ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Meteorologi, oceanografi och tidvatten, SJO715

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»5 26%

Genomsnitt: 3.1

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»3 15%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.73

- missade i början pga praktik.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 52%

Genomsnitt: 3.31

- Denna kursen var för stor, tycker att man kan begränsa den lite och inte ha 500 instuderingsfrågor och 11 på tentan.» (Målen är svåra att förstå)
- I meteorologi och oceanografi.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 77%
Nej, målen är för högt ställda»4 22%

Genomsnitt: 2.22

- Väldigt stor omfattning/stort faktainnehåll i förhållande till antal poäng på kursen jämfört med andra kurser vi läst» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker att kursen fokuserar på för mycket fakta och för lite förståelse. Eftersom det är svår fysik i grunden borde man fokusera mer på den så att man kan förstå den stora mängd fakta som ska läras in. Och istället dra ner lite på fakta.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»5 27%

Genomsnitt: 2.94

- Jag tycker det va fokus på fel saker. Det borde frågas mer på de stora vädersystemen och inte vissa ovanliga och små fenomen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»7 36%

Genomsnitt: 3.1

- Det går för fort fram för att förstå hur vissa fnomen uppstår. Ämnet är en vetenskap du behöver reflektera mycket kring i detalj.» (Ganska liten)
- Mycket stor i Tidvatten, medans i den andra delen var det en del brister i föreläsningarna som ej stämde med boken, skapade en viss förvirring.» (Ganska stor)
- Använde Nav1 och föreläsningsmaterial främst som referensmaterial för att hitta svar på instuderingsfrågor. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»6 31%

Genomsnitt: 3.1

- Navigation 1 är mycket svår att hitta i. Powerpoints måste överenstämma mer med kurslitteraturen. I powerpointsen fanns många fel och motsägelser mot nav. 1. » (Ganska liten)
- kursmaterial som jag fått tag på via pingpong har varit avgörande. Så som pp-slides,pdf osv,» (Ganska stor)
- Gäller Meteorologi och Oceanografi, NAV1.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»6 31%

Genomsnitt: 3.26

- flera av Powerpoint bilderna i meteorologi var vilseledande, sade ibland emot kurslitteraturen.» (Ganska dåligt)
- Fler övningsexempel för testerna på ping-pong inom kategorin: Tidvatten. Jag kännde att det behövdes fler exempel att öva sina färdigheter på.» (Ganska bra)
- Önskvärt att PP-presentationer alltid finns tillgängligt för utskrift innan föreläsn. börjar (Met. och Oceanogr.)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.36

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»13 68%
För hög»5 26%

Genomsnitt: 4.21

- Tidvatten lagom» (Hög)
- Hög i jämförelse med andra kurser» (Hög)
- många obligatoriska moment som var slitsamma.» (För hög)
- Gäller Meteorologi och Oceanografi.» (För hög)
- Nya saker varje lektion, inte så mycket repetion. Sista lektionen innan tentan så fick vi lära oss någor nytt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 47%
Hög»7 36%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.68


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»8 42%
Gott»6 31%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som sagt ligger fokus på inlärningen fel.» (Dåligt)
- Tidvatten - Kanon Metereologi - sådär» (Godkänt)
- Tidvatten var mycket bra!» (Gott)
- Bra föreläsare och intressant kurs. Bra med instuderingsfrågorna i oceanografi & meterologidelen, hade varit svårt att klara tentan utan dem. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tidvattnet är bra så hela den kursen borde vara som den är»
- Bra powerpoint presentationer.»
- Tidvattendelen och samtliga moment i den.»
- Räkneövningar i tidvatten »
- Lärararna väldigt pedagogiska»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Meteorologin är alldeles för stor, otroligt svårt att veta man ska koncentrera sig på när man pluggar och det är mycket som inte känns relevant för sjökaptener att kunna»
- Dela upp kursen i tre delar istället för två det är för mycket att lära in på så kort tid»
- Kolla igenom presentationerna så dom överensstämmer med Nav 1»
- Dela upp kursen i två separata kurser, en med tidvatten och en med oceanografi & meteorologi? Det kändes som att de två delarna inte hade så mycket gemensamt. Dessutom var de olika delarna var för sig minst lika stora i omfattning som övriga kurser vi läst. När det dessutom är två stora tentor i kursen tycker jag detta blir extra tydligt. Demonstrationsuppgifterna i tidvattendelen var mycket bra. Bra uppgifter och man tvingas ligga i fas med kursen. Tycker ibland faktainnehållet i ocenaografi & meteoroligidelen var väl högt. Hade hellre sett mer fokus på förståelse. Kanske praktiska övningar i att förutsäga väder. »
- Mer individuella övningar. Mer praktiska övningar. Så man känner att det man läser om fungerar i verkligheten. Alldeles för mycket info som pumpades ut så det fanns ingen möjlighet att lära in allt om man inte får prova det i praktiken. Det är trots allt en praktisk linje vi löser. »
- Föreläsningarna i oceanografi och meteorologi. Det är frustrerande när det känns som att läraren inte kan det den lär ut ordentligt.»
- Mer praktiskt arbetande med meteorologin, typ titta mer på väderkartor och genom dessa grovt kunna uppskatta väder.»
- Begränsning av detta breda ämne»

16. Övriga kommentarer

- kan ej besvara detta p.g.a att det är två kurser i detta.»
- Om jag skulle gå ut och kolla på himlen nu skulle jag inte kunna avgöra hur vädret kommer bli framöver eftersom vi bara sett bilder på det och inte hur det ser ut i verkligheten.»
- Meteorologi och oceanografi delen är för komplex. Gå in mer på djupet och välj bort de mest onödiga delarna är mitt tips. Då blir kursen ett bättre underlag för att förstå meteorologi och oceanografi bättre. Tidvattendelan va mycket bra.»
- Mer fokus på de grundläggande delarna i meteorologin/oceanografin. Kändes som det var för mycket detaljkunskaper som vi fick lära oss än de som står i lärandemålen. Mer repetition, bättre att runda av i god tid så att man får med det allra väsentligaste än att köra på med nytt ända in i det sista. Kvalitet framför kvantitet!»
- DEnna utvärdering rör bara metrologi och oceanografi då jag tycker att tidvatten kursen har varit riktigt bra med en bra och pedagogisk lärare.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.52

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.52
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från