ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp 3 Motorpraktik Maritiman, LNB660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-31 - 2011-04-08
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»11 84%

Genomsnitt: 4.84

- 40 timmar» (Minst 35 timmar)
- Större flexibilitet gällande arbetstider är att önska. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»12 92%

Genomsnitt: 4.92

- Lite konstigt att man ej fick vara sjuk och lite väl nazistiskt med koll på förseningar, all denna koll tog mycket tid då man inte kunde börja när man kom och inte jobba tills man gick hem, förlorade minst 45 min per dag på kontrollbehov.» (100%)

3. Laborations/verkstadsutrustning - kvalitet

Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen?

13 svarande

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»1 7%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 2.92

- Fungerade relativt bra, tog mycket tid att hitta vissa saker då det endast fanns ett exemplar på de fyra platserna, fattades någon verkstadsplats då det var svårt att använda maritimans plats, skulle varit trevligt att ha utrustning för att slipa ventiler osv» (Ganska bra)
- utrustningen kompletterades efter hand om det fattades saker, vilket var bra. » (Ganska bra)
- MTU-projekten var lärorika och tog upp både själva motorerna på Fryken och runt-om-kringsystemen på Hugin. » (Ganska bra)

4. Handledning

Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

13 svarande

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»2 15%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3

- Vissa handledare var kunniga andra inte.» (Ganska dålig)
- Den enda mycket bra handledaren var Lars, de övriga tre handledarna var sällan närvarande och mycket lite engagerade. Det skulle räckt med två handledare då förutom Lars satt övriga tre mest i Fryken och drack kaffe. Att Viktor anställdes verkar vara mycket svågerspolitik, en nyexaminerad motorman utan erfarenhet, det fins många i klassen med mer kunskap och erfarenhet» (Ganska dålig)
- lärarna var väldigt duktiga och hjälpsamma, det märktes att de tyckte att detta var roligt. särskilt Lars, från militären. han bör komma tillbaka, riktigt ducktig kille!» (Mycket bra)

5. Kommunikation och samordning

Hur upplevdes kommunikation och samordning Chalmers-Maritiman-studenterna

13 svarande

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»6 46%

Genomsnitt: 3.23

- Maritiman fungerade mycket bra, kontrollnazismen från Dan var mycket frustrerande. Jag tycker Dan var mycket olämplig för att driva kursen, han fungerar som handledare men ej som samordnare, kunde ej ta kritik och fick ett konstigt utbrott inför hela klassen när han och sin son ifrågasattes.» (Mycket dålig)
- Sköna gubbar där som gillar att berätta om båtarna och livet tillsjöss förr.» (Mycket bra)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 3.23

- eftersom det kan variera lite efter situuationen. men annars var det klart och fint» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 16%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 1.91

- en sak som jag reagerade på var att vi tar i sär motorerna och sätterihop dem med gammla delar, vi överhalar dem inte. jag hade hellre sett att man överhalade en motor komplett, i stället för att skruva ner och ihop två motorer. » (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»3 25%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»1 8%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 2.66

- vi hade ju ingen examination» (?)
- Du skulle lätt kunna glida igenom kursen utan att lära dig något, men i denna kurs är man motiverad att hålla på så jag tror alla som inte kunde något, lärde sig.» (Nej, inte alls)
- Var rätt rörigt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.53

- Vi hade två teoretiska genomgångar samtilga var mycket onödiga, de som inte kunde detr som sas borde inte gå på sjö, 2 och 4 takt borde samtliga ha mycket koll på. Vi hade dessutom genomgång av den föreläsningen TVÅ gånger, då jag var på fryken, helt värdelöst.» (Mycket liten)
- jag gjorde mer på min första praktik än vad jag gjorde på maritima. så inget var direkt nytt för mig även om man snappade upp lite saker här och där. men sen hade jag en fruktansvärd tur med min första praktik för att jag fick göra så mycket. » (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»7 58%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 1.83

- Vi hade ingen litteratur.» (?)
- Fanns ingen» (Mycket liten)
- Dokumentationen på Hugin var otroligt bra och med lite styrning från Lars hadde vi mycket god användning av denna. På Fryken fungerade det sämre då dokumentationen var kaotiskt organiserat.» (Ganska stor)
- ingen kurslitteratur förutom manualer och ritningar ombord på Hugin och dessa var guld värda (mycket stor).» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 2.81

- Har ej kollat, så det kan jag inte svara på.» (?)
- Pingpong är svårt att förstå igen logisk väg till saker» (Ganska dåligt)
- Kursadministrationen var som sagt under all kritik, lätt fixat genom att byta ut kursansvarig, något som jag fann underligt var att trots att man inte fick vara sjuk så var sjukanmälan via mail, då jag inte har internet så blir detta för mig ett problem.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Berodde på vilken handledare man hade.» (Ganska dåliga)
- På Hugin och Fryken fungerade detta ganska bra, Patrik hadde inte så stor koll men då gick det att fråga Lars, jag undrar hur det gick för Småland och Färdig då deras handledare satt mestadels i Fryken.» (Ganska bra)
- De två gammelcheiferna var ovärderliga! Ta väl hand om dem så att dom stannar kvar länge. » (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Alla samarbetade bra och det var lätt att få hjälp av andra» (Mycket bra)
- Det var laginsatsen som gjorde denna kurs bra och överhuvudtaget möjlig att genomföra. » (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 15%
Lagom»9 69%
Hög»1 7%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- På Hugin var arbetsbelastningen lagom men på Fryken var den för låg då det var dåligt uppstyrt vad vi skulle göra eller fortsätta när vi börjat.» (Låg)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»11 84%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 38%
Gott»4 30%
Mycket gott»3 23%

Genomsnitt: 3.61

- Kunde varit bättre» (Godkänt)
- Kursen är bra men behöver nytt ledarskap, och vidareutväckla arbetsuppgifter, lite mer utrustning för att kunna göra mer saker.» (Godkänt)
- Jag var växelvis ombord Fryken / Hugin och mer tid på Hugin hade definitivt varit bättre, där hann vi knappt börja innan det var dags att avsluta. » (Godkänt)
- Det var alldeles för kallt de första veckorna!!!» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Patrik och Lasse som handledare!»
- Maritiman»
- Skruva med motorer»
- Allting ombord Hugin var kanon, mer tid där hade varit toppen. Herrarna på Maritiman hoppas jag är kvar, för att inte tala om Zimmerman och den andra chiefen som roterade runt, de tillförde oerhört mycket! »
- MTU-projektet, Lars och Patrik!!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skaffa värme i båtarna eller lägga praktiken under en varmare period, eftersom man blir slö av att frysa hela tiden. Man ska inte behöva stå med en värmepistol för att få känsel i kroppen!»
- Dans strikta regler som gick överstyr. Kändes som att man kommit tillbaka till lågstadiet.»
- Ledarskapet.»
- Arbetsklimatet upplevdes stundtals som mycket negativt, både fysiskt men framförallt psykiskt. Att det är kallt ombord stillastående båtar mitt i vintern kan jag köpa, men det blir inte bättre när stämningen i gruppen är dålig, jag tänker närmast på ohemula regler och arbetstider. 30 minuter lunch är näppeligen tillräckligt och det fördes aldrig någon dialog med oss där vi fick vara med och påverka. Bitvis befängda städregler tillsammans med dessa orubbliga arbetstider gjorde att man stundtals kände sig som en mellanstadieelev, det är ingenting man bör sträva efter i kommande kurser. »
- gärna en hel överhalning av en motor i stället för att bara skruva isär och ihop. »
- Mer nerplockning av motordelar samt mer tips om felsökning på vanliga problem»

19. Övriga kommentarer

- för kort lunch»
- Kunniga, engagerade och behöriga "instruktörer" är ett måste. Viktor är inte något av det. Luktar svågerpolitik. Okunnig och inte torr bakom öronen. Har knappt seglat och nybliven motorman. Det krävs betydligt mer erfarenhet och/eller utbildning innan man kan kalla sig "instruktör". Patrik gör inte särskilt mycket. Jobbar han 2 timmar per dag är det bra. Militären(minns ej namnet) verkar va mycket arbetsam, kunnig och engagerad. Dan... brinner för detta men detta kontrollbehov är inte ok. Vi är vuxna människor som betalar för att läsa här så hans minutiösa närvaro och lunchtidskontroll blir bara tramsig. »
- Bra kurs i övrigt, är helt nytt och kan ha förståelse för att det är mycket att hålla koll på. Tycker dock inte att Viktor ska instruera sjöbefäl med sin erfarenhet, han var duktig i övrigt men hade förlite kunskap.»


Kursutvärderingssystem från