ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1_12/13 Teknologi, LBT612

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-12
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
15 svarande

1 6%
1 6%
9 60%
3 20%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

-
- Kursens mål var mycket otydliga, enling kurs PM krävdes det att man gjorde en extra tentamen för att få betyget FEM. Men enligt läraren själv var man tvungen att göra den också för att få betyg FYRA. Kändes oklart. Man visste inte vilken poäng man hade, vad som krävdes för de olika betygen osv förens efter att man fått betyg. Många i klassen missnöjda över detta, kändes som ett orättvist sätt att avgöra betygen.»

Kursens mål var tydliga
15 svarande

1 6%
2 13%
4 26%
7 46%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
15 svarande

1 6%
1 6%
7 46%
5 33%
1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.26

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
15 svarande

0 0%
3 23%
5 38%
4 30%
1 7%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.23

Kursen kändes angelägen för min utbildning
15 svarande

1 6%
0 0%
2 13%
9 60%
3 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.86

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
15 svarande

0 0%
2 13%
5 33%
8 53%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- I sin helhet bra!»
-
- Variationen av olika arbetssätt (grupparbete, egna räkneuppgifter och förläsningar)»
- Fortstätta på samma spår»
- Inget»
- Inlämningsuppgifterna»
- Beräkningar på laster»
- De bitarna som handlade om de mest grundläggande delarna inom teknologin och hur man räknar på dem.»

4. Saknade du något i kursen?

-
- Läraren kunde förklara saker på ett bättre sätt och prata tydligare så man kunde hänga med! »
- Något rent praktiskt moment vore trevligt, någon slags praktisk tillämpning på kunskapen»
- Nej.»
- lite tydligare vad som krävdes för högre betyg, inlämningarna skulle vara bra, vad är bra? l»
- Ja, en pedagogisk lärare som kunde förklara de olika momenten så att åtminstone någon i klassen förstod»
- Vet ej»
- nej»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

-
- En del genomgångar var väldigt svårförstådda och jag anser att läraren skulle ha frågat om det var något vi i klassen inte förstod, vilket han inte gjorde. »
-
- Nej.»
- Innan tentan få veta hur man ligger till? vad som krävs för att få högre betyg, bättre riktlinjer det var dåligt»
- Poängsättningen är mycket oklar. Inte ens efter att betyget är satt vet man vilka gränserna är. Skulle vara bra att få reda på hur man ligger till innan den frivilliga tentan genomfördes. orättvis slutbedömning för dem som kan mycket och är duktiga som missar högsta betyg med några poäng och därmed får samma betyg som de som bara skrivit av lösningarna till konstruktionsuppgiften, gjort de teoretiska inlämningarna men inte fattat någonting!»
- Det mesta. Allt.»
- Tempot, gick lite för fort för att hänga med.»
- Kanske att provet ska ha mer vikt i betyget. Inlämningsuppgifterna var relativt enkla och det är på provet man visar vad man kan!»
- Jag skulle önska mer grundkunskaper i början av kursen. Om man aldrig har läst något liknande innan är det svårt att veta vad allt är. T.ex. vad en kraft är, vad en Newton är osv.»
- kanske lägga lite mindre tid på projektarbetet»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

-
- Studiebesöket ingick inte i kursen, men vi ordna ett eget för att bättre förstå vår byggmaskin. »
- Många föreläsningar, de hade intressanta ämnen, men det var svårt att ta in vad som sades på föreläsningarna. Fick inte riktigt med eleverna i sitt tänkande då det som lärdes ut var väldigt abstrakt. Jag saknade bättre förklaringar på VAD det var som vi gick igenom. Kanske börja varje föreläsning med en ingående berättelse om vad en snölast är, eller berätta mer varför man räknar ut stödreaktionerna. Annars är det svårt att ta in vad det är som beräknas. Bra beräkningar på tavlan, var dock tydlig med att berätta varför man gör varje steg i beräkningen. Inlämningsuppgifterna var bra, både de teoretiska och praktiskta. Ger en klarare bild av vad det är man sysslar med. Mer beräkningsuppgifter (kanske en mindre inlämning varannan vecka så att man hänger med hela tiden)»

Föreläsningar
14 svarande

1 7%
OK»6 42%
4 28%
++»3 21%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.64

Övningar/övriga lektioner
14 svarande

1 7%
OK»5 38%
6 46%
++»1 7%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.53

Att få hjälp och svar på frågor
15 svarande

1 6%
OK»6 40%
7 46%
++»1 6%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.53

Kurslitteratur och annat kursmaterial
15 svarande

9 60%
OK»6 40%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.4

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
14 svarande

1 7%
OK»2 14%
5 35%
++»6 42%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.14

Projektarbete i grupp
13 svarande

1 7%
OK»4 30%
4 30%
++»4 30%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.84

Muntlig redovisning
13 svarande

1 7%
OK»3 23%
6 46%
++»3 23%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.84

Tentamen
14 svarande

2 16%
OK»7 58%
1 8%
++»2 16%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.25

Hemtentamen
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
2 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 3

Dugga
10 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 1

Självverksamhet
10 svarande

0 0%
OK»1 20%
3 60%
++»1 20%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 3

Studiebesök
10 svarande

0 0%
OK»1 20%
1 20%
++»3 60%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 3.4

Gästföreläsare
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
10 svarande

3 50%
OK»1 16%
2 33%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 1.83

Feedback vid examination
10 svarande

3 60%
OK»1 20%
1 20%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 1.6

Laborationer
9 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1

Annat
9 svarande

1 100%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1

7. Övriga kommentarer

- Bra kurs överlag! »
- Dålig handledning rakt igenom, svårt att förstå något av vad läraren gick igenom på föreläsningarna och det fanns heller inte så mycket utrymme för att kunna fråga efter förklaringar. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.13
Beräknat jämförelseindex: 0.53

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från