ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht09 Mikrodatorsystem, LEU240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-10 - 2010-01-24
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»1 16%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»1 16%
Minst 35 timmar»1 16%

Genomsnitt: 2.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»1 16%
25%»1 16%
50%»1 16%
75%»3 50%
100%»0 0%

Genomsnitt: 3

- Då jag endast satsade på godkänt blev det av mindre vikt att gå på föreläsningarna, då dessa inte verkade ge så mycket i form av underlag för att klara laborationen.» (25%)
- Var inte på så många föreläsningar, var istället på laborationstillfällena.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 3.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det refererades mycket till "den tidigare kursen" som var Realtidssystem, som denna kursen tydligen var en uppföljningskurs till. Detta visste inte jag. Men det gick bra efter några veckor ändå, fast det gick lite trögare för mig att sätta mig in i arbetet. Jag hade mycket glädje av hjälpen från dom andra kursarna.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»4 80%

Genomsnitt: 3.8

- Tentamen var frivillig, plus för detta.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»4 66%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Första lektionen gav lite bakgrund till hur vi skulle starta i alla fall. Nu minns jag inte om det kanske redan var så, men en kortare handledning i hur man börjar med första uppgiften på plats i labsalen efterlyses. Plus för att det togs upp på en av de tidigare föreläsningarna (om än kort) hur man läser en manual (även en massiv sådan), då mycket av laborationen blev just detta.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»4 66%

Genomsnitt: 3.33

- Svårläst och ostrukturerat kursmaterial.» (Mycket liten)
- Kurshemsidan var välbesökt för alla manualer. Jag hade dock lite problem med den fackspråkiga engelskan i manualerna, kände mig lite dum.» (Ganska stor)
- Manualer har varit stöttestenen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»2 33%
Ganska dåligt»2 33%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- I läsvecka 7 finns det ännu personer som inte har fått nödvändig access till labbsalen. Läraren använder webbsidan i väldigt liten utsträckning för att informera sina elever. Utdelat material som går att få tag på via kurshemsidan är svårläst och ostrukturerat.» (Mycket dåligt)
- Saknades en del av komponenterna (ex. OP förstärkare) och utrustningen (ex. likspänningsmatning, oscilloskop) i labben. Stort plus för att Lars alltid fixade det man behövde. Kurshemsidan funkade mycket bra.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»1 16%
Ganska dåliga»4 66%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2

- Läraren (Sven Knutsson) tycks besvärad när man söker upp honom för att ställa frågor.» (Mycket dåliga)
- Sven var mycket på sitt kontor ifall man behövde hjälp, så man kunde ju alltid gå dit.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Hade inte klarat mig utan mina kursare.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 16%
Hög»4 66%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»1 16%
För hög»2 33%

Genomsnitt: 3.83


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 16%
Godkänt»3 50%
Gott»2 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Mitt dåliga intryck av kursen beror främst på läraren (Sven Knutsson), då han tycks hysa motvilja mot att hjälpa sina elever. Han verkar besvärad när man söker upp honom för hjälp. Förutom detta tycker jag att kursen berör ett väldigt intressant ämne, men jag hade gärna sett att läraren var mer engagerad och mer villig att hjälpa sina elever.» (Dåligt)
- En mycket spännande kurs, med bra underlag om man vill nörda loss. Lite segt att plöja igenom alla manualer bara, fast det gick.» (Godkänt)
- Dåligt upplägg på kursen men man lärde sig ändå en hel del tillslut.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ämnet som kursen berör är väldigt intressant.»
- Valfri tentamen för överbetyg och tillgången till labsalen mitt emot för komponenter (R och C).»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut läraren (Sven Knutsson) mot en mer engagerad sådan.»
- Bättre tillgång till lärare och labmateriel»
- Bättre tillgång till oscilloskop och spänningsmatning.»
- Pedagogiken.»

16. Övriga kommentarer

- Läraren (Sven Knutsson) känns oengagerad och tycks inte gärna svara på frågor.»
- Rolig kurs, väldigt praktisk. »


Kursutvärderingssystem från