ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 10/11 Väg- och trafikteknik, LBT071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) beskriva de steg som erfordras för att planera och bygga en väg på ett miljöanpassat och hållbart sätt och känna till det svenska vägväsendet och väglagstiftningen
2) kunna välja utformning i plan och profil samt dimensionera tvärsektionen för ett vägprojekt, med hänsyn till trafikmängder, geografiska och geologiska förutsättningar
3) kunna ge exempel på lämpligt produktionssätt för ett vägprojekt, avseende materialhantering och beräkna massorna och dess disposition längs vägsträckan
4) ha utvecklat dina kunskaper i rapportskrivning och muntlig framställning


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 37%

Genomsnitt: 2.84

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.03

- Väldigt mycket grundskolenivå på flertalet av kursens delmoment» (Nej, målen är för lågt ställda)
- konstigt att det repeteras geoteknik, med tanke på att det är en egen kurs som vi läser precis innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Eller rättare sagt det var för många examninationsformer.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»18 62%
Ja, i hög grad»7 24%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.31

- Jag anser att examinationen avvek väldigt mycket från de uppsatta kursmålen och kursens innehåll.» (Nej, inte alls)
- Målen är faktiskt jättebra, men jag kan inte känna att jag skulle ha tillräckligt med kött på benen för att börja projektera vägar efter fullgjord kurs. Jag tror att den är för löst och ledigt inriktad. fokusera den istället» (Nej, inte alls)
- Räkneuppgifterna som var på tentan var olika de uppgifter vi kunnat öva på. samma typ av uppgift men Gunnar "vände lite" på dem för att det inte skulle vara för lätt för oss som han uttryckte det. jag anser att man ska testa studenter på det som de haft möjlighet att lära in och studera på.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»9 28%
Ganska liten»15 46%
Ganska stor»6 18%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Föreläsningarna har varit väldigt ointressanta. Föreläsningar bör vara intresseväckande för ämnet.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- otydliga, okonkreta och ofta svävar föreläsaren iväg och pratar om irrelevanta saker.» (Ganska liten)
- jag har ändå varit på alla förelsäningar utom en» (Ganska liten)
- Övningarna: relativt stor hjälp Föreläsningarna: relativt liten» (Ganska liten)
- Tyvärr svävar föreläsaren iväg och pratar om mycket som lämnar ämnet. Jag uppfattade i alla fall att mycket tid gick åt till att lyssna på irrelevanta saker.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»9 28%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»13 40%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.5

- Tyvärr ett exempel på hur en del lärare vill tjäna pengar på eleverna genom att själva skriva och ta betalt för onödiga kompendium som på examinationen har lite eller inget alls att göra med frågorna. Detta måste ändras.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag köpte en av böckerna. Min uppfattning var att båda lärarna ville ha sina egna böcker med i kursen och därav har vi två böcker, inte att de kompletterar varandra tyvärr. » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kompendierna saknade delar.» (Ganska liten)
- dålig kurslitteratur. Kompendiet var grammatiskt inkorrekt och överlag dåligt.» (Ganska stor)
- Bra kompendier» (Mycket stor)
- var samma som sades på föreläsningarna, men man kunde läsa det flera ggr...» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»7 21%

Genomsnitt: 2.87

- I och med att kursen bara till hälften var överflyttad från den gamle examinatorn så var det många frågetecken om vem dom gjorde vad, varför saker och ting var som det va och vem man skulle vända sig till. » (Mycket dåligt)
- Läraren la upp lösningar för räkneexempel kl. 17 dagen innan tentan. I tid ska det vara för att man ska ha en sportslig chans att hinna lära sig om det skulle vara så att man inte kan ta hjälp av någon som redan kan.» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Svaren till räkningsuppgifterna på den tentamen som lades ut kom dagen innan vi skrev tentamen och läsanvisningarna kom ut fem dagar innan tentamen, jag vet inte om vi inte förväntas börja läsa förrän då men det verkade konstigt. Att lägga ut powerpoint är bra.» (Ganska dåligt)
- vi fick inte svar till de gamla tentorna förän kl 17.00 dagen innan tentan.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna fanns ute i god tid, men övrigt, som till exempel läsanvisningar kom ut bara någon dag innan tentan, trots att en del studenter frågade efter det långt tidigare. Det hade varit bra att få ut mycket tidigare. » (Ganska dåligt)
- Materialet kom ofta för sent. Som tex läsanvisningarna och svar på exempeltentan.» (Ganska dåligt)
- Lösningar på övningstenta lades ut klockan fyra dagen innan examinationen.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»2 6%
Låg»9 28%
Lagom»15 46%
Hög»6 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- lagom i förhållande till vad de ville att vi skulle uppnå, men det vi skulle uppnå var nog lite lågt ställt» (Lagom)
- För att vara en 4,5 poängskurs tyckte jag det var mycket med inlämning av en rapport, en muntlig redovisning och tenta.» (Hög)
- För att vara en kurs på totalt bara 4,5 hp kändes det mycket med både ett stort arbete, många färeläsningar, två kursböcker, studiebesök och en tentamen. Speciellt om man ser det i relation till andra kurser vi läst, med deras poängantal och arbetsbelastning. » (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 15%
Ganska bra»18 56%
Mycket bra»4 12%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.15

- Lärartillgänglighet saknas ibland.» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»24 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Vi har lärt varandra för undervisningen var för opedagogisk.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»5 15%
Hög»21 65%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.75

- Tack vare samhällsplaneringen» (Hög)
- Ojämn, väg- och trafikkursen hinner man inte med. » (Hög)
- Samhällsplaneringen tar mycket, om inte all, tid och de andra två kurserna får stå tillbaka stora delar av perioden. » (Hög)
- Hög på grund av att samhällsplaneringen krävt mycket tid» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentan»
- Grupparbetet med redovisning var ett av kursens bättre moment, tyvärr dock väldigt dåligt genomfört. Det finns en önskan hos lärarna som inte riktigt lever upp till förväntningarna när man ser det färdiga resultatet. Nivån ligger som sagt på grundskole. Alltså: grupparbetet bör bevaras men också omarbetas.»
- Räkneövningarna!»
- -Att powerpointpresentationerna läggs ut på kurshemsidan. - Räkneövningarna.»
- inget specifikt»
- Inte den här kursen så som den är uppbyggd nu i alla fall.»
- Kursens innehåll är definitivt relevant för oss byggare anser jag. Har dock hört en del andra åsikter från andra studenter. »
- Det vi fick lära oss om vägutformning var jätteintressant, men jag hade velat ha lite mer om det + att det hade kankse kunnats vävas ihop på något sätt med det vi gjorde i sammhällsplaneringen.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bort med rapporten. Bättre att fokusera mer på kursens innehåll än att lära sig skriva rapport.»
- övningstillfällena och inlämningsarbetet»
- om totalt uteblev för två tredjedelar av klassen återstoden av kursen och som tidigare hade listats som OBLIGATORISKT - vad hände med det? Grupparbetet bör förändras och omformas så att det inte hägrar en mellanstadiestämpel (som försöker vara högskole) över det hela. Korta ned redovisningstiden (fem minuter per person i gruppen fullständigt vansinne), innehållet, samt kraven, annars blir det onödigt krystat och ser bara dumt ut. Det måste gå att genomföra en kurs som berör ämnet väg- och trafikteknik på ett annat, nyskapande sätt som är relevant, intressant och högskoleaktigt. »
- Mer räkneexempel som man kan öva på, tex ett övningshäfte. Fanns bara gamla tentor att räkna på och uppgifterna på denna tenta var inte likadana. Projektarbetet var ganska onödigt, det tog bara tid från t.ex. samhällplaneringen. Ska det vara kvar borde det ligga helt i lp 1, annars kan man klara kursen lika bra utan det. Geologi-delen av kursen kändes inte relevant, jag förstår att man måste ha dessa kunskaper i utbildningen men det borde inte ligga under kursen väg- och trafikteknik. Förslag: Ta bort projektarbetet och de 1,5 hp i läsperiod 1 och gör geoteknik-kursen större och bättre så att man kan lära sig geologi-delen där. »
- - Jag ser inte behovet av att skriva en kort rapport i ämnet när vi i de flesta kurser examineras med enbart tenta och arbetsbelastningen redan är hög på perioden. - Byt kurslitteratur, En bok borde räcka på en 4,5 poängs kurs och att läsanvisningar inte kom ut tidigare är bara dåligt.»
- Det är lite konstigt att en så liten kurs är uppdelad på två läspeioder. Mycket tackvare att det bara var ett föreläsningstillfälle den första läsperioden. Och vad det gäller rapporten så tror jag inte det var någon som gjorde den i lp1....»
- hela kursupplägget behöver göras om....det skall vara en ingenjörskurs inte en universitetskurs»
- tro att ni tycker den är bra»
- Jag tycker att arbetet på 1,5 poäng borde tas bort helt och hållet då det inte gav alls mycket, vad jag kände av så verkade det mest som om det förstörde synen på hela kursen. Man fick en oseriös syn på kursen. Dessa 1,5 poäng borde man istället lägga på Geotekniken då den kursen skulle bli bättre med fler poäng. I väg och trafik fick vi lära oss om jordarter med borde vi inte lärt oss om det i geotekniken?»
- Fler övningstillfällen närmare inpå tentamensperioden.»
- Det som var om olika bergareter skulle vara bättre att ha med i geotekniken. Det skulle helt kunna flyttas över dit och i den kursen skulle jag också vilja lära mig mer om markförhållanden, jag tyckte det var alldeles för lite.»
- Mer struktur och sen även att kursen endast går över en läsperiod. den är på så få poäng och det vi skulle gjort i läsp. 1 på 2,25 hp var i princip rena skämtet (1 timmes arbete från studenternas sida kanske)så det är bättre att ta allt på samma gång!»
- Lägg den under en läsperiod, inte två. »
- Arbetet som var en del av kursen var på högstadienivå och väldigt dåligt administrerat, betygsatt och genomtänkt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ta bort projektarbetet som känns som en utfyllnad och inte fyller någon funktion. Varför ha ett arbete om något efter en enda föreläsning i ämnet och sedan inget mera på hela första perioden. Dumt upplägg. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Slopa onödiga kompendium som är dyra och inte har något att göra med examinationen. Se till att föreläsning och teoridelar också är relevanta för tenta - jag tänker specifikt på avsnittet "miljö" som TROTS att det på föreläsningar nämnts att det skulle exkluderas ur tentamen, stod med som fråga ändå. Inlämningsuppgiften med vägberäkningen, vars syfte och genomförande jag riktigt aldrig förstod ska slopas helt eller ersättas med något konkret och vettigt. Studiebesöket som totalt uteblev för två tredjedelar av klassen återstoden av kursen och som tidigare hade listats som OBLIGATORISKT - vad hände med det? Grupparbetet bör förändras och omformas till högskolenivå. Korta ned redovisningstiden (fem minuter per person i gruppen är vansinnigt), innehållet, samt kraven. Det måste gå att genomföra en kurs som berör ämnet väg- och trafikteknik på ett annat, nyskapande sätt som är relevant, intressant och högskoleaktigt. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Gör kursen seriös eller strunta i den. Vi tror att kursen bara är med för att "fylla ut perioden med tillräckliga poäng". Vi gjorde arbetet på 1 eftermiddag i en datorsal och fick mer än godkänt. Slutsats? Kursen behövs inte.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsaren pratar för lågt. Fler gästföreläsare, tydligare uppgifter och tydligare information om vad som förväntas. Ojämn belastning i läsperiodrna. Onödigt att den ligger uppdelad på två läsperioder. Dålig info om inlämmningsuppgift...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Kursen skulle kunna vara mycket bättre upplagd. Faktan och det vi lärde oss kunde vara relevantare och fackmässigare.»
- Vad hände med studiebesöket?»
- Chalmers kurser i geoteknik/väg- och trafikteknik får en att tappa förtroendet på chalmers. »
- Jag vet inte om jag har missat studiebesöket men en av tre grupper vet jag har varit på studiebesök och jag brukar ha koll på var jag ska vara när men mig veteligen har inte de andra två grupperna varit på studiebesök...»
- Med tanke på hur extremt lite det kändes som om man lärde sig så känns det vettigare att lägga poängen på andra lärorikare kurser. Slöseri med tid, högskolepoäng och där med även studielån helt enkelt. »
- Väldigt mycket arbete för 4.5 p. Grupparbetet kändes lite överflödigt och inte så nödvändigt. Speciellt inte när vi hade så mycket med samhällsplaneringen då!»
- Det är oacceptabelt att föreläsaren lägger upp exempeltentasvar 12 timmar före examination på kurshemsidan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från