ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt10 Datakommunikation, LEU061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-21 - 2010-06-04
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»6 40%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Bra med cisco-kurs. Det mesta var lättförståeligt och lättillgängligt.» (Högst 15 timmar)
- Cisco-kursen tog upp mesta av tiden» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 26%
75%»4 26%
100%»7 46%

Genomsnitt: 4.2

- Tycker att det har varit givande och intressanta föreläsningar så man går gärna på dem.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 66%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»11 78%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 3.07

- Både cisco delprov och slutexamen samt vanliga tentamen, omfattade alla delar. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.93

- Cisco gav mer» (Ganska liten)
- För min del ganska liten» (Ganska liten)
- Bra lärare, som hela tiden rör på sig och pratar på ett livfullt sätt så att själva undervisningen inte blir monoton.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.78

- Köpte inte boken. Ciscomaterial och föreläsningsmaterial samt Internet dög bra.» (?)
- Cisco kursen var till stor hjälp, då man fick behandlade mycket av det i föreläsningar och labbar.» (Ganska stor)
- Cisco-kursen var bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.53

- Det skulle uppskattas om inlämningsuppgifter o dyl rättades fortare.. Jättebra att alla slides fanns uppe på hemsidan. De gamla tentorna hade svar som gjorde det lättare att plugga, bra!» (Ganska bra)
- Det har fungerat bra mestadels, dock tycker jag det är lite oklart om vad som gäller med inlämningen av lab 1 och inlämningsuppgiften. Behöver man göra någon retur eller vad händer?» (Ganska bra)
- CISCO kursen har varit väldigt givande.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.86

- Både på labbar och föreläsningar.» (Mycket bra)
- Var alltid tillgänglig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»7 46%
Hög»7 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Perfekt att göra ett par cisco-delprov i veckan, vilket innebär att man får pluggat på kursen i samma sväng. Eftersom allt läsnande är givande blir arbetsbelastningen lagom ist för hög.» (Lagom)
- Svårt att säga» (Lagom)
- Mycket information att hålla reda på, plus att vi då också hade en valfri cisco kurs som tog upp mycket tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»7 46%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 4

- Svårt att säga» (Lagom)
- Har varit väldigt tunga laborationer i den andra kursen, algoritmer o datastrukturer.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»11 73%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 4.13

- Bra lärare, och bra tillgång till cisco kurs som underlättade då man hade föreläsningar osv.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna och cisco-kursen.»
- Lab 2 och 3. Mycket bra.»
- Ciscokursen»
- Lärarens sätt att föreläsa.»
- Ali»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler labb-tillfällen. Skulle vilja få praktisera fler kommandon i routrar och switchar.»
- Lab 1 behöver nog ses igenom, kanske anpassas lite.»
- Tentamensstruktur - lätt att komma av sig när det är flera småfrågor i samma fråga. Skriv hellre flera delfrågor isf, även om det är inom samma områden.»

16. Övriga kommentarer

- En bra kurs. Inga konstigheter. Bra lärare. Lärorika föreläsningar.»
- Ha en trevlig sommar!»
- En av de roligare och mer givande kurserna under mina år. Ali och Sakib (bland andra) gör ett bra jobb, och är enkla att arbeta med.»
- Ganska jättemycket bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från