ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht10 Arbetsorganisation, TEK330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-14 - 2011-01-18
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»10 34%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»6 20%
100%»22 75%

Genomsnitt: 4.68

- Någon gång jag inte kunnat deltaga men det har varit mycket intressanta föreläsningar, Torbjörn har varit kanon!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 34%

Genomsnitt: 2.86

- Målen är tydliga, men jag upplevde att det var orimlig många kursmål. Kursen kunde avgränsas mera! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 34%
Ja, i hög grad»14 53%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.76

- Bra och rättvis tenta.» (I viss utsträckning)
- Lite knepigt upplägg av tentan. Alla rätt på del 1 gav ändå bara en trea, trots att en av frågorna var på samma nivå somm i del 2? Bra att man tog bort minuspoäng på multi choice. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»19 65%

Genomsnitt: 3.58

- Intressanta föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»12 42%

Genomsnitt: 3.28

- Föreläsningarna tog upp det som var viktigast att veta.» (Ganska liten)
- Bra kursmaterial, men det var kanske lite för mycket kurslitteratur för en kurs på 7,5 hp. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»21 72%

Genomsnitt: 3.65

- Kursansvarig har fungerat bra och utdelning och administration har fungerat väl. Dock anser jag att det är mycket negativt att vi som studenter inte ens har träffat examinatorn en enda gång!» (Ganska bra)
- Mycket väl uppdaterad, mycket viktig info » (Mycket bra)
- Bra uppdaterad!» (Mycket bra)
- All information och kursmaterial fanns på kurshemsidan. Mycket bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»16 55%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.72

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 51%
Hög»12 41%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.55

- Mycket kursmaterial att läsa in.» (Hög)
- i alla fall sista veckorna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 44%
Hög»12 41%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.68


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 13%
Gott»15 51%
Mycket gott»10 34%

Genomsnitt: 4.2

- En intressant kurs som var mycket lärorik även om den kanske var lite väl bred och övergripande. » (Gott)
- Intressant kurs med bra undervisare som gett en bra bild av verkligheten och skapat intresse för fortsatta studier. Hejja Torbjörn!» (Mycket gott)
- Intressant! Roligt att få ta kontakt med företag till projektarbetet.» (Mycket gott)
- Torbjörn mycket bra och inspirerande lärare. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Torbjörn»
- Projektet »
- Det mesta var bra. Bra att tentan var på det vi gått igenom på föreläsningarna. »
- Konsultationen och föreläsningarna.»
- Föreläsaren var väldigt bra. Gjorde det intressant på föreläsningarna. Var bra att man fick konsultationstider då man kunde fråga om saker rörande projektet. Få kritik osv. Var äen bra med gästföreläsare så att man fick en inblick hur vissa saker tillämpades i arbetslivet.»
- Exempel på riktiga praktikfall. Detta motiverar till studier och fördjupning.»
- Vet inte riktigt men, Torbjörn har varit riktigt bra och kompetent föreläsare. »
- Allt.»
- De tydliga läsanvisningarna, grupparbetet»
- Torbjörn och projektarbetet.»
- Boken integrerad organisationslära var bra. Tyckte även föreläsaren Torbjörn Jacobsson var duktig. »
- Mycket bra föreläsare som använde sig av olika inlärningsmetoder och övningar.»
- Engagerad kursansvarig!»
- Torbjörn!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- möjligheterna att tillskansa sig poäng från del 2 på tentan till del 1, det borde inte vara någon uppdelning av tentan alls.»
- Att det är den undervisande läraren som har störst inflytande när det gäller tentan och betygsättning. »
- Lite mindre litteratur hade varit bra.»
- För mycket litteratur, svårt att hinna läsa allt,allt var inte heller relevant för kursen i boken. »
- Var alldeles för mycket litteratur att läsa igenom. »
-
- Upplägget på tentan, främst poängkriterierna.»
- Mindre spridda läsningar, jag menar att man skall kunna läsa det mesta i en bok och max något mindre ur ett annat häfte men nu hade vi en tjock bok, ett stort kompendie, och tre artiklar på det vilket gjorde det lite hoppigt och spretigt.»
- Inget »
- Byt examinator till samma lärare som undervisar...tentans upp lägg var inte så bra. »
- Kursen bör avgränsas mer och inrikta sig på de områden som är viktigast inom arbetsorganisation. Nu blev det mer att vi bara "skrapade på ytan" inom en mängd områden. »
- Betygsättningen av tentan.»
- En ordentlig kurshemsida, strukturerade föreläsningar samt fler lösningar till tentor»
- I nuläget är det för mycket kurslitteratur.»
- Samma föreläsare som examinator.»
- Möjligheten att träffa examinator!»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs och bra föreläsare.»
- Bra kurs.»
- Bra och nyttig kurs för framtiden!»


Kursutvärderingssystem från