ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och kommunikation fk H10, LMU615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»7 43%
Minst 35 timmar»3 18%

Genomsnitt: 3.68

- Mycket tidskrävande arbete» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt tidskrävande» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 18%
100%»13 81%

Genomsnitt: 4.81

- Missade två första veckorna p.g.a arbete. Men har lagt ner desto mer tid efteråt.» (75%)
- Är krav på närvaro på minst 80 % men detta kollas ej upp. Känns orättvist då vissa studenter ej är på plats så mkt som krävs men ändå har chansen till högre betyg. Inför närvarokontroll för att göra detta rättvist eller ta bort kravet på närvaro.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 68%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.93

- Målen ändrades kontinuerligt under kursens gång, tyvärr. Det var väldigt oklart vilka kriterierna och målen var.» (Målen är svåra att förstå)
- Kursmålen ändrades under kursens gång» (Målen är svåra att förstå)
- Det är tydligt att målen inte har diskuterats mellan de olika lärarna inför kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen har ändrats mycket under kursens gång så det har varit osäkert vad man egentligen ska kunna visa upp för resultat efter kursens slut...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det blev otydligt med tanke på ny lärare som ändrade runt lite» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var ganska oklart vad som ingick i kursen eftersom lärarna hade olika uppfattning både sinsemellan och jämfört med kursmålen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite oklart mellan de olika föreläsarna. För hög vikt på rapporten jämfört med vad som sades.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen ändrades ständigt och i slutet var jag inte säker på vad målen var längre.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.14

- Målen verkar rimliga, förutsatt att man förstått dem rätt..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var väldigt bra att Johan diskuterade med hela klassen hur kusen kunde göras bättre under kursens gång.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Läraren anpassade målen efter vår förmåga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det kändes som två kurser i en. Rapporten som skulle skrivas kändes frånkopplad från resten av kursen och arbetet blev väldigt splittrat och förvirrat.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 57%
Ja, i hög grad»5 35%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.5

- Fortfarande oklart vad de slutgiltiga kursmålen var.» (I viss utsträckning)
- Vet ej om ritningar kommer att granskas ännu» (I viss utsträckning)
- då vi inte fått respons på rapporten är det svårt att svara på.» (I viss utsträckning)
- Fast rapporten var alldeles för omfattande i förhållande till hur mycket tid vi hade. Vi hade rapportskrivning i våras (fast på svenska) och jag tycker därför att det var onödigt att ha en så stor rapport som dessutom är en stor del av betyget när kursen i första hand handlar om att lära sig att beskriva form i skiss och modell.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 3

- Det var mest eget arbete, men med viss guidning vilket jag tycker var ett bra arbetssätt.» (Ganska liten)
- Bra med demonstrationer på designdelen.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar av både kalle och johan» (Mycket stor)
- Alla tre lärare har visat konkreta exempel» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- har inte haft något sådant vad jag kommer ihåg» (Mycket liten)
- Stenciler till rapportskrivning var till ganska stor hjälp.» (Ganska liten)
- Fanns ingen direkt litteratur att tillgå ang. designdelen. För rapportdelen var kursmaterialet till hjälp. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3

- Ping-pong fungerade bra. Dock fungerade kommunikationen mellan respektive lärare i kursen inte helt hundra. I rapporten ställdes vissa krav och i designdelen vissa så det var svårt att veta vad som gällde..» (Ganska dåligt)
- Pingpong kronglade vid inlämningen vilket var väldigt stressande» (Ganska dåligt)
- Pingpong krånglade lite men annars bra» (Ganska bra)
- PingPong är bra och Calle och Katie var bra på att hålla informationen uppdaterad» (Mycket bra)
- pingpong fungerade väldigt bra. Materialet om hur rapporten skulle vara uppbyggd och bedömningskreterierna var äldigt bra att ha när man skrev rapporten. » (Mycket bra)
- Eftersom kursen var delad i två delar är det svårt att bedömma men den ena halvan sköttes mycket bra vad det gäller information och administration.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Det fanns mycket möjligheter till att få hjälp men ibland kändes hjälpen inte så hjälpsam.» (Ganska bra)
- Johan fanns tillgänglig även efter arbetstid, vilket var bra.» (Mycket bra)
- Bra både gällande rapportskrivningen och designbiten. Lärare på plats ofta, lätt att få tag i lärarna. » (Mycket bra)
- Oerhört bra att johan tog sig tid att komma förbi även utanför lektionstid och hjälpa oss när vi arbetade i studion med modell och skisser» (Mycket bra)
- Johan Eilerud gjorde sig mycket tillgänglig vilket var väldigt uppskattat. Carl Carlsson svarade snabbt på mailfrågor.» (Mycket bra)
- Läraren var kvar efter lektionstid på kvällarna vilket var mycket bra eftersom det var då man arbetade mest med kursuppgifterna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.62

- Peer responsen fungerade ritkigt kass eftersom de flesta sköt upp skrivandet till sista sekunden. Fick söka upp andra studenter än gruppmedlemarna för att få nån sorts kritik på rapportdelen. I övrigt var alla hjälpsamma, ex då det gällde olika datorprogram eller skisserna osv.» (Ganska dåligt)
- Peer respons uppgiften hade troligen givit mer om man fått välja grupper själv» (Ganska dåligt)
- Peer responsen fungerade sådär, och det var väldigt mycket individuellt arbete med designdelen» (Ganska bra)
- God stämning bland studenterna med det enda problemet att den kollektiva ambitionsnivån stundvis känts orimligt hög i förhållande till kursens omfattning vad det gäller poäng.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»5 31%
För hög»5 31%

Genomsnitt: 3.93

- Kraven som kom från kursansvariga kändes rimligt ställda men tolkades som högre än vad de egentligen var.» (Lagom)
- Det var kanske inte jättemycket att göra, men det som skulle göras tog lång tid!» (Hög)
- Väldigt mkt nytt då det gällde designdelen, mkt nya tekniker etc. Hade behövt en egen kurs bara till det. Samma sak gällde rapportskrivningen på eng, hade varit bra med en egen kurs. Svårt ämne att skriva teknisk rapport om, blev flummit och lite fånigt...» (Hög)
- För hög stund vis» (Hög)
- rapporten var alldeles för omfattande i förhållande till hur mycket tid vi hade. Vi hade rapportskrivning i våras (fast på svenska) och jag tycker därför att det var onödigt att ha en så stor rapport som dessutom är en stor del av betyget när kursen i första hand handlar om att lära sig att beskriva form i skiss och modell.» (För hög)
- Stressig med så många olika moment.» (För hög)
- Hur kan man baka in så många moment i en och samma kurs?? Man kan inte lära sig skissa, göra lermodell och skriva en teknisk rapport på engelska, arbetsbelastningen blev sjukt hög och man fick göra allting halvdant. Tidigare erfarenheter har lärt mig att trotts att man påpekar sådant här så ändras aldrig någonting i kurserna och jag tycker det är sjukt kasst. Tänk igenom den här kursen och strukturera om den för den har skapat en helt ny nivå av underkänt.- Det här är ingen kritik till Johan utan till tanken med kursen från första början. Johan gjorde vad han kunde och jag tyckte att han trotts omständigheterna lyckades lyfta kursen och få det att funka.» (För hög)
- Materialteknikkursen blev lidande istället.» (För hög)
- Borde vara fokus på formen, för att sedan göra en rapport om eventuell fortsatt efterforskning.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»8 50%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.75

- Kändes som man läste tre kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»1 6%
Godkänt»9 56%
Gott»4 25%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.18

- Förvirrat med otydliga mål som ändrades under kursens gång. Detta beror mycket säkert på att kursen bytt kursansvarig och att han försökt förbättra kursen, något som uppskattas men som drabbade årets kurs eftersom det blev lite av en "försökskanin". Föreläsare och Kursansvariga har dock varit väldigt hjälpsamma och trevliga under hela kursens gång.» (Dåligt)
- För många olika moment, dålig kommunikation mellan lärare, svårt ämne att skriva om. Annars rolig kurs, intressant och lärorikt.» (Godkänt)
- Väldigt svårt att veta vilken nivå man ligger på då man inte fick någon hint om vilket betyg skisser osv hade. Man visste inte vad man skulle förbättra för att få ett högre betyg. Kanske är det bättre att inte ha en flergradig betygsskala i ett sådant här ämne?» (Godkänt)
- Det var en väldigt rolig kurs som jag lärde mig mycket av! Även om det var mycket att göra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lermodeller och upplägget på designdelen.»
- Valfriheten, skissmomenten, modellbyggandet i lera.»
- Att vi jobbar med lera, att man tidigt börjar studera den produkt projektet kommer att handla om (i detta fallet fordon)»
- Johan gjorde bra ändringar på kursen!»
- Leran»
- Johan Eilerud borde ges en chans att delta i uppstrukturering av kursen vad gäller mål och kriterier. »
- Skissningen och lermoddellen»
- Bra lärare. Kul att lära sig bättre engelska och bra när praktiska exempel tas upp. Roligt och lärorikt projekt att jobba med.»
- Förändringarna som Johan genomförde. Alla förändringar var jättebra, han måste bara förmedla de förändringarna till de andra lärarna (tex Calle) så han också vet vad som gäller. »
- Leran»
- De hjälpsamma föreläsarna och kursansvariga.»
- Fortsätta att förbättra skissdelen. Precis som i år»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det borde vara två separata kurser. Det blir som två kurser i en när man ska ha både engelska kommunikation och ett designprojekt. Designbiten blir lidande.»
- Vore bäst med två separata kurser, en med design/skiss och en med skrivande. Klart att man skal kunna kommunicera sin design och förklara sig men känns inte förknippat med verkligheten att skriva en text om ex alla former och linjer som finns i designen...»
- Minska rapportens omfattning och betydelse för betyget. Kontakta Matton redan efter första kurstillfället och beställa leran.»
- Det måste finnas ett närmre samarbete mellan rapportdelen och designdelen. Som kursen var nu så fick vi olika direktiv hela tiden vad gällde både kursmål och kriterier för projektet. Alla designmoment i kursen fick lida då kursen är för kort för att trycka in så många olika moment i. Resultatet blev att kunskapen om alla moment blev minst sagt bristfällig trots en hög arbetsbelastning. Många moment som förväntades användas visades knappt alls utan vi antogs ha förkunskaper. (ex. Adobe Illustrator) Slutligen så undrar jag fortfarande över de 1,5 (?) poäng som vi tydligen inte har läst under läsperioden, utan nu ska tillgodogöra oss under denna läsperioden? Hur gick det med den planeringen?»
- Ta bort minst ett moment i kursen, det är ingen idé att göra tre halvdana uppgifter, det vinner ingen på.»
- Kommunikationen mellan lärare och ledningen men också mellan lärare till lärare behöver bli bättre. Ändringar i kursmålen skedde ganska långt in på läsperioden. »
- Tydligare och mer avgränsade kursmål. Bättre kommunikation lärarna emellan, det var nästan som att man läste två olika kurser fastän de skulle vara sammankopplade. »
- Strukturen på hela kursen. Klarare instruktioner om vad det är som gäller. »
- Bättre kommunikation mellan de olika momenten.»
- Förtydligande av kursmålen innan kursens start så att dessa behålls under kursens gång. Möjlighet att bättre väva samman kursens två olika delar så att dessa bättre överensstämmer alternativt dela kursen i två olika delar.»
- planeringen och struktur»
- Bättre kommunikation mellan i första hand lärare och i sin tur eleverna. Tydligare mål»

16. Övriga kommentarer

- Johan gjorde det bästa av situationen och hade inget lätt jobb eftersom så mycket var oklart. Men att vi fick reda på väldigt sent att designarbetet faktiskt skulle betygsättas var synd. Helt plötsligt höjdes nivån ett snäpp. Dessutom skulle vi ha haft en miljödel på 1,5 hp som vi får klämma in i nästa läsperiod, men som ändå hör till materialtekniken och inte kommer med i betyget? Förvirrande och dåligt uppstyrt!»
- Ett kursmoment som skulle gett oss 1,5 hp försvann under kursens gång. Detta på grumd av programansvarigs glömska eller möjligvis nonchalans och detta moment kommer nu att ta tid från kurserna i förljande läsperiod. Riktigt dåligt och ingen ansvarig har förklarat sig eller ursäktat sig för detta problem. Det drar ner betyget på den här kursen rejält och även känslan för hela utbildningen... »
- En pinsamt strukturerad kurs som verkligen borde få en helrenovering till nästa år. Jag hoppas Johan Eilerud kan få en roll i den renoveringen.»
- En kurs på 1,5p som vi skulle ha paralellt med kursen blev aldrig av. Så då får den göras nu istället. Detta drar ner helhetsintrycket rejält.»
- Kursen borde egentligen vara en 15 hp kurs, som sträcker sig över två perioder. Den första perioden borde fokusera på formspråk och framtagning av koncept, och den perioden på rapport och presentation.»


Kursutvärderingssystem från