ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära MTM026 2011, MTM026

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-07 - 2011-09-10
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»13 27%
Cirka 20 timmar»10 20%
Cirka 25 timmar»13 27%
Cirka 30 timmar»9 18%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.56

- Har läst den dubbelt så har inte hunnit vara med på allt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»2 4%
25%»6 12%
50%»3 6%
75%»13 27%
100%»24 50%

Genomsnitt: 4.06

- Det är jobbigt med morgonföreläsningar.» (25%)
- Alla föreläsningar, nästan alla räkneövningar men få räknestugor.» (75%)
- Missade några föreläsningar o övningar pga några fredagar försvann när vi hade andra aktiviteter som började fredag morgon. Tex nollkutbildningen. » (75%)
- Alla föreläsningar, hälften av räkneövningarna, 1 räknestuga» (75%)
- Mkt bra undervisning» (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

49 svarande

inte alls»2 4%
någorlunda»14 28%
ja»33 67%

Genomsnitt: 2.63

- Men då har jag läst en fortsättningskurs på Mastersnivå. Dock beror detta på hur korrekt mekanikarbetsflöde prioriteras i tentamensrättningen, då jag saknar det.» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser hållfasthetslära?

49 svarande

instämmer inte alls»1 2%
instämmer delvis»5 10%
instämmer helt och hållet»43 87%

Genomsnitt: 2.85

5. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 75%

Genomsnitt: 3.42

- kommer ej ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»38 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.04

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»9 20%
Ja, i hög grad»32 72%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.79

- Gjorde man duggor, projekt samt tenta examinerades stora delar.» (I viss utsträckning)
- dock väldigt mkt svårare tenta än förra året, men så säger väl alla.» (Ja, i hög grad)

8. Vad anser du om examinationsformen: övningsskrivningar, projekt och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

49 svarande

Dålig»0 0%
Acceptabel»5 10%
Bra»44 89%

Genomsnitt: 2.89

- Hade vart kul med ett mer omfattande projekt.» (Acceptabel)
- Formuleringen på första uppgiften gällande "vinkeländringen vi stödet är noll". För mig betyder detta att andraderrivatan är noll, alltså att kurvan har maximal lutning. INTE att lutningen är noll. Även svårt att urskilja vilken nyans av röd spänningen hade i uppgift 3.» (Acceptabel)
- Mycket bra med övningsskrivningar!» (Bra)
- Hade gärna haft betydligt fler schemalagda räknestugor. Två schemalagda räknestugor i veckan hade varit bra. » (Bra)
- Men ansys-delen behöver stora förbättringar. Om det hade funnits fler licenser hade jag och min kompis varit klara på andra tillfället i stället så blev det på det tredje. Jag tycker också att upplägget borde ändras så att man förstår vad det är man gör. » (Bra)
- Övningsskrivningarna gav en god uppfattning vart man stog och vad man kunde eller inte kunde. » (Bra)

9. Övningsskrivningar är bra därför att de uppmuntra mig att studera kontinuerligt

48 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer delvis»9 18%
Instämmer helt och hållet»39 81%

Genomsnitt: 2.81

- studerar hur som helst kontinuerligt» (?)
- De uppmuntrar men fungerade i mitt fall inte.» (Instämmer delvis)
- Man lär sig mkt bra av det!» (Instämmer helt och hållet)
- De är även bra indikator på vad man kan och vad man behöver plugga mer på. » (Instämmer helt och hållet)

10. Övningsskrivningar är bra därför att de bekräftar att jag följer med kursen eller att jag ligger efter

47 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer delvis»9 19%
Instämmer helt och hållet»38 80%

Genomsnitt: 2.8

11. Det vore bättre med en enklare och kortare kontrollskrivningar som kan ge färre bonuspoäng i stället för övningsskrivningar?

Övningsskrivningarna innehåller åtminstone två problem av tentamenskaraktär där man behöver använda sina kunskaper för att producera en lösning till ett nytt problem . En kontrollskrivning skulle mer handla om att reproducera kunskap och skulle inte vara av tentamenskaraktär samt ge färre möjliga bonuspoäng.

48 svarande

Instämmer inte alls»36 75%
Instämmer delvis»6 12%
instämmer helt och hållet»6 12%

Genomsnitt: 1.37

- Tycker det är bra som det är nu.» (Instämmer inte alls)
- En uppgift på duggorna kan vara indelad i fler delfrågor som testar nödvändiga men kanske inte så svåra kunskaper. » (Instämmer delvis)
- Låter som en mkt bra idé, men då måste betygsgränserna på tentan sänkas med lika många poäng. Annars tycker jag att dagens övningsskrivningar kan få vara kvar.» (instämmer helt och hållet)

12. Jag kan lösa tekniskt viktiga hållfasthetsproblem

49 svarande

Instämmer inte alls»3 6%
Instämmer delvis»31 63%
Instämmer helt och hållet»15 30%

Genomsnitt: 2.24

- Beror på vad som menas med "viktiga"» (Instämmer delvis)

13. Jag är väl förtrogen med kursens teorin och kan avgöra när teorin är tillämpar om jag har tillgång till kursmaterialet

47 svarande

Instämmer inte alls»2 4%
Instämmer delvis»24 51%
Instämmer helt och hållet»21 44%

Genomsnitt: 2.4

- förstår ej frågan» (?)

14. Jag kan lösa plana elastiska problem med finita-elementmetoden i ett FE-program?

49 svarande

instämmer inte alls»5 10%
instämmer delvis»27 55%
instämmer helt och hållet»17 34%

Genomsnitt: 2.24

- Jag kan lösa ett problem i ett FE-program med en lathund bredvid mig...» (instämmer delvis)
- inte i ansys men i matlab» (instämmer delvis)


Undervisning och kursadministration

15. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

49 svarande

inga eller få»9 18%
runt hälften»3 6%
de flesta»37 75%

Genomsnitt: 2.57

- Tyckte att föreläsningarna var bra men jag har mycket lättare för att ta in kunskap när jag läser.» (inga eller få)
- Som sagt, läste kursen dubbelt.» (inga eller få)
- lite mindre än hälften» (runt hälften)
- Personlige tappar jag fokus på direkten när det är så mycket text på en Powerpoint, borde enbart visa bilder så.» (de flesta)

16. Till hur stor hjälp har förelsäningarna varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»3 6%
Liten»7 14%
Stor»20 41%
Mycket stor»18 37%

Genomsnitt: 3.1

- Har inte varit på så många» (Mycket liten)
- I många fall hinner jag inte reflektera så mkt över det som sägs, det gör för fort och man tappar fokus/ skriver man dessutom ned vad som skrivs har man än mindre tid. men i många fall kan det ge en hel del. beror på hur svårt det är.» (Liten)
- Väldigt bra föreläsningar. Jag hade gärna sett att föreläsningsmaterialet fanns att tillgå tidigare. Kanske direkt från kursstart för jag var aldrig i tid för att kunna skriva ut dem innan klockan åtta. Hade gärna skrivit ut alla vid ett tillfälle o sen haft dem tillgängliga i en pärm. » (Mycket stor)

17. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

48 svarande

inga eller få»10 20%
runt hälften»9 18%
de flesta»29 60%

Genomsnitt: 2.39

- Tycker det ät bättre att räkna själv och ha tillgång till hjälp som på räknestugorna.» (de flesta)

18. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

48 svarande

Totalt:

Mycket liten»6 12%
Liten»9 18%
Stor»19 39%
Mycket stor»14 29%

Genomsnitt: 2.85

Fördelat på olika grupper:

a: Rebecka: (15 st)
Mycket liten3 20%
Liten3 20%
Stor6 40%
Mycket stor3 20%

Genomsnitt: 2.6

- Besökte inga räkneövningar» (Mycket liten)
- Rebecka är bäst!» (Stor)
- Svårt att hänga med alla gånger. Eller vara fokuserad» (Stor)
- Blandat» (Mycket stor)

b: Erik: (11 st)
Mycket liten1 9%
Liten2 18%
Stor4 36%
Mycket stor4 36%

Genomsnitt: 3

- Mkt bra, dock var jag på för få övningar för att de skulle haft stor inverkan på mitt resultat.» (Mycket liten)
- Räkneövningarna är bra, men är för många exempel som räknas igenom. Tempot blir därför så högt att man bara sitter och skriver av. Jag anser att man skulle lära sig mer om man gick igenom ett par uppgifter ordentligt samt lät klassen vara delaktig i lösandet. Fråga vilken metod som ska användas och testa elevernas teorier. » (Liten)
- Ibland hade det varit bättre att ha lite färre tal att gå igenom och istället ha räknestuga halva timmen» (Stor)
- Väldigt bra upplägg på räkneövningarna i denna grupp.» (Mycket stor)

c: Roger: (3 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 33%
Stor0 0%
Mycket stor2 66%

Genomsnitt: 3.33

- Det gick alldeles för långsamt så jag bytte till eriks grupp. När jag såg att han la ut alla lösningar på nätet slutade jag gå på övningarna. » (Liten)
- Roger har varit mkt bra. Han har inte stressat igenom alla tal utan tagit sig tid att förklara hur man löser talet. Att han då inte hunnit gå igenom alla tal är av mindre vikt. Hellre färre tal som fler lyckas förstå sig på än många tal där alltför många inte hänger med och därmed inte lär sig.» (Mycket stor)

d: Björn: (5 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor2 40%
Mycket stor3 60%

Genomsnitt: 3.6

- Det hade varit mer givande om halva hade varit räknestuga och halva genom gång. Det blir mycket att lyssna på när det först är föreläsning och sedan övningsgenomgång.» (Stor)

e: Peter: (14 st)
Mycket liten2 14%
Liten3 21%
Stor7 50%
Mycket stor2 14%

Genomsnitt: 2.64

- Jag har pluggat in det mesta själv och har legat lite efter schemat så det har varit svårt för mig att hänga med på de få räkneövningar jag varit på» (Liten)
- Dels låg räkneövningarna direkt efter föreläsningarna, vilket försvårade inlärningen (4h konstant lyssnande utan att faktiskt få prova räkna själv)» (Liten)
- dessa är bra» (Stor)

19. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

49 svarande

inga eller få»24 48%
runt hälften»9 18%
de flesta»16 32%

Genomsnitt: 1.83

- studerat själv under dessa tillfällen» (inga eller få)
- Det har varit alldeles för få räknestugor. Jag skulle gärna se en kombination av räkneövning och räknestuga. » (de flesta)
- BRA med räknestugor!» (de flesta)
- räknestugor är det jag lärt mig mest utav, hade utan tvekan kunant vart fler av dessa. I många fall kan man sitta och grubbla över något som man kunde fått besvarat/hjälp med på några minuter. » (de flesta)

20. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»20 44%
Ganska liten»5 11%
Ganska stor»11 24%
Mycket stor»9 20%

Genomsnitt: 2.2

- Besökte inga» (Mycket liten)
- Har inte varit på någon...» (Mycket liten)
- Pluggar mycket i en grupp där vi hjälper varandra.» (Mycket liten)
- Bra men behövs fler, gärna att räkneövningarna var som övningarna i matten (ca 1h lyssnande och 1h räknande).» (Ganska stor)
- Tyvärr är ljudnivån för hög i salana» (Ganska stor)
- då jag varit där till stor nytta» (Mycket stor)

21. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på finita-elelementmetoden och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära och randvillkor.

47 svarande

nej, inte alls»2 4%
ja, men kan göras bättre»21 44%
ja»24 51%

Genomsnitt: 2.46

- ej daltagit» (?)
- Projektet var alldeles för lätt. Jag var klar med bägge uppgifter på under 3 timmar. Jag hade aldrig använt någon av programvarorna. Måste göras mycket mer utmanande för att vara värt 1.5 poäng.» (nej, inte alls)
- Den känns lite mesig och mekanisk (metaforiskt sett). Bättre att låta den börja en vecka tidigare och kräva att man ska lösa samma problem i pdetool och Ansys.» (ja, men kan göras bättre)
- Övningsledarna som hjälpte till examinerade kunde ha bättre koll på uppgiften. onödigt med rapport med framsida och så om man inte ens behövde skriva ut. » (ja, men kan göras bättre)
- ansys ska ju göras om vilket blir bra.» (ja)

22. Anser du att det är värdefullt att prova ett stort industriellt program för FE-beräkningar som Ansys?

Vi är medvetna om bristerna och begränsningarna i antal tillgängliga licenser. Det är inte heller så ovanligt att samma situationer dyker upp i industri och exjobb.

47 svarande

Inte alls»1 2%
Något, men kan göras bättre»13 27%
Ja, men kan göras bätte»33 70%

Genomsnitt: 2.68

- Man fick en inblick i vad man kan göra men man lärde sig inte så mycket då man bara följde instruktioner.» (Något, men kan göras bättre)
- Exempelvis kan vi få test filen utskickad innan så att vi kan köra och testa samma saker som föreläsaren samtidigt.» (Något, men kan göras bättre)
- Så man kan inte tycka att det är bra? Om man ser det som ett projekt och inte att man ska jobba under konsultationstiderna så hade jag inga problem med licenserna.» (Ja, men kan göras bätte)
- Hade vart roligare med en större uppgift.» (Ja, men kan göras bätte)
- ja. det blir mer på rikigt och jag tyckte föreläsningen var inspirerande. » (Ja, men kan göras bätte)

23. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

45 svarande

5-10»31 68%
10-15»12 26%
15-20»2 4%
20-25»0 0%

Genomsnitt: 1.35

- Men jag har erfarenhet av både pdetool och avancerad kommersiell beräkningsmjukvara.» (5-10)
- Två lektioner ungefär.» (5-10)
- vi blev klara på under 4 timmar...» (5-10)
- Jag la ner 3 timmar och var ensam. Varför finns inte det valet?» (5-10)

24. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Liten»5 10%
Stor»26 53%
Mycket stor»16 32%

Genomsnitt: 3.14

- Köpte den inte.» (Mycket liten)
- läst och fattat mkt.» (Stor)
- Tyvärr räcker den inte alltid som lärobok, den fungerar bättre om man kan det mesta och letar efter enstaka forlmer» (Stor)
- <3» (Mycket stor)

25. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»6 12%
Liten»12 24%
Stor»23 46%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.67

- mer som uppslagsverk» (Liten)
- Den är ingen lärobok så den fungerar enbart när man vet vad man letar efter.» (Liten)
- Vore bra om svårheten på uppgifterna stegades upp istället för att vara svåra från början..» (Stor)
- Det fungerar väldigt bra att göra exempelsamling först och sen övningsduggorna, exempelsamlingen är oftast svårare. » (Mycket stor)

26. Till hur stor hjälp har föreläsningsanteckningar och andra skrifter varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»1 2%
Liten»6 12%
Stor»25 53%
Mycket stor»15 31%

Genomsnitt: 3.14

- Svårt att anteckna i kombination med powerpoint slides. En avsevärd förbättringar hade varit om powerpointslides hade haft anteckningsutrymme (så man slapp kombinera kollegeblock med föreläsningsanteckningar). Kanske man kan lägga ut två versioner på PingPong, en med utrymme för anteckningar och en utan.» (Liten)
- inte anteck men de andra skrifterna. de var lite mer kortfattade.» (Stor)
- Räkneövning direkt efter föreläsning var riktigt bra!» (Mycket stor)

27. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»33 68%

Genomsnitt: 3.66

- Lite omständigt att alla använder olika system för kurshemsidor.» (Ganska bra)
- Hemsidan har funkat ok, men om du vill förbättra den skulle jag föreslå att du kollar på Håkan Nilssons hemsida för Heat Transfer (MTF113_Heat Transfer_VT11) - den tyckte jag hade ett väldigt bra upplägg!» (Ganska bra)

28. Vad tyckte du om gästföreläsningen (Ansys)?

46 svarande

Ointressant»10 21%
Intressant»22 47%
Mycket intressant»14 30%

Genomsnitt: 2.08

- ej närvarande» (?)
- Genomgången var så snabb att det inte gick att hänga med. Det hade också varit bra om syftet med föreläsningen framgått.» (Ointressant)
- Enbart ointressant reklam» (Ointressant)
- Kunde göras bättre: Exempelvis kan vi få test filen utskickad innan så att vi kan köra och testa samma saker som föreläsaren samtidigt. Detta ger även möjlighet att titta lite extra på programmet innan.» (Intressant)
- Hade vi jobbat med det lite tidigare hade det nog varit mer intressant, om han visat med som är möjligt även om vi inte gjort det.» (Intressant)
- Missade den dock, men verkade vara den roligaste i kursen.» (Mycket intressant)
- Mer sånthär!» (Mycket intressant)


Arbetsklimat

29. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»28 58%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.79

- För få räknestugor, samt att dessa inte låg i kombination med räkneövningarna. Bra att när som kunna gå upp till övningsledarna och be om hjälp.» (Ganska dåliga)
- Fler räknestugor!» (Ganska dåliga)
- Förstod sent att man kunde gå upp till er o fråga om hjälp. Hade gärna haft fler schemalagda räknestugor. » (Ganska bra)
- De gånger jag har ställt frågor har jag fått väldigt bra bemötande och svar.» (Mycket bra)

30. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»4 8%
Mycket bra»38 79%
Har ej sökt samarbete»5 10%

Genomsnitt: 3.97

31. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»10 21%
Hög»30 65%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.76

32. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»10 22%
Hög»22 48%
För hög»12 26%

Genomsnitt: 4

- läste bara en kurs» (?)
- Inte tillämpbart då jag inte följer M1s studieplan.» (Lagom)
- Skönt att tentorna ändå låg så pass långt isär. » (Hög)
- Lovet kom väldigt olyckligt i slutet av perioden vilket gjorde att det som gicks igenom innan glömdes bort.» (Hög)
- Flervariabeln hamnade i skymundan vid de väldigt omfattande duggorna.» (För hög)
- Två tunga räknekurser samtidigt är inte att föredra.» (För hög)


Sammanfattande frågor

33. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»3 6%
Gott»19 39%
Mycket gott»25 52%

Genomsnitt: 4.41

- Mycket välskött kurs» (Gott)
- MYCKET rolig kurs!» (Mycket gott)
- Väldigt bra med exempel från verkligheten så att allt blir mer motiverande. Statik och hållfsthetsläran saknade sådana exempel vilket gjorde den kursen mycket tråkigare.» (Mycket gott)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var i allmänhet bra»
- Föreläsningarna som de har varit»
- Bra föreläsningar. »
- Bra att blanda powerpoint och tavlan under föreläsningarna »
- Övningsskrivningarna, föreläsningsanteckningar på nätet, projektuppgift.»
- Mikaels höga röst, man somnar inte.»
- Övningsskrivningar tycker jag man definitivt ska behålla till nästa år.»
- föreläsningsanteckningarna, men de borde komma ut tidigare, så man inte behöver skriva ut så himla ofta. kanske typ att alla veckans anteckningar kommer ut på mån.»
- Mikael Enelund»
- Räkneövningarna.»
- Det mesta, bra upplägg, intressant ämne, bra litteratur, bra föreläsare/övningsledare»
- Upplägget på föreläsningarna och exempel från verkligheten.»
- duggorna och bra med ett lite mindre projekt än det i statik&hållfasthetslärakursen som var lite för stort att lägga in i vecka 5, detta va alldeles lagom! »
- Enelund som föreläsare, han är strukturerad och pedagogisk som få.»
- Ansys och duggor»
- tycker det fungerar bra som det gör»
- Projektarbetet, tycker också att systemet med att lägga upp alla föreläsningar och räknestugor på pingpong var mycket bra.»
- mikael enelund :)»
- Allt tillgängligt material. Missade man något var det lätt att ta igen på egen hand. »
- Exempel hämtade från verkligheten, tex world trade center.»
- Projektet»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska möjligheten att få med bonuspoäng från duggor och öka tentamen med en fråga eller liknande»
- Vet ej»
- Räknestugor och räkneövningar. Fler stugor och räkneövningar som låter eleverna lösa uppgifterna mha övningsledaren. »
- Projekt-kursen, ansys delen.»
- Lite större projektuppgift, speciellt i någon industriprogramvara.»
- Det enda som jag kan komma på är att under projektuppgiften så var det svårt att få tag på en dator som hade en fungerande licens. Det tycker jag var lite jobbigt, eftersom man kunde sitta ganska länge utan att göra något och vänta på att få en dator.»
- Bättre genomgång om hur randvillkoren spelar in i Matlab FEM.»
- projektuppgiften var lite kort, hade varit väldigt kul med någon praktiskt labb»
- Gör projektet lite friare, var för mycket "läs ett stycke, klicka på rätt knapp, klart". »
- Räkneövningar (2h) bör bli räkneövning/räknestuga (1h/1h).»
- Har inga förändringar»
- Lägre tempo på föreläsningarna.»
- I projektet bör vi importera CAD-modeller istället för att CADa i ansys.»
- mer räknestugor. inte lika många räkneövningsuppg. de hans inte med»
- Projektet måste vara mer utmanande och kräva att man behöver fundera lite. »
- Ansys-övningen»

36. Övriga kommentarer

- Läser inte M1 utan kompletterar en Kf-kandidat för att vara behörig till MPAME.»
- Intressant kurs som kräver en hel del arbete. Men när man väl lagt ner tid och börjar få förståelse blir det en mycket intressant och rolig kurs. Frågor på tentamen är relativt svåra och utan bonuspoäng upplevs det ganska svårt att få högt resultat.»
- Inga»
- Rolig och intressant kurs. Arbetsbelastningen blir dock på gränsen till för hög när kursen läses paralellt med flervariabeln. »
- Mycket bra föreläsningar, mycket papper dock. Alla kunde fått varsin iPad att läsa alla föreläsningspapprena på.»
- Under räkneövningarna så fanns det ofta för många uppgifter att lösa.»
- Mikael är en väldigt duktig föreläsare. »
- Powerpoints med plats för anteckningar vore toppen.»


Kursutvärderingssystem från