ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Sjömanskap C, SJO660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-21
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»8 38%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»7 33%

Genomsnitt: 2.9

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 9%
100%»19 90%

Genomsnitt: 4.9

- missade en pga praktik» (100%)
- på alla Si-lektioner, och den enstaka lektion som fanns!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 57%

Genomsnitt: 3.28

- som vanligt» (Jag har inte sett/läst målen)
- Allt? » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»11 64%
Nej, målen är för högt ställda»5 29%

Genomsnitt: 2.23

- Fler poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»9 47%
Vet ej/har inte examinerats än»8 42%

Genomsnitt: 3.31

- Vissa delar helt utlämnade t.ex krav på utrustning.» (I viss utsträckning)
- ARPA-uppkörningen testade mer streesstålighet än vad man lärt av simulatorkörningarna.» (I viss utsträckning)
- under vår praktiska uppkörning fick vi även svara på teoretiska frågor. Bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»12 57%

Genomsnitt: 3.19

- Alldeles för lite tid har avsatts åt COLREG delen med avseende på lärarled undervisning om fallgropar. » (Mycket liten)
- SI lektionerna var kanon» (Mycket stor)
- Mycket dålig undervisning. Endast en lektion på hela kursen. Är det något att kalla undervisning?» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.2

- Dock var kurslit. viktigt när vi läste om Arpa. Då fick man ta till Cimbritz ppt som var ett hopplock av svenska och engelska kopierat rätt o slätt från lagtexten. » (Ganska liten)
- Skippa nav 1 och 3.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 3.14

- Presentationerna borde ut innan föreläsningarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»3 14%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»8 38%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.19

- En lektion!!!!» (Mycket dåliga)
- Ni måste göra något åt typerna nere i simulatorn. Jag har sällan skådat sådana macho, självgoda människor! Var tog Peter Harrysson och Björn Bergström vägen? Dessa två Johan vi hade ville ju inte ens förklara vad jag hade gjort för fel på det lilla skriftliga provet vi hade!!! » (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 4

- Det är synd att det måste bli tre i en simulator ibland. Samtliga av dessa gånger drabbade det mig. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»9 42%
Hög»7 33%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.61

- Fler poäng och fler lärarledda pluggtimmar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»6 30%
Hög»8 40%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 3.8

- Belastningen motsvarar nog 20 poäng och inte 15.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»2 10%
Godkänt»6 30%
Gott»8 40%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.3

- Mycket bra att få fakta om instrumenten alldeles efter praktiken.» (?)
- Tack vare Johan och Johan! » (Mycket dåligt)
- Cimbritz är en mycket bra och engagerad lärare i simulatorn.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Årets kurshandledare har varit toppen, behåll det så!»
- Lärarnas pedagogiska förmåga. »
- SI lektionerna»
- Labbar, övningar och övningstentor.»
- SI-tillfällena i COLREG var fantastiska! De gav väldigt mycket!»
- Att man lär sig ARPA!»
- Mer tid bör avsättas till lärarledd undervisning under COLREG momentet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid i simulatorn så att alla får möjlighet att öva mer på ensamkörning.»
- Ta ett samtal med vederbörande lärare, om att han är där för att skapa en god inlärningsmiljö. Läraren bör reflektera över sin attityd, sin ironi , sitt bemötande av sina studenter. Har flera gånger känt mig dumförklarad, kränkt och haft en klump i magen inför varje lektion i simulatorn, bara pga av lärarens sätt att undervisa. En lärare ska uppmuntra sina studenter att vilja lära sig och prestera, inte med "sjöjargong" nedvärdera tankar å åsikter. »
- Mer simulatorkörningar samt skippa 100% på tentan när kalmar har 80% på samma tenta...»
- Har mer föreläsningar!!!!»
- Skippa nav 1 och 3 och gör ett eget kompendium.»
- Mer lektioner under perioden. Nu var det en sista veckan bara, men kanske ha en i början, mitten och mot slutet?! Mer tentor kanske kan delas ut. »
- Mer lärarledda lektioner kort före tentan! Ev att man gör en dugga i 1:an och behöver säg 50%godkänt för att få göra sjömanskap C tentan i 2:an så att man tar sig i kragen och faktiskt lär in alla definitoner och grejer redan där»
- Fler simulatorkörningar, och framför allt mer ensamkörningar. Uppkörningen är som sagt bara ett stresstest, i och med att man bara fick testa på att köra ensam en enda gång innan. Någon mer föreläsning i COLREG. Man glömmer väldigt mycket på det året som går mellan själva kursen och tentan.»
- gör kursen till en intensivkurs itället för att det är ett år mellan föreläsningar och tentamen»
- Jag vill ha Björn B! Han kan sin sak och svarar på mina frågor. Harrysson ser jag gärna mer också av. Några dryga självgoda macho liten pryl vill jag inte ha!»
- Fler timmar lärarledd studering.»
- Tycker att attityderna nere i simulatorövningarna ska vara bättre!»

16. Övriga kommentarer

- Ruttplanering bör komma tidigt, det förväntas att man har full kunskap om det. Mer användning av hela navsystemet, AIS, GPS etc. Känns som att simulator övningarna skall "sätta dit" och sedan ges ingen tid att köra på rätt sätt. Till slut kör tappas sjömanskapsdelen i manövreringen för att göra som läraren vill enligt hans tolkning av regeln. Fler individuella körningar. »
- Överväg att undersök varför vederbörande lärare har valt sitt arbete och hur man kan se till att denne ändrar sin inställning och sitt sätt att undervisa. Annars bra. »
- Löjligt med ett krav på 100% för godkänt..»
- Mycket bra kurs spm går att bygga på vid kommnade kurser. »
- Si lektionerna har varit toppen!»
- Varför inte hitta en annan kurslit? Det finns engeleska böcker om RADAR och ARPA! Ett exemplar fanns t.o.m. på Lindholmens bibliotek. den heter Radar and ARPA Manual: Radar and Target Tracking for Professional Mariners ... Av Alan G. Bole,Alan Wall,W. O. Dineley»
- mer tid i simulatorn alltid välkommet!»


Kursutvärderingssystem från