ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Konstruktionslära vt 08, AFT080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-09 - 2008-05-16
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1 Kunna beskriva konstruktionslärans grundläggande lagar.

Med konstruktionslärans grundläggande lagar menas här främst Newtons gravitationslag, Newtons första lag om kroppar i jämvikt och Newtons tredje lag om hur krafter uppträder.
Vi har också (utan att namnge den) berört Hooks lag som definierar materialstyvhet, och tillämpat den genom att reflektera över att styvheten styr var lastvägarna går i en statiskt obestämd struktur.

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»23 58%
Mycket bra»9 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.05

- Jag kan personligen dessa saker ganska väl men det bygger snarare på tidigare kunskaper och ett allmänt förnuft och grundläggande förståelse av samspelet mellan kraftvägar och deformationi i en belastad struktur.» (Ganska dåligt)
- Der är väldigt abstarakt verktyg när man inte får tillämpa dem i beräkningar, men jag ser att det är svårt att rymma det i kursen och svårt med den stora spridningen av förkunskaper» (Ganska bra)
- Vi har inte riktigt namngett Newton så att det är inte så bra att namnet kommer upp i kursvärderingen.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2 Visa förståelse för samspelet mellan material, form och belastning i byggnaders bärande delar och system.

Detta lärmål handlar om att kunna läsa en struktur:
Hur en byggnad är uppbyggd av stöd, primärbalkar, sekundärbalkar, etc. för att bära vertikal last.
Hur byggnaden stabiliseras för att bära horisontell last.
Hur en ett byggnadsdel som en båges eller en linas form samspelar med dess belastning.
Hur ett 3-dim linbärverks form skapar drag och tryck.
Hur en balk bär genom tryck och drag - som en massiv balk, som en I-balk, som en fackverksbalk.
Etc.

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 47%
Mycket bra»20 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47

- Force-Pad= Bra program. Det är ju mycket ett definitionsproblem, Man "vet" hur det funkar, men det är svårt att verbalisera krig, då det inte finns så mycket klara definitioner.» (Mycket bra)
- De ingående föreläsningarna och de olika digitala verktygen ger goda möjligheter att förstå det ovannämnda. I-balken skulle troligen behöva en liten extra förklaring, se fråga 1.» (Mycket bra)
- Föll på plats bra efter kursen och många exempel.» (Mycket bra)
- Det mest lärorika var de praktiska laborationerna, jag tycker det skulle vara mer organiserada praktiska laborationer i början av kursen, för att få en känsla för sambanden i konstruktionen.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3 Visa förmåga att reflektera över konstruktiva utformningar och dess konsekvenser vad stabilitet, styvhet och styrka.

Samma som lärmål 2 men att också kunna reflektera över variationer av en utformning.
Se exemplen från fråga 2
Ytterligare exempel - vilka diagonaler är avgörande för stabiliteten hos en skiva. Vilka varianter ger en mekanism, en statiskt bestämd konstruktion eller en statiskt obestämd?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»20 50%
Mycket bra»16 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3

- Point-sketch= är i grund och botten ett bra program, viss utveckling skulle höja betyget än mer. » (Ganska bra)
- Pointscetch kan va ganska svårt att koppla samman till verkligehten. När man väl lärt sig programmet och förstod uppgiften kunde detta vara svårt att koppla somman med ett bygge. I efterhand faller mycket av detta på plats (som med så mycket annat) men ibland kan det vara lite mycket grafiska symboler och teoretiska världar att det känns långt ifrån arkitektur.» (Ganska bra)
- dat har inte funnits utrymme för mig att reflektera så mycket över befintliga byggnade som jag skulle velat, men jag har fått verktygen för att göra det.» (Ganska bra)
- Det är i läsandet av strukturen i en konstruktion som kursen har nått längst.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

4. Är målen rimliga för en inledande konstruktionskurs i en arkitektutbildning?

Om inte alls, eller till viss del, pröva gärna att formulera alternativa mål.

40 svarande

Inte alls»0 0%
Till viss del»9 22%
Målen är rimliga»31 77%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.77

- Det är ju väldigt mycket nytt för någon som har gått tex estetisk eller samhällsvet. linje...» (Till viss del)
- skulle behövts utvecklas mer, längre kurs» (Till viss del)
- det borde finnas någon typ av enkel konstruktionslärobok. för vissa som inte läst någon som helst fysik innan är detta ganska svårt. vissa termer bör förklaras mer ingående och det bör finnas en "hjälpverksamhet" åtminstone en gång under kursperioden, så man lär sig allt ordentligt!» (Till viss del)
- Kursen kunde varit ännu mer helhjärtat inriktad på läsning av strukturer. Dock skulle jag gärna se en separat kurs som ger viss inblick i de matematiska formlerna, särsklit hur man härleder dem. Det bör gå att lära arkitekter konstruktion på en ganska hög nivå då mycket av konstruktionsämnet kan omvandlas till geometriska figurer och samband.» (Till viss del)
- ja, men skulle vara mer intressant att starkare förankra kunskaperna i praktiska exempel» (Till viss del)
- En hel del saker saknade en förklaring där man förstod. Ofta fick man nöja sig med att det "bara var så". Och jag förstår att man inte hinner förklara allting, men det är viktigt att ha en bakgrund till de saker man lär sig annars glömmer man dem lätt.» (Till viss del)
- eller för låga?» (Målen är rimliga)
- Målen är rimliga, dock ibland lite mycket information, föreläsningarna pendlar mellan mycket pedagogiska jämförelser med arkitektur och byggnadsexempel, och mycket teoretiska uträkningar och datakonstruerade världar, kan vara svårt att koppla samman emellanåt.» (Målen är rimliga)
- Det känns som de är viktiga begrepp att ta till sig, och för mig har det funkat bra, men som sagt mer praktiska laborationer.» (Målen är rimliga)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 10%
Ja, målen verkar rimliga»33 82%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 1.97

- Jag hade gärna kompletterat den intuitiva förståelsen med lite mer matematiska beskrivningar. Men det är nog väldigt individuellt.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- För mina förkunskaper är kunskapsmålen i många fall för lågt ställda. Dock skulle jag gärna se en förtydling av vad syftet med kursen är. Jag skulle dock säga att arbetsbelastningsmässigt är kursen ganska tuff. För min del blev det väldigt mycket nerskrivande av saker jag redan kunde. Men det är alltid svårt att veta var man ska dra gränsen. Hur generell ska man var? Ska man beskriva de bakomliggande principerna, eller ska man bara slänga ur sig svaret rakt ut i luften?» (Nej, målen är för lågt ställda)
- kände mig lite lost i början eftersom det var länge sen jag läste någon som helst typ av fysik, många nya uttryck som gjorde det svårförståligt. Men nu i efterhan och efter en del frustration känns målen helt rimlga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- jag tror det föll på plats i slutet men det gick nog in till slut..på något sätt..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det känns som att det fanns utrymme att lägga det på sin egen nivå, och för mig som redan läst ritnings teknik och hållfathetslära var det mycket som jag kände igen men även nya saker.» (Ja, målen verkar rimliga)
- se tidigare förklaring. även om det har gått bra och man klarat kursen skulle jag velat haft möjligheten att förså allt bättre och fått ytterligare kunskaper, vilket hade kunnat ordnas med något tillfälle för frågestund. eller att man använder gymnasiets konstruktionsläroböcker som komplement!» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

40 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»32 86%
För stort omfång i förhållande till poäng»5 13%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.13

- Har ärligt talat ingen som hels studievana, har lite svårt att relatera till dessa rågor ännu. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- väldigt mycket att göra...» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Lite för lite tid till uppsats och arbete. Jag vet att vi avses plugga mycket hemma, men ibland under projektperioder tar det upp mycket tid och lite annat hinns med. Lite väl faktaspäckade föreläsningar. Mycket bra seminariedisskussioner dock. Bra assistenter - vår var mycket bra!!! Väldigt pedagogisk och lugn.» (För stort omfång i förhållande till poäng) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Eftersom jag inte riktigt vet vad jag bör ha lärt mig, hur mycket tid som egentligen var avsatt kontra hur mycket tid jag spenderat, eftersom att jag heller inte vet vad som förväntas av mig så blir det svårt att säga.» (Vet ej)
- Lite knapp tid kanske, men det är också bra med ett högt tempo.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

7. Hur har kursupplägget med föreläsning - eget arbete - seminarium - eget arbete - examination av lärobok fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»23 58%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.05

- Föreläsning och eget arbete bra. Seminarium mindre bra då seminarieledarna kanske inte var så kompetenta, ofta olika information från dig och från seminarieledarna. svårt att veta om man har gjort rätt eller inte. Examinationen kändes inte som en examination. Hade förväntat mig iaf någon slags förhör...» (Ganska dåligt)
- Se ovan.» (Ganska dåligt)
- det kändes som att det var lite kort om tid på examinations läroboken. Kort om tid att sammanställa alltså.» (Ganska dåligt)
- Svårt att motiveras då det enkelt spårade ur under seminariövn. Mycket blev dock bekräftat på dessa. Men sen hade jag sett större grupper som arbetat mer med praktiska saker. Det är ju där man lär sig som mest. att titta på pointsketchbilder säger väldigt lite om verkligheten då verkligheten sällan är så renodlad och kategorisk. Lärobok var en bra grej men kanske lite svårt att förstå hur höga målen var för denna. Ett förslag till nästa år är mer varvat av övningar och föreläsningar. För på föreläsningarna fattar man allt och sen när man kommer hem så har man glömt och så ska man sätta sig in i en svårt formulerad uppgift som man egentligen redan fattat. Alltså, mindre övningar och fler, och mer konkreta. Sen blev det väldigt dammigt och svårt att koncentrera sig på grund av den dåliga luft som vaar när alla skulle kolla på broar som knäcktes. Det var det bästa momentet i kursen men i den sämsta miljön.» (Ganska dåligt)
- Kunde blivit ännu bättre om man redan från början visste om kriterier för läroboken så att man kan börja ta sig an det med en gång.» (Ganska bra)
- hade uppskattat någon form av lärobok för fördjupning och eget arbete. annars var de t mycket bra upplägg med stor möjlighet att repetera och verkligen lära sig» (Ganska bra)
- seminarierna har varit lite si och så. ambitionen att eleverna ska diskutera sig fram till det rätta svaret funkar inte riktigt. » (Ganska bra)
- Jag upplever att kursupplägget varit effektivt men extremt tidskrävande. Eftersom kursen löpt vid sidan av andra kurser har det varit svårt att hitta den tid som uppgifterna krävt och många har lagt mycket mer än 8 tim de dagar vi haft konstruktionslära. Extra tid uppstod ju på slutet pga miss i stomschemat, men då uppgifterna skulle vara klara veckovis var detta inte till hjälp i början av kursen (som var den tyngsta delen pga mängden uppgifter). » (Ganska bra)
- Till en början tyckte jag att upplägget var dåligt. Man fick en föreläsning, sen skulle man arbeta på egen hand - utan någon att ta hjälp av, och sen hade man ett seminarie - där inte heller seminarieledarna kunde svara säkert på vad som var rätt och fel. Sen kom nästa vecka, och ett nytt ämne, och man lämnade det förra veckan bakom sig utan att ha samlat ihop kunskapen och fått tydliga svar. Men nu i slutet på kursen, när vi sammanställde vår egen lärobok, föll det mesta på plats. Och formen för examination var bra.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna höll en väldigt hög klass tycker jag KG gör ämnet intressant, med oväntade kopplingar och sambandsknytning. Tyvärr så är det svårt att förmedla detta i ovningsuppgifter, vilket gör att det känns som att det ehla blir mer förvirrande än det behöver vara. "konstruktionslära för poeter" vore ett intressant berepp. Lite dåligt med info angående "lärobok", typ Vad ,Vilka, Hur,. En tanke, Det känns som att man har mycket mer att säga om konstr.lära, det skulle vara kul att åter koppla till boken om säg ett år eller två. Typ uppgradera den, lite för att definiera sin egen utveckling.» (Ganska bra)
- För lite schemalagd tid till läroboken... Visserligen var vi "lediga" innan boken skulle in. Men eftersom ateljéprojektet var så kort var det många som jobbade extra med det istället för med konstruktionsläran. Kanske att man kunde schemalägga tid på t.ex klämdagen som var på fredagen, bara för att påminna...» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar och bra uppdelning av kursen i lagom stora bitar. Vår seminarieledare kunde ha varit bättre insatt och mer drivande. » (Ganska bra)
- Har varit stressigt» (Ganska bra)
- Det har varit aningen för många frågor. Tiden har inte räckt till för att verkligen sitta ner och diskutera och exprimentera.» (Ganska bra)
- skulle behövt något i stil med en "mattestuga" dit man kunde gå och ställa alla sina dumma frågor, seminarierna fungerade nu inte som forum eftersom vi var tvugna att få grundläggande kunskap istsället för att isskutera.» (Ganska bra)
- Jag tycker det är ett roligt upplägg, men saknar lite praktiska exempel, kursen kan kännas ganska abstrakt ibland. » (Ganska bra)
- Föreläsningarna har vasrit väldigt inspirerande. Jag tror även att diskussionerna har varit goda ibland. Det har varit lite för mycket fokus på att göra massa framför förståelsen och den djupa förståelsen. Om kursen blir renodlat läsande av strukturer som jag vill dock så blir, kvantiteten troligen en mer gångbar väg, då gärna med fler studiebesök dör vi läser konstruktuioner i praktiken.» (Ganska bra)
- Var inte helt nöjd med vår seminarieledare. Hon hade inte alltid koll på alla svar själv, och de frågor vi hade följdes inte alltid upp. » (Ganska bra)
- Semenarierna var ett bra uppfångs grepp i studerandet, och ett bra forum att diskutera igenom uppgifterna. Föreläsningarna var tunga, coh hade med fördel kunnats lättats upp med praktiska demostrationer eller labbar.» (Ganska bra)
- Semenarierna var inte så givande som de kunde varit, kanske på grund av osäkerhet från handledaren» (Ganska bra)
- jag tycker att det har fungerat mycket bra med seminariegrupperna. dock har det vissa veckor varit för många uppgifter änb vad man i en två-mannagrupp hinner med.» (Mycket bra)
- Väldigt pedagogiskt upplägg som fungerat fint. Blev lite stressat på slutet dock med det femte avsnittet.» (Mycket bra)
- Vår seminarieledare var jättebra med enligt diskussioner i ritsalen verkade många vara besvikna med sina seminarier.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Hur har kursens blandning mellan teori, experiment och inspiration fungerat?

Kursen har varit en mix av:
Dels teori - som behandlat grundläggande begrepp och symboler, konstruktionstyper och deras verkningssätt samt konstruktioners övergripande uppbyggnad (logik).
Dels undersökande experiment - som t.ex. pointSketch-övningarna, skissövningarna kring begreppen vila och rörelse, bygguppgiften konsten att bära en punktlast.
Dels inspiration - introduktionsföreläsning, övriga föreläsningars arkitekturexempel och på slutet Morten Lunds föreläsning.

39 svarande

Alldeles för mycket teori»1 2%
Något för mycket teori»11 28%
Alldeles för mycket experiment»0 0%
Något för mycket experiment»0 0%
Alldeles för mycket inspiration»0 0%
Något för mycket inspiration»1 2%
Lagom mix»26 66%

Genomsnitt: 5.41

- Jag tyckte "bära punktlast" var en suverän övning Ide till Experiment med en återkopplingsfunktion i och med att man testar sin ide rent fysiskt.» (?)
- Gärna fler praktiska experiment.» (Alldeles för mycket teori)
- egentligen något för lite experiment kanske» (Något för mycket teori)
- Mer expriment och diskussion.» (Något för mycket teori)
- Jag är av uppfattningen att kursens hemuppgifter uteslutande skulle kunna bestå av praktiska konstruktionsövningar, och att eleverna skulle lära sig väldigt mycket mer än vad de gör i dagsläget. En kunskap byggd på erfarenhet är värt tio gånger mer än teoretisk kunskap. Ge oss den absolut nödvändigaste teorin och låt oss sedan bygga oss fram till en egen kunskap.» (Något för mycket teori)
- skulle velat ha fler praktiska övningar istället för en teoretisk övning. brobyggandet var väldigt bra exempel. En praktisk övning som kan genomföras på föreläsning av en liten grupp och på så sätt demonstrera för varandra.» (Något för mycket teori)
- Jag tycker vi ska ha mer expriment. Jag lär mig mer när jag gör något praktiskt. Det skulle kanske gå och kombinera konstruktionslära i samband med att få gå ner och bygga i snickeriet.» (Något för mycket teori)
- Bra med teori men pointsketsch och andra program blev svåra att anpassa.» (Något för mycket teori)
- lite mer experiment!» (Något för mycket teori)
- praktiska tillämpningar på föreläsningar, mer än fästa en punkt i rymden. Ha fler broövningar, jobba med konstruktioner, som man kan ta på.» (Något för mycket teori)
- Mårten Lund var väldigt inspirerande. Hade velat se en inspirations boost i begynnelsen för att få upp intresset för ämnet. » (Något för mycket teori)
- egentligen kan man väl inte få för mycket inspiration, men jag vill nog hellre ha mer konkreta experiment.» (Något för mycket inspiration)
- Gärna mer inspiration och praktiska övningar. Mortens föreläsning var väldigt inspirerande.» (Lagom mix)
- Det har varit roligt att arbeta med att blanda teori och experiment på detta vis, men jag tycker personligen att tid saknades efter föreläsningarna till inlärning av ren fakta då all tid vid sidan av gick åt till uppgifterna.» (Lagom mix)
- Det hade varit fantastiskt med ett bibliotek av figurer eller modeller så man lite mer handgripligt kan pröva olika teorier. För många blir det lättare att förstå om man själv trycker på något och ser en reaktion än en abstraktion med en kraftpil.» (Lagom mix)
- Ganska lagom mix, men mer föreläsningar i stil med Morten Lunds hade jag uppskattat.» (Lagom mix)
- Mortens föresälsning och brobyggartävlingen var topp!» (Lagom mix)
- Superbra mix, bra upplägg på kursen. » (Lagom mix)
- Här har jag inte någon aning. Det är ju snarare slitgörat som det har varit för mycket av. Slitgörat, är ju varken teori, experiment eller inspirerande, utan endast frustrerande pressande.» (Lagom mix)
- Mixen är den här kursens stora tillgång! Men jag skulle vilja ha ännu fler konkreta exempel relaterade till vårt ämne, byggnader. Till exempel har jag hela kursen försökt få svar på hur man gör olika infästningar i verkligheten. I mitt huvud ser jag dem nu som teoretiska symboler, jag förstår hur de reagerar på krafter etc, men vet inte hur man skulle göra dem i praktiken. Hade också svårt att ta uttyda många av uppgifterna eftersom de ofta ingick i en löpande text. De kunde göras mycket tydligare för att underlätta arbetet. » (Lagom mix)

9. I vilken mån har du tagit tillfället att lära känna kursboken Heino Engel: Structural systems?

40 svarande

Inte alls»18 45%
Ganska liten»18 45%
Någorlunda»3 7%
Ganska stor»1 2%

Genomsnitt: 1.67

- Främst eftersom många som köpte boken inte rekommenderade den och eftersom den är väldigt dyr för studentekonomin.» (Inte alls)
- Fick höra efter att den inte var så bra, utan för svår för vår kunskap, så jag missa den fullständigt.» (Inte alls)
- har tittat i vänners böcker och sökt lite på hemsidor men inte köpt den själv. Det är kanske lite snålt tänk, men den e mycket dyr för en så liten kurs.» (Inte alls)
- Slut på Cremona... Kommer att köpa själv senare, för jag vill ändå ha den» (Inte alls)
- Hoppas kunna använda den mer framöver och tror att den är ett bra stöd.» (Ganska liten)
- tyvärr slut när jag fått ihop pengar till den. Den verkar dock helt grym och jag ska köpa den.» (Ganska liten)
- Köpte boken men har bara bläddrat lite i den ännu.» (Ganska liten)
- Vill köpa den nu!» (Ganska liten)
- Jag har kollat i den, men inte haft tid att fördjupa mig i den. det har gått alldeles för mycket tid till att rita pointsketchstrukturer (som jag visste hur de skulle bete sig) och skriva utläggningar som ingen orkar läsa.» (Ganska liten)
- Tycker inte att man behöver använda boken för att kunna tillgodogöra sig kursen. Kanske hade det varit vettigt att använda den för att själv kunna fördjupa sig lite. » (Ganska liten)
- På cremona slutade de sälja boken ganska tidigt. Många hade tänkt att köpa boken lite senare (för att den var dyr).» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration med kursPM, löpande information, tillgänglighet till utdelat material, etc?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»31 77%

Genomsnitt: 3.75

- Bra att allt material fanns på hemsidan!» (Ganska bra)
- att kunna få tag på eller höra informationen var lätt. Sen kom nästa kapitel som i princip rörde hela kursen, att förstå informationen. Kursen blev ofta en språkövning i kryptiska uppgifter.» (Ganska bra)
- bra när allt finns på kursportalen. speciellt bra att de första dokumenten lades ut före kursstart.» (Mycket bra)
- Det var VÄLDIGT BRA att föreläsningar, uppgifter etc fanns enkelt åtkomligt på studieportalen, något som vi ofta saknar i andra kurser.» (Mycket bra)
- En av de mer välstrukturella kurser vi har haft.» (Mycket bra)
- jätte bra att all information fanns på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Man vet vad man ska göra.» (Mycket bra)
- Exemplariskt. Inga problem och det har till stor hjälp att ha allt kursmaterial tillgängligt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»24 60%
Mycket bra»6 15%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.02

- Detlef visste inget om öppna ritsalen/ritsal 5 vilket förklarar varför vi trodde att han aldrig var där.» (Ganska dåligt)
- Hittade Detlef först sista dagen innan inlämning på läroboken.» (Ganska dåligt)
- Seminarieupplägget fungerade bra, men antalet uppgifter som man behövde gå över vid varje tillfälle gjorde att man inte hade tid för alla frågor. » (Ganska bra)
- Seminarierna var bra men tiden var för liten i relation till antalet frågor.» (Ganska bra)
- har studtals varit ganska svårt att förstå, men bra att man har kunnat ställa sina frågor under seminariet, ända problemet är att man då redan förväntats gjort alla uppgifter..» (Ganska bra)
- Hade varit bra ibland när man gjorde övningar att ha någon mer att fråga» (Ganska bra)
- jag tycker att det har fungerat bra med seminariena och de diskussioner. har dock inte träffat på Detlef- han kanske skulle kunna sprida ut sig lite i alla ritsalar eller sätta sig vid köket så får man komma till honom och på det sätte tbli mer tillgänglig för alla. Jag visste inte vem det var förrän slutseminariet.» (Ganska bra)
- Lite tajt med diskussionstid på lektionerna, men å andra sidan känner jag själv i alla fall att det alltid fanns möjlighet att fråga efter lektionstid eller hos någon lärare.» (Ganska bra)
- Som sagt, hade önskat mer hjälp av seminarieledaren. » (Ganska bra)
- Det lef fastnade lätt i någon ritsal och kändes inte tillgänglig för alla. Lite synd då jag fått uppfattningen att han var duktig på att hjälpa en att förstå saker och ting på ett enkelt vis.» (Ganska bra)
- Seminarierna hade sin funktion som kanske inte uppfylldes helt hela tiden.» (Ganska bra)
- Svårt att fråga seminarieledaren eftersom han inte visste så mycket mer än vi..» (Ganska bra)
- I den mån jag har behövt fråga har det inta varit några problem.» (Ganska bra)
- möjligen kunde ibland seminarieledarna varit mer pålästa så att vi verkligen kunde bli säkra på om vi hade förstått rätt eller inte. » (Mycket bra)
- Bra att ha seminariegrupperna varje gång, vår seminarieledare var toppen, hörde att någon annas inte var lika bra men vår var grym. » (Mycket bra)
- Ha rinte sökt så mycket hjälp, men har inte sett det som något problem.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 37%
Mycket bra»24 60%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.65

- Det är alltid svårt att skriva något bra på kort tid tillsammans med andra.» (Ganska bra)
- Har samarbetat en del men, han jag samarbetade med var inte alltid i skolan när man skulle göra konstruktion. Har därför jobbat mycket själv vilket inte har varit särskilt tråkigt. Dock har jag gått runt och hjälpt till lite.» (Ganska bra)
- både bra och dåligt» (Ganska bra)
- Att arbeta två och två är effektivt vid den här typen av arbete.» (Mycket bra)
- Vi har jobbat mycket ihop och jag tycker det har fungerat jätte bra.» (Mycket bra)
- Sammarbete var ofrånkomligt skulle jag vilja säga.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

13. Hur förhåller sig de förväntningar du hade före kursen till vad du fått ut av kursen?

- Bra. Positivt överraskad.»
- jag trodde att det var mer utav en traditionell räknekurs. det hade jag också uppskattat men den här modellen ger nog en djupare förståelse och kanske ahr jag mer använing för det än möjligheten att räkna på exempel.»
- Rätt väl. Jag formulerade inga tydliga förväntningar, men jag tycker jag fått en inblick i hur byggnader bärs, och vill gärna gå djupare»
- Jag har fått ut mer av kursen än jag räknat med, men det har kostat mycket fritid.»
- Jag har fått ut ungefär vad jag förväntade mig. Men jag tror att jag har lärt mig mer än vad jag tror. »
- Jag upplever att jag har fått en grundläggande förståelse eller en ingång till konstruktionslära. Mina förkunskaper var begränsade.»
- Bra. jag hade i princip inga förkunskaper. Under kursens gång kände jag mig allmänt förvirrad. Men när jag satte mig ner för att sammanfatta en lärbok föll en liten polett ner.»
- Trodde nog att kursen skulle vara mer konkret och mer lättförståelig än vad den faktiskt varit. Såg framemot lite konkreta fysikaliska former och vad som är rätt och fel inom konstruktion, men kursen har i mina ögon ibland varit mer "flummig" än de konstnärliga kurser vi haft.»
- mycket bra»
- Jag har lärt mig en hel del, men jag trodde kursen skulle vara roligare att läsa.»
- Bra, det var nog lite svårare än jag hade tänkt mig.»
- jag trodde att jag skulle få mer kunskap av typen hur dimensionera en vägg»
- jag har lärt mig mycket och blivit inspirerad»
- har fått lite mer kunskap och har nu börjat titta på konstuktioner i min omgivning, särskilt fackverk....»
- Kursen var svårare än väntat, och jag har därför inte kunnat ta till mig vissa saker tillräckligt mycket. Skulle behövt mer tid för att förstå allting.»
- Jag trodde att det skulle bli mer räknande. hadeingenting emot den inriktning som blev. Dock borde räknedelarna tas bort och även inte begrepp ges ut som vi inte får lära oss vad det är. Då blir det bara svängande med ord som vi inte förstår den fulla meningen med.»
- Nöjd.»
- Jag tyckte det va jättesvårt i början men dagen när jag skrev läroboken blev det många AHA-upplevelser.»
- Jag har lärt mig mycket och nog förstått mer än vad jag trodde och med experiment och att det tagits upp i några kurser har informationen och tänket sjunkit in. »
- Mina förväntningar var ett mossigt ämne med traditionella läroböcker. Så blev det inte alls. Blev mycket positivt överraskad och intresserad att lära mig mer. Det ställdes också krav på att inte bara lära sig något utantill från en lärobok utan att visa att man faktiskt förstått saker. Det är motiverande och skapar diskussioner. Då glömmer man inte det man lärt sig på samma sätt. »
- kursen var inte lika mycket teoretisk som jag hade trott, vilket var bra!»
- Jag hade inte några väldefinierade förväntningar på kursen. Nu efteråt så tycker jag den var väldigt välordnad, genomtänkt och gav en bra grund till att lära sig mer om konstruktion i framtiden. Man fick också inspiration att ge sig på konstruktionsmässigt spännande lösningar i framtida projekt. »
- Jag hade räknat med att man skulle få mer kunskap, mer praktiskt förstående än vad man fått. Nu har man bara fått konstruktionstänkandet uppväkt, man har blivit sugen på att ta reda på mer, vilket är bra. »
- Ganska ok, men jag trodde kanske att det skulle vara lite högre krav»
- Jag förväntade mig mer ren byggnadsfysik.»
- Jag kommer inte ihåg vilka förväntningar jag hade inför kursen.»

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 30%
Gott»21 52%
Mycket gott»7 17%

Genomsnitt: 3.87

- Alla lärare har olika utlärningsmetoder, och alla elever har olika inlärningsmetoder så det kan bli svårt att få alla att hänga med och förstå under föreläsningar och seminarier. Jag vill ha ett konkret svar om jag har en fråga, har jag tänkt rätt eller fel? Jag lär mej inte av att traggla med samma fråga i timmar och när jag sen tror mej ha rätt och vill ha ett "facit" men inte kan få ett.» (Godkänt)
- mer praktik.» (Godkänt)
- ibland lite rörigt, svårt att förstå vad vi skulle få ut av saker. kanske behövs fler konkreta exempel.» (Gott)
- Intressanta men svåra frågor. känns som jag har lärt mig mycket, även om det jag lärt mig kanske inte var exakt det som var kursens mål.» (Gott)
- Jag har "lärt mig" en hel del, eller snarare fått upp ögonen för nya delar av konstruktionsämnet.» (Gott)
- Jag tycker det har varit intressant och lärorikt, ävon om det kännts trögt ibland.» (Gott)
- Mycket bättre än vad jag förväntade mig, tufft att lära sig så mycket men verkligen en bra kurs. » (Mycket gott)
- Är nöjd med kursen, men känner att jag skulle behöva komplettera de kunskaper jag fått. Känns som om man bara snuddat vid alla begrepp. Samtidigt förstår jag att tiden inte räckt till att göra det mer djuplodande. » (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mortens föreläsning»
- seminarierna och frågorna»
- brotävling, föreläsningar»
- Att få arbeta med uppgifter i kombination med föreläsningar.»
- Morten Lunds föreläsning. »
- Inspirations delen, kopplingen till poesi och andra intressesfärer.»
- Mixen av olika moment i kursen.»
- Ämnet bör utökas med några veckor.»
- Sammanfattandet av en egen lärobok. Föreläsningarna var väldigt bra.»
- Inspirerande föreläsningar.»
- uplägget med föreläsning och tillhörande uppgifter är bra. Lätt att följa, om man är närvarande.»
- Dina bra genomgångar av de grundläggande principerna i hållfasthet och konstruktionslära.»
- läroboken»
- brobyggartävlingen och avslutnings föreläsningen»
- Upplägget bör bervaras.»
- upplägget med blandning mellan teori o praktik.»
- Det lilla uppehållet mellan sista seminariet och examinationen var väldigt bra, då saker och ting fick tid att sjunka in, om det är möjligt borde detta upplägg bevaras.»
- Allt»
- Läsandet av strukturer»
- Föreläsningarna om konstruktion, all bra insperations inforamtion med alla bilder och spännande byggnader. Seminarierna var givande också. Brobyggandet!»
- broövningen var rolig och det som är roligt kommer man ihåg.»
- uppgifter och efterföljande seminarier»
- Att man tar upp praktiska exempel i början så att det inte blir så abstrakt.»
- Brobygget, seminariediskussioner, mycket bra exempel och pedagogiska föeläsningar (dock ibland med lite väl mycket fakta..)»
- variationen. och morten!»
- de pedagogiska föreläsningarna och brobyggandet!»
- Morten Lund och bära punktlasten (och allt annat!)»
- Brobygget»
- Bra blandning av teori/praktik, Morten och broprovning var bra»
- Brobyggandet var riktigt kul. Och det var också nyttigt att ha seminarie efter varje föreläsning. »
- Lärobokskrivandet. Det hade dock varit bra att ha mer schemalagt tid för det.»
- De praktiska övningarna»
- Mårten Lund och brobyggar tävlingen och seminarierna och läroboksskrivandet. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer modeller att titta och känna på.»
- mer pålästa seminarieledare och tydligare förklara vad vi kommer att lära oss i början så kanskr inte så många blir frustrerade över att inte förstå.»
- mer praktiskt och ett tydligt och rimligt tillvägagångssätt på seminarierna»
- Hänvisar till tidigare kommentarer. Frågorna i uppgifterna var för övrigt ibland svåra att förstå (i många fall även om frågan i sig inte var svår), det tog mycket tid av den egna arbetstiden och orsakade mycket frustration.»
- Att seminarieformen ändras på något sätt. Man behöver få mer tydliga svar av seminarieledaren, för bland eleverna finns det väldigt många frågetecken vid det tillfället.»
- Informationen kring boken, som är en vettig och rolig uppgift som nu bara blev en jobbig historia med deadline.»
- Kan man förenkla frågeställningarna så snabbar det på arbetet med lösningarna.»
- Antalet frågor i förhållande till en ganska knapp tid.»
- Om PointSketch ska få vara kvar till kommande år så föreslår jag att alla buggar och fel i programmet fixas först. De egna uppgifterna som vi fått jobba med kunde få gå igenom en omformulering då jag vet att de flesta haft mest problem med att försöka tyda frågorna och formuleringarna "Vad är det egentligen som jag ska göra?" Att sedan lösa själva uppgiften, när man tror sej vet vad frågan handlar om, har däremot inte varit så svårt. Sen att seminarieledarna inte alltid kunnat svara på våra frågor är lite tråkigt...»
- Det hade varit skönt med lite kunnigare seminarieledare. Någon som hade kunnat säga att så här fungerar det. Det är bra med diskussion och spekulation, men någonstans vill man bara ha ett svar. »
- Istället för skrivna uppgifter, låt oss bygga modeller som vi sedan går igenom i seminariegrupper där vi också diskuterar teorin bakom de fysiska modellerna.»
- Att seminarieledare har bättre koll på vad som gäller, att de kanske sitter med på dina föreläsningar också. vet att det är svårt, men det har varit förvirrande nu. Vill generellt ha mer exempel från verkligheten, att allting inte är då abstrakt hela tiden. Och om det inte finns några bra exempel från verkligheten så säger man bara det. Men det hjälper iaf mig att förstå och komma ihåg.»
- inte fullt så omfattande övningar till de första seminarierna. »
- mer stöd för de som inte har så mycket erfarenhet av fysiken, blir lätt mycket frustration annars..»
- Ge fler praktiska exempel så man förstår vad man sysslar med. »
- längre kurs, mer grundläggande, mer kopplat till "verkligheten". »
- Tydligare genomgångar på hur man ska lösa visa uppgifter vore bra. Även fler konkreta exempel på vad man ska använda kunskaperna till.»
- KG borde skriva en kursbok. »
- Bort med matte som inte gås igenom på riktigt. Mer studiebesök och färre sidor av inlämning.»
- Hmm vet inte, kanske en saminareledare ledare som var lite bättre på att förmedla sin kunskap, alternativt kunnigare.»
- Mer experiment..»
- mer praktik»
- Mindre detaljer och pointsketch, mer diskussion och mer tid till uppsattsen. »
- Mer tydligt formulerade frågor till uppgifterna. Kanske mer utbildning till handledarna.»
- mer experiment»
- det egna arbetet. som sagt, några fler praktiska övningar och där man kan jobba i varierad gruppstorlek, någon i större grupp och fler i mindre gruppindelning på ca. 2-3 pers. En ordlista hade man kunnat fått, i och med att det mesta i kursen handlade om att förstå språket.»
- Seminariegrupperna fungerade väldigt olika, vissa grupper fungerade inte alls så bra som var tänkt. Vid besök i en annan grupp märkte vi hur olika man får ut beroende på grupp, vilket är lite synd»
- Kortare föreläsningar. En föreläsningen mellan 8-12 är jättejobbigt. Speciellt när det är ett tungt och svårsmält ämne. Man tappar koncentrationen efter 2 timmar.»
- Krav på att assistenterna kan lära ut saker de med. »
- Som sagt mer praktiskt, att få känna hur det funkar. Fysiska demostrations modeller»

17. Övriga kommentarer

- KG är en bra pedagog när han föreläser, nog den bästa av de jag haft, skulle man kunna överföra detta till övingsuppgifterna, skulle detta bli den roligaste kursen på A.»
- Bra att det har känts som att du har varit väldigt mån om att man ska förstå :)»
- SJUKT BRA KURS!!!!!!!»
- Låt mig sova.»
- Bra kurs!»
- Mycket bra föreläsningar!!»
- Dansken va väldigt inspirerande och glad!!!»
- Tack för en rolig kurs som ändrat min syn på ämnet konstruktion!»
- vad jag har sagt har jag sagt.»


Kursutvärderingssystem från