ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande cell- och molekylärbiologi 2009 lp4, UCM010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»4 11%
Cirka 20 timmar»10 29%
Cirka 25 timmar»12 35%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.82

- Långt över 35 timmar!! Jag har aldrig lagt ner så här mycket tid på någon kurs tidigare.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»9 26%
100%»24 70%

Genomsnitt: 4.67

- Inte riktigt allt, men över 90% » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 41%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 23%

Genomsnitt: 2.35

- Målen som står på studieportalen är i stort sett obefintliga och ger inte mycket vägledning alls. De nämner ju t.ex. inte ens transkriptionen som ju är en oerhört viktig del av kursen. De mål jag talar om är som finns under kursplanen på studieportalen som står under rubriken "Lärandemål".» (Målen är svåra att förstå)
- Målen ger för ytlig beskrivning av vad man ska kunna. Alla kunskapskrav står inte angivna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- häftet som delades ut var väldigt bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har inte läst målen men ändå märkt att det för bioteknikarna har verkat vara lite lättere pga deras förkunskaper» (?)
- De mål som står är rimliga men som sagt verkar de ju missa en stor del av det vi har gått igenom. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi från I boder läsa en kurs innan för att ha rätt förkunskaper» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för mycket inlagt i den här kursen, för många sidor att läsa och svårt att veta hur djup kunskap man ska ha om de olika processerna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 26%
Ja, i hög grad»11 42%
Vet ej/har inte examinerats än»7 26%

Genomsnitt: 2.92

- Nej tentan var för ingående på detaljer och det fanns inte en möjlighet att visa vad man kunde genom att utveckla ett resonemang. » (Nej, inte alls)
- För mycket detaljfrågor på tentan. Testade inte om man förstått grundprincipen.» (I viss utsträckning)
- För mycket detaljfrågor medförde att man inte kunde visa sin övergripande förståelse över processerna.» (I viss utsträckning)
- Mycket mer väsentliga frågor kunde tas med...» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte dock att vissa frågor var för mycket detaljfrågor. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»15 44%

Genomsnitt: 3.26

- Vissa föreläsningar var slöseri med tid. Majoriteten av föreläsarna hade svårt att förmedla sitt budskap.» (Mycket liten)
- vissa delar har gett väldigt mycket på föreläsningarna medans andra delar har man fått läsa in i stort sätt själv» (Ganska liten)
- Många föreläsningar, särskilt inom DNA-delen, krävde egen fördjupning i litteratur för att uppnå förståelse.» (Ganska stor)
- I och med att det har varit olika föreläsare i kursen har undervisningen hjälpt mig olika mycket. Men överlag har undervisningen varit till god hjälp för min inlärning.» (Ganska stor)
- Marie och Gunnar var verkligen jättebra föreläsare!» (Mycket stor)
- Var man inte på lektionerna och antecknade skulle man nog haft minimal chans att klara tentan eftersom det var så pass många sidor i boken att läsa och det hade varit svårt att veta hur man skulle sålla i texten.» (Mycket stor)
- underbara föreläsningar, anteckningarna var mycket givande inför tentan!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»12 35%
Mycket stor»13 38%

Genomsnitt: 3.08

- Föreläsningarna räckte» (Mycket liten)
- Det var dock ibland svårt att hitta det man sökte i boken eftersom det fanns så många sidor bland sidhänvisningarna. Ord som står på svenska i listan med begrepp var också svåra att slå upp eftersom man ibland inte hade någon aning om vad det hette på engelska. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»22 64%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.23

- Det utdelade materialet lades ut i tid, men lärarnas kommunikation med oss elever via webbsidan var dålig. » (Ganska dåligt)
- Utdelat material tycker jag har fungerat väldigt bra. Att få det mesta av kursmaterialet i början av kursen fungerade väldigt väl.» (Ganska bra)
- inte mycket aktivitet från föreläsarnas sida på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Föreläsare har gjort ett bra jobb! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»13 38%
Har ej sökt hjälp»5 14%

Genomsnitt: 3.61

- Jag tycker att frågeföreläsningarna kunde delas upp på annat sätt så att inte hela klassen sitter tillsammans. Istället borde varje föreläsare sitta för sig så att man kan gå fram och ställa frågor. » (Ganska dåliga)
- hade varit bra med frågestund i mindre grupper» (Ganska bra)
- Mailade frågor vid ett tillfälle, men fick inget svar...» (Ganska bra)
- Det var jättebra med frågestunderna!» (Mycket bra)
- De två frågestunderna var väldigt värdefulla och det fanns utöver dem goda möjligheter att ställa frågor.» (Mycket bra)
- Lärarna var tillmötesgående och svarade på frågor i pauser och under lektionerna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»27 79%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.79

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 73%
Hög»8 23%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.29

- väldigt mycket att läsa in» (Hög)
- Extremt hög!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 11%
Lagom»20 58%
Hög»9 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Det har varit den lugnaste läsperioden hittills, men jag tycker att det har varit väldigt bra att ha en lugn period efter de hektiska läsperioderna i början av läsåret.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 17%
Gott»22 64%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.88

- De bra föreläsarna vägde upp de lite sämre, Den hade kunna bli mycket bättre med föreläsare som kan undervisa ordentligt» (Godkänt)
- Föreläsningarna är varierande bra med olika föreläsare. En del föreläsare hade inte så bra struktur på föreläsningarna.» (Godkänt)
- Vi från I hade för lite förkunskaper.» (Godkänt)
- Kanske inte helt aktull för min utbildning, lite mkt detaljkunskap ibland men en intressant kurs.» (Gott)
- Det var en mycket intressant kurs!» (Gott)
- Kresen blev intressant läsvacka 8,9 inan dess förstog jag inte mycket. Kar sedan gymnasiet bra betyg i biologi men det kandes som jag inte hade rätt förkunskaper alls till denna kurs. För en I:are är denna kursen aldeles för detaljerad för att man skall känna att man ska känna att man kommar att ha nytta av kursen i framtiden. » (Gott)
- Tycker att kursen var jätte intressant och att de flesta lärarna var bra» (Gott)
- Den har varit mycket intressant.» (Mycket gott)
- Intressanta föreläsare med intressant innehåll! » (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills! Längtar tills cell-tvåan!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gunnar! hans föreläsningar var jättebra»
- frågestunder, stödorden, samma upplägg som i år»
- Upplägget på Maries föreläsningar. Detta fungerade mycket bra.»
- Kurslitteraturen och Marie och Gunnar som föreläsare.»
- Jag tycker att upplägget har varit bra. Föreläsningarna har varit givande på det stora hela.»
- Laben var intressant men för en som aldrig varit i ett lab med den typ av utrustning som fanns där känndes det som om man inte hade en aning om vad man höll på med, men det var kul att labba.»
- Konceptet med olika föreläsare.»
- Frågestunderna och att olika delar av kursen ges av olika föreläsare.»
- Boken»
- Alla föreläsare»
- nyckelordlistan»
- Den goda inspirerande stämningen och det genuina intresset för ämnet hos de flesta lärarna, ex. Gunnar Bjursell»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vissa andra föreläsare var mindre bra..»
- Se tilla att vissa föreläsare lär sig föreläsa ordentligt, tex inte stamma ta upp sånt som är rellevant osv»
- Sänk betygsnivån för godkänt till 40%. Laborationen var inte bra, vad jag förstod så har biokemisterna läst en kurs i hur man laborerar. Vi på I har ingen förkunskap och det gör att vi blir lidande. »
- Mer struktur på föreläsningarna i allmänhet. Mer skrivet på tavlan av många föreläsare hade inte varit fel. Lite långsammare tempo på Per Sunnerhagens föreläsningar.»
- Labben! Labben var verkligen en katastrof. I alla fall i den grupp jag labbade i. Labbhandledarna hittade först inte salen och det tog ca 30 minuter efter att labben skulle ha startat innan vi fick sätta komma in i salen. Sedan var det en oerhörd skillnad mellan kunskapsnivå och labbvana hos de som gjorde labben. Vi som går Bt visste hur man beter sig på ett labb medan de som går industriell ekonomi inte hade en aning. De drack kaffe, samtidigt som de labbade, ur en mugg som de skickade runt mellan varandra med smutsiga labbhandskar på. Det som var mest upprörande var dock att labbhandledaren inte sade ifrån. Hon borde ha sagt åt dem att de inte får äta eller dricka på labb för det är ju verkligen den mest grundläggande regeln. Dessutom hade de ju ingen aning om vilken bakterieart det var i proven och det skulle ju lika gärna (om än inte sannolikt) ha varit en farlig art. En annan grej angående labben var att några av oss som går Bt som blev klara med första delen av labben först fick vänta i över en halvtimme innan vi fick fortsätta även fast vi talade om för labbhandledaren att vi visste hur vi skulle göra nästa steg på egen hand. Då tycker jag hellre att man kan dela upp bioteknik och industriell ekonomi i två olika grupper och gå igenom grunderna i hur man beter sig på ett labb för dem som inte vet det. »
- Laborationen kunde ha varit mycket bättre. Tyckte inte jag lärde mig så mycket på den, oorganiserat upplägg.»
- tydlighet i hur nogrannt man ska kunna allt inför tentan. ett exempel på en tentalösning exempelvis så man vet vad som krävs.»
- Laborationen. Behövs labhandledare som är förberedda. Våra visste inte vart de skulle vara, hade inga nycklar och visste inte från början hur labreporten skulle utformas. Även dåligt för bt att ha lab med I då I inte är vana vid att ha kemilab och därför gör att bt får vänta på I.»
- Minska innehållet i kursen.»
- Inget»
- bättre föreläsare! vissa var säkert duktiga på sina områden men det var inte många som kunde förmedla sitt budskap.»
- Osäkerhet och viss förvirring i kursadministrationen, framförallt från föreläsaren Magnus Holm. Han gav ett rörigt intryck och hade tyvärr svårigheter i att besvara studenternas frågor. Bättre förberedd inför nästa år tack!»
- Ojämnheten bland föreläsare. Stor skillnad mellan mindre bra och bra»

16. Övriga kommentarer

- Jag känner som Iare att denna kurs var väldigt meningslös, aldelles för detaljerad för att det skall kännas nödvändigt för oss, trots att det i sig är en rätt intressant kurs, tycker jag att ni bör se över om den skall ligga i vår teknikbas.»
- Se över om det finns fågon annan kurs som skulle passa oss I:are bättre tex en kurs i Miljö och ekosystem eller liknade. »
- Kursansvarig bör se så att kursboken finns att ingandla på Cremona.»
- Har fått en god inblick i den molekylära cellbiologin och vill efter denna kurs fördjupa mina kunskaper! Tack!»
- I helhet en mycket intressant och givande kurs»


Kursutvärderingssystem från