ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitetsstyrning i produktutveckling V10, LMT563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»5 33%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 3.06

- Projektet tog väldigt mycket tid och framförallt energi då sammarbetet med maskinerna var dåligt.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»5 33%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.53


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 60%

Genomsnitt: 3.2

- Tycker att kursen speglar målen rätt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

- Det är dock väldig tuff period över lag med alla projektarbeten och tentor...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vad jag har för mig står det inte riktigt hur väl eller ingående de olika delar ska tas upp.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen för projektet är för högt ställa, projektet tog mycket tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Inte rimliga i förhållande till förkunskaperna. Men rimliga blir de under kursens gång då man lär sig.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»7 53%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.84

- Kenneths fråga var det nog ingen som förstod. De andra frågorna var mycket relevanta.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker det är mycket märkligt att en förläsning med kenneth samt en övning resulterar i en 8 poängsfråga på tentan. Det är helt obegripligt!! Jag tycker det är riktigt dåligt. Kententh» (I viss utsträckning)
- Väldigt bra tenta utformning» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.26

- Man har blivit introducerad på förläsningarna/övningarna. Man sedan praktiserat det och lärt sig i projekten. Räkningen har man dock lärt sig hemma.» (Ganska liten)
- Mats, det är mannen det.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.4

- Boken var helt onödig. Kan vara bra att informera om att man klarar sig utan boken om man vill, vi studenter är ju inte direkt gjorda av pengar.» (Mycket liten)
- Boken använde jag bara till duggan sen inget mer. Dock var alla häften bra. Mycket på nätet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.53

- Utdelat material kom ut sent emellanåt vilket gör det svårare att vara förberedd.» (Ganska bra)
- Det flesta sakerna som delades ut låg uppe på nätet. Anmälningarna med projekten till handledning etc fungerade smidigt.» (Ganska bra)
- Bra med presentationerna på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.93

- Vi har alltid haft möjlighet att ställa frågor vid alla övningar som var kontinuerligt under hela kursen eller vid handleningarna, vilket var bra!!» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.26

- Grupparbetet bestod i många grupper av att en eller ett par personer fick göra allt jobb. Vet inte om det beror på att de olika linjerna har olika erfarenheter från liknande projekt. » (Mycket dåligt)
- Sammarbetet med maskinarna var katastrof. Det var svårt att träffas alla tillsammans då maskinarna hade andra projekt i andra kurser. I projektet var vissa maskinarna helt ointresserade. Vissa jobbade heltid utöver skolan vilket gjorde att det nästan var omöjligt att träffas alla tillsammans.» (Mycket dåligt)
- Det har varit svårt att samarbeta i grupper då ambitionsnivån i gruppen har varit väldigt olika» (Ganska bra)
- Tyvärr var ambitionsnivåerna väldigt olika i grupperna. Kanske hade det varit bättre om man själv fick välja grupper?» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»8 53%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.8

- Dock hade det var en mycket jämnare arbetsbelastning om sammarbetet hade fungerat under projektet.» (Lagom)
- Aningen hög, då projektet tar väääldigt mycket av tiden. » (Hög)
- Överlag inte jättehög, men projektet/tentan känns inte rätt viktade. Känns som om projektet borde viktas mer, det var givande, men också mycket tidskrävande vilket tog tid från "tentan"» (Hög)
- » (För hög)
- På grund av att projektet blev dåligt fördelat inom gruppen så all tid gick åt detta. Min andra kurs fick jag strunta i. Hade dock samarbetet fungerat bättre så är belastningen ganska låg, det var inte så mycket att plugga på. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 13%
Hög»4 26%
För hög»9 60%

Genomsnitt: 4.46

- Miljön och energitekniken var helt åt skogen.» (För hög)
- Värsta perioden i mitt liv. Konstruktionen som helhet tillsammans med projektet var galet. Kurserna i förra perioden var väldigt lugna, hade varit mycket bättre att kombinera med någon av dom. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 33%
Gott»8 53%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 3.8

- Hade varit mycket roligare om man själv hade valt grupper med samma ambitionsnivå tex efter hur mycket tid man vill lägga. Då hade det varit ett riktigt roligt projekt!» (Godkänt)
- Tyckte att kursen var relativt lättbegriplig, det var projektet som tog tid. Det var också projektet som man fick ut mest av.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna.»
- Det har varit väldigt bra med övningstillfällen för alla metoder, det har varit lärorikt och bra att kunna ställa frågor direkt till läraren.»
- Kursupplägget var mycket bra i sig.»
- Projektet.»
- Övningstillfällena»
- Susannes handledningar!»
- Susanne Kullberg!»
- Projektdelen»
- Bra att arbeta i projekt, bra att blanda maskin och design för att få en bättre förståelse för hur det kommer att fungera på riktigt. Inspirerande med redovisningarna. Dessutom bra med övningslektionerna, personligen fick jag mest ut av dem.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det har varit svårt att samarbeta mellan maskin och design då det är svårt att hitta tider som passar för alla i gruppen. Projektet skulle underlättas om man delade på klasserna.»
- Blanda inte designare med maskinare. Våra schemor krockar som bara den och det blir aldrig lämpligt att träffas. I vissa fall måste man stanna till 7-8 på kvällen bara för att gå ihop något bra. Skrota mixen av designare och maskinare.»
- Inget särskilt.»
- Det bör vara någon form av individuell betygsättning på projektet. Arbetsbelastningen varierade väldigt mellan olika gruppmedlemmar. I slutet av projektet borde gruppen tillsammans göra någon form av betygsättning på varandras insats och engagemang.»
- Att ge kenneths två föreläsningar 8 poäng till tentan och att man själv ska få välja grupp. »
- Öka betygsinverkan från projektdelen»
- Det hade underlättat om schemat lagts på ett annat sätt så att maskin och design-klasserna hade haft håltimmar och kanske slutat på lite mer lika tider. »

16. Övriga kommentarer

- Bästa läraren på Chalmers: Mats Alemyr. Fler sådana lärare tack!»
- Det är bra att det ställs högre krav på projektarbetet, det är verkligen nyttigt!»
- Det var bra att arbeta i projekt, men ambitionsnivån hos studenterna var väldigt olika. Projektet borde få fler poäng eftersom mycket jobb läggs ner på det och man lär sig samtidigt väldigt mycket. Det vore även bra om gruppindelningen hade fungerat bättre, detta året fattades personer i flera grupper och det gick massa dötid till att ordna upp vilka som gick kvar och vilka som hade hoppat av linjen.»


Kursutvärderingssystem från