ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Hållfasthetslära, LBT290

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»6 24%
Gott»15 60%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Knappt godkänt. Blev onödigt mycket egenstudier pga bristfällig undervisning.» (Godkänt)
- Trots många timmars studier, föreläsningar och ett gott betyg så känner jag att jag inte behärskar kursen. Skulle vilja sett fler teoretiska exempel ur olika synvinklar ( om man har en kraft uppifrån så händer det här... men om kraften är hälften så stor eller kommer från sidan så händer det här..)Många funderingar dyker upp efter avslutad kurs när man har lite mer tid att fundera och inte bara slå på kalkylatorn.» (Gott)
- Svårt men lärorikt.» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Lärandemål

- Beskriva och förklara de grundläggande jämviktsekvationerna och tillämpa jämviktsekvationerna för att beräkna snittkrafter i statiskt bestämda konstruktioner
- Beskriva hur olika typer av belastning och konstruktiv utformning påverkar snittkrafternas variation i konstruktionen
- Beskriva och förklara begreppen normalspänning, skjuvspänning och tröghetsmoment
- Formulera och tillämpa Naviers formel för att bestämma normalspänningar i ett tvärsnitt
- Konstruera och använda Mohrs spänningscirkel för att bestämma huvudspänningar och huvudspänningsriktningar


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 56%

Genomsnitt: 3.24

- Klara mål om man själv läser målen på kurshemsidan, ingen vidare presentation under lektionstillfällen i övrigt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Motsvarar även TYDLIGT det som kommer på tentamen. Klart, tydligt, mycket bra! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock var vägen dit jobbigare än vad den egentligen borde varit, oklara genomgångar som ibland kunde förbättras.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 32%
Ja, i hög grad»17 68%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Var inge Mohrs cirkel på tentamen» (I viss utsträckning)
- Examinationen va högre uppsatt än målen. Skulle vilja ha en definition av två enkla uppgifter, en medelsvår och två svåra uppgifter. Det vill säga, godkäntnivån på tentamen var alldeles för hög svårighetsgrad!!!» (I viss utsträckning)
- Som kommenterat tidigare är det tydligt vad som kommer att beprövas på examination då det tydligt följer kursens mål. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»8 32%

Genomsnitt: 3.08

- Undervisningen anser jag vara undermålig.» (Mycket liten)
- Ej kunnat delta på så många föreläsningar och inga övningar» (Ganska liten)
- Genomgångar har varit till ganska stor del förvirrande, men blev bättre mot slutet.» (Ganska liten)
- Undervisningarna har varit riktigt dåliga. Man har fått lista ut vad man själv skrivit för att det är abrupta hopp i beräkningar, texter etc. Behöver verkligen mer struktur och tillämpa en stor portion pedagogik. "Förklara så att man själv förstår" är inte tillräckligt för en elev som kräver bra undervisning och har stora förväntningar på en lärare.» (Ganska stor)
- I princip all kunskap inhämtad härifrån! » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»8 32%
Ganska liten»12 48%
Ganska stor»2 8%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2

- Boken skiljer sig i stort från lärarens undervisning. I övrigt är boken inte tillräckligt anpassad för "nybörjare", förklaringarna i boken är av och till undermåliga.» (Mycket liten)
- Relativt usel kurslitteratur, begrepp reds inte ut klart och vissa delar som känns som viktiga kursmoment berörs mycket, mycket ytligt. Ibland känns det som om kursförfattarna inte själva kan förklara t.ex. skjuvspänning utan har plagierat någon annans beskrivning. Målgruppen för litteraturen överensstämmer inte alls med titeln: "En introduktion..." Ett förslag är en kompletterande ordlista som delas ut som kompendie då Steve Svensson besitter betydligt mycket mer pedagogiska talanger och förmågor än läroboksförfattarna. » (Mycket liten)
- Boken använde jag inte en enda gång» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»15 60%

Genomsnitt: 3.6

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 40%
Hög»14 56%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.64

- Intet sagt att det är något negativt. » (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»13 52%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Känns som att många fastnade under kursens lektioner pga bristande undervisning och när lektion för frågor var avsatt hade läraren fullt upp med alla elever. Extralärare hade behövts mer ofta.» (Ganska dåliga)
- Fantastiskt bemötande och Steve Svensson har vart i det närmaste omänskligt tillgänglig! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»22 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Utan den egenbildade studiecirkeln om 6-8 pers hade det aldrig gått! » (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 44%
Hög»12 48%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.52

- Det var många timmar / vecka. Men det ska det vara.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra uppgifter/läxor som borde bevaras.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Hemräkningsuppgifterna med de individuella ingångsvärdena med tillhörande närmevärde.»
- Steve Svenssons upplägg och föreläsningar! »
- Inlämningsuppgifterna är bra. När man själv räknar förstår man mer.»
- Övningstillfällen, guld värda.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Undervisningen. Måste aspirera efter pedagogisk undervisning där "hoppande" i beräkningar bör elimineras så att gemene man förstår vad läraren gör i beräkningarna.»
- Byta lektor.»
- Det faktum att både duggan och tentamensuppgifter (de "lätta") introducerade nya saker som vi inte sett på lektionerna, till exempel negativa stödkrafter, samt väggmonterade fackverk. Alla övningsexempel var betydligt enklare.»
- Kurslitteraturen bör utgå helt och ersättas med kompendier // föreläsningsanteckningar. »
- Undervisningen - tydligare genomgångar!»
- Fler hänvisningar till sidor i boken under föreläsningarna så man kan läsa vidare om man inte riktigt förstått»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Vi fick aldrig en riktig genomgång på fackverk, vilket jag tror att jag hade behövt. Annars bra!»
- Lektorn verkar oengagerad och dålig på att förklara vad han gör framme vid tavlan. Svårt att förstå och hänga med.»
- En sak som jag saknade var reella exempel på det vi räknade på, när man nyttjar I balkar, vad man kan förvänta sig för vanliga laster (storleksordning), etc.. Vi pratade ofta om punktlaster och utbredda laster, men fick aldrig ett konkret exempel på det. Nu har jag fördelen av en bakgrund inom byggbranschen och kunde själv sätta exempel på uppgifterna, men jag hade uppskattat vid introduktionen till fackverk, om Steve sagt vad vanlig last kan förväntas vara, och att punktlasten i det här fallet hade kunnat vara ett fläktaggregat på yttertaket etc..I övrigt var jag väldigt nöjd med Steves exempel på tavlan och allt material som delades ut, det var lätt att följa stegvis och man fick alltid möjlighet till att ställa frågor. Jag hoppas han behåller hemräkningsuppgifterna, att man hela tiden kunde kolla av sig själv under uppgiftens gång var guld värt.»
- Tentamen speglade inte lärandemålen, gamla tentor eller duggor. Va betydligt svårare och borde haft åtminstonde EN lite lättare uppgift!»
- Fler poäng eller att man kan få halva poäng på tentan. Kändes svårare än vad det skulle vara att få höga betyg eftersom man gjorde en liten sak fel så drogs en stor del av poängsumman»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.64
Beräknat jämförelseindex: 0.66

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från