ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, Underhållsteknik, LNB483

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-11-06
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»10 34%
Cirka 20 timmar»12 41%
Cirka 25 timmar»4 13%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- vart på föreläsningaran » (Cirka 20 timmar)
- Var bara till rapporten som det blev arbete utöver föreläsningar.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»8 27%
100%»19 65%

Genomsnitt: 4.55

- Ej frivilligt» (25%)
- mer hade varit slöseri med liv» (50%)
- Pga att jag var borta och låg på sjukhus...» (75%)
- Schemat har inte varit helt tydligt angående vilka lektioner som är giltiga. » (75%)
- kursen innehöll kul moment som trigga en att gå» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»5 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 17%

Genomsnitt: 2.58

- Ingen riktigt röd tråd igenom kursen. Den spretar åt olika håll, vilket jag tycker gör kursen rätt intressant.» (Målen är svåra att förstå)
- målen har ändrat sig flera gånger under kursens gång, många gånger difusa mål från lärarna» (Målen är svåra att förstå)
- Oerhört dåligt organiserat. Upplägget på kursen var uselt!» (Målen är svåra att förstå)
- På det stora hela ett gott syfte med kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldig luddig kurs vad gäller tentan. Svårt att förstå vad vi skulle kunna. gästföreläsningarna var mycket mycket bra!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen stämde inte med kursen. Ja vet ännu inte idag vad som gäller i denna kurs. Är de inte så att de som skrivs i PM gäller? KSirv de inte om du inte menar de!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursplanen har varit väldigt tydlig men sedan har kursen varit något helt annat.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 20%
Ja, målen verkar rimliga»20 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Detta är det viktigaste ämnet för ingenjörerna, men så behandlas det bara i förbigående...» (Nej, målen är för lågt ställda)
- man kan ju inte svara att målen va kassa och otydliga. Är det vad han säger lite luddigt på föreläsningen eller är det vad han skriver i andra dokument som han lägger upp efter kursen har startat?» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»14 51%
Ja, i hög grad»9 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.4

- gick till stor del på instuderings frågorna vilket tester närminnet mer än faktiska kunskaper» (Nej, inte alls)
- Målen och tentamen stämmer inte.» (Nej, inte alls)
- det testades bergrepps kunskap, men ej verklig förståelse och förmåga att använda kunskapen» (I viss utsträckning)
- En examination som skulle vara 5P tentan men som skulle minskas i poäng men vi fick aldrig reda på hur stor den skulle vara. » (I viss utsträckning)
- Hade varit bättre att inte ha tenta. Mer grupp/disskusion arbeten. kurslitteraturen beskrev mer landföretag. skulle vara bra att jämföra med sjöfarten/ rederierna. hur gör man på båten!» (I viss utsträckning)
- I början av kursen blev vi informerade om att ingen större vikt skulle läggas på tentan eftersom vi hade ett projektarbete med muntlig redovisning. När väl tentan kom var det 30 frågor med ca 60-70 p max. Kändes som att tentan blev aningen större än vad som var sagt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»8 27%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»10 34%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.13

- Med undantag av gästföreläsningarna som varit mkt bra. » (Mycket liten)
- Bortsett från gästföreläsningarna som alla var kanon så har den ordinarie undervisningen varit under all kritik. Dessa tillfällen som visserligen inte var så många kunde utan problem strukits från schemat utan problem. » (Mycket liten)
- tycker att föreläsaren kunde vara mer förberedd. » (Mycket liten)
- Henrik viste inte vad han talade om. Hyr in någon som har jobbat med underhålls system!» (Mycket liten)
- Gästförelässningarna var väldigt bra och väldigt nyttiga, däremot var de vanliga förelässningarna inget vidare.» (Ganska liten)
- Föreläsningar från en lärare som inte kan det han föreläser om och dessutom är dåligt förberedd hjälper inte många och får ju inte precis studenter att engagera sig och stanna på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Förstår att det är svårt att hoppa in och bara ta över en kurs från någon annan men, hade varit bra om föreläsaren varit utbildad på området...» (Ganska liten)
- Frånsett gästföreläsarna som bidragit med kompetens inom områden som inte finns med i ordinarie kurslitteratur.» (Ganska liten)
- läraren känndes osäker på det som gicks igenom på lektitioner, detta är kanske för kursen är nyu för läraren, men detta gav en felaktig bild av kunskaps nivån hos läraren, gästföreläsarna var duktiga och kunninga!» (Ganska liten)
- Nu såhär i efterhand hade man lika gärna kunnat plugga in instuderingsfrågorna då stor vikt av tentan var omformulerade instuderingsfrågor. Vissa föreläsnings frågor var med.» (Ganska liten)
- Synnerligen varierande.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»10 34%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.27

- Pdf:erna var till nytta, dock verkligen inte kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Jag har inte använt litteraturen över huvud taget...» (Mycket liten)
- underhålls boken var iget att klaga på, men häftet som vi skulle köpa till AMOS kursen var helt onödigt!! jag öppnade den inte någon gång...» (Mycket liten)
- Henrik satte bara pannan i boken och läste på föreläsingen. Man va tvungen att använda den för att de fanns inget annat sätt att klara de.» (Mycket liten)
- boken har användes i väldigt liten utsträckning och boken vi köpte för amos kursen var totalt helt jävla onödig för att klara kursen» (Mycket liten)
- men kunde vara mer anpassat till sjöfarten (boken)» (Ganska stor)
- powerpoints» (Ganska stor)
- Läroboken är inte avsedd för utbildningen och innehåller mycket som inte berör kursen. Jag tror dock inte att det finns mycket material som helt passar denna utbildningen. AMOS häftet är mycket bra och kan användas i yrket efter skolan» (Ganska stor)
- boken var rätt svår att förstå» (Ganska stor)
- Eftersom det var många instuderingsfrågor från boken var man tvungen att använda den.» (Ganska stor)
- I stort sett allt kommer ifrån kurslitteraturen. Ett fåtal frågor baserade sig på en enda power point föreläsning som inte fanns i kurslitteraturen. Resten av frågorna kom ifrån kurslitteraturen utan någon som helst/extremt liten genomgång under föreläsningar. Föreläsningarna kändes överflödiga.» (Mycket stor)
- Insatta i ämnet påstår att det finns betydligt bättre kurslitteratur än boken vi haft, hurvida det stämmar låter jag vara osagt. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»11 37%

Genomsnitt: 3.13

- struligt» (Mycket dåligt)
- Som vanligt är pingpong svårt att förstå och hitta i.» (Ganska dåligt)
- Alltid bra med pingpong för föreläsningar osv. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»9 31%
Har ej sökt hjälp»7 24%

Genomsnitt: 3.68

- Henrik kunde inte svara.» (Mycket dåliga)
- i många fall var det bättre att öppna boken och läsa på själv. detta kan be ro på att det är första gången kursen körs ....» (Ganska dåliga)
- Enkelt och fick bra svar.» (Ganska bra)
- åter igen, känndes det som läraren saknade viss kunskap för ämnet» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»22 75%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.79

- Utan dom hade kursen varit ännu mer rörig» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»3 10%
Låg»9 31%
Lagom»17 58%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.48

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»5 17%
Låg»6 20%
Lagom»15 51%
Hög»3 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Pluggade endast till tentamen om kommer klara den lätt.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Dåligt»11 37%
Godkänt»10 34%
Gott»3 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- Ett mycket tydligt exempel där planeringen av kursen har totalt fallerat, den första och kanske viktigaste delen i en ständig förbättring. Kan inte mer än hoppas att kursansvarige verkligen studerar och lär sig tills nästa omgång.» (Mycket dåligt)
- Dålig kurs. » (Mycket dåligt)
- Väldigt dåligt upplägg på kursen ingen koll på vad som egentligen skall vara med i kursen. I mitt tycke bör en kurs vara strukturerad och förstå vad som ska vara med innan den sätts i kraft. Det är vi som får lida utav att kursen Underhållsteknik som kan och är en väldigt viktig och intressant del i yrket.» (Mycket dåligt)
- Trots en hel del vettigt måste betyget tyvärr bli svagt, det känns som att kursen bitvis är väldigt rörig och en hel del av innehållet känns bitvis ganska ovidkommande (det känns som att underhållsteknik är ett ämne som kan vara smockfullt med nyttig kunskap för vår del, och tyvärr spills en del tid på sånt som kanske är mindre relevant).» (Dåligt)
- Förväntningarna var stora och gästföreläsningarna var grymt bra, men i övrigt hade kursen mycket mer att önska. Bättre kurslitteratur som är till för sjöfart och inte industri, bättre planering hade nog inte skadat heller. Engelska redovisningen och arbetet var inget vidare, hade inte mycket relevant med kursen att göra, det som var relevant kunde klarats av på en föreläsning inte ta stora delar av kursen som det gjorde. Var det för att försöka väga upp för den totalt värdelösa engelska kursen??? » (Dåligt)
- mycket bra gästföreläsare, och den engelska presentationen var bra, dock var resten väldigt dåligt, så pass dåligt och o-organiserat att den känns dålig som totalbetyg» (Dåligt)
- Känns som ett hastigt hopplock, men förstår att det är svårt att bara ta över en kurs med kort varsel...» (Dåligt)
- Det enda som är av större värde att bevara till kommande år är gästföreläsningar och AMOS-kursen.» (Dåligt)
- Tycker kursen borde fokusera mer på Undehållsteknik. Vad är viktigt att tänka på och hur gör man underhåll på vissa komponenter. Och engelskan tycker jag an kunde lämnat utanför kursen. Gästföreläsningarna var bra och även Henriks när vi pratade underhåll. Klassning och sånt har vi gått igenom tidigare.» (Dåligt)
- Gästföreläsningarna var mycket bra, men hade inte alltid med just underhållsteknik att göra. Dessa kunde lika gärna ägt rum i någon annan kurs. Utbildningen i AMOS var mycket bra och välbehövlig. » (Dåligt)
- vissa saker har varit bra såsom gästföreläsare och så men kursen har haft en genomgående känsla av att inte ha varit dåligt förberedd» (Dåligt)
- alla gäst föreläsningar har varigt toppen, mycket givande för många obligatoriska moment, om det nu skall vara obligatoriska moment och betyget skall grunda sig i det sy tycker jag att listorna skall stämma... ibland när man fått listan som 5e man står det redan 10 namn på den...» (Dåligt)
- Annamaria G har inte tillfört någonting. Hon har ju inte ens lämnat tillbaka vissa arbeten. Hon störde mest. Bort med henne. Henrik verkade lite oförberedd många gånger. Lämna ut instuderingsfrågor som inte gäller är inte ok. » (Godkänt)
- Jättebra med vattentest-laborationerna/föreläsningarna. Bra instuderingsfrågor. AMOS-kursen borde nog slipas till, kändes som att det mesta av tiden i datasalen gick åt till att skapa olika delar. Vore bättre om komponenter redan fanns, kanske till och med att det fanns färdiga scenarion, så att man skulle kunna få mer verklighetskoppling till arbetet.» (Godkänt)
- Henrik kan grymt mycket och det är jätte kul att höra om allt han kan och har varit med om. Men när det kommer till vad man ska kunna inför tentan. Det kändes som att man skulle skriva sunt förnuft hela tiden. Jag hade velat få reda på mer konkret vad man skulle ha lärt sig när kursen var slut.» (Godkänt)
- Underhåll är ett stort område, saknar många delar, har bara naffsat på några få % av ämnet. Vad hade separatorföreläsningen med underhåll att göra? det var intressant men hade passat bättre i en annan kurs. » (Godkänt)
- Kursen kan utvecklas mycket om fokus flyttas från administration till faktiskt underhåll och handhavande.» (Godkänt)
- allt invägt var kursen god, kunskapen hos gästföreläsarna vägde upp den kunskap som läraren var förmögen med.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningarna var mycket bra, framför allt separatormannen som var oerhört givande, men även de andra höll en hög nivå. Amos-kursen känns också som något man kommer att ha stor nytta av.»
- Tycker det har vart riktigt givande med alla kunniga gästföreläsare. AMOS va givande, men kanske en övningsomgång för lång.»
- Gästförelsningarna»
- Gästföreläsningarna var riktigt bra och de som fick en halv dag hade gärna kunnat få en hel dag. »
- Gästföreläsningarna, gärna fler. Eventuellt en eller flera obligatoriska föreläsningar i veckan som alla behandlar olika aspekter om ett fartyg.»
- presenationen, gästföreläsare»
- amos kursen. »
- Gestföreläsarna för smörjfetter och seperatorer!»
- Otroligt bra gästföreläsningar. Och Amos-kursen.»
- Alla inbjudna föreläsare, Arbetsrapporten.»
- Separator, kylvatten och smörjföreläsningarna var riktigt givande! Även Amos kursen var vettig men kunde vart lite mer övningsfrågor, för blev ganska mycke dötid nere i simulatorn. »
- boken»
- Gästföreläsarna (som faktiskt vet vad de talar om), AMOS-kursen, reparationsrapporten.»
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsarna, »
- Gästföreläsare. Dessa har varit bland det bästa på programmet hittills. Hök klass och viktiga områden.»
- gäst föreläsningarna! »
- De väldigt bra externa föreläsningarna Amos! »
- AMOS, gästföreläsarna»
- Externa föreläsarna.»
- gästförel"sarna»
- amoskursen»
- Gästföreläsarna var riktigt kunniga och visste vad de snackade om, detta var mycket bra och intressant.»
- Det har varit väldigt duktiga gästföreläsare och kursen i sig har en väldigt god tanke.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle uppskatta lite mer förberedelse av föreläsaren vid "Driftsäkerhet och underhåll"-föreläsningarna. Högläsning ur boken duger inte, det kan jag ägna mig åt hemma på kammaren. »
- Kursinnehållet är för abstrakt - inte att det är svårt att förstå men helt enkelt oanvänbart i i princip varje situation jag kan föreställa mig som sjöingenjör. Det är bara en massa hittepå teorier och termer kring sunt förnuft och annat lull lull. Engelska inslaget känns helt onödigt. Jag förväntade mig undervisning runt förekommande underhållsarbeten ombord vilket ju varit mkt passande i en sjöingenjörsutbildning enligt mig. Nu är det lilla jag kan om foderhalning att man kan köpa dyra maskiner från ChrisMarine för ändamålet - men om man inte har en sådan maskin då? Ta bort den där eländiga kursboken och utforma kursen efter elevernas behov och önskemål tycker jag!»
- Inte lägga så stor vikt vid engelska delen, hur en korrekt rapport skrivs är nyttigt men lägg inte ner halva kursen på det. Mer genomtänkta föreläsningar där det ska inriktas på underhåll till sjös och inte som det blev nu (kanske på grund av kursmaterialet) mer åt vanlig landbaserad industri.»
- Samarbetet med den engelska sektionen bör antingen tas bort eller utökas till fler uppgifter. Arbetsbördan för hela kursen var ett skämt och har man fått kritik för att vi behöver göra fler uppgifter som förbereder oss för examensarbetet vore det inte otänkbart att man gör det på riktigt och inte tramsar med det och låter det ta hur lång tid som helst.»
- tydliga mål! bättre förberedelse, skippa en massa ur boken som inte rör underhåll till sjöss»
- Jag vill ha mer konkret vad man ska lära sig av kursen!»
- Alla gästföreläsningar var bra men kanske inte riktigt hörde hemma inom denna kurs. Borde flytta de till masiknkunskapen. Satsa mer på underhållsteori och praktikfall, räkning och användande av mätetalen. Det finns mycket info och tips och erfarenheter att hämnta från landsidan om underhåll som gör det lättare för oss studenter att förstå och kunna använda dessa teorier i vårt framtida dagliga arbete. Jag saknar även en rejäl duvning i nyanskaffning som många av oss kommer att bli inblandade i. Detta är nästan det viktigaste för oss sjöingenjörer.»
- Att lära oss underhållsteknik på ett för livet på båten helt främmande sätt. Att tro att man kan ur en bok ta och välja lite slumpartat om underhållsteknik för produktionsindustrin och att vi ska lära oss detta och tillämpa det på en båt känns fruktansvärt långsökt. Att sedan läraren som ska lära oss detta inte kan mer än det han själv läst ur samma bok som vi ska lära oss ur är ju bara rent pinsamt på en högskola som Chalmers. »
- Anpassa något slags matrial så att man tydligt kan se strukturerna på underhållsarbete i våra framtida sjöjobb.»
- Kursmaterialet kändes väldigt inriktat på processteknik som inte alls jobbar på samma sätt som på sjön. Många konstiga termer som man bara dumplugga in istället för att kunna lära sig mer vettiga saker»
- De ordinarie föreläsningarna behöver bli bättre. Tydligare information gällande reparationsrapporten, inte minst i samband med peeringen. De olika lärarna bör förbättra sin interna kommunikation så att mängden motstridiga besked till oss studenter minskar. »
- Mer disskusion7 övningar arbeten»
- Byt ut datorerna till AMOS om det fortfarande är aktuellt till nästa år, jättepinsamt att chalmers fortfarande håller på med datorer från början av 80-talet»
- Kurslitteraturen bör bytas eller kompleteras med literatur som är mer relevant för sjöingenjörer. Se ovan.»
- vassare AMOS eller annat underhålls mjukvara»
- En bättre kursbok som behandlar mer specifikt det som sker ute till sjöss. Ev sammanställa ett eget kurskompendie med det som ska tas upp i kursen »
- Bättre datorkapacitet för AMOS-delen om den skall genomföras på skolområdet»
- Allt utom externa föreläsarna.»
- Amos kursen var tveckasam om den var nödväniig och det hutlösa pris på ett kompendie som inte var nödvändigt, samt att det var ifärg kan tänkas igenom.. ett bättre samarbete mellan de lärare som är delaktiga i kursen, så att man inte står och pekar finger och skyller ifrån sig.»
- mer förberedning inför amos. henrik kanske kan vara med och assistera på amos labbarna. dom var inte de bästa pedagogerna jag mött..»
- Kursens upplägg gå igenom vad som egentligen behövs och strukturera upp kursens innehåll. Datorerna till Amos labbarna bör bytas ut alternativt fixas till oerhört frustrerande när dessa knappt kan ha programmet uppe utan att hänga sig.»
- Lärare och examinator. Henrik är väldigt duktig att relatera det man pratar om till sjöfarten och arbeten man gör och kommer att få göra ombord men hans kunskap inom just detta ämne har varit väldigt låg vilket har varit väldigt tydligt. Det är inte okej när en lärare/föreläsare står och läser innantill i boken på föreläsningarna. Det är slöseri på min och alla andras tid.»
- Låt Henrik ta engelska delen också.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Engelska delen kändes (i vanlig ordning) väldigt grundskolemässig, ostrukturerad och irrelevant. Det mesta i läroboken känns tämligen ovidkommande ur ett sjöperspektiv, även om det så klart går att översätta en del känns det som att det borde gå att ta fram något mer relevant för vår del.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Låt ingen skugga falla över Henrik, han är synnerligen vettig och bra som lärare. Kursinnehållet skulle dock må bra av en genomgång.»
- Projekt arbetet va kanske givande för vissa, inte för mig. Tycker att läser man på högskola så har man troligtvis klarat av både högstadiet och gymnasiet, vilket man knappast gjort utan att ha skrivit minst ett 10-tal liknande arbeten.»
- Fler uppgifter, högre tempo och se till att ha tydligare mål med kursen. Det hade inte varit orimligt att faktiskt använda sig av hela boken som handlar om driftsäkerhet och underhåll (dvs. räkneuppgifter osv) men det hade också krävt lite mer av den kursansvarige. Besvikelsen över kursen är enorm.»
- Att under kusen som lärare komma med kommentarer att man inte har haft mycket tid att förbereda sig är så fel det bara kan bli. Det är ju inte vi som studerar som ska drabbas. Sånt här får INTE förekomma på någon kurs eller utbildning.»
- Jobba på den röda tråden.»
- Mer gästföreläsningar välkomnas!»
- Jag har förståelse för att kursansvarig fick ta hand om kursen med kort varsel och att det därför kanske inte funnits tid att planera allting. Kanske är det i ett sådant läge bättre att ställa in? »
- Gästföreläsningen om separatorer var mycket bra även om dess område inte hör ihop med kursens innehåll.»
- Dålig kurs»
- engelska-arbetet kan göras tydligare, att det bara är ett delmoment och engelskan inte spelar någon större roll i betygen»
- Pinsamt att det är så låg på en kurs på Chalmers. Vill se högre nivå och ambition både på kursen och dess lärare»


Kursutvärderingssystem från