ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIDAL Realtidssystem, LET624

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-11
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»9 40%
Cirka 20 timmar»5 22%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.04

- Osäker.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»3 13%
75%»5 22%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.18

- Var på en föreläsning. Han stod där framme och ljög och förvirrade. Helt klart ovärt.» (0%)
- Den blev tråkigare och tråkigare, samtidigt som det kändes som man inte kom någonstans» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 40%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 16%
Ja, målen verkar rimliga»14 77%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.88

- CAN-bussen hastades igenom och gavs inte tillräckligt med tid för att hinnas med i kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 38%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.66

- Är troligen svårt att examinera en programmeringskurs som till största del omfattar teori. Vill dock inte påstå att det bör vara "svårare".» (I viss utsträckning)
- Tentan var så underlig och förvirrande och full med stavfel och syftningsfel att jag inte vet vad jag ska tro.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»10 45%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.45

- Jag lärde mig nästan ingenting under föreläsningarna. Läste igenom boken väldigt nogrannt för att förstå. Ibland sade föreläsaren emot boken (omedvetet): anteckningarna (och facit skriva av föreläsaren) stämde inte överens med bokens förklaring. Förvirring uppstår!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna ger inte nödvändigtvis upphov till så mycket anteckningar, utan förståelsen kommer mestadels från att läsa kursboken.» (Ganska liten)
- Peter antecknar alldeles för lite på tavlan, och nör han gör det skriver han slarvigt så det är svårt att se. Även väldigt ostrukturerat så nästan varje gång måste han sudda och skriva om/ändra formulering vilket lir väldigt svårt att följa när man antecknar.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var lite röriga emellanåt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 2.86

- Bra bok som följer kursplaneringen.» (Ganska stor)
- Labbarna har lärt en det mesta.» (Ganska stor)
- Gillar när föreläsningarna är bundna till kurslitteraturen, blir lättare att lära sig det då.» (Mycket stor)
- Boken är anledningen att jag (förhoppningsvis) klarat kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»12 54%

Genomsnitt: 3.54

- Lite rörigt med gamla och nya dokument uppe samtidigt, bättre att kunna komma åt det gamla från en tidigare hemsida och bara ha det som är aktuellt för kursen på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»8 36%
Har ej sökt hjälp»4 18%

Genomsnitt: 3.72

- Sven som var med på labben är inte så rolig att ställa frågor till när han säger att man ska kunna det sen innan bara. Peter är bättre på att förklara.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 23%
Lagom»15 71%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Inte svårt alls att hänga med i planeringen. Bra komplement till Linjära System som läses parallellt och där belastningen är något högre.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»2 9%
Lagom»14 63%
Hög»5 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Kurserna ger tillsammans en sund arbetsbelastning.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 9%
Godkänt»10 45%
Gott»7 31%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det hade kunnat vara kul, om inte peter förvirrat en. Det hade varit roligt med korrekta facit till tentorna. » (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationernas utformning»
- Labbarna är väl helt okej. Aningen ojämna i arbetsbelastning kanske, och vissa delar av labb-PM kan vara lite förvirrande, men labbarna är nog det bästa på kursen.»
- Lab»
- Boken + upplägget»
- Laborationsförberedelser, gör att man till viss del måste hänga med i kursen.»
- Labbarna var mycket lärorika»
- Peter»
- Bra labbar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingenting»
- Korrigera facit till tentorna, sluta förvirra oss, skicka Peter på kurs i pedagogik och pekare. Det kan bli en fin kurs, med lite jobb.»
- utöka innehållet en smula»
- Labbarna var lite väl enformiga med dörrsimulatorn och inte speciellt utmanande då i stort sett all programkod fanns tillgänglig i kursboken eller från föreläsningsanteckningar.»
- Gärna ett större arbete kanske där olika grupper arbetar med var sin del.»
- Mer kommentarer på specifika maskinkoder och förtydligande om att det är helheten som är viktigast.»
- Laboration 4 skulle kunna modifieras för att bli mer intressant, exempelvis genom att studenterna designar ett program (alternativt får ett färdigt programskal) och CAN-meddelanden som skickas går till någon nytta (frågesport, Hangman etc.).»
- Förtydliga vad som ska göras på labbarna. Följde man labpm gjorde man troligtvis fel»
- >Mindre copy-pasta vid lab-tillfällena. >Bättre föreläsningar (struktur, tydlighet)»
- Bättre förklarade uppgifter på labbarna och samspel mellan examinator och labb-assistenter. Lite rörigt att förstå vad som skulle göras emellanåt.»

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsningar som var välbehövda då boken är mycket dålig»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.31

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.31
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från