borde ha uppmuntrats till att komma längre i början då det var lugnare i de övriga kurserna!» (Ganska bra)
- mer föreläsningar kanske. lite för mycket tid till de inledande "skiss-dagarna" som var gemensamma. lite för många resmål på studieresan. bättre o kolla lite noggrannare på ett fåtal och diskutera mer kring bärande strukturer etc.» (Ganska bra)
- Det var lite trögstartat, mer handledning och tidigare handledning skulle vara bra!» (Ganska bra)
- Helt okej men jag tror vi var många som hade önskat att det var mer undervisning så att vi fått lära oss mer om framförallt material och konstruktion!» (Ganska bra)
- Förutom att mycket eget arbete betyder att det kan vara svårt att begränsa tiden jag lägger ner.» (Bra)
- MEN, föreläsning-hade kunnat vara mycket bättre. Mer djupgående. Det känns som att jag aldrig lär mig något, att jag alltid ska lära mig genom att leta på internet. Är det så det ska fungera!?» (Mycket bra)

8. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

16 svarande

Nej, inte alls»3 18%
Ganska otillfredsställande»6 37%
Ganska bra»4 25%
Bra»2 12%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.5

- Totalt kaos. Begränsat med tider, och vissa får ingen handledning, då andra skriver upp sig på alla tillfällen som ges. Speciellt dåligt att man bara får handledning med konstruktör i början av kursen.» (Nej, inte alls)
- hade kanske handledning 4 gånger under kursens gång medans andra hade haft 10 gånger och vissa hann aldrig skriva upp sig på handledning.» (Nej, inte alls)
- byt system med handledningstider så alla kan få mängden dom vill ha!» (Nej, inte alls)
- för få så alla elever fick inte var sin tid per kritiktillfälle, samtidigt som vissa roffade åt sig en tid med varje kritiker. Vissa kan alltså ha haft 5-7 handledningar medans vissa andra bara fick 2» (Ganska otillfredsställande)
- mer tider» (Ganska otillfredsställande)
- Det var verkligen för lite handledningstider, om man hade tur kanske man fick en tid varannan vecka och det är lite lite. Att börja tidigare med handledningen hade också varit bra. För många var nästan mittkritiken den första handledning man fick. Peter Christensen var en stor tillgång när han var uppe och "spontan-handledde".» (Ganska otillfredsställande)
- Mer handledning, speciellt med konstruktör. » (Ganska otillfredsställande)
- Jag tycker att vi kunde haft fler handledningstillfällen, både med arkitekter och med konstruktörer. Det blev lite "slagsmål" tillfällena som det var nu, och det skapade tråkig stämning.» (Ganska bra)
- Det hade varit bättre om handledningarna med konstruktör låg efter handledningen med arkitekterna.» (Ganska bra)
- Det var delvis svårt att få handledningstider pga. att de var få tillfällen och lite tider. Mittkriken var helt galen! Sjukt dåligt upplägg och planering. En väldigt ovärd dag, bara stressigt och förhastande.» (Ganska bra)
- Förutom mittkritiken som jag tyckte hade väldigt dåligt upplägg som blev tjatigt och tråkigt.» (Bra)
- Handledning under kursens gång var bra. Ibland svårt att få tider.» (Bra)

9. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
Ganska otillfredsställande»2 12%
Ganska bra»6 37%
Bra»5 31%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3.31

- det sägs inte så jättemkt konstruktivt och när handledaren öppnar kritiken mot mig med att säga att hon inte läst in sig på mitt projekt känns det bara otroligt meningslöst att ens vara där.» (Nej, inte alls)
- Handledningen var bra när man väl lyckades få en tid. Kritikerna kändes oinsatta, och var alldeles för generösa i sitt omdöme. Uppenbara brister i projekten förbisågs och det mesta gick igenom som okej.» (Ganska otillfredsställande)
- handledningen va jätte bra, kritiken var något sämre hade viljat höra mer, veta lite mer och diskutera olika förslag.» (Ganska bra)
- Den handledning som vi fick från arkitekter var bra. Men det hela kom att handla väldigt mycket om gestaltning och lite om struktur. Konstruktörerna vi hade handledning med satt och bläddrade i tabeller. De kändes inte som att de kunde hjälpa oss att integrera konstruktion och arkitektur. Ville man veta hur tjock en rak balk behövde vara kunde de svara på det. Men om det blev mer komplext och annorlunda hade de inget att komma med.» (Ganska bra)
- Handledningen var mycket bra, men kritiken kändes ganska ovidkommande.» (Ganska bra)
- Bra under kursens gång. Mittkritiken var väldigt bra. Slutkritiken var också bra men kritikerna var väldigt snälla. De kunde kommit med aningen mer konstruktiv kritik. Sen var det en av oss som fick kommentaren "Jag har ju inte läst din plansch så det kanske står i din text, men kan du förklara detta..." Då blir man lite besviken. Det tycker jag man kan kräva att de skall ha gjort!» (Ganska bra)
- Aldeless för snälla kritiker. Tycker dom något är dåligt så ser jag hellre att dom säger det. Man lär sig inte lika mycket och man blir duttad med. Vi är vuxna människor och behöver lära oss hur det funkar i arbetslivet, för jag tror inte nån vill bygga något som är fult/dåligt på något annat sätt.» (Ganska bra)
- Handledningarna var bra, men handlade enbart om koncept och idé. Jag skulle vilja att de inte var så flummiga utan att man fick mer praktisk och konkret hjälp samt att man fick undervisning så att man lär sig något. Lärarna har dock varit bra och alltid funnits som stöd och kunnats nå. Slutkritiken var bra, men det var lite mesiga kritiker. Men det var roligt och helt okej. Synd bara att projekten fick hönga uppe så himla kort tid. Man har ju trots allt jobbat på dom under hela hösten och lagt ner mycket tid, och då vill man ju att folk ska se dom ett tag i alla fall.» (Ganska bra)
- När man väl fick den gav den ofta mycket!» (Bra)
- Kritiken kunde vara lite mer, "tänk på det här till nästa gång", "utveckla det här" osv. Jag var ganska trött på att höra "bra val av placering" alla platser kan inte vara bra val, och är de bra val, ja varför då nämna det hela tiden? Det kändes som att de sa det i brist på annat att kommentera... » (Bra)
- Tycker att handledningen på den här kursen är den bästa jag haft. Så mycket bra tips och ett stort engagemang, utan att ta över mitt projekt eller att tvinga på mig synpunkter.» (Mycket bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Jag vill, i allt nedklankande, ändå understryka att jag tycker att peter och kia från MA är bra lärare. Det vore dock roligt om de fick möjlighet att dela med sig mer av sina kunskaper, och i det fall de inte har mer tid så bör man ta in annan kompetens som kan se till att studenterna kommer ut ur kursen som utropstecken och inte, som det är nu, som frågetecken.»
- Dagsskisserna!»
- studieresan!! »
- Kia och Peter, vecko inlämningarna , resan till Köpenhamn, »
- Köpenhamn var väldigt bra och roligt. Jag och också nöjd med dagsskisserna, trots att de i viss mån kändes svåra att hinna med. Det blir en intressant samlig med ord från mig själv mitt i processsen.»
- Det är kul att jobba med spännvidder och att jobba med en plats som ligger så pass nära att det är bara att åka dit och kolla om det är något man undrar över.»
- Jag tycker att det mesta av kursen har fungerat jätte bra! Särskilt att vi lämnar in så långt innan kritiken så att man hinner få lite avstånd samt koncentrera sig på hållfen. Väldigt bra tycker jag också att uppdateringen på kurshemsidan varit, med tydlig information om inlämningskrav mm.»
- Studieresan till Köpenhamn var mycket bra,!»
- Handledarna, både Kia och Peter var duktiga, pedagogiska och inspirerande.»
- Glada positiv lärare! Jättebra med dagsskisserna i början där vi fick fundera och diskutera ihop. Väldigt givande:)»
- Dagsskisser, bra inledning! Uppgiften var kul. Studieresan till Köpenhamn, däremot var den för stressig, kunde kortat ner antalet stopp och fått mer tid vid varje byggnad istället. Kanske någon föreläsning innan om de olika projekten man ska kolla på?»
- Köpenhamnsresan»
- Studieresan var jättebra, rolig och intressant. Kursens innehåll och syfte är bra, men det skulle kunna förtydligas lite.»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- göra kursen mer kompakt och avsluta den i läsperiod 1. Pluggmängden har varit helt åt helvete rent ut sagt i läsperiod 2 med ca 120-timmarsveckor. Läsperiod 1 däremot var så slapp så jag vet inte vad.»
- Se ovanstående svar.»
- Låta projektet gå snabbare i början. Vara tydligare med vad som är viktigast, ska prioriteras.. KONSTRUKTIONEN eller det ARKITEKTONISKA »
- obligatorisk inlämning av veckoskisserna ska uppföljas, så att man inte gör allt sådant på slutet»
- kanske ändra uppgiften lite, begränsa oss för många valmöjligheter, Ta med en konstruktör till Köpenhamn resan, flera konstruktions handledningar...»
- Tycker att man borde ändra upplägget på kursen på de sätt som jag beskrivit. Jag tycker att det är tråkigt att de bokseminariet som vi skulle ha föll bort. Det var den enda lilla delen av kursen som faktiskt handlade om strukturer och så var det inte ens någon som brydde sig om det. Kursen leds av två kompetenta arkitekter inom gestaltning, tycker att det vore kul om någon som KG kanske hade kunnat delta lite och bollat idéer. Kanske var tanken att handledningstillfällena med konstruktörer skulle åstadkomma detta, i så fall fungerade det inte.»
- Mer konstruktörshandledning. Köpenhamnsresan var väldig stressig, jag tror att det skulle vara bättre att prioitera bland byggnaderna, och gå igenom dem i lugn och ro, istället för att inte ha tillräckligt med tid till någon.»
- Ta bort den för stora valfriheten! Ett lärandeprojekt bör fokusera på det man skall lära sig och styra resterande delar så att studenterna inte behöver slösa onödig energi på det. Även om en klimatuppmuntrande struktur i Kungsparken är ett bra projekt så är det inte bra att göra det som ett projekt där en fri spännvidd på 25 m är ett inlämningskrav. Ett av Kungsparkens problem är att den upplevs som för mörk, p.g.a. de många och höga träden. En fri spännvidd på 25 m känns irrelevant om den inte bär något, men man vill inte sätta ett tak i en för mörk park.»
- Förkorta introdelen aningen, eller åtminstone börja med handledning parallellt. Tidigare inlämning för att avbelasta trycket i november..»
- Definiera uppgiften tydligare. Skall det vara ett krav att det finns en spännvidd på 25 meter för att det skall vara en kostruktionsuppgift måste denna spännvidd ha en uppgift. Det kändes lite fånigt när vissa projekt var ritade helt utan spännvidd och sen var en balk tillagd på ena kanten. Mer undervisning önskvärd! Vi vill lära oss saker! Viktigt att inte presentationen hamnar i fokus, utan arkitekturen!! Det är det kritikerna skall bedömma. Ett av projekten i min grupp var jättefint men hade ingen om helst koppling med kungsparken. Inga sektioner med marken och träden. Ingen perspektivbild med omgivande mark. Bara ett fristående projekt. Men en plansch med väldigt fin layout, och kritikerna kommenterade mest layouten och nämnde inte alls att det helt saknades sammanhang (Plats, situation, hur detta skulle förhålla sig till övriga kungsparken). Det tycker jag känns lite fel.»
- Det hade varit väldigt bra om kursen kunde sluta när läsperiod ett tar slut! Att ha slutdelen av projektet samtidigt som hållfastighetskursen har inte alls fungerat bra. Hela klassen har legat 3-4 veckor efter i hållfasthetskursens schema då vi har lagt mycket av vår fritid på projektet. Flera säger att det är vårt eget fel att vi lägger så mycket tid på projekten, men alla vill lämna in så bra man kan och då sitter vi mycket extra tid. Det var också svårt att komma igång i tid, eftersom det var utspritt under så lång period, samt att kursen med de olika datorprogrammen var tidigt på hösten. Så att lägga om kurserna hade varit en bra lösning tror jag. Då blir allt lite mer sammanhållet och lättare att komma igång och inte skjuta upp saker (även om jag i det här fallet inte skjöt upp projektet, så hade det varit bra). Från v.42 och framåt har arbetsbelastningen bara exploderat, och det är många i vår klass som inte har mått bra. Det har varit väldigt mycket! Hållfasthetskursen har många stora moment och det hade behövts mer tid till dem, tid vi inte hade på grund av projektet. Så om projektet kunde sluta i läsperiod ett så hade det blivit mer rättvist fördelat med tid till båda kurserna, bättre balans mellan de två läsperioderna. Sen behövs det mer föreläsningar tycker jag. Mer föreläsningar om hur man konstruerar saker, hur fungerar det, hur tänker man, vilka material är bra till vad??? Det känns faktiskt som att vi lär oss väldigt lite i de här kurserna, jag har tex inte lärt mig nästan något om konstruktion under den här kursen. »
- Vettigare projekt som känns mer motiverat. Typ som förra årets BRO som det finns en anledning till att spänna 25 meter. Nu blev det mest bara konstlat.»
- Mer av kursen borde göras i läsperiod 1, pga. man läser ingen ingenjörskurs då och har allmänt mer tid att lägga på projektet. Det har varit superstressigt i höst redan med början i oktober. Rent utav ohållbart. Man borde komma igång tidigare och intensivare med kursen. Jag efterlyser ökad tydlighet, bättre planering samt hjälp till avgränsning, eftersom det annars bidrar till ökad stress och dåliga arbetsförhållanden. Ritsalsassistent borde införskaffas minst en dag i veckan. Mer undervisning och föreläsningar!!! Det finns ju jättemycket intressanta resurser på skolan, så var ligger problemet?! (e ovan för övriga åskiter och synpunkter.)»Kursutvärderingssystem från