ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp2åk3: KTK116 Yt- och materialkemi,

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-01-25
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»5 35%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.21

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»8 57%
100%»5 35%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»8 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Frågorna var individuella och testade bara vissa kunskaper inom respektive tre delområden som tagits upp i kursen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.85

- Kurslitteraturen har varit till störst hjälp.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»8 57%

Genomsnitt: 3.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.07

- Fanns ingen kurshemsida, lite jobbigt att få allt på mejl...» (Mycket dåligt)
- Det förenklar oerhört att ha en kurshemsida, istället för att skicka mail. » (Ganska dåligt)
- Det fanns ingen kushemsida utan allt material mailades ut.» (Ganska bra)
- Ingen kurshemsida, men fungerade ganska okej med mail.» (Ganska bra)
- Läraren hade mailkontakt och inget på Studieportalen. Det funkade ändå bra.» (Mycket bra)
- fanns ingen hemsida, men allt skickades ut per mail i god tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Bra hjälp under föreläsningarna. Vid examinationen kunde man fråga om hjälp på olika avdelningar i kemihuset, vilket underlättade.» (Ganska bra)
- Förutom handledning case 1 var katastrof» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»9 64%
Hög»3 21%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.28

- Största arbetsbelastningen var tentamen. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»5 35%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 28%
Gott»6 42%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 4

- Svårhetsgraden inom respektive delområde varierade till följd av att vi hade olika föreläsare, vilket även framgick på tentamen, där svårhetsgraden på den frågan som berörde oorganiska material var märkbart svårare än övriga frågor. » (Godkänt)
- Bättre bok är ett önskemål» (Godkänt)
- Helena verkade ganska nervös men det var ondödigt då hon var jättebra och intressant att lyssna till. » (Gott)
- Var väldigt många olika delar vilken kunde göra det rörigt. Men samtidigt var det mycket intressant.» (Gott)
- Första kursen i vår teknikbas som kändes anpassad till en Iare. Mycket bra upplägg på kursen, nivån på kursen passade våra förkunskaper, examinationen var annorlunda men passande.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursupplägget, hemtentan, »
- Examineringen med hemtenta istället för vanlig tenta»
- Hemtentamen»
- De första två delmomenten i kursen (totalt 3)»
- Minigrupparbetet som vi hade i början.»
- Hemtenta och arbetet»
- hemtentan och arbetet. bra start, sätter igång en bra!»
- bra case»
- Föreläsarna var jätte bra och förklarade saker tydligt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske en viss förenkling av frågorna på C-delen på hemtentan»
- Organisationen »
- Sista momentet: Oorganisk kemi. Det vart för svårt att förstå inledningsvis, även om mycket klarnade i slutet...»
- sista delen var väldigt omfattande och svår. Gör den lite mer lättsmält.»
- Förberedelser inför lektionen, det är inte ok att komma sent som lärare och vara dåligt förbered för något som bör vara känt sedan länge.»
- kanske längre tid för att göra hemtentan?»
- En kurshemsida hade varit bra.»

16. Övriga kommentarer

- För övrigt en intressant kurs!»
- Intresseväckande kurs för såväl kemi och forskning, men även miljö!»
- bra och engagerade lärare!»


Kursutvärderingssystem från