ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Medicinska signaler och system med elektricitetslära, EEM065, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»5 21%
Cirka 20 timmar»4 17%
Cirka 25 timmar»6 26%
Cirka 30 timmar»7 30%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.78

- Mestadels inlämningsuppgifter.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»6 26%
100%»16 69%

Genomsnitt: 4.6

- Tyckte att både föreläsaren och övningsledaren var värdelösa så jag slutade gå på dem i början av kursen.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 60%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 17%

Genomsnitt: 1.91

- Det kändes jättesvårt att veta vad det var man skulle plugga på eftersom man inte fick någon klar uppfattning om vad man förväntades kunna när kursen var slut.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»6 37%
Ja, i hög grad»3 18%
Vet ej/har inte examinerats än»6 37%

Genomsnitt: 2.87

- Betydligt svårare tenta än vanligt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.82

- Föreläsningarna och boken låg på helt olika nivå, svårt att applicera det man lärt sig på föreläsningarna på uppgifterna.» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med ibland. Högt tempo och saker som gås igenom som man borde gå igenom grundligare. Vi har inte läst el innan som det ibland känns som föreläsaren tror.» (Ganska liten)
- De flesta föreläsningar kändes flummiga men övningarna var däremot jättebra. » (Ganska liten)
- jag tycker att föreläsningarna har varit relativt dåliga, det för att de har varit röriga, virriga och det har inte alltid framgått något klart budskap med förläsningen. jag tycker att räkneövningarna har varit grymt bra, hon har varit lugnt förstående och skrivit bra lösningsgångar » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har inte varit så jättegivande, det mesta har man kunnat läsa sig till i kursmaterialet, men däremot var demoövningarna jättebra!» (Ganska stor)
- Övningarna gav väldigt mycket. Väldigt bra övningsledare.» (Mycket stor)
- Särskilt övningarna har varit till mycket stor hjälp.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»17 73%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 3.04

- Boken kändes på en helt annan nivå än föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Boken är dock alldeles för kortfattad! KM var för svårt emellanåt.» (Ganska stor)
- Boken är ganska dålig och häftena som man fick köpa dyrt är verkligen ingenting att ha! Men eftersom jag inte ville gå på föreläsningarna eftersom jag inte tyckte att de var bra får jag hoppas att detta material ska räcka.» (Ganska stor)
- Bok är bra.» (Ganska stor)
- Dock var det väldigt svårt att hitta information om vissa inlämningsuppgifter.» (Ganska stor)
- KM-häftena känns väldigt onödiga» (Ganska stor)
- jag tycker att kursboken är bra då den är lätt att förstå och det är bra sammafattningar, men det är tråkigt att man måste köpa det extra kompendiet för det blir så mycket pengar att lägga ut. kanske bättre att ha en kursbok som är mer ingående och bättre anpassad till kursen » (Ganska stor)
- Lärde mig det mesta genom kursmaterialet.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»11 47%

Genomsnitt: 3.43

- Sidan strulade någon gång och dessutom irriterade jag mig på att den inte var länkad från studieportalen(vilket var jobbigt tills jag lärde mig adressen utantill). » (Ganska bra)
- Bra att vi kunde köpa alla häften som krävdes på en gång.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»6 26%
Har ej sökt hjälp»5 21%

Genomsnitt: 3.56

- Föreläsaren känns inte tillgänglig alls. Man känner sig dumförklarad oftast när frågor ställs.» (Mycket dåliga)
- jag tycker att mailkontakten har varit dålig, när man mailat micke har man inte fått svar och det tycker jag är dåligt. jag tycker att kursföreläsaren ska vara kontaktbar. jag tycker dock att det har varit lätt att få kontakt med räkneledare och hon har alltid varit tillgänglig både via mail och då hon varit på kontoret, uppskattas mycket att känna att folk bryr sig och tar studenterna på allvar. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.95

- Det var bra att man fick ut teorifrågorna i förväg så att man kunde sitta och diskutera med kompisar. Det var så jag lärde mig något på den här kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 47%
Hög»11 47%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.56

- Kunde vara lite stressigt med att läsa igenom alla KM för inlämningsuppgifterna vissa veckor, men det funkade.» (Lagom)
- Otroligt många frågor för varje inlämning. Tar väldigt mycket energi och tid att svara på alla dessa frågor i tid varje vecka och ändå får man väldigt få bonuspoäng.» (Hög)
- Det var stressigt att göra inlämningsuppgifterna eftersom föreläsningarna hamnade efter och man var tvungen att läsa in en massa saker som inte hade gåtts igenom för att kunna göra uppgifterna.» (Hög)
- för stor om man skall ta in allt material som ingår.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 34%
Hög»7 30%
För hög»8 34%

Genomsnitt: 4

- Lite jobbigt med tre kurser samtidigt.» (Hög)
- Tre tentor, inlämningar varje vecka, två projekt stora i miljön, lab i metabolism och dessutom massa plugg för att vara i någon fas alls. Med ett långt jobbigt år bakom sig tycker jag att det är lite väl mycket att göra på slutspurten. Dessutom oro för att inte få fler omtentor efter sig.» (För hög)
- Tre kurser samtidigt är för mycket!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»13 56%
Gott»7 30%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.3

- Tycker att både kvalitet på föreläsningar, övningar och kruslitteratur/hjälpmedel är ganska dålig.» (Dåligt)
- jag tycker att man kan sammanfattade den som realtivt dålig dels för att jag inte tycket att micke har fått fram sitt budskap på förläsningarna och att man inte har kunnat få mailkontakt med honom. » (Godkänt)
- Det var dåligt att föreläsningarna hamnade efter och att övningarna ändrades om. Bildbehandlingsdelen av kursen var också mycket dålig då den information som behövdes till inlämningsuppgifterna inte gavs på föreläsningarna och det inte fanns något bra kursmaterial till den delen. Tentauppgifterna (vissa) var väldigt olika de uppgifter som räknats i kursen vilket gjorde att de i stort sett var helt meningslösa att göra.» (Godkänt)
- De intresseväckande föreläsningarna av tex läkaren var väldigt bra.» (Gott)
- Kul att kursen faktiskt hade en hel del fokus på medicinska signaler.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken»
- Bra med många tentor ute på kurshemsidan.»
- Inlämningsuppgifterna som gav bonuspoäng till tentan. Känns som de behövs.»
- Behålla endast beräkningsdelen»
- Betoningen på tillämpningar inom medicinsk teknik.»
- Xuezhi Zeng var bra som övningsledare.»
- Xuezhi som övningsledare! Jag tycker hon borde ha fler föreläsningar också för den vi hade med henne när Mikael var borta var verkligen jättebra.»
- Övningarna har varit otroligt bra.»
- har henne som räkneledare för det är hon som gör att kursen får så bra betyg som den får, hon gör hela kursen. »
- Kursboken, den var väldigt bra och lätt att läsa i.»
- Xuezhi! Hon var verkligen JÄTTEBRA. Väldigt strukturerad och gjorde så att man verkligen förstod alla steg i en uträkning på demoövningarna. Den föreläsning hon hade hand om var också väldigt bra upplagt. Bör även behålla konceptet med att man får ut alla inlämningsuppgifter i början av kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort delen med bildbehandling. Oväsentlig. KM-häfterna kan diskuteras, själv anser jag att de var värdelösa. Kursen bör vara mer baserad på kursboken.»
- Bättre kurslitteratur!»
- Lite fler övningar där vi får räkna själva och någon finns närvanade för att svara på frågor hade inte skadat.»
- Inga förståelsefrågor, vi har redan mycket teori och mycket att plugga in i de andra ämnena vi läser. »
- Inlämningsuppgifterna var inte i fas med föreläsningarna och handlade ibland om saker vi inte gått igenom som var väldigt svåra att hitta information om.»
- Inlämningsfrågorna online var inte i fas den mesta av tiden, dvs frågorna var om sånt vi inte hade gått igenom än. Jag insåg inte heller att bildbehandling, som kom på slutet var en såpass stor del av kursen, kanske är värt att understryka innan dom föreläsningarna.»
- Ta bort flervalsfrågorna på tentan. Man ska inte behöva sitta o "gambla" och strunt i att svara för att man är osäker. Lägg hellre till nån uppgift istället av rent teoretiskt inslag»
- Jag skulle gärna vilja ha någon form av övningstillfälle på bildbehandlingsdelen.»
- Inlämningsuppgifterna kan behöva ses över.»
- jag tycker att man bör ha bättre struktur »
- Kursen borde rikta in sig mer på kursboken, tentauppgifterna borde mer likna de i boken. Bildbehandlingsdelen kunde lika gärna skippas, man lärde sig ingenting vettigt och det man lärde sig förstår man inte principerna bakom.»
- Vissa av de föreläsningar som gästföreläsarna hade kändes ganska onödiga då det var svårt att fatta vad som var relevant och hur allt funkade, ostrukturerat. Tex. han som pratade om hörapparater och han som pratade om instrumentförstärkaren.»

16. Övriga kommentarer

- Att inlämningsuppgifterna inte var på det dem skulle handla om för resp vecka var jättedåligt. Då fick man istället bara sitta och bläddra i boken/häfterna, istället för att verkligen lära sig ngt. Och ang inlämningsuppgifterna för delen med bildbehandling, de var orättvist svåra. Det dök upp frågor som föreläsaren aldrig har nämnt och som inte heller stod i häftet.»
- Gör om kursen. Antingen får det vara ren ellära eller så får man bara ha hand om medicinsk utrustning. Just nu är smågrejer inom alla områden. Detta blir väldigt rörigt. Gör om så att man fokuserar på ett håll.»
- jag tycker att det verkar som att svårighetsgrad mellan tentorna från förra och detta året var mycket stor, jag tycker att det är konstigt eftersom det är samma kurs med samma antal högskolepoäng, jag förstår inte nöjet i att sätta dit elever. om utbildningen ska ha samma klass mellan åren så skall väl även samma kunskap testas på tentorna?? »
- Se till att det som inlämningsuppgifterna handlar om verkligen har gåtts igenom på föreläsningarna innan.»
- Lite tidigare info om bonuspoängen, hur många man får vid inlämningsuppgifterna och att de enbart gäller för ordinarie tentamen, vore bra att ha.»


Kursutvärderingssystem från