ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS vt13 - Projektkurs i kemi, KBT185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»26 78%
Cirka 20 timmar»2 6%
Cirka 25 timmar»1 3%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 1.54

- Kursen var ju inte tentamensbelagd..» (Högst 15 timmar)
- Var inte alls högt tempo eller något "svårt" som vi har mött tidigare.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»9 27%
75%»6 18%
100%»16 48%

Genomsnitt: 4.06

- Jag förstår att detta var till för att sporra intresse för kemiprogrammen - men man kunde i stort sett bara strunta i föreläsningarna.» (50%)
- kurzen var riktigt kul» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 30%
Målen är svåra att förstå»5 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 36%

Genomsnitt: 2.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»19 70%
Nej, målen är för högt ställda»6 22%

Genomsnitt: 2.14

- Detta har varierat! » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»6 20%
I viss utsträckning»10 34%
Ja, i hög grad»7 24%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.44

- hade ingen tenta, bara två obligatoriska labbar» (Nej, inte alls)
- Ej tentamen inlämningar och labbar» (I viss utsträckning)
- hemtentamen var fokuserat på det som gåtts genom, så man kunde veta ungefär om man klarat målen. sen var det skönt med hemtentamen också. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»9 28%
Mycket stor»13 40%

Genomsnitt: 3

- Men det är inte för att undervisningen har varit dålig, utan att jag själv inte varit motiverad.» (Ganska liten)
- Anser att kursen i sig är för övergripande för att man ska hinna med den på den korta tid vi haft. Det blir alldeles för mycket "skrapa på ytan"» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»19 57%
Ganska liten»8 24%
Ganska stor»3 9%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 1.69

- Har haft tillgång till böckerna, men har knappt behövt läsa dem.» (Mycket liten)
- Ingen bok» (Mycket liten)
- mycket som vi skulle veta togs upp på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Köpte ej rek. litteratur.» (Ganska liten)
- litteraturen använde jag näastan inte alls, då den inte behövdes» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»21 63%

Genomsnitt: 3.6


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.9

- Samarbetar sällan, men har funnits möjligheter.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»12 36%
Lagom»17 51%
Hög»2 6%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.69

- skönt på tanke allt annat som vi har.» (Låg)
- Låg, men lagom med tanke på allt annat vi hade att göra.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»5 15%
Lagom»17 51%
Hög»10 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Lägre än andra läsperioder» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 9%
Godkänt»16 48%
Gott»11 33%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har inte varit väldigt delaktigt, vilket självklart spelar in i hur jag ser på kursen, men jag tror att hade man varit intresserad, och hade man BEHÖVT lyssna på allt (hade den varit betygsatt) hade det nog varit en jättebra kurs!» (Godkänt)
- Det blev tyvärr ganska tråkigt. Första labben var rolig men uträkningarna vi skulle göra sedan var mycket svåra, inte alls något som vi hade fått lära oss, jag vet ingen elev som förstod den uträkningen och vad vi gjorde. Andra labben var ju bara en rundtur, det var okej.» (Godkänt)
- Svårt att motivera sig till föreläsningar när de inte leder till något betygsteg och man inte är väldigt intresserad. Mycket föreläsningar för poängvärdet på kursen kändes det som. Blev för mycket för att man frivilligt ville gå dit när man inte examinerades och inget betyg gavs.» (Godkänt)
- Märktes att det var en projektkurs vars syfte var att ge oss fulla studiemedel» (Godkänt)
- riktigt rolig kurs, och intressant» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla föreläsarna vi har haft har verkligen varit bra! De har varit passionerade, haft bra koll på allt de lärt ut och därmed kunnat svara på frågor och berätta intressanta anekdoter. Första labben, om fotosyntes, var också rolig.»
- Ulf, väldigt duktig, rolig, pedagogisk»
- Kursen»
- allting»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen var extremt rörig och flummig över lag. Personligen tycker jag inte att jag har fått ut särskilt mycket av kursen . Det kändes onödigt att gå dit vilket gjorde att vissa inte kom på de senare föreläsningarna. Man bör lägga större tyngd på de andra kurserna på basåret istället för denna.»
- Jag vet inte riktigt vad man ska svara, för som jag skrev tidigare, hade det nog varit en jättebra upplagd kurs om man varit intresserad, men det blir ju inte samma sak när man är där nästan frivilligt.»
- Om man ska ha avancerade uträkningar så ska det finnas belägg för det, vi ska lära oss hur man ska tänka och hur det ska gå till, inte bara göra det utan att vi har fått någon grund.»
- Gillade biotekniken, det det handlade om, men kändes som om laborationen och främst seminariet blev lite rörigt då vi inte fick veta i förväg att man måste räkna på spädningsfaktor och liknande. Kanske att man kunde gissa sig till det, men vi är ovana, så att vi först får räkna på egen hand om sen får förklarat för oss att vi måste räkna på faktorn är lite som att säga att vi ska räkna på nåt bara för att inse att vi inte klarar av det.»
- Större delen av kursen tyvärr, självklart så kändes det som att glida fram på ett bananskal genom hela kursen vilket gjorde det ganska enkelt. Men största problemet är att kursen är alldeles för "stor" man har inte tid att förstå allt vi går in på då vi inte kan gå in på allt så djupt som man skulle behöva. Vilket gör att jag tror att det hade varit bättre om man hade kortat ner de områden man gick igenom och istället faktiskt gick in mer på djupet på det man läser så man förstår det.»
- kanske fler obligatoriska moment då halva klassen inte kom på några föreläsningar och då går en stor del av kursen förlorad»
- Det är subjektivt, men alla föreläsningar om framställning av PVC var fruktansvärt tråkigt - föreläsaren [kommer inte ihåg hans namn] var riktigt trevlig och förde fram allt på ett bra sätt, men själva ämnet var sömnmedel. »
- Efter labb 1 hade vi ett seminarium och fått frågor vi skulle svara på innan vi kom dit. Dessa frågor var inte alls på vår nivå! Alla i vår labbgrupp hade jätteproblem med dessa och när seminariet var hade knappt någon lyckats få till ett svar på någon av frågorna. Det där får ni se över genom att antingen gå igenom mer riktat mot dessa frågor innan seminariet eller göra lättare frågor.»
- Inga kommentarer»
- beror på om man vill öka belastningen med mer frågor på hemtentan, annars ingenting. tyckte kursen som helhet var mycket bra»
- Lab där man får göra något. Mer utspridda föreläsningar. (Det var t.ex två i rad en gång, och under andra halvan var det nästan inga)»

16. Övriga kommentarer

- Även om inlämninsuppgifterna var lätta ibland, kändes de att de testade om man faktiskt lärt sig någonting, och hade man inte det tror jag faktiskt att det hade varit ganska svårt.»
- På det stora hela har jag tyckt om kursen. Ulf är en föreläsare som är engagerande och kan få ämnet intressant. Jag har tyvärr aldrig haft något intresse för kemi men valde kursen för att ge det sista chansen att lära mig något inom kemi då jag aldrig kommer läsa det igen. Arbetsbelastingen har inte varit så hög vilket har varit bra då den har varit det i övriga kurser som vi haft parallellt.»
- Kursen kändes en aning poänglös. Det saknades struktur och samband mellan föreläsningarna. »
- Inga kommentarer»
- Jag har hoppat av»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.3
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från