ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 11/12 Byggteknik, VHU501

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 10%
Gott»14 46%
Mycket gott»13 43%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra upplägg i och med att vi i första läsperioden fick lära oss det teoretiska och sedan tillämpa det i lärperiod två.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) Förstå den byggnadstekniska funktionen som helhet för husbyggnaders olika delar
2) Kunna bedöma och dimensionera för den fukttekniska och värmeisoleringstekniska funktionen


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 53%

Genomsnitt: 3.33

- Förstå gången jag ser dem...» (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 18%
Ja, i hög grad»22 81%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»16 53%

Genomsnitt: 3.4

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»19 63%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 3.1

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»17 56%

Genomsnitt: 3.5

- Efter pingpongs förutsättningar ok.....» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 58%
Hög»11 37%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.44

- Bra att få tillämpa tidigare kunskaper. » (Lagom)
- I kombination med andra kurser blev arbetsbelastningen lite väl hög.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»17 58%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.65

- Ingmar är kanonbra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»21 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Lite krångel i gruppen med en person som inte deltog i allt.» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 34%
Hög»14 48%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.82

- Läser mer än 100%, och Samhällsplanering vilket gör att det vart lite mycket. Men det var roligt!» (Hög)
- Högre i LP2 » (Hög)
- Alla kurser, även med låg poäng, tog mycket tid.» (För hög)
- under LP2 men under LP1 lagom. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppdelningen mellan Läsperiod ett och två.»
- Upplägget av kursen»
- Upplägget med hemräkningsuppgifter var bra, även om systemet med "morotspoäng" till tenta kan ifrågasättas»
- allt»
- Ingemar »
- Grupparbetet. »
- Hemräkningsuppgifter»
- lärare, att kursen r indelad i två delar»
- Inlämningsuppgifterna med chans till extra poäng»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte lika stora och svåra veckouppgifter i lp 1»
- kanske att man börjar direkt med denna kursen, samtidigt som introduktionskursen i bygg och anläggning, med lite allmänna begrepp och grunder, så man hänger med från början där den "riktiga" undervisningen väl kör igång.»
- mer hjälp medan man gör hemuppgifterna»
- Kanske göra det möjligt för de som ej klarade tentamen från tidigare del att komplettera upp den under lp2 på ett eller annat sätt. »
- Bedömning av muntligt och skriftlig inlämningen kan tas separat och inte i helklass.»
- Mer utförligt beskrivande powerpoints»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Mer Simon Pallin!»
- Kul kurs, och bra början på utbildningen»
- Kul att få tillämpa nyvunna kunskaper i en gruppuppgift, kan dock tycka att denna del kan väga lite tyngre i slutbetyget för hela kursen byggteknik. Kan striktas upp med lite hårdare inlämningar kanske, kändes inte riktigt som det alltid togs på allvar under kursen.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.33
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från