ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt13 - Maskinelement, LMU432

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»9 32%
Cirka 25 timmar»9 32%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»5 17%
75%»9 32%
100%»13 46%

Genomsnitt: 4.21

- Blev en del schemakrockar som innebar att jag prioriterade min projektkurs. Dessutom kändes maskinelement-lektionerna inte särskilt givande.» (50%)
- På grnd av att den krockade med annan kurs så valde jag att gå på den varannan gång.» (50%)
- Föreläsningarna har inte tagit upp så konkret info som det känns att tentamen berör.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 17%

Genomsnitt: 2.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 69%
Nej, målen är för högt ställda»7 30%

Genomsnitt: 2.3

- Det är en för stor kurs för att kunna ta in på 8veckor. Uppgifterna på de olika delarna i kursen är för varierande. Man hinner inte se några samband i det man gör och alla uppgifter känns främmande och nya.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 44%
Ja, i hög grad»10 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.72

- Dåligt att det kom saker på tentan som hade sagts inte skulle komma» (I viss utsträckning)
- Examinationen kändes lite orealistisk i jämförelse mot lektionerna, då det som sades på lektionerna var väldigt mycket lägre nivå i och dessutom nästan bara innehöll bevis.» (I viss utsträckning)
- Väldigt spritt!» (I viss utsträckning)
- dåligt att hänga upp 20% av tentapoängen på toleranser som upptog en enda kvällsföreläsning. Det fanns inga toleransberäkningar bland de rekommenderade uppgifterna eller tidigare tentor» (I viss utsträckning)
- Tentan var helt annorludna från det vi hade gått igenom på tavlan. Stämmde inte alls därför gick det dåligt.» (Ja, i hög grad)
- Missade tentan pga tjänsteresa» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»10 35%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.57

- När läraren mest förlöjligar de som frågar något så blir inte undervisningen särskilt bra.» (Ganska liten)
- Onödigt att lägga flera lektioner på härledningar som inte behövs. Hänvisa isf till boken så får de som vill läsa där.» (Ganska liten)
- Kunde inte så mycket om hur de olika maskinelementen fungerade innan och man måste verkligen ha koll på dessa för att ha en chans att klara uppgifterna i kursen.» (Ganska stor)
- Väldigt genomarbetade bilder/slides bra för förståelsen!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.92

- Boken innehåller nästan bara formler och inte tillräckligt mycket fakta om hur de olika maskinelementen fungerar eller några exempel för dessa. » (Ganska liten)
- Svårläst bok, otydligt förklarat vad formler och beteckningar står för samt när de kan användas» (Ganska liten)
- Det känns nästan som att Maskinelement-boken kunde bytts mot en formelsamling så som den användes nu. Tror dock att den kan vara bra att ha senare i livet. Det var också lite jobbigt att övningshäftet inledde varje område med en förhållandevis svår uppgift. Det vore bra om man fick upp självförtroendet med lite enklare uppgifter innan man dyker på en sådan.» (Ganska liten)
- Svår bok» (Ganska liten)
- kurslitteraturen var den mest opedagogiskt skrivna jag har haft att göra med under min tid på Chalmers» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»9 32%
Ganska dåligt»9 32%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.1

- Hemsidan användes inte alls. Utdelat material kunde man alltså bara få på lektionen, av någon anledning, och om man missade exempelvis gästföreläsningarna så kunde man inte få tag på powerpoints. Det hade inte varit ett så stort problem, om det inte var för att sådant som det inte fanns någon officiell dokumentation över kom på tentan.» (Mycket dåligt)
- Webben har ej användts» (Mycket dåligt)
- Använde inte kurshemsidan till något. Kjell kunde ha lagt upp sina föreläsningar där och kompletterat med material som skulle öka vår förståelse för de olika maskinelementen» (Mycket dåligt)
- Lägg gärna ut utdelat material på kurshemsidan. Man kan vara sjuk och inte få det som delats ut eller tappa bort papper. Då är det bra att det ligger elektroniskt. Även lösningar till tentan borde lagts upp på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Används knappt inte...» (Mycket dåligt)
- Examinatorn lade inte ut något på hemsidan = mycket dåligt!» (Mycket dåligt)
- De pappren som delas ut på lektionen borde läggas ut på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- webbsidan fanns i princip inte, användes aldrig» (Mycket dåligt)
- Allt delades ut i pappersform. PDF-länkar på hemsidan så man tydligt kunde kolla om något fattades bland alla papper man bar på hade varit ett plus» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan fanns aldrig nån anledning att besöka» (Ganska dåligt)
- Inget läggs upp på kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Material som har delats ut under förelässningar har varit mycket bra! Men då jag missat någon förelässning så hade det varit bra om allt material kommer upp på hemisdan också så det går att komma åt materialet efter åt. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»4 14%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»6 21%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.07

- Läraren svarar inte på mail och trycker ner de som ställer frågor på lektionerna.» (Mycket dåliga)
- Under föreläsningarna kan man självklart ställa frågor men jag saknade tillfällen då vi fick räkna själva och ställa frågor på enskilda uppgifter. Inte ett enda tillfälle med "räknestuga" fanns under kursen. Riktigt dåligt eftersom beräkningarna är den största delen av kursen!» (Ganska dåliga)
- Borde ha haft räkneövningar. » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»10 35%
Har ej sökt samarbete»6 21%

Genomsnitt: 3.75

- Har inte behövt samarbeta med någon» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 21%
Hög»17 60%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.96

- Gick för djupt in på grejerna» (Hög)
- Då det känns som om kursen är vädligt djupgående så har jag haft det svårt att ta till mig information under kursens gång. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 28%
Hög»11 39%
För hög»9 32%

Genomsnitt: 4.03

- Borde lagt ner mer tid på maskinelementen» (Hög)
- Har läst tre kurser denna läsperiod, så det det har varit lite stressigt» (Hög)
- Matematisk överbryggning plus maskinelement är ingen bra kombination» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»10 35%
Godkänt»14 50%
Gott»2 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade övat på de gamla tentorna och tyckte att jag kunde allt väldigt bra, men tentan vi fick var mycket svårare och större, och tog upp ej dokumenterat material. Riktigt dåligt och jag är mycket besviken.» (Mycket dåligt)
- 1. dålig kurslitteratur 2. obefintlig webbsida 3. tentamen som snarare siktade på att sätta dig studenten snarare än testa kunskaper 4. Laborationen var ett skämt, läraren skrev på tavlan vilket värde två studenter läste på en mätare och klassen skrev av» (Mycket dåligt)
- Det mesta kändes dåligt med denna kursen.» (Dåligt)
- Varför har man valt det här upplägget på kursen? Som mekatroniker kommer man sannolikt aldrig behöva tänka på stigning hos skruvar eller effektivkraften i en rem! Det vi hade behövt är en mer generell kurs där vi kunde få inblick i fler delar.» (Dåligt)
- Många olika områden och sätt att räkna. Frågeställningar på tentamen som var väldigt svåra att tyda.» (Dåligt)
- Examinatorn borde ge en en chans att befästa kunskaperna, eller åtminstånne någon form av repetitions uppgifter så att man kan dubbelkolla om man faktiskt förstått, nu fanns det snarare bara någon enstaka uppgift till varje del, samt att mer information och häften skulle vara bra att få upp på internet!» (Dåligt)
- Jag tycker att examinationen var lite för svår, då det borde vara möjligt att klara den då man gjort alla rekomenderade uppgifter samt läst boken.» (Godkänt)
- Alla borde ha dessa kunskaper om man ska bli ingenjör. Konstigt att inte ALLA maskiningenjörs inriktningar läser denna. Men det är väl en för jobbig kurs för dem...» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningsslides.»
- Att Kjell tog med olika maskindelar till föreläsningarna. Växellådan var speciellt intressant att se.»
- bra med utdelat material»
- Materielet som delas ut, mycket bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det mesta. Använd kurshemsidan för allt utdelat material så att man har en chans om man skulle bli sjuk, och respektera eleverna.»
- Mer räkningar och genomgångar på tavlan, färre föreläsningar med färdiga powerpoints. Färre lösningar med stora hopp i uträkningarna (även i facit). Att gå igenom lösningarna i detalj underlättar iaf för mig för att förstå och att hinna förstå problemen. »
- Mer uppgifter som liknar varanda så man hinner få ett grepp om vad man gör.»
- Många av kapitlen som hoppades över kunde varit bra att ta upp mer. »
- Lite mer tempo på föreläsningarna, lägg ut dokument på kurshemsidan, ta inte med saker på tentan som du sagt är frivilliga och inte behöver kunnas.»
- Övningshäftet borde ha fler enkla "uppvärmningsuppgifter" innan det kommer sådana som kräver två A4 för att få plats med lösningen.»
- Svårighetsgraden på duggan.»
- De välutvecklade hjälpmedel i form av formler och normala vanliga och rimliga antaganden bör användas i problemlösning på lektionstid. Att vara så noggrann och i princip bevisa grundläggande samband i varje problem dribblar bort och tråkar ut även den mest motiverade student.»
- tentan borde kontrolleras så den inte verkar helt obegriplig.»
- Fler övningstentor och att de skall läggas upp på hemsidan.»
- Inför räknestugor/övningar»
- laborationen»
- Se till att man kan komma åt materielet efter en förelässning. »

16. Övriga kommentarer

- Kjell var mycket bra på att lära ut!»
- Jag hade hellre sett att kursen var mer övergripande och inte bara en massa svåra tal att räkna.»
- Det behövs klara och tydliga krav, man kan inte säga att det är rekommenderat att gå på extra föreläsningar för dem som inte kan ritteknik, och sen ta med specifika saker från de föreläsningarna på tentan. då får ju förläsningen vara obligatorisk, eller att man nämner att de kommer komma på tentan.»
- sämsta kursen under hela mekatronik programmet»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.57
Beräknat jämförelseindex: 0.39


Kursutvärderingssystem från