ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Affärsdriven produktutveckling, TEK265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»2 7%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»9 32%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»5 17%

Genomsnitt: 3.07

- De första veckorna jobbade man inte lika mycket eftersom det var en väldigt trög start. Många visste inte vad/hur de skulle sätta igång.» (Cirka 25 timmar)
- Arbetet tog tid från tentaplugg.» (Cirka 25 timmar)
- betydligt mer än 35 timmar totalt över hela perioden» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 28%
100%»19 67%

Genomsnitt: 4.57

- Sjukdom» (75%)
- Ungefär 85%... borde finnas fler alternativ att välja på.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 22%
Målen är svåra att förstå»3 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 18%

Genomsnitt: 2.62

- Har inte läst målen, men förstår ändå.» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 80%
Nej, målen är för högt ställda»5 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»8 28%
Ja, i hög grad»7 25%
Vet ej/har inte examinerats än»12 42%

Genomsnitt: 3.07

- Tentan var otydlig. Svårt att förstå vad som skulle svaras på pga "larvig" överinformation.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Dåligt att kursutvärderingen måste göras innan betygen kommit...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»17 60%
Mycket stor»8 28%

Genomsnitt: 3.14

- Det går för snabbt på power pointen. Man hinner inte anteckan.» (Ganska liten)
- Övningar onödigt tidskrävande i jämförelse för vad man får ut.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»14 50%
Ganska stor»5 17%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.39

- Boken ger inte tillräckligt med kunskap. Häftet är bra men kursboken är värdelös.» (Ganska liten)
- dålig literatur» (Ganska liten)
- använde aldrig kursboken. använde mig utav utlagt material på hemsidan istället» (Ganska liten)
- Undervisning och anteckningar gav en mycket bättre och effektivare bild av kursen än vad kurslitteraturen erbjöd. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.07

- Måsete börja lägga ut fler gamla tentor!!!!!!!» (Ganska dåligt)
- lite knapp information om vad som låg ute» (Ganska dåligt)
- kunde lagt upp fler tentauppgifter, exempeluppgifter» (Ganska bra)
- tog lite lång tid ibland innan powerpoints lades ut på hemsidan. hade gärna sett dem innan de presenterades på lektionerna, så att man kan läsa i den i förväg och därför lättare lära sig.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 14%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»11 39%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.32

- tack vare Dan Paulin» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Skulle bilda grupp med designare för att få 3 bonuspoäng vilket vart stört omöjligt.» (Mycket dåligt)
- Gjort grupparbete i blandgrupp med maskinare och designare. Har eg. varit sådär då maskin aldrig har samma ambitionsnivå eller arbetssätt som design. Hur mycket de än försöker får designarna alltid göra mer ändå. Att föra dagbok fungerar inte, det är en dålig metod. Det känns många gånger som maskinarna glider med och tar de bra poängen på bekostnad av andra medan designarna arbetar för både sig själva och de andra och därmed itne får så höga poäng som de velat. Vet att jag generaliserar nu, men jag har faktskt själv aldrig varit med om eller hört någon säga att de har en annan erfarenhet än den här.» (Ganska bra)
- kom överens med tre av fyra i min projektgrupp.» (Ganska bra)
- Bonussystemet då man blandar maskin- och designelever borde tas bort om inte schemat lättare kan synkroniseras. För mycket jobb med att hitta lediga tider som passar alla.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»7 25%
Hög»10 35%
För hög»10 35%

Genomsnitt: 4

- Som sagt tidigare, onödigt tidskrävande övningar.» (Lagom)
- konstigt att ha samma krav på arbetet fast dessutom lägga till en tenta jämfört med förra året, det innebär nästan dubbelt arbete.» (Hög)
- Det hade räckt med bara arbetet, blir för mycket med en stor tenta dessutom!» (För hög)
- Grupparbetet tog så mycket tid så tentapluggandet hamnade i skymundan och till sista dagarna.» (För hög)
- Kändes som att man inte hann göra sitt bästa» (För hög)
- Onödigt att ha en tenta och ett projekt! Borde räcka med att göra projektet för en 3a, och om man vill ha högre så får man göra en tenta för det!!» (För hög)
- För mycket med ett stort arbete, plus redovisning och en tenta med betygsskala.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»3 10%
Hög»16 57%
För hög»8 28%

Genomsnitt: 4.07

- Två rapportskrivningar samtidigt med mycket undervisning.» (Hög)
- det var lite ovant att ha "läskurser" i två ämnen» (Hög)
- väldigt mycket att göra sammanlagt i båda kurserna. (affärsdriven pu och brukarcentrerad design)» (Hög)
- Båda kurserna jag läste nu innehöll examination+grupparbete+presentation. Det blir väldigt mkt plugg....» (För hög)
- Två tidigare U-G kurser blev betygskurser samtidigt utan att man kollat hur arbetsbelastningen blir. Dåligt!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 14%
Godkänt»12 44%
Gott»7 25%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.4

- Ofta flummigt, svårt att veta va som gällde.» (Godkänt)
- Roligt innehåll, men väldigt luddigt informerat och folmuerat arbete.» (Godkänt)
- Välorganiserad. Jättebra med uppstrukturerade handledningar och färdigt projekt-pm att följa som stöd.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- arbetet»
- Projektet, man lär sig mycket på att arbeta med "verkligheten"»
- Projekt-PM, handledningarna, kursmaterialen som las upp på kurshemsidan.»
- Som i fråga 11, ett projekt för godkänt, tenta för 4a o 5a.»
- Att kursen är betygsgrundande, tentan, projektarbetet»
- övningar obligatoriska så man ser till att alla går igenom de moment som krävs i projektet»
- Kaj»
- projektarbetet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dugga istället för tenta, men individuellt betyg på både dugga och arbete.»
- Ett stort arbete och en stor tenta är för mycket. Jag anser att duggor varje eller varannan vecka och sluttenta vore mycket bättre, man uppnår alla sina kunskapsmål och man slipper det enorma arbetstrycket mot slutet med flera sluttentor och arbeten som skall in.»
- Gör en mindre omfattande tentamen aller använd den endast för överbetyg»
- Ingen extrapoäng för att jobba med maskinare. Extrapoängen gör att det i slutändan blir plus/minus-noll eftersom maskinarna ofta sänker arbetsnivån.»
- bonuspoängen om man har design- och maskinstudenter i sin grupp. Om man ska fortsätta med detta system så skall alla ha möjligheten och få 3 bonuspoäng.»
- fler gamla tentor»
- för mycket med både betygsatt tenta och projektarbete... kanske en dugga+projekt eller mindre projekt+tenta istället.»
- Mer konkret information om vad och HUR man ska göra arbetet. Bättre anteckningar, på nätet borde det inte bara ligga i rurikform. Missar man en lektion missar man hela det avsnittet...»
- samma som ovan»
- Ingen betygsskala på tenten. Rättvist fördelade bonuspoäng, för högt krav för godkänt på tentan (poängen alldeles för höga på tenta). »
- bonuspoängen för raporten om man sammarbetar mellan design o maskin. Alla fick inte grupper fast de ville vilket leder till 3 förlorade poäng.»
- Gruppindelningen! Orättvist att vissa ska få bonuspoäng men inte andra!»
- Tydligare tentamen. Om man vet att man har bra kunskaper så ska det inte ev. stupa på otydliga frågor!!!»
- Tycker att det skulle vara bra med en dugga ganska tidigt i kursen för att "tvinga" studenterna att plugga tidigare, på så vis underlätta projektarbetet »
- Sänk kraven på antingen arbetet eller tentan.»
- ingen rapport pga tentamen»

16. Övriga kommentarer

- Kaj är kung!»
- Vore bra med ett bättre strukturerat PM samt större tydlighet om vad som ska göras i projektet.»
- Kaj är en bra lärare!»
- projekt pm var väldigt dåligt då man inte fick mycket information. »
- Boken behövs inte om man antecknar på lektionerna»


Kursutvärderingssystem från