ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Marin säkerhetsengelska, SJO508

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-13 - 2010-11-12
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»18 72%
Cirka 20 timmar»5 20%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 4%
100%»24 96%

Genomsnitt: 4.96

- allt har av någon anledning varit obligatoriskt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 32%

Genomsnitt: 2.84

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»11 55%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.7

- jag vet inte» (?)
- svårt ämnne att examinera i egentligen, visst ska man kunna ordet på korrekt engelska men så länge man gör sig förstådd tycker jag att det är det viktigaste» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 2.79

- Jag har endast deltagit i undervbisningstillfällena för att de har varit obligatoriska.» (Mycket liten)
- Jag har pratat ganska mycket i radio innan jag började på chalmers. » (Ganska liten)
- kände att det var svårt att lära sig med mareng eller en dator. var egentligen bara glosor man skulle kunna» (Ganska liten)
- Det är svårt att ställa frågor till föreläsaren/läraren då denna ofta tar detta som personlig kritik. Saknar en ambition ifrån läraren att ta reda på information för att kunna svara på de frågor som inte kan besvaras då de ställs.» (Ganska liten)
- men det var alldeles för lite undervisnings tillfällen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.79

- De som vi fått via pingpong, täcker de mesta men tycker inte det är så klokt att ha ett program som inte kan användas av Macbook användare. Mac kommer mer och mer man borde ha alternativa program i såfall.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»15 62%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 2.87

- eller snarare så vet jag inte. Jag har inte behövt använda grejerna för jag tycker mig ha tillräckligt bra koll sen innan.» (Mycket dåligt)
- Här skulle man kunna organisera det betydligt bättre. Förslag: En mapp med saker som man förväntas kunna, en mapp med de övningar som finns tillgängliga för att uppnå dessa mål. Sammanställ de olika dokumenten under tydligare rubriker och se över samtliga dokument, skapa ett genomgående system och ta bort de delar som är återkommande i olika dokument. Låt det framgå tydligare vilka delar i dokumentet SMCP som man bör fokusera på.» (Mycket dåligt)
- Svårt få igång MAR ENG» (Ganska dåligt)
- Problem med det tekniska systemet på lab försvårade och förvirrade något» (Ganska dåligt)
- Jag hade stora problem med att öppna MarEng hemma och någon lösning på problemet eller ett alternativ gavs aldrig. » (Ganska dåligt)
- MarEng fungerar inte på Mac (OS)» (Ganska bra)
- vi fick mkt bra dokument med glosor allt eftersom» (Ganska bra)
- Programmet MarEng funkade till 50 %» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»2 8%
Ganska dåliga»5 20%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»4 16%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.88

- Gerd verkar inte ha någon som helst anknytning till världen utanför klassrummet och radion och kunde i många fall inte förklara innebörden av de ord vi lärde oss vilket gav studiemotivationen en törn. » (Mycket dåliga)
- gerd har hela tiden hänvisat till något annat, t.ex. en annan lärare etc...» (Ganska dåliga)
- Har varit fin hjälp ifrån Gerd under lektionstid. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 32%
Lagom»12 48%
Hög»4 16%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.92

- det har inte varit någon arbetsbelatning för min del.» (Lagom)
- Kursen är otroligt simpel. Att alla föreläsningar ska vara obligatoriska tycker jag är helt uppåt väggarna, det jag lärde mig på plats kunde jag redan eller hade kunnat läst hemma på en kvart. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 16%
Lagom»10 40%
Hög»7 28%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.44

- Med tanke på den tunga belastningen från andra kurser» (Lagom)
- Jag hade mycket tillgodoräknat därför lagom annars hade jag tyckt hög eller mycket hög» (Lagom)
- 5 olika kurser som konkurerade om min läxtid där alla sa att just den kursen är viktigast att läsa hemma. Då är det svårt att uppnå full förståelse i alla kurser» (Hög)
- Åter igen så hade vi för många ämnen samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»4 16%
Godkänt»15 62%
Gott»2 8%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3

- jag har inte förstått varför det skall vara obligatoriskt» (Dåligt)
- Förstår nog inte riktigt vad vi fick ut av den.. Då vi bara hade tre lektionstillfällen. » (Dåligt)
- en kurs som kom i skymundan för de andra tyngre kurserena» (Godkänt)
- Det är få lektionstimmar och mycket egenstudier. Det fungerar bra om man vet vad man ska fokusera på. » (Godkänt)
- Många intressanta ord och meningar som jag tror att jag kommer att ha nytta av. Dock var läraren en besvikelse, Gerd verkar inte förstå att man måste knyta an verkligheten till ämnet och all inlärning var fyrkantig och teoretisk. » (Godkänt)
- Det har varit en bra och lärorik kurs, som har lärt oss det väsentliga inom kursens område. Har inga klagomål på kursen. » (Gott)
- Rolig och väldigt givande kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- Övningarna då vi pratar med varandra»
- Vet inte!»
- Övningarna där man pratade elev - elev med headset. Mycket givande att läsa upp ett riktigt meddelande och bokstavera! Stor eloge för de övningarna. »
- Användandet av pingpong. »
- De program som finns att tillgå för inlärning av kursens innehåll har varit till hjälp.»
- Inget borde tas bort»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt upplägget på kursen helt! Mer tid med lärare vid tavlan där det gås igenom hur man ska snacka, vad men ska tänka på osv. Gärna en lärare som har någon erfarenhet om hur det funkar när man snackar på sjön och som kan nått om tekniken som används. Läggs mer tid på att få igång systemen än de används.»
- allt»
- MarEng går t.ex. att köra på mac helt felfritt. Det är ju synd, då hela kursen verkar utgå från mareng.»
- Fler undervisningstillfällen»
- Kursen borde slås samman med radiokommunications kursen då man får ut mer av att jobba med språket praktiskt.»
- skippa datorer som krånglar, mer glosor som man ska kunna till varje vecka och thats it. jag hade gärna sett att man fått lite grunder i radiokommunikation innan vi började prata med varandra, då hade det kännts mer givande för mig »
- Tydligare struktur på "läxorna" gärna specificera och begränsa. tex dessa 100 glosorna eller just denna övningen. »
- Lite mindre kurslitteratur!»
- Gerds förmåga att beskriva en uppgift. Dessutom bör hon sätta sig in i sitt eget ämne med större entusiasm och göra studier utanför klassrummet. Gerd måste tänka "outside the box". »
- Det får gärna framgå tydligare till vilka olika delar inom radiokommunikation de olika delarna av kursen syftar till.»
- Ge mer en tydlig förklaring om hur man ska anropa, vilken ordning och hur många ggr i rad man ska upprepa olika saker. »

16. Övriga kommentarer

- onödig kurs»
- Jag kan nog inte ge bra svar på den här utvärderingen för jag kunde det mesta sedan innan. Vilket gör att jag inte riktigt har tagit det på allvar.»
- om man lär sig 20 nya ord eller så varje vecka skulle jag personligen ha lärt mig mer än vad jag gjorde nu, för det hade passat min studieteknik. »
- Gerd är en mycket sympatisk och snäll lärarinna som med stort hjärta hjälper eleverna.»
- hade väldigt svårt att veta vad man skulle göra på lektionerna. lärare sa bara att vi skulle göra vad vi ville»
- Vi går kursen som en introduktion till ROC, det är därmed omöjligt att frågor rörande ROC uppstår, dessa tycker jag kunde ha besvarats i större utsträckning. Jag syftar alltså inte till frågor såsom vilken frekvens en Epirp sänder på utan frågor som ex. syftar till varför vissa delar är viktiga i ett nödmeddelande och andra inte. Alt. är att man tydligt utrycker att denna kursen fokuserar endast på glosinlärning och varför vi lär oss de glosor och meningsbyggnader vi gör är irrelevant i denna kurs...»
- Väldigt rolig kurs och bra undevisning samt tillgång till material.»


Kursutvärderingssystem från