ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Produktutveckling - behov och krav 10/11, MMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-19 - 2011-01-31
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
20 svarande

0 0%
3 15%
6 31%
9 47%
1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
20 svarande

1 5%
0 0%
6 35%
4 23%
6 35%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
20 svarande

0 0%
6 31%
7 36%
4 21%
2 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
20 svarande

0 0%
1 5%
2 10%
10 50%
7 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
20 svarande

2 10%
5 25%
7 35%
5 25%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- det var kul med exempel som pontus arbetat med på "riktigt". »
- Just när det gäller feedback: problemet var att vi kände att vi fick en del otydliga och vaga svar på våra frågor. Men i hel het uppskattades tillfällena.»
- Handledar tillfällena var mindre givande, kan ha varit p.g.a. handledaren.»
- Jag.. känner inte att handledartillfällen gav mycket. Visst, det är framförallt studenternas ansvar att komma förberedda, men åtminstone en handledare var ganska hemlighetsfull vad gällde feedback.»

Föreläsningar
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 10%
Lärorikt»10 50%
Gav inte mig så mycket»8 40%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.3

Övningar
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»6 85%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 1.85

Laborationer
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 2

Projektarbete
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 70%
Lärorikt»6 30%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.3

Inlämningsuppgifter
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 52%
Lärorikt»7 41%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.52

Studiebesök
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 81%
Lärorikt»2 18%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.18

Grupparbete
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 57%
Lärorikt»8 42%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.42

Kurslitteratur
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 11%
Lärorikt»9 52%
Gav inte mig så mycket»6 35%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.23

Självverksamhet
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 33%
Lärorikt»10 66%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.66

Tentamen
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 16%
Lärorikt»6 50%
Gav inte mig så mycket»4 33%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.16

Fått hjälp och svar på frågor
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 10%
Lärorikt»10 52%
Gav inte mig så mycket»7 36%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.26

Tillfällen för kritik (feedback)
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 21%
Lärorikt»8 42%
Gav inte mig så mycket»7 36%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.15

Annat
11 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»1 25%
Gav inte mig så mycket»2 50%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.25

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Bra att det fanns möjlighet att prata mycket med handledare! »
- Projektet»
- Gästföreläsningar»
- enkel och snabb kontakt med handledare och examinator när kontakt söktes. kursstoffet (metoderna) var bra och lagom stort och omfattande. bra gästföreläsare (linnea fogelmark)»
- Själva arbetet var väldigt lärorikt. »
- Kursen är väldigt intressant genomgående.»
- Projektet»
- Bra upplägg över lag. Handledningarna var väldigt givande för projektet. Passande kurs för grupparbete.»
- Gästföreläsningen var bra»
- Projektarbete så till vida att det genomförs som grupparbete med många observationer, intervjuer etc. Gästföreläsaren var för övrigt fantastisk!»
- Projektarbetet, gästföreläsningar om hur teorin omsätts ute i verkligheten.»
- Projektet och duggan! Inspirerande gästföreläsare»
- Projektarbetet.»
- - Det var inspirerande med gästföreläsare. - Projektet knyter teori med verklighet.»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- tempo inledningsvis. lite slöstartat. behöver mer info i början för att snabbt komma igång med projektarb. Mer konkret info på föreläsningarna. »
- Föreläsningarna, de var inte jätteintressanta utan tog upp mycket fakta bara, som det känns som att man kunnat läsa sig till. »
- ingen författare till kurskompendiet angavs. kändes lite lekisnivå. även om metoderna som presenterades var bra kändes inte föreläsningarna så givande. handledare och examinatorer hade lite olika agendor och mål med kursen, vilket gjorde det osäkert vem man skulle följa. kanske inte enbart negativt.»
- Mycket bättre feedback av handledare krävs eftersom somliga handledare inte gav feedback på saker som absolut borde ha tagits upp! Duggan borde ha legat tidigare och inte kommit så mycket i andra hand.»
- Tydligare information och uppstrukturerande av duggan. Skulle hellre ha två mindre på olika delar för att få spridning och tidigare i kursen.»
- Kursmålen finns men är otydliga. Inte möjliga att tillämpa för högre betyg. Tråkigt att man får bättre betyg för en väl utförd rapport än ett väl utfört arbete (förarbete, studier mm.)»
- Upplägget med att presentationen är en såpass stor del av betyget är uselt. Det var svårt att få till en bra presentation pga den höga arbetsbelastnignen i slutet av läsperioden. Föreläsningarna gav mycket men vid fel tidpunkt, då man fick föreläsningen skulle man redan applicerat det i projektet enligt kursplanen.»
- Det kan bli mycket tydligare»
- Mycket mindre fokus på rapporten! Känslan är att det spelar betydligt mindre roll hur bra genomfört projektet är än hur rapporten skrivits. Det gör kursen extremt akademisk vilket säkert är bra om man vill forska men eftersom majoriteten (däribland jag) inte är intresserade av detta känns det väldigt onödigt! Speciellt eftersom kursen innan (ergonomin) också kräver en rejäl rapport om än inte lika strikt. Istället bör fokus ligga på muntlig presentation, kanske 2 st istället för 1. Detta eftersom detta blir betydligt mycket viktigare för de flesta i framtiden. Pengar till en sådan här undersökning finns sällan och effektivitet krävs. Att då fokusera på en otroligt tidskrävande rapport istället för resultat och mer erfarenhet av olika metoder verkar vansinnigt! Vidare bör personligt betyg ges större utrymme. Dvs mer omfattande dugga. Dessutom bör föreläsningar och dugga läggas tidigare under kursen för att jämna ut arbetsinsatsen. Både mer litteratur och fler föreläsningar som behandlar hur information från datainsamlingsmetoder ska tolkas krävs också.»
- Att handledare är tydligare i vad de tycker är bra resp. dåligt gällande ämnesval och får lov att hjälpa till mer vid val av ämne i projektarbete.»
- Det kanske kan vara en bra idé att dela ut förslag på områden för projektet, väldigt mycket tid går åt till att hitta ett lämpligt ämne.»
- Ha duggan tidigare.»
- Startsträckan var onödigt lång då det var oklart vilket typ av problem som var lämpligt för kursen. Mer vägledning för att hitta problem att arbeta med.»
- - Det finns inga riktlinjer för olika betygsnivåer i kurspm. (Bl.a. olika betygsnivåer jämtemot poäng på duggan borde ha nämts.) - Små poängskillnader mellan olika betygsnivåer på duggan. (5 poängs skillnad mellan 4 och 5?) - Betyg har berott mycket på handledare. Flera personer borde se över alla rapporter och göra en bedömning. - Mer fokus borde ha lagt på val av projektområde. Speciellt då vissa av kursens mål har varit att göra "intressanta" presentationer. Det visade sig väldigt svårt att komma upp med ett passande projekt, vilket har färgat och satt svårighetsgrad på resten av kursen. (Det har uppenbarligen varit väldigt olika mellan grupperna.) - Kommentarerna på rapporten tar främst upp språkliga fel och åsikter. Flera av kommentarerna på själva innehållet i slutrapporten har funnits med under sista handledartillfället och borde ha tagits upp då. En av kommentarerna är dessutom lite kryptisk. Handledaren kunde också ha läst materialet innan vissa handledartillfällen. - Hur stor del av projektbetyget den muntliga presentationen gav borde ha nämnts fler gånger än i kurspm. Om en muntlig presentation använts som betygsunderlag borde (minst) en föreläsning tagit upp om hur man utför en presentation.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från