ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IKOT 2009, TME040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-20 - 2009-08-20
Antal svar: 95
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Magnus Evertsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning, handledning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.
Tänk på att 1.5 hp motsvarar heltidsstudier i en vecka (40-50 h). Kursens 7.5 hp svarar då mot minst 5 veckor heltidsarbete(200-250 h). Fördelat på 14 studieveckor blir den normala arbetsinsatsen 14-18 timmar i veckan.

95 svarande

Högst 8 timmar»1 1%
Cirka 8-12 timmar»9 9%
Cirka 12-16 timmar»22 23%
Cirka 16-20 timmar»24 25%
Mer än 20 timmar»39 41%

Genomsnitt: 3.95

- Kanske lite mer nån vecka!» (Cirka 8-12 timmar)
- Har ju givetvis varierat, men totalt sett garanterat ett snitt på 12 - 16 timmar. Möjligtvis mer! » (Cirka 12-16 timmar)
- På tok för mycket jobb för en för de poäng man får.» (Cirka 16-20 timmar)
- Det tar mycket längre tid än avd man tror, speciellt om man har dubbla projekt (mast och stödben)» (Mer än 20 timmar)
- Mest tid har gått till ikoten» (Mer än 20 timmar)
- för mycket tid spenderades, speciellt när man har i åtanke att kursen endast innefattar 7,5 hp (borde vara det dubbla)» (Mer än 20 timmar)
- Eget arbete: 3 eftermiddagar á 6 timmar varje vecka.» (Mer än 20 timmar)
- Det har vart hög arbetsbelastning på denna kurs, speciellt i slutet!» (Mer än 20 timmar)
- Har aldrig varit med om liknande. Trots att denna kurs var den minsta i Lp3 tvingades man lägga överlägset flest timmar på den!» (Mer än 20 timmar)
- Kursen tog OERHÖRT mycket tid om man ville ha en femma i betyg.» (Mer än 20 timmar)
- Inlämningarna har tagit mycket tid och inför slutrapporten var det många långa nätter.» (Mer än 20 timmar)
- Det går åt mycket mer tid än man tror. Det tar lite tid innan man inser vad det är som ska göras och hur mycket som ska tas med.» (Mer än 20 timmar)
- DENNA KURS TAR PÅ TOK FÖR MYCKET TID FÖR SINA 7,5p!!!» (Mer än 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av handledningen har du deltagit i?

95 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 3%
75%»15 15%
100%»77 81%

Genomsnitt: 4.77

- Alla var inte direkt så givande!» (100%)
- Brännare har varit jättebra» (100%)
- Karin Björkeborn har varit en väldigt bra handledare!» (100%)
- Sades bra saker av handledaren på dessa tillfällen. Dessutom väldigt bra handledare!» (100%)
- Har kanske missat någon enstaka, men ej så mycket att det sjunker till 75%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

Kursens lärmål är redovisade i kurspm

94 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»42 44%

Genomsnitt: 2.91

- Jag läste målen i början men kommer inte i håg dem nu » (Jag har inte sett/läst målen)
- Innan man börjar kursen förstår man nog inte vad den går ut på, men efter ca halva kursen har man en klar bild av detta.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Ibland missförstod vi lite.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Under arbetets gång har det ända man fokuserat på varit de delmål som ger "veckans betyg". Detta skapar en enorm hets, och tar bort helhetssynen ( vad man har lärt sig efter avslutad kurs). detta i och med att man inte kan "gå tillbaka" och rätta till saker och ting.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Klart och tydligt visade i PM. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen är väldigt klara, däremot skiljer sig projekten väldigt mycket mellan grupperna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Måluppfyllnad

Hur väl anser du att du uppfyller lärmålen:
(hämtade ur kurspm)

Matrisfråga

- Ta dessa med en nypa salt, orkade inte sätta mig in i alla punkter :)»
- Problem med kostnadsberäkningen, CAD tog väldigt lång tid, vill ha kurs i CAD!»
- Kostandsuppskattningen kändes inte trovärdig. Borde finnas någon bättre metod för att beräkna detta, det gav inte speciellt mycket. Mycket bra att vi fick arbeta i AutoCad, det är ett mycket lättare program än ProE! Något dåligt med tid i prototyplabbet, för få handledare i labbet då man oftast behövde hjälp med maskinerna och alla ville ha hjälp. Bra med feedback på presentationen från fackspråk. »
- Svårt att utvärdera konceptet utan prototyp»
- Alla moment är inte anpassade för vårt specifika projekt vilket gör de svårapplicerade.»
- Vissa mindre uppfyllda. Till exmpel kartläggning av kundens röst, detta gjordes endast fiktivt. Vår prototyp blev kraftigt försenad (gjord i FFF-maskin på Lindholmen), så utvärdering av den var svår att göra. »
- Kursen gick till stor del ut på att skriva av IKOT boken. Inte spec givande»
- Anser att alla delmomenten genomfördes väldigt grundligt och att man inte missade något. Dock var det svårt att utföra funktionellt test på prtotypen då det inte fanns resurser att genomföra mer avancerade test.»
- lite svårt när man inte kunde göra någon prototyp av vårt projekt.»
- Då man jobbar med projektet väldigt mycket samt väldigt grundligt tycker jag att man lär sig väldigt mycket på det. Skriftlig rapport delen kryssade jag -Ganska väl- eftersom jag tycker att Fackspråks krav på hur rapportet skall vara var något överdrivna och svårtolkade. »
- Tycker att the Value model har styrt kursen alldeles för hårt. Upplevde det som att om man inte i stort sett översatte det som stog i the value model till svenska så fick man avdrag på veckoinlämningarna. Eget tänkade premierades ej»
- Vår produkt var alldeles för avancerad! Dessutom ville vår handledare och företaget fokusera på olika saker. Och det vi skulle lära oss hamnade i skymundan.»

Etablera (starta och organisera) ett utvecklingsprojekt (dvs Projektplanering, organisation och uppstart).
92 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska väl»15 16%
Väl»34 36%
Mycket väl»43 46%

Genomsnitt: 4.3

Beskriva en produkt (Produktens livscykel ur ett kund- och miljöperspektiv).
93 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 2%
Ganska väl»17 18%
Väl»36 38%
Mycket väl»38 40%

Genomsnitt: 4.18

Kartlägga kundens röst (Kundvärde och funktionsbaserad kravspecifikation, Produktens kommersiella position).
91 svarande

Inte alls»1 1%
Något»5 5%
Ganska väl»19 20%
Väl»34 37%
Mycket väl»32 35%

Genomsnitt: 4

Analysera alternativa lösningar (Funktionsanalys).
93 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»8 8%
Väl»34 36%
Mycket väl»50 53%

Genomsnitt: 4.43

Skapa ett vinnande koncept (Idégenerering och konceptutvidgning, Funktionell modellering).
93 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 2%
Ganska väl»12 12%
Väl»31 33%
Mycket väl»48 51%

Genomsnitt: 4.34

Skriva en funktionsbaserad kravspecifikation (Baserad på begreppet kundvärde)..
93 svarande

Inte alls»1 1%
Något»5 5%
Ganska väl»17 18%
Väl»36 38%
Mycket väl»34 36%

Genomsnitt: 4.04

Konstruera konceptet (Systemarkitektur, Detaljkonstruktion, Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning).
92 svarande

Inte alls»0 0%
Något»5 5%
Ganska väl»28 30%
Väl»28 30%
Mycket väl»31 33%

Genomsnitt: 3.92

Verifiera och utvärdera konceptet (Prototyptillverkning, Funktionellt test och analys av måluppfyllnad).
93 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 4%
Ganska väl»28 30%
Väl»34 36%
Mycket väl»27 29%

Genomsnitt: 3.9

Argumentera för och försvara den valda lösningen vid muntlig presentation.
92 svarande

Inte alls»0 0%
Något»4 4%
Ganska väl»17 18%
Väl»31 33%
Mycket väl»40 43%

Genomsnitt: 4.16

Presentera arbetet och den valda lösningen i en skriftlig rapport.
93 svarande

Inte alls»0 0%
Något»1 1%
Ganska väl»10 10%
Väl»49 52%
Mycket väl»33 35%

Genomsnitt: 4.22

Värdera och kritisera andra lösningar till samma problem.
93 svarande

Inte alls»1 1%
Något»1 1%
Ganska väl»17 18%
Väl»37 39%
Mycket väl»37 39%

Genomsnitt: 4.16

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

87 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»68 78%
Nej, målen är för högt ställda»19 21%

Genomsnitt: 2.21

- Det borde gå att kryssa ur om man inte känner till kursens mål men råkar kryssa i en ruta, så som jag gjorde» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite ont om tid, vill ha mer tid för kursen! Den är otroligt bra men lite väl tidspressad för att komma till sin fulla rätt...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är bra formulerade och egentligen inte för högt ställda. Däremot är arbetsbelastningen i denna kursen alldeles för hög. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga i förhållande till förkunskaperna men jag tycker nog att i förhållande till kursens poängtal så har vi jobbat för bra många poäng mer än 7,5.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är ganska vettiga, dock tar denna kursen väldigt mycket tid. Och då det är ett grupparbetet så hamnar de andra kurserna som löper parallellt väldigt lätt åt sidan. Och jag känner spontant att jag lagt ner väldigt mycket tid, men får bara 7.5hp för kursen, den känns som en 10-12hp-kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Arbetsinsatsen som krävdes var alleles för hög i förhållande till antalet poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Förkunskaperna var tillräckliga men målen var på tok för höga med tanke på poängtalet. 15 poäng??» (Nej, målen är för högt ställda)
- Har lagt ner mycket mer timmar på denna kurs än någon annan, har suttit minst en kväll i veckan med detta.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vad det gäller CAD, annars bra!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Ej i förhållande till poängtal» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde minst vara det dubbla dvs 15hp om man ser till hur mycket tid som går åt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi kan ingen CAD och kursen tar för mycket tid i förhållande till poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde ligga på 15hp! Sett till antalet timmar man har lagt ned! Helt orimligt!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen tog långt mer tid än en "vanlig" 7,5 poängskurs, speciellt då högre betyg eftersträvas. Minska ner kursens omfattning genom att ge tydligare instruktioner om vad som förväntas att man gör till respektive deadline så skulle poängtalen efterleva projektets tidsåtgång.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker kursen tog mer tid än vad poängen gav.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker att kursens poängtal är för lågt i förhållande till kursmålen och den tid som krävs för att uppfylla dessa.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tar upp på tok för mycket tid för att vara en 7,5-poängskurs!! » (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

92 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»29 31%
Ganska stor»45 48%
Mycket stor»15 16%

Genomsnitt: 2.78

- Ingen alls rättare sagt» (Mycket liten)
- Var ingen bra handledning enligt mig!» (Ganska liten)
- Svårt att få hjälp när man behövde, mer handledning i samband med konceptframtagningen hade önskats» (Ganska liten)
- När man läst anvisade sidor i kurslitteraturen innan handledning så blir handledningen mest en upprepning av denna information. Många gånger blev det ändå missförstånd om vad som skulle göras, så det vore bättre om handledningarna fokuserade ännu mer på vad som faktiskt skall levereras vid varje deadline!» (Ganska liten)
- Vissa moment är rätt så flummiga och inte ens handledaren kan svara på hur de ska genomföras.» (Ganska liten)
- Vad är meningen med att gå igenom något som ska lämnas in om 2 veckor när man har 2 inlämningar innan? Man hinner ju glömma det viktiga då...» (Ganska liten)
- Diskussionerna med handledaren gav inte direkt direktiv om vad uppgifterna gick ut på.» (Ganska liten)
- hon sa ju va vi skulle göra rakt upp och ner, så det var ju ganska ledande, men inte för inlärningen» (Ganska liten)
- Handledningen utanför bokad tid kunde vara mer direkt och effektiv (t.ex handledaren svarar på mail eller telefonen).» (Ganska liten)
- Jag ser inte handledningstillfällena som någon stor hjälp för inlärningen snarare en liten knuff i rätt riktning. Sedan när man satte sig in i problemet och behövde hjälp att komma vidare i någon punkt var det bara att söka upp hjälp. » (Ganska liten)
- För lite data att att jobba med från Sandvik bla, mycket gissningar...» (Ganska liten)
- Elisabeth Lee har var till stor hjälp, det verkar dock ibland som att hon inte har kunnat svara på frågor själv utan att gå genom Evertsson.» (Ganska stor)
- Cad handledningen var inte bra.» (Ganska stor)
- Handledaren har kort och sammanfattande gått igenom vad som ska göras mellan varje deadline. Grunderna har man fått läsa sig till i "Value Model". » (Ganska stor)
- Handledningstillfällena var väldigt viktiga vid arbetet vid inlämningarna, dock var det ibalnd lite luddigt vad som skulle genomföras inför vissa av inlämningarna. Kan göras lite tydligare!» (Ganska stor)
- till och från beroende på handledningstillfälle och hur långt man har kommit i projektet» (Ganska stor)
- Handledaren var bra på de tekniska området mekanik. Dock saknades kunskaper inom Värdemetoden, dessutom trodde handledaren själv inte på metoden, vilket ibland skapade missförstånd.» (Ganska stor)
- Hade Göran som handledare. Ställer upp till 100% vid alla tider på dygnet.» (Mycket stor)
- Det har kännts lite luddigt många gånger vad gruppen är menad att göra vid några av stegen.» (Mycket stor)
- Göran Brännare är väldigt kompetent!» (Mycket stor)

7. Var handledningens omfattning tillräcklig?

95 svarande

Nej, inte alls»2 2%
Kunde varit mer omfattande»30 31%
Ja, tillräcklig»62 65%
För mycket handledd tid»1 1%

Genomsnitt: 2.65

- Borde varit mer personliga handledningar med diskussioner om hur konceptet skulle konstrueras» (Nej, inte alls)
- Vissa delar kändes som att det skulle behövas lite mer hjälp, t.ex. kostnadsuppskattning» (Kunde varit mer omfattande)
- I alla fall handledningstillfällena... Handledaren i sig har absolut bidragit till inlärningen av projektets ämne men inte så mkt hjälp vid förståelsen av värdemodellen...» (Kunde varit mer omfattande)
- Hade gärna sett att momenten beskrevs och diskuterades i större utsträckning» (Kunde varit mer omfattande)
- Svårt att veta ibland vad som skall göras» (Kunde varit mer omfattande)
- Mer omfattande och helt klart tydligare.» (Kunde varit mer omfattande)
- Gick för fort fram» (Kunde varit mer omfattande)
- Svar via telefon eller e-mail kom inte alltid och när det väl kom var det mycket senare.» (Kunde varit mer omfattande)
- Kostnadsdelen tycker jag sköttes ganska dåligt.. Ex. ställde frågan: "Hur ska man gå tillväga?" fick svaret: "Läs i boken, allt står där." Hm..? » (Kunde varit mer omfattande)
- Jag vet inte riktigt vad jag ska svara här. det känndes som att man fick läsa på mycket själv och så hoppades man på att man lämnade in något som var ungefär som den produkt som skulle in.» (Kunde varit mer omfattande)
- Handledningen låg ibland för långt fram i förhållande till projektets läge» (Ja, tillräcklig)
- Vi kunde fråga vår handledare (Karin) även när det inte var tillfälle så det har fungerat jättebra!» (Ja, tillräcklig)
- Men det är samtidigt tur att handledaren har varit kontaktbar under resterande tid.» (Ja, tillräcklig)
- Vissa handledningar var "tomma/innehållslösa".» (Ja, tillräcklig)
- Eftersom vi inte fått ut något av den» (För mycket handledd tid)

8. Var handledningens kvalitet tillräcklig?

95 svarande

Nej, inte alls»2 2%
Kan förbättras»39 41%
Ja, tillräcklig»54 56%

Genomsnitt: 2.54

- Vår handledare Lars var inte där när vi behövde honom. Det gick inte att få tag i honom och vissa grupper prioriterades väldigt mycket mer än andra grupper» (Nej, inte alls)
- Den var tidsineffektiv, OH borde läggas på studieportalen då de innehöll detaljstyrning. Vore trevligt om sovmorgonen alternerade mellan grupperna» (Kan förbättras)
- Dela ut de powerpoint slides ni använder i handledningen» (Kan förbättras)
- Tiden för varje grupp var ett skämt, kunde varit mycket bättre strukturerad» (Kan förbättras)
- Lägg ut handledningsslidesen på hemsidan» (Kan förbättras)
- Som sagt, skulle uppskattat om det gicks igenom mer exakt vad som faktiskt förväntades vid varje inlämning. Pappret där alla inlämningar är specifierade är faktiskt ganska otydligt, eftersom flera saker står med upprepade gånger, och saker som skall behandlas som separata delar i en inlämning bara rabblas upp efter varandra i en text. Vore bättre med en lista där allt som skall ingå i en inlämning står med i punktform.» (Kan förbättras)
- Ofta får man inte svar på de frågor man har utan får istället ett retoriskt svar.» (Kan förbättras)
- Beror på vad man är ute efter. Javisst är tanken att vi på egen hand skall lära oss alla metoder men om tiden inte räcker till känns det bara onödigt med så mycket "hemlighetsmakeri" om uppgifterna från handledaren.» (Kan förbättras)
- Kan vara ännu tydligare vad som skall genomföras vid vissa inlämningar, då det ibland var lite luddigt och inte överenstämde med vad som stod i det utdelade materialet.» (Kan förbättras)
- Onödigt mycket tid slösades bort på att vänta på sin tur.» (Kan förbättras)
- Mer teknisk handledning mindre the value model» (Kan förbättras)
- Handledaren hade inte tillräckliga kunskaper om Värdemetoden.» (Kan förbättras)
- Bra jobbat Karin!!» (Ja, tillräcklig)
- Ser vi till hand» (Ja, tillräcklig)
- dock var det vissa problem med DFMA-analysen. kändes som att handledarna inte kunde svara på vissa frågor.» (Ja, tillräcklig)
- Göran Brännare är väldigt kompetent!» (Ja, tillräcklig)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

95 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»15 15%
Ganska stor»43 45%
Mycket stor»34 35%

Genomsnitt: 3.13

- boken var onödig att köpa!!! känns som att vi blev "lurade" till att köpa boken!!» (Mycket liten)
- Stor tung bok, bra att ha i bokhyllan,men kollade mest några blå faktarutor ...» (Ganska liten)
- Den där boken är inte heller den bästa, känns som att man bara följde den istället för att utveckla några konkreta koncept.» (Ganska liten)
- köpte inte boken» (Ganska liten)
- Inte vid inlärningen direkt, men vid arbetet» (Ganska stor)
- Mest i början. Från mitten och slutet användes ingen kurslitteratur, delvis pga. de goda förkunskaperna sedan ingenjörsmetodikskursen.» (Ganska stor)
- Eftersom man var tvungen att följa boken slaviskt» (Ganska stor)
- Boken kan tyckas fokusera på konsumentprodukter.» (Ganska stor)
- Där stod alla metoder. Inte tydligt, inte konkret men med viss vägledning.» (Ganska stor)
- Var tvungen att följa den på pricken.» (Ganska stor)
- Man måste ju följa boken rakt av, tycker det hämmar ens kreativitet en aning..» (Ganska stor)
- Mycket att läsa. Dock ganska lättläst.» (Ganska stor)
- Det är allas vår bibel som skall följas som om vi vore bokstavstroende.» (Mycket stor)
- Känns som om man har följt boken till punkt och pricka. Ifall man har gjort det har man fått högt betyg.» (Mycket stor)
- "Value Model" är ju bibeln i denna kurs. I slutet var man ärligt talat rätt trött på den, trots att det står viktiga saker i den. » (Mycket stor)
- Hela kursen bygger på Värdemodellen och den har varit väldigt värdefull under arbetets gång. » (Mycket stor)
- Eftersom vi måste följa boken.» (Mycket stor)
- Mycket stor då det gällde att följa the value model slaviskt...» (Mycket stor)
- många moment gick inte att utföra om man inte hade litteraturen till hands» (Mycket stor)
- Vi har ju mer eller mindre skrivit av boken, annars har man ju inte kunnat få högt betyg.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

95 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»13 13%
Ganska bra»44 46%
Mycket bra»36 37%

Genomsnitt: 3.2

- 2 föreläsningar utan föreläsare är inte godkänt. Det fanns även en hel del andra oklarheter. Att lägga deadline samma dag som ind. ek duggan är inte heller försvarsbart. Jag struntar i vems fel det är för det ger ett dåligt resultat på rapporten och duggan och dem som drabbas är vi, studenterna.» (Mycket dåligt)
- Punkter som skulle uppfyllas gicks igenom på lektion snabbt, men hanns inte skriva och lades inte upp. Dessutom skulle man ha följt dem slaviskt, vilket inte alltid var så lätt. De målen och inlämningskriterierna som gavs uyt var luddiga och gav mycket utrymme för misstolkningar.» (Mycket dåligt)
- www.ikot.se var ju inget att ha.» (Ganska dåligt)
- På några föreläsningar som vi skulle gå på kom ingen föreläsare. Ingen info varken på mail eller portalen.» (Ganska dåligt)
- Vad hände med föreläsningarna som blev inställda? Ingen information om det någonstans???» (Ganska dåligt)
- Vid två föreläsningstillfällen kom ingen föreläsare, trots att det vid ena var obl. närvaro.» (Ganska dåligt)
- Två inställda föreläsningar utan att någon vet om någon anledning. Det är två för många.» (Ganska dåligt)
- Information från NÅGON (ex ansvarig, M. Evertsson) om att obligatoriska föreläsningar är inställda borde vara en självklarhet, men detta missades två gånger under kursens gång. Båda gångerna fick delar av klassen informationen då någon ringde upp berörd personal på PPU 15-20 min efter utsatt tid och undrade vad som gällde. Dåligt skött?!» (Ganska dåligt)
- När föreläsningarna ställdes in så informerades inte studenterna, detta är väldigt dåligt och respektlöst. Det satt en hel klass och bara väntade i 40minuter. Inte nog med det! Detta hände även nästa gång föreläsningen skulle hållas! Schema ändringar och liknande har inte heller varit tillfredsställande, då det funnit flera typer avschema , (pdf, lista och time-edit), som uppdaterats olika mycket. Jag känner att schemat alltid skall uppdateras i time-edit, då det är där man kollar schemat.» (Ganska dåligt)
- se 8 => OH borde läggas på studieportalen då de innehöll detaljstyrning.» (Ganska bra)
- Det enda dåliga var att några föreläsningar ställdes in utan att vi informerades om det.» (Ganska bra)
- Med undantag för gruppdynamiksföreläsningarna. Två stycken inställda föreläsningar utan att någon kände till det, sen när vi väl fick en hade den exakt samma innehåll som i tidigare kurs» (Ganska bra)
- Himla rörigt när det står olika saker i timeedit och i IKOT schemat...» (Ganska bra)
- Gruppdynamiken var ett fiasko. Första gången kom inte föreläsaren, och andra gången körde han samma föredrag som vi fått höra i kursen ingenjörsmetodik. Vi påpekade detta och han började prata oförberett om "nästa steg", så det kändes lite misslyckat. » (Ganska bra)
- Dålig information vid inställd föreläsning.» (Ganska bra)
- I almänhet bra, men det uteblivna gästföreläsningarna borde ha annonerats i förtid då vi fick vänta på dem i onödan.» (Ganska bra)
- Oklarheter har uppstått angående deadlines och annat.» (Ganska bra)
- Fick vissa saker aningen sent tycker jag, som vissa kriterier angående oppositionen» (Ganska bra)
- Hade inspirerat och underlättat om vi hade kunnat ta del av förra årets arbeten... En viss grupp fick rapporter och arbeten utdelade av sin handledare medan andra handledare bestämt hävdade att vi inte skulle se förra årets utan fokusera på vårt eget arbete ... rätt eller fel men bra om alla handledare har ett enat budskap utåt ...» (Mycket bra)
- ikot.se har fungerat helt okej!» (Mycket bra)


Projektet

11. Hur relevant anser du att projektuppgiften var?

95 svarande

Inte alls relevant»4 4%
Acceptabel»38 40%
Mycket relevant»53 55%

Genomsnitt: 2.51

- beror på hur man defineierar, får ju inget betyg på produkten, bara på rapporten och det vi skrivit. Det var ju en kurs i värdemodellen» (Inte alls relevant)
- Värdemetoden är säkert applicerbar på alla produkter, dock hade det varit lättare om produkten var mer av en konsumentprodukt. Vår produkt har aldrig sålts, vilket gjorde det svårt att genomföra vissa moment.» (Inte alls relevant)
- Onödigt att få arbeta med två olika projekt mer än hälften av tiden. Bättre om fokus lägga på ett» (Acceptabel)
- Passade inte bra in på värdemodellen» (Acceptabel)
- allt handla ju om o lära sig the value model....blev lite oinspererat! men förövrigt en mycket bra kurs!» (Acceptabel)
- Kändes som att projektuppgifterna varierade väldigt i komplexitet... Vissa har en frösättare, andra en friktionssvets... Följden blir ju att några behöver lägga väldigt mycket tid på att bara förstå uppgiften... » (Acceptabel)
- Oljepåfyllning i lastbil är relevant, men det känns som om det finns betydligt mer relevanta uppgifter att utföra. Dessutom gjorde Volvo ett eget förslag på oljepåfyllningen, då kändes det betydligt mindre värt. » (Acceptabel)
- vårt uppdrag var mer ett koncept och inte en grej, därför blev det svårt att göra och skriva om vissa saker» (Acceptabel)
- Bra för maskinteknik egentligen men allt för komplex produkt för projektets tidsomfattning(SAAB microwave)» (Acceptabel)
- Sandvik dammtätning konkross, relevant uppgift men om man ska följa the value model slaviskt vilket verkar ha varit kursens mål så var det inte helt optimalt.» (Acceptabel)
- jättekul med planteringsredskap!» (Mycket relevant)
- Kul att få göra projekt som omväxling. » (Mycket relevant)
- Dock förtjänar eleverna en bättre skriftlig presentation av uppgiften än den vi fick. Första veckorna hade man panik för att man inte förstod problemet, och det var först när företagsrepresentanten kom dit och föreläste som saker började falla på plats. » (Mycket relevant)
- Kursens tyngdpunkt eller?» (Mycket relevant)
- För utbildningen var kursen väldigt relevant, det är ju detta många maskinare kommer att göra i framtiden.» (Mycket relevant)
- Bra med ett projekt där man kan tillämpa kunskap som man lärt sig från andra kurser. I vårat projekt använde vi metoder från bl.a. mekaniken och materialtekniken för att utvärdera koncepten. » (Mycket relevant)
- Utmärkt att få jobba med ett riktigt projekt även om kommunikationen med Volvo hade kunnat vara lite mer direkt.» (Mycket relevant)
- Många av oss kommer hålla på med just produktutveckling i någon form och denna uppgift gav en inblick i hur det kan gå tillväga. » (Mycket relevant)

12. Vad anser du om projektets relevans gentemot den förmedlade projektmodellen?

92 svarande

Ej relevant»7 7%
Acceptabel»61 66%
Mycket relevant»24 26%

Genomsnitt: 2.18

- Värdemodellen gick väl inte riktigt att använda fullt ut i såddrörsprojektetet, men likväl var vi ju tvungna att genomföra alla delar, så vissa fick man ju mer eller mindre hitta på.» (Ej relevant)
- Läsa föregående kommentar.» (Ej relevant)
- Lite litet projekt, men fanns nog inte tid för något större» (Acceptabel)
- Som sagt, beror helt på vilket projekt man hade.. » (Acceptabel)
- Kändes som de projekt The value model tog upp var mer omfattande än de i vårt projekt.» (Acceptabel)
- Det handlade dock inte lika mycket om att faktiskt ta fram ett bra koncept utan bara om att följa den teoretiska modellen bakom det.» (Acceptabel)
- Man borde dock informera om att Value Model främst är inriktad på konsumentprodukter(?) och inte är "lösningen på allt".» (Acceptabel)
- Som sagt ej anpassat till vårt projekt ibland.» (Acceptabel)
- Modellen gick att tillämpa i de flesta av fallen.» (Acceptabel)
- Vårat projekt gick ut på att omkonstruera en produkt och under arbetet kunde man tillämpa arbetsmodellen väl.» (Mycket relevant)


Kursinnehåll

13. Hur uppfattar du möjligheten att agera som projektledare? (lärde du dig något oavsett om du gillade rollen eller inte)

95 svarande

Inte alls utvecklande/lärorikt»12 12%
Utvecklande/lärorikt»53 55%
Mycket utvecklande/lärorikt»30 31%

Genomsnitt: 2.18

- vi var en grupp hela tiden, ingen större skillnad på vem som formellt var "ledare"» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Behövdes inte agera som ledare för gruppen alla i gruppen visste vad som skulle göras.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Fick en bra arbetsgång i början och följde den hela tiden, gruppen fattade beslut tillsammans och det behövdes inget tydligt ledarskap i gruppen.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- När alla hade samma baskunskaper var det svårt att få den riktiga projektledarkänslan.Arbetade afta i storgrupp.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Det var bra, men tyvärr känns det som rollen fastnade på den inofficiella projektledaren i gruppen, eftersom inte alla var ett dugg intresserade av att ha en ledarroll.» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Beror helt på vem du frågar. Kan säkert va bra för de som inte lett en grupp tidigare men jag tror helt klart det kan bli mycket bättre!» (Inte alls utvecklande/lärorikt)
- Märkte ingen skillnad på vem som var projektledare och inte. Samma indelning av gruppen ändå.» (Utvecklande/lärorikt)
- I våran grupp gjorde alla lika mycket oavsett projektledare. » (Utvecklande/lärorikt)
- Väldigt brra med gruppdynamiken, men den borde samtidigt varit schemalagd tidigare i kursen. Då hade vi studenter kunnat dra mer nyttan av den.» (Utvecklande/lärorikt)
- Får inte samma genomslagskraft i lärande syfte när vi får välja grupper själva.» (Utvecklande/lärorikt)
- Vi var så sammansvetsade så behövdes inga större direktiv. Skulle valt en punkt mellan "inte alls" och "utvecklande" om det fanns. Svårt att göra något utöver att bestämma vad som skall göras och när, när man som projektledare inte kan mer än någon annan i gruppen.» (Utvecklande/lärorikt)
- Det var kul att vara projektledare men vi var en rätt sammansvetsad grupp så det märktes inte jättetydligt vem som var projektledare..» (Utvecklande/lärorikt)
- Projektledarrollen är bekant för mig sedan tidigare men varje gång genom livet en person hamnar i en ledarskapssituation utvecklas denne. Däremot är två-tre veckor inte speciellt lång tid och beroende på vilka händelser inom projektet som skedde under dessa veckor behövde olika mycket engagemang läggas i rollen. » (Utvecklande/lärorikt)
- Har gårr kursen och varit ledare innan, så inte jätte mycket nytt, kändes inte som det behövdes jätte mycket i gruppen heller. väl fungerande grupp.» (Utvecklande/lärorikt)
- Ett mycket intressant inslag. Även om jag personligen inte gjorde några revolutionerande upptäckter i mitt ledarskap, mer än att man fick vissa saker bekräftat, så var det väldigt intressant hur andra tog på sig rollen. Flertalet skiftade från slapp och sen till driven och i tid samma dag som de blev projektledare:)» (Utvecklande/lärorikt)
- Det skulle kunna bli bättre med projektledarsamtal. » (Utvecklande/lärorikt)
- Jag lärde mig att jag var ganska duktig på att vara projektledare, och att det är viktigt. Då någon tydlig ledare saknades uppstod lätt missuppfattningar.» (Utvecklande/lärorikt)
- Otroligt givande!» (Mycket utvecklande/lärorikt)
- Första gången på riktigt som man varit uttalad projektledare i ett projektarbete. Intressant och lärorikt! » (Mycket utvecklande/lärorikt)
- Det var intressant med en mer ledande roll» (Mycket utvecklande/lärorikt)
- Det är bra att alla får ta ansvar, och en bra roll att öva på. » (Mycket utvecklande/lärorikt)

14. Tid i prototyplabbet

Matrisfråga

- Kan man inte behöva mer än 8h? Det kändes det som att vi hade velat ha.»
- Jobbade hemma c:a 10 timmar.»
- Trots bra planering så tog det längre tid än vad vi trodde.»
- FFF-modell»
- Vi planerade i förväg i detalj vad som skulle göras och vem som skulle utföra vad, vilket ledde till mycket hög effektivitet och inget behov av ytterligare tid.»
- Gjorde FFF-model»
- Mer tid skulle behövts. »
- Våran modell skulle göras i friformsmaskinen nere på Lindholmen men våran modell behövdes då skalas ner till 5% och kunde därför inte göras. »
- FFF-model gjordes!»
- gjorde ingen prototyp»
- Vi tog hem och jobbade på prototypen hemma för att få den färdig.»
- Vi körde FFF.»
- Gjort en FFF-modell... Dock var det stora problem med Lindholmen!»
- Prototypen kunde inte tillverkas i labbet pga otillräckligt med material där.»
- Prototypen gjordes i FFF-maskin på Lindholmen. »
- timmar»
- Ingen i gruppen hade byggt speciellt mycket innan, vi behövde mycket hjälp vilket gjorde att allt tog mycket längre tid än nödvändigt.»
- byggde hemma»
- Den avsatta tiden räckte väl till att bygga prototypen. »
- gick inte att göra ngn prototyp»
- Flexibiliteten att hitta tid var mycket stor även utöver schemat på väggen utanför. Jag är mycket tacksam för handledarnas hjälp och tillmötesgående.»
- Det var inte så krävande att tillverka vår prototyp.»
- FFF-model»
- Vi kunde inte riktigt ha gjort någon mer avancerad prototyp. Dessutom känns prototypen inte som en av de viktigaste delarna för att läsa sig kursen.»

Hur mycket tid tillbringade ni i prototyplabbet?
95 svarande

32 33%
1-2»6 6%
2-4»12 12%
4-6»24 25%
6-8»21 22%

Genomsnitt: 2.95

Hur mycket extra tid skulle ni behövt?
92 svarande

57 61%
1-2»8 8%
2-4»11 11%
4-6»8 8%
6-8»8 8%

Genomsnitt: 1.93

15. Var förkunskaperna om prototyplabbet tillräckliga?

87 svarande

Nej, inte alls»4 4%
Mer skulle behövts»23 26%
Ja, tillräckliga»57 65%
Jag/vi skullebehöva en mer avancerad verkstad»3 3%

Genomsnitt: 2.67

- vet ej då det ej används.» (?)
- Behövde ganska mycket hjälp av handledare.» (Nej, inte alls)
- Vi borde få mer praktisk utbildning» (Nej, inte alls)
- Var inte där» (Mer skulle behövts)
- Hade helt klar varit fördelaktigt att kunna hantera svets/fräs på ett bra sätt så man slapp ta så mkt tid från handledarna där nere» (Mer skulle behövts)
- Gruppens kuskaper varierade» (Mer skulle behövts)
- Har jobbat mycket där innan, annars hade det tagit mycket längre» (Mer skulle behövts)
- Vi använde inte prototyplabbet men vi har ju haft en kurs i säkerhet och lite testa på. Sedan har vi haft en teoretisk kurs i tillverkningsteknik som gärna hade fått vara lite praktisk också.» (Mer skulle behövts)
- Visste inte tillräckligt om vilka verktyg som fans utöver de som krävs för arbete i metall och trä. Vi jobbade mycket med papp.» (Mer skulle behövts)
- Men det hade varit bra med mer hjälp» (Ja, tillräckliga)
- 2 av oss har nyss läst Industridesign..» (Ja, tillräckliga)
- Visst hade det varit roligt att kunna bygga en mer avancerad prototyp men det finns inte tillräckligt med resurser för att klara av. Dessutom känns det inte relevant för kursen att göra en allt för komplex prototyp.» (Ja, tillräckliga)
- Jag var inte själv i prototypverkstaden, men vi fick gjort det vi planerade.» (Ja, tillräckliga)

16. Kände du dig trygg i prototyplabbet?

Tänk efter vad du upplevde angående personsäkerheten.

81 svarande

Nej, inte alls»2 2%
Ibland otrygg»10 12%
Ja, tillräckligt/fullt trygg»69 85%

Genomsnitt: 2.82

- vet ej då det ej används.» (?)
- Var inte där» (Ibland otrygg)
- Gillar inte direkt de där med byggande helt enkelt men annars är det väl tryggt där ner hoppas jag.» (Ibland otrygg)
- Allting beror på hur mycket hjälp man får.» (Ja, tillräckligt/fullt trygg)
- De som jobbar där är jättebra» (Ja, tillräckligt/fullt trygg)
- Var inte där nu, men har tidigare inte haft några problem med det. » (Ja, tillräckligt/fullt trygg)
- Jag har inga problem i en verkstad.» (Ja, tillräckligt/fullt trygg)

17. Är förkunskaperna i CAD tillräckliga?

94 svarande

Nej, inte alls»44 46%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»38 40%
Ja, tillräckliga»12 12%

Genomsnitt: 1.65

- Var helt nollställd, dessutom bytte vi program, men hade gjorde nog ingen skillnad för så lite kunde jag om ProE» (Nej, inte alls)
- Generellt sett nej, personligen ja ... Kursen med jeppson i inventor var kanon!! Bästa med hela kursen!! Mer inventor i undervisningen!! Arbetat i inventor sedan 2003 på Sandvik, tråkigt att byta ner sig till ProE på en av sveriges ledande tekniska utbildningar, äntligen har Chalmers hakat på trenden ...» (Nej, inte alls)
- Hade varit bra att på ett tidigare stadium (i utbildningen) ha en ordentlig CAD-utbildning då vi inte tidigare haft någon lektion i det alls » (Nej, inte alls)
- Fortfarande inte lärt mig ett CAD-program... Borde inte det vara en egen kurs så som Matlab?» (Nej, inte alls)
- Verkligen inte... En kort del i Ingenjörsmetodik där man följer ett kompendium slaviskt lär man sig inget på. Tyvärr verkar det förutsättas att man ska har mycket goda kunskaper i det.. det blev tydligt i presentationerna vilka som har förkunskaper och intresse av CAD och vilka som inte hade fått möjlighet att lära sig det ordentligt.» (Nej, inte alls)
- Den introkurs vi läste i 1an räcker knappt att modulera en axel idag. Jag hoppas verkligen att en CAD-kurs kommer vara möjlig för oss att läsa i framtiden.» (Nej, inte alls)
- Det som mest tid gått till under detaljkonstruktionen är att själv lära sig CAD. Bättre CAD förkunskaper och handledning hade behövts för att kunna få ett effektivt arbete. Gärna i Autocad, catia eller något annat som är bättre än ProE som är gammalt och har mycket buggar. » (Nej, inte alls)
- Varför har vi ingen riktig CAD-kurs i ettan på maskin? Vi förutsätts ju kunna det i flera kurser. intron till CAD i år 1 är inte tillräcklig» (Nej, inte alls)
- Vi hade i princip inga CAD-kunskaper, borde finnas möjlighet till frivilliga kurser att gå samt någon ordentlig indroduktionskurs» (Nej, inte alls)
- Hjälp bör erbjudas!!» (Nej, inte alls)
- Vi hade ett fåtal 2-timmartillfällen i ettan som var alldeles för dåligt. Ingen lär sig metodiken på en tillräckligt bra nivå för att klara kraven i denna kurs. Jag klarade mig för att jag lärde mig själv på jullovet.» (Nej, inte alls)
- Vilka förkunskaper?» (Nej, inte alls)
- I vår grupp var det de som hade läst CAD på gymnasiet som fick ta ansvaret för det vilket medförde att vi andra inte ens fick chans att lära oss. Detta pga tidsbrist.» (Nej, inte alls)
- Mitt största frågetecken kring hela ingenjörsutbildningen. » (Nej, inte alls)
- Man får hoppas att man har en duktig CADare i gruppen, annars blir det svårt.» (Nej, inte alls)
- De är under all kritik! Ingen i gruppen hade tillräckliga kunskaper för att framställa ett ritningsunderlag. Detta är skamligt och det borde åtgärdas i årskurs 1.» (Nej, inte alls)
- Inte sett till vad som verkade krävas.» (Nej, inte alls)
- Hur kan ni förvänta er att vi kan rita upp saker i CAD med helt sannslöst knapphändig utbildning inom det?! Vem kan tex simma 50m direkt utan att ha fått mer än 8h övning i att lära sig det? Står väldigt frågande till detta krav på CAD-modeller, även om de givetvis behövs och är relevant för kursen. Det är en grundläggande CAD-kurs som borde finnas med i M1, VARFÖR finns inte det redan?!?!» (Nej, inte alls)
- Tror inte jag skulle kunna CADa lika lätt i ProE som inventor. Roligt att man fick undervisning i Inventor istället. Synd bara att man inte hunnit så långt i projektet så man kunde testa olika funktioner på sitt produkt och ställa frågor som kunde besvaras på plats istället för via mail (väldigt tacksam att han tyckte det var ok att vi mailade honom vid problem)» (Nej, inte alls)
- Tyckte det var riktigt dåligt att inte alla fick gå cadkursen som pågick under några dagar med inventor» (Nej, inte alls)
- man har tur om någon i gruppen kan CAD. Detta är ett problem på utbildeningen, då vi förutsetts kunna CAD eftersom vi gjorde det i 5h i ettan. Deta känns inte okej, och är alltid ett orosmoment.» (Nej, inte alls)
- orimliga krav på nya program som man ska göra prototyper i, PRO E, som man aldrig använt innan. Dessutom var 1.5 hp CAD inte tillräckligt.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- CAD-kunskaperna måste man lära sig själv.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Men det var bra att vi fick använda AutoCad, det underlättade väldigt mycket!» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Kändes som bättre kunskap skulle behövas i, modulering, simulering och beräkning.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Det skulle behövas en ordentlig CAD-kurs, ungefär som MATLAB-kursen.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Enligt mig behöver en civilingenjörsutbildning inom Maskinteknik innehålla en renodlad CAD-kurs på 7,5 hp. Vissa kunskaper hade man ju sen innan, men många saknas! » (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Vi använde Inventor vilket var nice, känjdes som man kan de bäst nu!» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Det är inte många som kommer ihåg vad man lärde sig i ingenjörsmetodiken och det är främst de som redan kan cadda som gör alla ritningar, då det inte finns tid att lära sig. Detta resulterar i att de som kan Cad blir ännu bättre och de som inte kan har ingen möjlighet att lära sig.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- När det gällde hållfasthetsberäkningar var kunskaperna inte där. Detta är ett verktyg som är mycket användbar i verkligheten...» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Vi skulle behöva utbildas i något annat än ProE för det finns bättre program anser jag. Ex Autodesk inventor» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- (jag fick göra autocad-kursen, och den va grymt bra! så efter den så va de tillräckligt med cad)» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Vi fick Inventorkurs, annars hade det varit för lite.» (Ja, tillräckliga)
- Men hade gärna sätt en CAD-kurs i M-programet men har ju inte med kursen att göra egentligen» (Ja, tillräckliga)
- Endast på grund av att jag har läst extra CAD utanför Chalmers» (Ja, tillräckliga)

18. Anser du att dina produktionstekniska kunskaper var tillräckliga?

92 svarande

Nej, inte alls»5 5%
Ytterliggare kunskap skulle behövas»39 42%
Ja, tillräckliga»48 52%

Genomsnitt: 2.46

- Handledningen där var ett skämt» (Nej, inte alls)
- » (Nej, inte alls)
- Rent praktiska produktionstekniska kunskaper hade varit bra för att på ett bättre sätt kunna bestämma hur produkten och prototypen ska tillverkas. (Hur man kan fräsa, såga, svarva etc.)» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Skulle alltid kuna veta mer som skulle göra val lättare.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Vi var tvungna att öka ytterligare information då vi valde en relativt komplex tillverkningsmetod.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Givetvis är man ingen expert efter en 4,5 poängskurs, många aspekter saknades pga brist på kunskap när vi analyserade möjliga produktionsmetoder. Men detta lär utvecklas under resterande utbildning.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Tillverkningstekniken samt materialtekniken har hjälpt lite, men personligen kändes det inte som om man hade sådär jättebra koll på de produktionstekniska aspekterna. » (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Som med det mesta kan man alltid hitta den information som man behöver i litteratur eller med hjälp av expertpanelen. Dock missar man detaljer som man inte kan läsa sig till.» (Ytterliggare kunskap skulle behövas)
- Planteringsredskap (inte jätte avanserat)» (Ja, tillräckliga)
- Beror på tidigare erfarenheter innan studier vid Chalmers» (Ja, tillräckliga)
- Även om det finns lite brister kan man inte förväntas att kunna allt om alla material!» (Ja, tillräckliga)
- Jag har mycket erfarenhet och kunskaper inom produktionsteknik ifrån min gymnasieskola.» (Ja, tillräckliga)

19. Vad anser du om momentet i kursen som behandlade kostnadsuppskattning?

89 svarande

Ej tillräckligt omfattande»34 38%
Tillräckligt omfattande»46 51%
Övertydligt»9 10%

Genomsnitt: 1.71

- Det var intressant att se hur de olika tillverkningsmetoderna skilde sig åt men metoden det gjordes efter var totalt värdelös» (?)
- Onödigt moment. Det gav inget. Antagandena man gjorde var ju långt ifrån exakta med tanke på att man inte förstod alla bilder eller skillnaden på dem i vissa diagram så man drog bara till med något för att man skulle ha något. Bra ingenjörsjobb (väldigt exakt?!)!!» (?)
- Det var en i gruppen som fick ta sig an den uppgiften och hon upplvede det som väldigt otydligt och vagt.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Bra men förkunskaperna och handledningen i boken var ej tillräcklig» (Ej tillräckligt omfattande)
- gjorde aldrig den så kan inte uttala mig om det» (Ej tillräckligt omfattande)
- Löjligt» (Ej tillräckligt omfattande)
- Otydligt om vad uppgiften gick ut på och hur boken skulle användas.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Jag fick tyvärr inte ut alls mycket av detta. Momentet kom vid en tidpunkt då vi hade så mycket annat att vi helt enkelt inte hann sätta oss in i det på ett bra sätt. Kanske skulle detta ingå i en annan kurs?» (Ej tillräckligt omfattande)
- Mycket med handledning, eller ta bort den helt» (Ej tillräckligt omfattande)
- svårt att sätta sig in modellen jämfört med tiden som undervisades » (Ej tillräckligt omfattande)
- Gav inte så mycket då det mesta var uppskattningar av diagram. Kändes inte som det » (Ej tillräckligt omfattande)
- Swifts metod kändes väldigt oexakt, och jag skulle aldrig kunna påstå att jag efter denna kurs kan göra en kostnadsuppskattning.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Den tar inte hänsyn till tillräckligt mycket kostnader för att vara relevant.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Eftersom det är så myckt att göra fick vi dela upp arbetet och då gjorde jag inte den delen och lärde mig de därför inte.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Detta moment ger ej någon vettig bild av kostnaderna för företaget som ska tillverka produkten. SWIFT kalkylen kan dock ligga till grund för mer utförliga kalkyler. Varför ej samarbeta med kursen i industriell ekonomi som läses samtidigt?!» (Ej tillräckligt omfattande)
- Swift känns lika trovärdigt som horosokopen i Svensk Damtidning.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Mest luddigt och konstigt» (Ej tillräckligt omfattande)
- Passade inte vårt projekt alls» (Ej tillräckligt omfattande)
- Flummigt moment som verkligen borde ses över...» (Ej tillräckligt omfattande)
- Det var mycket som var oklart. Då man inte kan jämföra kostnadsanalysen riktigt med den kostad som sattes för produkten kände man ibland att det inte var någon idé att göra en sådan. Däremot är den bra då man ska sätta ett eget pris. » (Ej tillräckligt omfattande)
- Tycker det var dålig handledning.. "Läs i boken" Tss..» (Ej tillräckligt omfattande)
- Jag vet inte vilket alternativ jag ska välja. Metoden är kanske bra, men gick inte att använda på vår produkt. Dessutom var handledaren så fruktansvärt tyken (stöddig och snobbig) så han fick en stressad student att gråta! Jag tycker att detta var ett av de sämsa momenten i kursen. Då mycket byggde på osäkra antagande och det gav inget vettigt.» (Ej tillräckligt omfattande)
- Tillräcklig omfattning men helt klart för dåligt förklarat. Han som vi frågade var dessutom helt ointresserad av att hjälpa oss. Det var nån snubbe på material och tillverkning, han som hade föreläsningen» (Tillräckligt omfattande)
- Skulle behövt mer vägledning vid just det här momentet. Det slutade med lite väl mycket antaganden.» (Tillräckligt omfattande)
- En tydligare beskrivning av användbarheten hade varit uppskattad. Arbetade med SAAB-projektet, där saknade swiftmetoden relevans/rimlighet» (Tillräckligt omfattande)
- Det låg på en lagom nivå. Tillräckligt att lära sig hur SWIFT fungerar, och det hade varit t» (Tillräckligt omfattande)
- var inte inblandad i det momentet» (Tillräckligt omfattande)
- Tråkigt, kändes inte som relevant. Var bara en massa antaganden.» (Tillräckligt omfattande)
- Det var lite svårförstått i början.» (Tillräckligt omfattande)
- "Mellan tummen och pekfingret"-metoden, mycket svår att uppskatta rätta värden. Kändes till sist meningslös att göra pga att vi hela tiden var tvungna att approximera => hur sant blir slutvärdet då?? Tanken är god men är inte givande för produkten, möjligtvis ger den viss förståelse för olika aspekter som påverkar produktkostnaden. » (Tillräckligt omfattande)
- Helt okej. Tyvärr gjorde vi så i vår grupp att en person fick ansvar för kostnadsuppskattningen. Därför känns det som om jag totalt har missat den biten, var insatt i andra delar under tiden. Däremot var föreläsningen om det bra. » (Tillräckligt omfattande)
- Det var lätt att utföra en kostnadsuppskattning och man kunde göra en precis beräkning på både material- samt tillverknigskostnaderna. Dock var flera av prisuppgifterna förlegade.» (Tillräckligt omfattande)
- Hela proceduren verkade vara ganska svår då produktionsmetoderna inte verkade stämma helt överens med vad vi ville göra. » (Tillräckligt omfattande)
- Flummig bok som gav konstiga resultat. Man visste inte riktigt vilken valuta som gälde. Boken va rätt gammal och därmed kanske inte aktuell?» (Tillräckligt omfattande)
- Svår att applicera på en så svårt konstruktion som vi hade. (Radarplattformen) » (Övertydligt)
- Det kändes både bra och dåligt. Det var rätt otydligt hur man skulle göra, dessutom sa han som föreläste om det att vi inte skulle bry oss så mycket om det vi fick ut för det kunde vara ett "konstigt resultat". Men det skulle man bara acceptera och fortsätta.» (Övertydligt)
- men samtidigt väldigt luddig» (Övertydligt)
- Ta bort denna del och lägg möjligtvis in en obligatorisk föreläsning och detta. Den kändes överdriven och inklämd i kursen.» (Övertydligt)


Presentationer och rapportskrivning

20. Hur har upplägget med presentationer och respons fungerat (två presentationer och två responstillfällen)?

Matrisfråga

- Alla i gruppen får ordentligt med tid (pga 2 tillfällen) att träna presentationsteknik. Tillfällena motsvarar tydliga milstolpar i projektet och det är därför relevant att ge presentationer då.»
- Bra läge att få feedback och sätta en milstolpe. Projektet får en liten nystart efter första presentationen.»
- Mycket bra med en typen av feedback!»
- Alla får testa»
- Har inte haft sista responsen än, men bra att se sig själv hålla föredrag. Lärorikt.»
- Hade varit intressant med någon typ av respons från det uppdragsgivande företaget»
- hade varit kul at redovisa för andra grupper och hör deras istället sex st likadana presentationer»
- Bra upplägg och bra med feedback efter presentationerna.»
- Bra att kunna få feedback från tillfälle 1 för att ha åtgärdat/förbättrat inför tillfälle 2.»
- Kommer alltid några frågor som är helt "fel" map vad som sagts i presentationen. Man får känslan av "varför frågar dom detta? Det finns ju aldrig någon chans att dom ens får ett svar" eller "jävla dum fråga". Blir då lite fel för dom som redovisar och det känns inte profitionellt. Kanske inget man kan göra nått åt men...»
- Mycket bra att dela upp presentationerna i två tillfällen, då blir sista presentationen mer inriktad på vad man faktiskt kommit fram till och inte hela lösningsgången. Därmed lättare att ta till sig andra gruppers uppgifter och idéer.»
- Mycket lyckat!»
- Bra med feedback så man vet hur man ska förbättra sig. Bra med två tillfällen för då har alla möjlighet att få presentera någorlunda mycket. »
- Tycker det fungerat bra, men vi har bara haft ett responstillfälle och på grund av att vi var sista gruppen på vårat tillfälle fanns det väldigt knappt om tid. Vi han därför inte kolla på filmen. »
- Mycket bra med respons från andra grupper och att få se sig själv på film.»
- väldigt bra, bra med kameran!»
- Väldigt bra att få feedback på presentationer!»
- Det var lärorikt att få se sig själv på film»
- Logiska presentationer, bra att man får se sig på film efter.»
- Mer intressant och givande med mixade grupper, nu blev alla presentationer i stort sett lika.»
- finns möjlighet för feedback och goda möjligheter för att utvecklas.»
- Väldigt bra att få feedback från kunnig personal efter varje presentation. Dock borde den grupp som är sist i nummerordningen ex A7 få en viss fördel vid andra feedbackstillfället och inte båda gångerna behöva stanna i skolan till 17:30.. Något att tänka på tills nästa gång. »
- Kalle och Andreas är riktigt bra på det dem gör, viktigt moment i kursen! Att få se sig själv på film var också väldigt lärorikt, man såg exakt vad man gjorde bra och vad man gjorde lite mindre bra. »
- Hade gärna haft mer personlig feedback.»
- Det enda negativa var att representanterna från Volvo inte var med på den första presentationen, hade varit bra med feedback direkt halvvägs för att veta hur kunden ansåg om projektet. »
- Bra över lag men fackspråk kunde bli bättre på att filma.»
- Mycket bra respons från klaskamraterna. Bra synpunkter över brister. Dessutom lär man sig av andras problem/succeer.»
- Tycker det har fungerat bra. Kul att få respons på sin presentation speciellt då det är videofilmat. Ett mycket bra inslag.»
- Kunde blivit mer intressant om man blandade oplika grupper istället för att lyssna på samma projekt 6 ggr i rad.»
- Jag tycker att detta var ett bra upplägg! Särskilt inför kandidaten.»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
94 svarande

0 0%
1 1%
7 7%
56 59%
30 31%

Genomsnitt: 4.22

21. I kursen har du bedömt en annan grupps projektrapport. Hur var det att jobba med rapportkriterier för att göra denna bedömning?

- Jag gjorde inte det, tyvärr»
- Det var positivt, annars hade det varit svårt att ge rättvisa betyg.»
- Svårt men lärorikt, man insåg vad som brast i den egna rapporten.»
- Jättebra!!»
- OK»
- Svårt, eftersom rapporten som skulle granskas innhöll så många allvarliga fel»
- Det var enkelt att göra en bedömning med dem.»
- Ok, men det känns som man gör examinatorns jobb»
- tydliga kriterier så det var inga problem»
- Lite svårtolkade kriterier ibland. Skillnaden mellan 4 och 5 var ofta "Rapporten beskriver mycket tydligt..." mot "Rapporten beskriver tydligt..."»
- Intressant»
- Bra att se vad som värderas när en rapport betygsätts.»
- svårt!»
- bra, men hade varit ännu bättre om det var en annan grupp vi utvärderade än en som hade gjort samma sak som jag»
- Det var bra att det finns kriterier nerskrivna»
- Det har varit lärorikt att få sen en annans grupp rapport så man får se och känna på hur arbetet kommer bedömas.»
- Intressant. Gav mer distans till och lättare att se mer objektivt på sitt eget arbete. Blir lätt "hemmablind" annars.»
- Det var ganska svårt, men lärorikt. Man reflekterar även över sin egen rapport när man får bedöma en annan rapport»
- Otroligt intressant och lärorikt! Det var nästan det roligaste i hela kursen.»
- Svårt, men lärorikt!»
- okej, vetig övning»
- Det fungerade bra, bra att ha något att gå efter när man skriver sin egen rapport»
- Svårt»
- Bra»
- bra och tydliga»
- Det var bra, tyckte det var lärorikt. »
- Det var bra, men mycket svår tolkat och göra en bra bedömning. Krävs säkert viss vana för att göra en korrekt bedömning av rapporten.»
- Jag tror det kan vara bra, man får något slags perspektiv på hur en rapport ska skrivas.»
- Det fungerade bra»
- det var bra men det hade varit kul att läsa en av de andra som inte hade samma projekt en själv »
- Lärorikt men svårt.»
- Var ibland svårt att få det uppfattade betyget att stämma överrens med kriterierna.»
- Det var väldigt svårt. Dels för att man inte vill såga, om det behövdes, kompisarna och dels för att opponeringsrapporten sträckte sig över flera kriterier ibland och en vägning var då nödvändig.»
- de var svåra att förstå.»
- Det var bra, även om antalet kriterier var i högsta laget. Svårt att klämma in allting.»
- Bra att få lära sig att själv skriva bedömning»
- Jag gillar de flesta former av strukturerat arbete.»
- Fungerade bra.»
- De var bra och relativt lätta att följa»
- OK»
- Lärorikt»
- Jättebra!»
- Inga problem alls. Man berömmer uppsatsen ej människorna bakom den. Är lärorikt för båda parter! Dock ligger den på tok för sent i kursen bör legat 2-3 veckor tidigare.»
- Utvecklande, genom att en tydligare bild av hur rapportbedömning går till erhölls.»
- det var ok»
- Väldigt givande! Lär sig av att se andras misstag så att man själv låter bli att göra dem vid nästa rapportskrivning.»
- Bara bra. »
- Lite klurig i vissa fall. Trots att allt står där svart på vitt så blir det svårt ibland ändå. Lärorikt!!»
- Bra att ha kriterier så man strukturerar sig lite»
- Ger bra överblick och tydligt vad som är viktigt i rapporter.»
- det var bra, svåranalyserat ibland.»
- lärorikt»
- Kriterierna var tydliga och det var lätt att bedömma den andra gruppens rapport efter dem.»
- Det var intressant och lärorikt»
- nej, det var väldigt bra för att ge en bild och förståelse för rapportskrivningen och betygsättningen.»
- Det var bra men otydligt.»
- Helt okej, inga konstigheter»
- De var väl användbara.»
- Lite luddigt men bra, dock hade jag inte ansvar för uppgiften inom gruppen»
- Jobbigt och luddigt.»
- svårt»
- Väldigt smidigt. »
- okej. »
- Delen där man skulle opponera på en annan rapport var bra. Men att betyget sätts på en opposition av någon som inte läst vad man opponerear på? SKUMT och DÅLIGT! Bör förbättras!»
- Fungerade bra»
- De var nog det sämsta i kursen, de behövs en hel del kommunikation med fackspråk om denna del ska fungera. (Ett önskemål är t.ex. att de ska läsa igenom rapporterna som vi opponerar mot innan de sätter betyg på våra opponeringar.)»
- Jättenyttigt! Man fick en bra överblick på vad man skulle titta på/efter. Det var särskilt bra för oss, då vi fick titta på en grupp som gjorde ett helt annat projekt. Då kunde man vara väldig objektiv. Så borde alla grupperna ha haft det.»

22. Använde ni kriterierna vid skrivandet av er egen text?

- Ja, bra att de fanns»
- Inte mycket.»
- Nej, tyvärr inte»
- Japp»
- Ja»
- Ja delvis»
- Ja det gjorde vi. Mycket bra att gå efter.»
- ja»
- vid kontroll av egen text»
- Ja, korkat vore väl annat? :D»
- Till viss del»
- Hade dem i bakhuvudet men inte aktivt.»
- JA»
- ja»
- Nej, den tiden fanns inte»
- Viss avstämning gjordes samtidigt som vi skrev»
- Vi tittade på kriterierna men följde inte dom slaviskt »
- Till viss del»
- Ja»
- I så stor mån som möjligt. Fanns mer kriterier än vad som jag anser hanterbart och tänka på under själva skrivandet. Kanske skulle ha infört några redan vid delinlämningarna för att lära sig dom utantill till framtida inl.»
- Ja»
- Japp»
- Ja»
- ja, oftast»
- Ja, delvis»
- Ja i en mindre utsträckning »
- Ja»
- ja»
- Ja. »
- Ja»
- Ja, till stor del.»
- Ja.»
- JA mycket»
- Lite grann, men svårt. Hade inte så mycket tid heller.»
- Mycket lite.»
- ja ibland»
- nej»
- inte så mycket tyckte dom var ganska oklara»
- ja»
- Ja»
- Nej men detta berodde på tidsbrist»
- Ja.»
- Ja, till viss del.»
- Nej, vi använde oss av skrivanvisningarna»
- Ja»
- Ja»
- Ja»
- Ja, vi kollade lite på vad som krävdes för ett visst betyg.»
- Till viss grad.»
- Till viss del, men för att använda dem fullt ut hade mer tid behövts.»
- ja»
- Hela tiden.»
- JA! »
- Ytterst lite, dåligt att man inte gjorde det när man tänker efter. Kändes inte riktigt som man varken orkade eller hade tid till det, man ville bara bli klar.»
- nej, visste inte att de fanns då»
- Inte nitiskt men vi utgick i stort efter dem»
- försökte»
- ja!»
- ja»
- Inte direkt, dock tänker man på dem automatiskt när man skriver.»
- ja»
- ja.»
- Nej»
- I viss mån»
- Ja, ganska mycket, dock mer i efterhand.»
- ja»
- Nej»
- Ja»
- lite»
- Ja. Vi såg till att uppfylla kriterierna i allra högsta grad. Det som talade emot ibland var tiden.»
- ja delvis»
- ja»
- Till och från»
- Ja.»
- Ja!»

23. Har arbetet med rapportbedömning påverkat din syn på och förståelse av skrivande? Varför / varför inte?

- Jag gjorde inte det, tyvärr. Men det är nog en bra grej att göra»
- Ja det har nog påverkat, man lär sig se framförandet på ett annat sätt än när man endast skriver själv.»
- Ja»
- Nej, inte min syn. Syftar ni på skrivande i allmänhet? I såna fall verkligen nej men i sådana här rapporter kanske lite, har det i åtanke.»
- Ja absolut, När man läser en annas rapport kan man både hitta bra saker som man själv kan använda och dåliga saker som man inte ska använda»
- Ja, jag har lärt mig mycket om rapportskrivning.»
- Ja, det ger ett läsarperspektiv som är svårt att få med ens egen rapport»
- Ja det har det. Man blir ganska förblindad av sin egen rapport och projekt, vilket avspeglas när man skriver, när man opponerar på en rapport så inser man att det man själv skrivit som var tydligt för en själv är kanske otydligt för en läsare.»
- Genom att undersöka en annan grupps text rannsakade man också sig själv och sin egen text»
- Något men de flesta saker är ganska logiska och därför inget man reflekterar så mycket över.»
- ja, det har det pga att man inser att det inte är helt lått att rätta en rapport»
- ja tror det»
- Nej, inte direkt.»
- Ja. Strukturförståelse.»
- Ja verkligen, man inser hur viktigt exempelvis formalia, styckeindelning och layout är för förståelsen och helhetsintrycket av rapporten.»
- Till viss del. Man fick i varje fall en bild av hur viktigt det är att ha en röd tråd i sin rapport för att läsaren skall kunna förstå på ett bra sätt!»
- Fått en bättre uppfattning av hur en rapport skall se ut»
- Ja, det är alltid skönt att ha någon form av mall.»
- ja, jag ser mycket tydligare vad som man tycker är dåligt respektive bra i en rapport. man blir blind på sin egen så det är svårt att hitta felen där. »
- Att bara granska sin egen rapport gör att man blir ganska hemmablind, därför är det bra att få andra perspektiv på det hela.»
- inte direkt av skrivandet men det är bra att få en repetion över hur man lägger upp en rapport»
- Nej, känns likadant som i ingenjörsmetodiken. Däremot bra att få skriva en rapport så man håller uppe kunskaperna.»
- ja ur ett mer akademiskt syfte.»
- ja, var givande att läsa nån annans rapport, men skulle vara jul o veta om vi bedömde rätt»
- Ja, men hade vi haft skrivövningstillfället där fackspråk var inblandade vid en tidpunkt då vi faktiskt hade skrivit något på rapportern så hade det varit mycket bättre. Ingen i vår grupp hade börjat på rapporten då. I ettan kändes det som att själva rapport-skrivandet var med allvarligt.»
- Ja, jag har insett vikten av att sätta sig in i läsarens position.»
- Det hade varit smidigare att opponera på ett annart projekt, nu var man så insnöad att man visste vad som menades även om en utomstående skulle reagerat som ett frågetecken.»
- Har lärt sig om uppbyggnad av en mer formell rapport.»
- Vet ej.»
- Ja, kvalitén på skrivande blir bättre!»
- Det har den ej gjort. Dock är det alltid bra med konstruktiv kritik på det man gjort så man kan dra lärdom av det. Dock har denna info ej delgivits grupperna än så jag vet ej hur den påverkar!»
- Ja, i och med en ökad insikt i hur en rapport bör vara strukturerad.»
- Man lär sig av att se andras misstag så att man själv låter bli att göra dem vid nästa rapportskrivning.»
- Ja det tror jag. Jag har alltid gillat att skriva, och när kriterier finns för hur man ska skriva och argumentera är jag väldigt intresserad av att på ett så bra sätt som möjligt uppfylla dessa kriterier. »
- nej, har skrivit ganska mycket innan»
- Ja delvis, mycket formaliafel som inte ser bra ut när man läser andras rapporter. Detta gör att man tänker till mer angående sin egen skrivning.»
- man analyserar texten man skriver mer, samt ser vilka kriterier som bedöms.»
- DET VAR BRA ATT HA! »
- ja»
- Det är lättare att bedömma en annan grupps rapport och se vad som är positivt samt negativt i deras arbete. Man är så insatt i sin egen rapport att det är svårt att se hur den är utformat och hur väl språket är. »
- man förstår att kriterierna finns av en anledning, iallafall när man får läsa en dålig. Följer man kriterierna blir det en bra text att läsa.»
- Nej. »
- Inget som jag inte redan visste.»
- Har aldrig skrivit en så pass utförlig rapport förr så det har hjälpt mycket.»
- Större förståelse av vad man själv och andra anser är viktigt och relevant»
- Ja. En viktig del som jag märkte var att en fin mall och tydlig struktur får läsandet att rulla på väldigt bra.»
- påverkat»
- Nja, tycker det är konstigt att man inte behöver läsa en rapport för att kunna sätta betyg på en opponering som gjorts på den.......»
- Inte nämvärt, har tidigare erfarenheter av akademiska texter»
- Ja, att vi inte fått tillräckligt med direktiv varken för rapportskrivningen eller för opponeringen, speciellt för opponeringen.»
- Jag vet att det är viktigt hur en rapport skrivs och har ofta kallats lite rapportpolis. Men efter detta så insåg alla i vår grupp hur viktigt det är för läsaren.»


Gruppdynamik

24. Anser du att du utvecklat dina färdigheter inim gruppdynamik under kursens gång?

92 svarande

Nej, inte alls»9 9%
Något»51 55%
Ja, mycket»32 34%

Genomsnitt: 2.25

- Löjlig skitgrej som inte visade någon som helst respekt för oss elever när föreläsare var en jävla tomte som aldrig kom och sedan föreläste om fel grej.» (Nej, inte alls)
- Vi var väldigt sammansvetsade redan från start.» (Nej, inte alls)
- De moment kunde jag sedan tidigare.» (Nej, inte alls)
- De problem som förekom var inget jag inte hade förväntat mig. Det gick faktiskt bättre än vad jag trodde.» (Nej, inte alls)
- Gruppdynamiken borde legat i mitten av kursen. Den låg alldeles för sent så det fanns ingen tid att följa upp det inom gruppen och ändra det vi hade problem med. Men annars var den mycket givande. Intressant att få feedback från dom andra gruppmedlemmarna. » (Något)
- Gruppens medlemmar kände varandra väl innan» (Något)
- Hade kunnat utvecklas ännu mer om övningen i gruppdynamik genomfördes tidigare i kursen. Fick mycket feedback på sitt beteende inom gruppen och hade inte skadat att få veta det tidigare.» (Något)
- vet inte rikgtigt om det utvecklats något större. Ganska van att jobba i grupp vid detta laghet» (Något)
- Övningen var bra.» (Något)
- Främst lärt mig saker om hur jag fungerar i grupp, vilket är grundläggande för att man ska kunna analysera andra korrekt» (Ja, mycket)
- Däremot höll de extrainsatta gruppdynamikövningar som Bankel satt in på tok för låg kvalitet! Killen är bra, men känns som att han får fel direktiv om vad hans ska undervisa om. Dessa två tillfällen har varit under all kritik och pinsamt att de är obligatoriska i kursen ... FÖRBÄTTRA!! Gruppdynamiken i själva projektgruppen har fungerat bra och det har varit en lärorik resa...» (Ja, mycket)
- Givande och intressant, men borde legat tidigare.» (Ja, mycket)
- Tråkigt när inte alla i gruppen kom (skulle behövts). Skriftlig närvaro eller annars underkänt vid obligatoriska tillfällen!!» (Ja, mycket)
- Inte pga undervisning utan tack vare det egna arbetet i grupp» (Ja, mycket)
- Väldigt bra att ge feedback, krävs dock att folk vågar vara ärliga.» (Ja, mycket)

25. Till hur stor hjälp anser du att momenten i gruppdynamik har varit?

92 svarande

Mycket liten»27 29%
Ganska liten»38 41%
Ganska stor»22 23%
Mycket stor»5 5%

Genomsnitt: 2.05

- Gick inte på något tillfälle i gruppdynamik.» (Mycket liten)
- Kändes värdelöst. fick hitta på de mesta, hade varit bra om någon informerat oss i början så man kunnat tänka på de under kursens gång o samlat på lite. Men annars vet ja inte, de funkade väl.» (Mycket liten)
- Känndes som en lekstuga» (Mycket liten)
- Dåligt planerat och kommunicerat från programmet, samma föreläsning som i ettan...» (Mycket liten)
- Föreläsningen var helt värdelös och informationen har fungerat och övningsmomenten kändes väldigt krystade» (Mycket liten)
- Närvarade ej då jag förstod att hela grejen var ett skämt. Ni hade ju inte informerat psykologen om att vi redan haft hans föreläsning i årskurs 1. Återigen, pris för bästa utbildningsmijö. Vilka andra ställde upp egentligen?» (Mycket liten)
- Kom för sent, men var bra som sak.» (Mycket liten)
- stor idé att ha den på slutet??» (Mycket liten)
- Föreläsningen var kraftigt försenad...» (Mycket liten)
- Kom för sent i kursen samt borde ha varit vid 2 tillfällen ett i mitten på lp1 och lp2... Dålig föreläsning pga fel info till föreläsaren» (Mycket liten)
- för sent i kursen, dock mycket insiktsfullt med personliga utvärderingar inom gruppen.» (Ganska liten)
- fick ju den det sista vi gjorde typ» (Ganska liten)
- men det var bra oc intressant» (Ganska liten)
- Föll väl ut lite olyckligt i år pga missförstånd och även om övningen låg sent i kursen vilket medförde att det inte kunde direkt appliceras på gruppen som sådan, så finns det definitivt delar som jag kommer ta med mig inför framtiden.» (Ganska liten)
- Tyvärr har vi ju bara haft ett tillfälle att praktiskt öva och förstå gruppdynamik och övriga gruppmedlemmar. Tycker det borde ligga fler övningar på schemat för detta för den gruppdynamiksövningen som vi hade (typ sista veckan) gav väldigt mycket men kändes lite meningslös när kursen i princip var slut... » (Ganska liten)
- Gruppdynamikövningar tycker jag är bra då man får stanna upp och tänka egfter och reflektera. Däremot är innehållet oftast av sunt förnuft typ.» (Ganska liten)
- Våran grupp har funkat väldigt bra från början. » (Ganska liten)
- för sen i kursen» (Ganska liten)
- Kom lite sent i projektet.» (Ganska liten)
- Föreläsning och övning låg för sent i kursen.» (Ganska liten)
- Min grupp fungerade väldigt bra, men annaras var det mog bra.» (Ganska liten)
- Gruppmedlemmarna var inte där. Dessa moment borde göras obligatoriska i kursen.» (Ganska liten)
- Föreläsningen var helt värdelös.» (Ganska stor)
- Väldigt nyttigt och intressant inslag!» (Ganska stor)
- Borde ha samordnades bättre och att rätt information skulle gått ut till föreläsaren, detta är under all kritik.» (Ganska stor)
- Momenten lärde jag mig inget nytt på däremot var feedbacktillfället ypperligt för vårt projekt då samtliga medlemmar behövde vädra luften och påpeka vissa brister hos de andra och peppa de goda egenskaperna.» (Ganska stor)
- Hade varit bättre om övningen i gruppdynamik genomfördes tidigare. Tråkigt att föreläsningen i gruppdynamik var samma som i ingenjörsmetodiken. Tråkigt att kommunikationen med föreläsaren inte fungerade bättre.» (Ganska stor)
- Först tillfället var desamma som vi hade i ingenjörmetodiken men det var ett missförstånd. Beklagligt att det blev på det viset eftersom "psykologen" är väldigt kompetent vilket han visade vid tillfälle 2 som var mycket givande!» (Ganska stor)
- Var mycket intressant» (Ganska stor)
- Inte föreläsningen dock! Men övningen var toppen! Vill gärna ha den tidigare i kursen.» (Mycket stor)
- Övningen i feedback var väldigt givande!» (Mycket stor)
- Väldigt lärorika. Tyvärr gavs samma föreläsning som vi fick inom området i kursen ingenjörsmetodik. Men övningen i liten klass var mycket lärorik!» (Mycket stor)


Arbetsklimat

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

94 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»9 9%
Ganska bra»39 41%
Mycket bra»44 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- Min handledare var borta för mycket. Skidvecka, jobbresa till Luleå. En handledare som man inte kan få kontakt med är inte mycket värd...» (Mycket dåliga)
- tidvis mycket svårt att nå handledaren vid frågor» (Ganska dåliga)
- Lars e svår att få tag på..» (Ganska dåliga)
- När vi behövde konsultera från expertgruppen hade de inte tid och vi kunde inte vänta så vi fick uppskatta. De tar inte sin roll tillräckligt seriöst uppenbarligen.» (Ganska dåliga)
- Handledningarna fungerade, men mail och försök till besök var inte så effektivt. (LA)» (Ganska dåliga)
- Som tidigare nämnt, kommunikationen med handledaren utöver utsatt tid var bristfällig. Inget svar på mail eller telefon.» (Ganska dåliga)
- Har inte försökt mer än hos handledaren. Hon (Karin) var bra och svarade mycket snabbt på mail.» (Ganska bra)
- Svårt att hitta handledaren på sitt kontor ibland men alltid bra svar på frågorna vi ställde.» (Ganska bra)
- Tråkigt att expertpoolen inte kunde hjälpa oss då det var läga att fråga. Dom var nämligen upptagna då å tills 2 dagar innan inl.» (Ganska bra)
- Saknade handledning i kostnadsuppskattningsdelen.» (Ganska bra)
- Fungerade bra till handledare med "expertpolen" fungerade mindre bra. De ville inte hjälpa till i alla lägen och var rädda att säga någoti fall det inte skulle stämma till 110%.» (Ganska bra)
- Det var problem med expertpolen då den behövdes, men annars finns det ej några problem!» (Ganska bra)
- Tja, man får väl resonera kring att "folk har annat att göra än svara på våra frågor"» (Ganska bra)
- Brännare!» (Mycket bra)
- Brännare» (Mycket bra)
- Hade dock uppskattat muntlig kontakt även med Polymera material och kompositer. Annars utmärkt!» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit helt ovärdelig för vårt arbete!» (Mycket bra)
- Våran handledare, Karin Björkeborn, svarade alltid snabbt på mejl och det fanns alltid tid att ställa frågor under projektledarmötena och handledningstillfällena. » (Mycket bra)
- Tack Göran!» (Mycket bra)
- Göran Brännare ställer alltid upp! Keep up the good work Göran!» (Mycket bra)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

94 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»23 24%
Mycket bra»69 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- vi har haft stora problem» (Ganska dåligt)
- Dålig effektivitet men väldigt bra resultat» (Ganska bra)
- Jag förväntar mig aldrig att grupparbeten skall vara en dans på rosor och över lag har samarbetet gått jättebra, men stundtals har stress och andra faktorer påverkat gruppmedlemmarna negativt.» (Ganska bra)
- Motivationen var inte lika hög över allt.» (Ganska bra)
- Man tröttnar på varandra under arbetet.» (Ganska bra)
- Med undantag för några konflikter inom gruppen» (Mycket bra)
- Har funnits dispyter men ej något som har varit några verkliga problem!» (Mycket bra)
- Samarbetet inom projektgruppen har varit väldigt bra, men mellan de andra grupperna har det varit lite för mycket rivalitet för att samarbete ska fungera.» (Mycket bra)

28. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

94 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 19%
Hög»39 41%
För hög»37 39%

Genomsnitt: 4.2

- Rätt jämnt fördelad, kan man inte säga om alla kurser.» (Lagom)
- Ojämn, väldigt hög mot slutet dålig kommunikation med andra kurser» (Lagom)
- Tog mycket tid från de andra kurserna!» (Hög)
- Över lag spenderade vi nog mer tid med kursen vilket de andra kurserna led av.» (Hög)
- Bitvis väldigt hög. Bl.a. när CAD-ritningarna skulle in och dagarna innan rapporten.» (Hög)
- Speciellt lp 3 då de andra två kurserna fick lämnas helt åt sidan... » (Hög)
- Min ambition har genererat en stor belastning men då det är självvalt är det ej något problem.» (Hög)
- I alla fall i LP4.» (Hög)
- eftersom vi hade 2 projekt fick vi inte så mycket tid över till de andra kurserna» (Hög)
- Gentemot att kursen bara är på 7,5 HP så är arbetsbelastningen för hög. Kursen bör vara på 10 HP.» (För hög)
- Industriella ekonomin och IPON har tagit stor stryk...» (För hög)
- För hög för poängen» (För hög)
- Dåligt fördelat över de olika momenten, simplare moment fick mycket tid medans steg 7.2 och vidare fick på tok för lite tid. Väldigt dåligt att vi planerades arbeta på "påsklovet" » (För hög)
- inte alls 7.5 poäng. Det var 7.5p per Lp.» (För hög)
- Jobbat många sena kvällar för att slippa jobba på helgerna. Har till och med varit så att man inte har kunnat plugga till IE-tenta i den utstäckning som jag hade velat.» (För hög)
- Det känns som att den tid som projektet krävt överstiger den andel högskolepoäng kursen omfattar.» (För hög)
- Förhållande till arbetsinsatsen känns det som om kursen borde motsvara mer än 7.5hp?» (För hög)
- Denna kursen tycker jag borde motsvara 7.5hp per läsperiod med avseende på den arbetsbelastning som vi har haft. Ingen annan kurs har tagit såhär mycket tid. De andra kurserna under vården har blivit lidande av detta anser jag» (För hög)
- Tar för mycket tid.» (För hög)
- Uppfattas som om det vore en 15 hp kurs.» (För hög)
- Speciellt LP4.» (För hög)
- Trodde jag upplevt mycket på Chalmers men detta tog priset. 7,5hp för all den tid är ett hån mot oss. » (För hög)
- Som sagt, mycket svårt att arbeta till sig en 5a på mindre än 20h i veckan => insatsen i kursen är värd långt mer än 7,5 hp.» (För hög)
- Alldeles för hög! De andra kurserna har blivit väldigt lidande. Till en början visste man inte hur mycket varje inlämning skulle innehålla. När den första inlämningen (som var väldigt lång) gick bra fortsatte man på det spåret. De andra kurserna fick därför inte mycket utrymme. Sedan krockade ju tyvärr inlämningen av slutrapporten med duggan i Industriell ekonomi. Det är väldigt klantigt! Examinatorerna måste prata med varandra, för den här krocken ledde till sämre resultat i båda kurserna. Personligen satt jag uppe natten innan den sjunde maj för att hinna med båda delar. Så borde det inte få gå till! » (För hög)
- Alla delmoment har tagit mycket tid att genomföra, har lagt mer tid på kursen än vad som kurspoängen avser.» (För hög)
- All tid åt IKOT» (För hög)
- På tok för hög, 7,5 poäng skulle innebära 200 timmars arbete totalt, utspritt på 14-15 veckor om man inte räknar med tentaveckorna...» (För hög)
- Saker och ting tog för lång tid och fokuserade på fel saker, i jämförelse med vad man lärde sig.» (För hög)

29. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

Matrisfråga

- I LP4 krockade inlämningen av rapporten med tentan i industriell ekonomi vilket var mycket synd.»
- Riktigt dåligt av er med ekonomitenta och rapportinlämning samma dag, samplanera kurser som går parallellt.»
- Cortegeveckan gjorde väl att det blev något högre belastning.»
- Kanske går att jämna ut litegrann?»
- Slutet av lp4 var helt sjuk»
- Väldigt mycket på samma gång runt den INDEK-examinan. Flytta fram denna lite grann istället för att flytta något i IKOTen?»
- Rätt så skönt när man lämnade in slutrapport men tiden innan va hemsk.»
- I LP4 för hög i perioder, men över lag okej.»
- bättre kordiantion behövs med lärarna i lp 4»
- Slutet av de båda läsperioderna var det mycket hög arbetsbelastning. Då kom labbar, duggor, case-inlämning och labbrapporter samtidigt. Kunde fördelas på ett annorlunda sätt. Lite mer optimalt.»
- Helt vansinnig samordning mellan IKOT och de andra kurserna(IPO och IndEk). En deadline och en tenta på samma dag! Ja ni vet...»
- Behövs bättre kommunikation kurserna emellan i LP4, för att undvika krockar som ägde rum detta året.»
- Deadlinen i LP4 för muntligt framförande och rapport sammanfaller med en betygsgrundande dugga och en annan inlämning. Detta bör åtgärdas till nästa år. Ni bör ta kontakt med de andra avdelningarna!»
- Den sista veckan innan deadlinen för slutrapporten var väldigt stressig i och med att duggan/tentan i IE sammanföll med dagen för deadlinen.»
- LP3, minst antal poäng men väldigt många fler timmar än de andra kurserna ihop! »
- För mycket tid går åt att fundera ut vad uppgiften går ut på och vad man tror handledaren förväntar sig att få in till respektive delmoment. Tydligare instruktioner!!»
- LP 3 var snäppet värre än LP4, men tyvärr skedde en del dumma krockar mellan kurserna i LP4. »
- Blev väldigt mycket på slutet när rapporten skulle in och prototypen skulle bli klar plus att du skulle hinna med ekonomin som kommit helt i skymundan.»
- dumt men inlämning av slutrapport och dugga i ekonomin samma vecka.»
- Antagligen pga att uppgifterna i LP4 var mycket roligare för mig.»
- Dåligt planerat med inlämingar och studiebesök under LP4»
- För mycket för 7,5 poäng»
- De andra kurserna får mycket mindre tid pga IKOTen. Tanken bakom IKOTkursen är bra, men den, tycker jag, behöver omarbetas lite.»

LP 3
94 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»26 27%
Hög»39 41%
För hög»26 27%

Genomsnitt: 3.93

LP4
94 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»20 21%
Hög»33 35%
För hög»40 42%

Genomsnitt: 4.19


Kurslitteraturen

30. Betygsätt kurslitteraturen "The Value Model"

Matrisfråga

- Fick inte ut så mycket av den, trodde den skulle av bättre»
- Väldigt bra bok.»
- För omfattande för att hinna ta in i denna kurs. Bättre vore det med ett material som är inriktat på det vi använder»
- Gillade verkligen inte the Value model. Tycker ni mer eller mindre ska skippa den när det är dags för att ta fram koncept, låt studenterna bara ta fram fem stycken. Känns så pressat när man ska följa boken att man bara tar vilka koncept som helst.»
- passade inte vårt projekt»
- Bra i allmänhet, lite svår att tillämpa på alla projekt dock»
- Inte alltid helt lätt att förstå och applicera på "vårt" projekt.»
- Lite rörig, mycket text att tolka..»
- Inte jätteimponerad»
- Den var till stor nytta i början, Dock så blev den till mindre nytta mot slutet. »
- Bra innehåll, men för mycket ord»
- Vissa kapitel känns ganska abstrakta och inte särskilt relevanta för det specifika projekt vi hade. Därför blir det mest konstigt att försöka tillämpa dessa metoder även om de inte är nödvändiga. Men för det mesta ger boken en bra bild av de metoder som kan användas!»
- helt onödig bik»
- Bra idéer men känns lite för mycket lekskola ibland. Mycket bra idéer vad man ska tänka på, men inte så mycket praktiskt teknik.»
- Bra teori men svår att tillämpa. Hade varit bra med lite information om begränsningarna med modellen och hur man ska tackla dem.»
- Lite för generell ibland.»
- Väldigt allmän.»
- Mest massa papper som ska skickas fram och tillbaka.»
- Bra bok men det är tråkigt att man följer den så slaviskt.»
- Första inblicken är att boken är jättebra. När man väl arbetat med den är den inte speciellt tydlig, eller kanske rent av övertydlig så att man inte förstår det viktiga?! »
- Lite rörig, men säger mycket vettigt! »
- Svårläst och mycket onödig text»
- Den är alldreles för omfattande. Och varför är den på engelska? »
- Intressanta ideer, dock alldeles för mycket text. Talar om samma saker, om och om igen.»
- Man förlorade mycket kreativitet.»
- Dyr och otymplig att ha med sig till skolan!»

Ge betyg 1-5 (1 sämst,5 bäst)
94 svarande

5 5%
11 11%
38 40%
33 35%
7 7%

Genomsnitt: 3.27


Examinationen

31. Vad anser du om examinationsformen med kontinuerlig betygssättning?

80% av slutbetyget ges av de 9 olika stegen som ni har redovisat vid ett antal olika deadlines. 20% av slutbetyget ges av hur väl slutrapporten svara mot rapportkriterierna.

94 svarande

Inte alls bra»0 0%
Mindre bra»6 6%
Bra»48 51%
Mycket Bra»40 42%

Genomsnitt: 3.36

- Den höga arbetsbelastningen kan bero på att det var nio stycken deadlines. Hade man minskat dessa till hälften hade man kunnat lägga upp arbetet på ett annat sätt. Nu var det något nytt hela tiden.» (Mindre bra)
- På grund av relativt hög arbetsbelastning har i vilket fall inte min som de flesta andra grupper inte börjat med rapporten förren den sista veckan och tycker att en veckas jobb inte motsvarar 20% av betyget. På grund av tentan i Industriell ekonomi krockat med rapport inlämningen har den skrivits på kort varsel.» (Mindre bra)
- Med tanke på att vår handledare(Lars) satte betyg relativt mot alla andra i gruppen höjdes hela tiden ribban vilket ledde till att man jobbade ännu mer etc. Det blev en ond cirkel. Man visste inte längre vad som krävdes rent objektivt utan jämförde sig med andra vilket egentligen inte säger ett skit. Betyg skall bedömas objektivt efter en viss mall år 2009!» (Mindre bra)
- Detta system gör att studenterna inriktar sig väldigt mycket på betygen. jag hörde tex. någon som fick ett antal 3or och 4or i början sedan räknade ut att deras grupp ej kunde så en 5a i slutbetyg. Detta system tycker jag är väldigt strikt teknisk. Det lämnar heller inget utrymme till om man faktiskt lär sig saker efter hand, rent teoretiskt så skulle ju poletten kunna trilla ner de sista veckorna. Men det har man inget för i denna kurs.» (Mindre bra)
- Tydligare kriterier för stegen måste delas ut» (Bra)
- Blir väldigt påfrestande att alltid ha något över sig» (Bra)
- Veckovis respons gör att man pushar sig hela tiden, sporrar inlärningen.» (Bra)
- Kändes dock som att betyget satts relativt mot vad andra i klassen hade gjort. » (Bra)
- Lite svårt att veta vad som ska komma med. Vi valde i gruppen att inte ta med några saker i dom tidiga inl för att vi inte ansåg att de skulle med i senare inl. Just dessa saker va visst nödvändiga för 5a och eftersom vi redan gjort dessa va det rätt surt.» (Bra)
- De 9 stegen ser till att all studietid går till IKOT istället för andra kurser, vilket kan vara farligt.» (Bra)
- Tycker det var lite konstigt att steg 1 hade tio delbetyg medans ett mycket mer omfattande steg bara kanske hade fyra delbetyg.» (Bra)
- Kan vara lite stressande att bevöva ligga på topp varje vecka.» (Bra)
- Gruppen var ständigt tvungen o prestera vilket resulterade i att IKOT prioriterades ständigt först, vilket gjorde att övriga ämnen lades på hyllan.» (Bra)
- slutrapporten skulle ha mindre värde» (Bra)
- Det läggs för stor vikt på metoderna istället för produkten.» (Bra)
- Mycket trevligt att ha en kontinuerlig feedback på vad man har gjort och man känner snabbt av hur mycket tid och engagemang för att nå det betyg man söker.» (Bra)
- Bra att inlämningen av slutrapporten är samma dag som duggan i ekonomi (LÄS IRONI!)» (Bra)
- dock störande då missförstånd lätt görs och ens anstränging då inte lyser igenom pågrund av feltolkningar. Gjorde att man gjorde mer än som behövdes och ändå inte rätt.» (Bra)
- Men vissa delar har för hög, resp låg vikt.» (Bra)
- Gör att man jobbar hela perioden» (Mycket Bra)
- Dock förekom alldeles för många delbetyg på första inlämningen, motsvarade inte arbetsinsatsen.» (Mycket Bra)
- Man utvecklas och lär sig tänka i projekt mha. de kontinuerliga inlämningarna. Fick man bara en bedömning i slutet skulle man nog inte få ut mycket av kursen.» (Mycket Bra)
- När man gjort något så får man betyg å då är man klar med det avsnittet. Det gör att man kan lämna det stycket bakom sig och titta vidare på projektet.» (Mycket Bra)
- Det blir en bra kontinuitet på arbetet.» (Mycket Bra)
- Motiverar att hålla hög kvalité rakt igenom!» (Mycket Bra)
- Det är bra men samtidigt höjer det prestationsmålen. Man vill prestera i varje inlämning vilket höjer arbetsbelastningen lite extra.» (Mycket Bra)
- Mycket bra att dela upp det eftersom man då får en bra känsla för var man ligger till rent betygsmässigt! » (Mycket Bra)
- Kan bli en liten väckarklocka, man vet lite hur man ligger till (slutbetyget) och hur bra/dåligt det man gjort är. Vad man kan tänka på för att för att göra bättre ifrån sig. Sen så får man mycket gratis till slutrapporten (i alla fall delar man har tagit och delvis skrivit om).» (Mycket Bra)
- Äntligen en gång vi inte bedöms på 4 timmar för arbetet över 2 (eller 4 i denna kurs) månader. Flera kurser borde fungera på samma sätt.» (Mycket Bra)
- Detta tvingar en att plugga och ligga i fas hela tiden. Det är både på gott och ont» (Mycket Bra)


Sammanfattande frågor

32. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

94 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 5%
Godkänt»24 25%
Gott»38 40%
Mycket gott»27 28%

Genomsnitt: 3.92

- Potentialen finns ju men den är kraftigt undervärderad vad gäller poäng och ibland känns det som att det är första gången den körs. Föreläsningar som uteblir (utan information till studenterna) samtidigt som examinatorn skryter om att det minnsan är denna kursen som bidragit till "bästa utbildningsmiljöpriset". » (Dåligt)
- Återigen är det upplägget med att man i stort sett ska sitta och översätta the value model varje vecka helt värdelöst» (Dåligt)
- Jag hade kanske för höga förväntningar, dessa infriades inte under kursen.» (Dåligt)
- Lutar lite åt det sämre dock pga. the Value model.» (Godkänt)
- Innan man började med själva utvecklingen av produkten satt man ju bara och skrev av value model. Tänkte man lite själv fick man dåligt betyg.» (Godkänt)
- Tidskrävande» (Godkänt)
- Bra kurs som får med en bra helhetsbild men för tidskrävande. Tanken är god.» (Godkänt)
- Tycker inte att vår handledare (Lars) gav den hjälp som vi ibland hade behövt.» (Godkänt)
- Mindre arbetsbelastning och tydligare kursmål eftersträvas!» (Godkänt)
- Blir i vissa delar av kursen väldigt styrt och det känns som man missar andra tankesätt för att komma på nya lösningar. Man blir så fokuserad på vad boken säger om de olika deluppgifterna att man bara ser det och inget annat. Först på slutet så ställer man sig frågan "hur tänkte vi här?" tyvärr finns kanske ingen tid till och fixa detta.» (Godkänt)
- Tydligare med vad som ska göras» (Godkänt)
- dock kändes det som att man la ner alltför många timmar jämfört med antal poäng. » (Gott)
- Bra kurs, men väldigt krävande.» (Gott)
- Över lag en väldigt bra och lärorik kurs! » (Gott)
- Mycket utvecklande kurs med ett brett perspektiv!» (Mycket gott)
- Magnus är en fantastisk föreläsare och examinator, nu hade han inga föreläsningar men det märks att han är van att arbeta i näringslivet och det syns mest på hans proffisionella struktur och upplägg, ordning och reda och klara besked!! Enkel att arbeta med!» (Mycket gott)
- Riktigt lärorikt/intressant att få jobba med något verkligt, komma ifrån all ren teori för en stund.» (Mycket gott)
- Mycket krävande men samtidigt mycket givande kurs. » (Mycket gott)
- Mycket roligt att få jobba med en verklig projekt även om det kändes lite överarbetat i vissa fall med metodiken som följdes.» (Mycket gott)

33. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Brännare»
- Lars Almefelt som handledare»
- Allt»
- Allt utom rapportinlämning samma dag som industriell ekonomi-dugga»
- Takten kursen har, alltså att det är lagom rakt igenom.»
- Elisabeth Lee, hon var grym!»
- Upplägget»
- kontinuerlig betygssättning»
- Gruppdynamiken»
- handlednings tillfällena har varit givande. »
- Projekten. Mycket roligt att jobba mot ett verkligt företag.»
- Gruppdynamiken men med fler och tidigare tillfällen.»
- betygsystemet»
- Spännande projekt, utformning med handledningstillfällen och kontinuerlig betygssättning.»
- Den kontinuerliga kontrollen efter varje moment»
- Intressanta projekt.»
- gruppdynamik, prototyp, hela konceptet»
- Att alla får möjlighet att vara projektledare»
- Fackspråks inverkan, gruppdynamik, studiebesök på företaget man jobbar mot.»
- Upplägget med kontinuerliga betyg.»
- Göran Brännare»
- Gruppdynamiken med feedback i slutet av kursen var väldigt trevligt och uppskattades! Det är också bra med riktiga problem från företag men dessa bör vara olösta så det vi gör kan användas!»
- De verlighetsförankrade projektuppdragen.»
- Grundidén är god.»
- Själva IKOt-konceptet & verklighetsbaserade uppgifter vilket var sporrande!»
- Examinationsformen, handledare Lars Almefeldt, "Value model", Examinator Magnus Evertsson ... det mesta tycker jag! »
- Att man får betyg under kursens gång på det man gjort (de 9 delstegen).»
- kul att bygga prototypen»
- Kursens upplägg känns väldigt bra, viktigt att projekten är bra avgränsat så att det inte blir för omfattande och svårt att sätta sig in i.»
- Autodesk presenationen»
- Kontakten med företagen.»
- Magnus Evertsson»
- Fackspråksundervisningen.»

34. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Swiftsnubben»
- Jag hade gärna sett mer av Magnus Evertsson som jag personligen anser är en av de bästa föreläsarna vi haft hittills.»
- Se till med övriga lärarna att rapportinlämningen hålls isär från deras tentor.»
- Det som ja skrivit ovan om koncept framtagning.»
- Projekten bör bli mer seriösa, så man har större lust att engagera sig.»
- Någon CAD-lektion för de som vill... Försöka jämna ut belastningen litegrann mellan läsperioderna»
- Basera inte betygen helt och hållet på hur väl gruppens rapportering följer "the value model".»
- Längre fas för konceptval.. Som det var i år skulle man "helt plötsligt" ha ett färdigt koncept.»
- att gruppdynamiken kommer i LP3»
- Total föränding av allt»
- Deadline, inte samma dag som Industriell ekonomi»
- hemsidan ikot.se har inte varit till någon större hjälp»
- Försöka dra ner (tidsmässigt) på de metoder som inte har några större fördelar för projektet.»
- Informationen om uteblivna gästföreläsare... Mycket irriterande att planera dagen efter en föreläsning, komma dit och sitta där en kvart innan man inser att det inte kommer någon... »
- väldig stressig att ha tenta och rapport inlämning samma dag, planeringen bör läggas upp på ett annat sätt.»
- Bättre förkunskaper i CAD»
- Kostandsuppskattningen, Cad borde få göras för alla i AutoCad och mer tid i prototyplabbet. »
- Lägre belastning eller mer poäng»
- Mer tyngdpunkt på att ta fram en bra produkt istället för att göra moment där man endast hittat på saker för att kunna få delmoment betygsatt.»
- Ett studiebesök på Volvo planerades in ganska olämpligt med tanke på tenta i annan kurs, industriell ekonomi.»
- Bättre förbereda oss för själva konstruktionen av produkten, bättre CAD-undervisning innan samt mer handledning och tips vid konstrueringen av konceptet.»
- de obligatoriska momenten. har varit mycket dålig information vad som är obilgatoriskt, har varit på dåliga tider både sett tillnär på dagen men även med hänsyn till läsperiod. »
- Kanske hinna lite mer i LV3.»
- obligatoriska tillfällen skall betyda att dem är obligatoriska, och är man borta skall man "bestraffas"!!»
- För hög arbetsbelastning»
- Bättre CAD-integrering i utbildning i ettan! (även om det inte har direkt med denna kurs att göra)»
- - CAD till alla - Information om problemen som kan uppkomma med Value Model - Inrapportering till handledare varje vecka. Onödigt?»
- Innehållet bör anpassas till de specifika projekten mer. Bättre samordning med de andra kurserna.»
- Bättre handledning»
- Arbetsbelastningen. Kanske färre delmoment. Förkunskaper i CAD.»
- Undersök alternativ kurslitteratur då den inte alltid är anpassad till de olika typer av projekt som genomförs.»
- - CAD-utbildning - Bättre planering och kommunikation med övriga kurser, speciellt läsperiod 4»
- Deadlines bör omarbetas med de andra andra kurserna så de ej sammanfaller på det sättet det gjort i år. Vidare bör feedbacken på rapporten ligga innan inlämningen så man kan få feedback om vad som behöver ändra. Det krävs också någon form av riktigt CAD och ritteknikskurs som förbereder en inte bara för denna kursen utan hela tiden på CTH! varför ej ha en liknande kurs som den om programmering i Matlab, där man interagera med programmet!»
- Arbetsbelastningen!!! Planeringen av föreläsningar, deadlines, handledare som är anträffbara osv...»
- Uppgiftsinstruktionerna, handledarnas rättigheter att ge ut info som gruppmedlemmarna skulle vilja ha (ex PP som visas offentligt bör finnas att tillgå, sjukt att man måste sitta & fotografera dem på lektionerna för att handledarna inte har rätt att ge ut dem till de som önskar få ta del av dem, de skulle ju öka förståelsen för uppgiften men fortfarande inte ge "facit i handen") »
- Se till att kursen inte krockat med andra när det gäller deadlines, samt försök om så möjligt klargöra exakt hur mycket som studenterna behöver göra. Till exempel ge ett rekommenderat sidantal till varje deadline. »
- Att de obligatoriska tillfällena blir tydligare på något vis och finns med från början och inte dyker upp under kursens gång när man planerat in annat. Vet att gruppdynamiken inte hör till kursen utan ligger under programmet men om inte nästa års tvåor inte vet det så kan ju dessa tillfällen ligga med i kurspm för att minska förvirringen!»
- Lite mer info från början om hur ni vill att man ska gå till väga. vad ni förväntar er av rapporten. »
- Tydligare med vad som ska göras. Minska missförsånden, Samma information till alla grupper och samma gräns på betyg!!! Kanske lite mer tif till att komma på koncept, det var lite tid till det och sedan var det så viktigt i slutändan vad man kom fram till.»
- Höj kurspoängen på kursen och förbättra kommunikationen med gästföreläsare. Meddela om en föreläsning är inställd.»
- Gruppdynamiken»
- Lättare att få tag på handledare, kanske, om möjligt, bättre överensstämning mellan kursliteratur och projekt.»
- Se till att inte inlämningar krockar med duggan i Ekonomin»
- kostnadsuppskattningen(på annat sätt) och betygsättningen av en annan grupps rapport, kändes flummigt!»
- Svagare koppling till the value model och mer fokus på projektet»
- Kostnadsuppskattningen och de studieadministrativa sakerna(kursportal, schema etc.)»

35. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av kursen och de erfarenheter du erhållit i ditt framtida arbete?

93 svarande

Ingen nytta alls»0 0%
Liten nytta»16 17%
Ganska stor nytta»49 52%
Mycket stor nytta»28 30%

Genomsnitt: 3.12

- Har inga planer på att gå i dessa banor :)» (Liten nytta)
- Vem vet vad jag kommer jobba med....» (Ganska stor nytta)
- Svårt att avgöra hur mycket av kursinnehållet resp. det personliga nätverket man skapade under arbetet som man kommer att ha nytta av senare.» (Ganska stor nytta)
- Lärorik kurs, jag tror jag kommer ha stor nytta av den! » (Ganska stor nytta)
- Kursen har gett mig en tydlig uppfattning om vad produktutveckling innebär.» (Mycket stor nytta)
- Att ha gjort det en gång, om än i skolan, gör att nästa gång kommer gå snabbt och smidigt. Kundvärdestänkandet är mycket positivt att ha med sig i många situationer.» (Mycket stor nytta)
- Lärdom av denna typ är mycket bra» (Mycket stor nytta)

36. Har Du läst igenom kurspm?

94 svarande

Ja»84 89%
Nej»10 10%

Genomsnitt: 1.1

37. Övriga kommentarer

- En av de bästa kurserna hittills.»
- Fråga 36 var bäst, fler såna enkla.»
- Inventorundervisningen från Jepson var mycket bra!»
- Dålig information om föreläsningar som inte blev av.»
- Svårt att se helheten i value model, kändes som vi bara följde stegen lite hur som utan sammanhang ibland. En del arbete kändes även ytterst byråkratiskt och vi gjorde mycket bara för sakens skull...»
- massa gånger»
- Arbetsbelastningen! Men som sagt, det här är antagligen sista kursutvärderingen jag gör då jag antar att tidigare årskurser klagat på arbetsbelastningen också och då inget har hänt känns det helt onödigt att ta sig denna tid.»
- Glad sommar! »
- Som sagt tydligare med vad som ska göras och på vilket sätt.»
- Som vanligt med Magnus Evertsson, hög klass och en väl genomförd kurs.»
- Men de var väl ett halvårsen jag läste kurs-pm.»


Kursutvärderingssystem från