ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3 12/13 Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling, VMI041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»3 10%
Gott»12 41%
Mycket gott»13 44%

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oseriöst, flummigt, enbart efter vad föreläsaren själv värderar och inte efter kurslitteraturen.» (Dåligt)
- Det var visst inte så mossigtnsom jag trodde ståndet kunde bli:)» (Gott)
- Intressant kurs. Jag var inte så insatt i miljö innan, nu tycker jag det är intressant!» (Mycket gott)
- Fantastiskt bra föreläsare, upplägg och övningsledare. Toppenkurs!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.27


Lärandemål

- tillämpa tidigare och under kursen inhämtade kunskaper för att förstå och tolka de förändringar som uppfattas som miljöproblem,
- beskriva orsak-verkan-kedjor för kända miljöproblem såsom eutrofiering, försurning och växthuseffekten både med avseende på processer i naturmiljön och orsaker i samhället,
- göra grundläggande analyser av miljöpåverkan med hjälp av miljösystemanalytiska verktyg och modeller såsom livscykeltänkande, DPSIR och I = PAT,
- beskriva och förklara viktiga strategier och tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan av olika verksamheter, särskilt sådana som ligger inom civilingejörernas arbetsfält, samt redogöra för sin personliga uppfattning om hållbar utveckling och sin roll i denna, privat såväl som yrkesmässigt.
Dessutom ska studenterna efter genomgången kurs ha förmåga att:
- beskriva, jämföra och diskutera tekniska systems påverkan på miljön,
- självständigt och kritiskt söka information, samt i sammanhanget miljö och hållbar utveckling kritiskt granska texter och kommunicera synpunkter apropå komplexa frågor.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 68%

Genomsnitt: 3.62

- Mål till tentan var lätta att förstå, till projektet kunde de varit betydligt tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 24%
Ja, i hög grad»22 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Det var dock väldigt öppna frågor som ledde till onödigt mkt tolkningar av rätta svar och ifrågasättning av ordval.» (I viss utsträckning)
- Rättningen var för petig, ett svårare test hade uppskattats. Det blev att man behövde ha vissa ord med för att få poäng. » (I viss utsträckning)
- Examinationen testade framförallt om man tyckte likadant som föreläsaren, flummiga frågor.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte dock inte att rättnigen stämde så br överens. Det va många beskrivningar som man helt hade missuppfatta om hur tydlig man skulle vara. » (Ja, i hög grad)
- Jag tyckte dock det var väldigt svårt att veta vad man förväntades skriva då det var så många poäng på varje uppgift. Det var svårt att veta vad det var som efterfrågades och hur utförligt man skulle svara. » (Ja, i hög grad)
- Just för att de var alla direkt kopplade till målen vilket var väldigt bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»10 34%

Genomsnitt: 3.06

- Hade pp-presentationerna från föreläsningarna inte funnits så hade jag inte klarat mig, så färeläsningarna har indirekt hjälpt mig mycket.» (Ganska liten)
- Aningen flummiga ibland med utsvävningarna!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var tillräckligt öppna för att tillåta egna synpunkter, men saknade en del "attityd", det framgick inte riktigt allvarligheten i frågorna och de verkade mer oseriösa än vad de faktiskt är.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Särskilt sammanfattningarna i slutet med "Kommer du ihåg?"-frågor och hemuppgifter.» (Mycket stor)
- Det har varit bra föreläsningar och bra presentationer. » (Mycket stor)
- Rickard är en riktigt duktig och kunnig föreläsare. Det var riktigt roligt att gå på hans föreläsningar och jag skulle verkligen inte klara kursen utan dem. De var väldigt strukturerade och tydliga, jag gillade upplägget på föreläsningarna med hur föreläsningen ska anspegla på kursmålen, vad föreläsningen berör och "har du hängt med" och "hemuppgift" var väldigt bra vid tentaplugget.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»14 48%

Genomsnitt: 3.37

- Vissa övningar kändes lite blaha,blaha. Kommer dock inte på ett exempel just nu.» (Ganska liten)
- Övningarna var för långa! Halva tiden hade räckt med råge!» (Ganska stor)
- Övningarna förtydligade även det som var viktigt i kursen.» (Ganska stor)
- Jag tycker att diskussionerna som uppstått, och letts av övningsledaren varit för ytliga och generella, och därav tråkiga. Öppna frågor i stil med "hur bör man stoppa växthuseffekten" och "hur bör människan agera" leds in i svar som är visionärt ludd. Konkretisera, ställ upp tydliga och snäva förutsättningar, så att diskussioner får en spets och inte jämnas ut av "svårt att säga - det beror på"-argument som även får diskussionen att stanna upp i en kollektiv suck av ovilja att analysera möjliga specifika situationer.» (Ganska stor)
- Övningarna var lärorika, men väl länge med 4 timmar utan paus. Det var även väl många personer i samma sal många gånger, blev lätt hög ljudvolym och dålig luft.» (Ganska stor)
- Det har varit ett bra sätt få öva på det man lärt sig på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har projektet varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»9 31%
Ganska stor»10 34%
Mycket stor»8 27%

Genomsnitt: 2.82

- Man fick bara kunskap om sitt område, dåligt utbyte av andra grupper.» (Ganska liten)
- Den största vinsten i projektet var att lära sig söka information. Dock kändes projektinstuktionerna något diffusa.» (Ganska liten)
- Projekten var lärorika och ganska roliga men bidrog inte så mycket till att klara tentan.» (Ganska liten)
- Väldigt luddigt formulerad uppgift.» (Ganska liten)
- Projektet var roligt, och det var ett kul inslag i kursen, men jag kan inte säga att jag lärde mig jättemycket utav det.» (Ganska liten)
- Jag skrev om godstransporter, vilket kanske in va det mest spännande området men det har varit lärorikt att arbeta i grupp och upplägget uppskattas mycket. Det är roligt med kurser som innehållet andra moment än bara en tenta.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»11 37%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.62

- En allmän kursbok inom hållbar utveckling är svårt att få bra eftersom det är ett väldigt nytänkande ämne, och denna saknade en del trovärdighet. Resursanalys och systemtänkande kunde ha framförts mer än egna åsikter.» (Mycket liten)
- Visserligen en bra och beskrivande bok men kanske lite mycket "prat" ibland. För att klara tentan gav den inte mycket information som inte redan förmedlats på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Jag har varit engagerad i föreningsliv på Chalmers och hållit mig till anteckningar och pp-presentationerna från varje föreläsning.» (Ganska liten)
- Den va bra att läsa till övningstillfället, annars var den väldigt grundlig.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var såpass bra att kursboken nästan inte behövdes.» (Ganska liten)
- Bra komplettering till undervisningen.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna gick ganska mycket hand i hand med boken, vilket är bra!» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har den länkade litteraturen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»6 20%
Ganska liten»14 48%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.13

- Jag har varit engagerad i föreningsliv på Chalmers och hållit mig till anteckningar och pp-presentationerna från varje föreläsning.» (Mycket liten)
- Har endast använt detta vid övningarna, det var då väldigt mycket fakta på kort tid man skulle ta in och det fastnade inte riktigt.» (Mycket liten)
- Blev mycket detaljerad information som inte användes för all lära sig utan att svara på frågor under övningarna.» (Ganska liten)
- Var användbara vid övningarna och gav då en överblick av ämnet.» (Ganska liten)
- Den va bra till övningarna.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»21 72%

Genomsnitt: 3.65

- Mycket ändringar i dokument, betyg osv..» (Ganska dåligt)
- Väldigt trevliga inlägg i Ping-Pong!» (Mycket bra)
- Väldigt bra med information via PingPong rörande såväl praktiska saker som svar på frågor från föreläsningar.» (Mycket bra)
- Även här har Rickard varit jättebra! Handouts har alltid funnits på kurshemsida samt att han alltid varit snabb med att lägga ut nya anslag när han fått frågor på mailen, vilket varit väldigt bra då man själv ofta undrade samma sak. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»22 75%
Hög»4 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»22 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Svarade på frågor ställda under föreläsningar, om inte kunde så fick vi svar via kurshemsidan.» (Mycket bra)
- Både frågor rörande föreläsningar fick bra svar under föreläsningen eller i efterand via PingPong vilket var väldigt bra. Även frågor till handledaren och hjälp rörande projektet fungerade bra.» (Mycket bra)
- Pim-kommunikationen funkade mycket bra.» (Mycket bra)
- Lätt kontakt med handledare som gav tydlig feedback. Många diskussioner med lärare under övningstillfällena.» (Mycket bra)
- Under projektet var det jättebra med halvtidsinlämningar och feedback.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»24 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

- Lite väl många personer i gruppen för et arbete på 2 sidor men med de förutsättningarna har det fungerat bra.» (Mycket bra)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 13%
Lagom»20 68%
Hög»4 13%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.06


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker att övningarna var väldigt bra och man lärde sig mycket av dem! Det var väldigt lärorikt att få sitta och diskutera så att man verkligen förstod och inte bara ha föreläsningar.»
- Rickard är tillmötesgående och engagerad!»
- Gruppövningarna»
- Tidig tenta. Mycket uppskattat under tentaperioden att bara ha en tenta kvar! Även skönt att ha betat av den för att sedan kunna satsa på projektet.»
- Föreläsnings-upplägget, projektuppgiften»
- Upplägget på kursern.»
- Övningarna»
- Övningar och diskussioner i olika slag, då får man en bredare bild utav det föreläsaren försökt förklara innan.»
- Föreläsare och övningsledare. Upplägget med mitt-tenta och projekt.»
- Föreläsningarna och upplägget av dem var väldigt bra med t.ex. "kommer du ihåg?"-frågor i slutet och hemuppgifter (väldigt bra för tentaplugget!!)»
- Kursens upplägg med en tenta och ett projekt. Det har varit en rolig kurs som man inte har hunnit tröttna på. »
- Att tentan kommer i mitten av perioden.»
- Övningar, "Har du hängt med?"»
- Sättet tentan var på, mitt i perioden, innan projektet och med tydliga mål»
- Kursens upplägg med en kombination av föreläsningar, övningar och projektuppgift är jättebra. Övningarna befäste det som sades på föreläsningarna och det var roligt och intressant att få möjlighet att diskutera olika saker i grupp. Det fungerade jättebra att ha tentan i mitten av kursen, och sedan fortsätta med projektuppgiften. Projektuppgiften var också väldigt lärorik. Den var bra upplagd, bra med respons i halvtid, jättebra handledning (tack Derek!) och vi lärde oss en massa, framför allt de två sista kursmålen. Totalt sett en bra och lärorik kurs!»
- Projektet var mycket bra. Bra handledning från Derek Diener! Övningarna har varit givande, bra diskussioner. »
- Öppenheten och åsiktsfriheten. Projektuppgiften var väldigt lärorik och spännande att utföra. Övningarna har potential att bli bra om de blir mer effektiva och komprimerade.»
- Det mesta. Väldigt bra på föreläsare, övningsledare, upplägg med halvtidstenta och projekt. Även kursboken var bra.»
- projektet»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ha lite längre tid på sig med projektet. En vecka innan halvtidsinlämningen var lite väl lite tid kanske. »
- Det borde vara väldigt tydligt hur pass viktig formulering och användandet av vissa termer är vid skrivandet av tentameinan. »
- Alldeles för långa övningstillfällen. Man behövde inte alls så mycket tid vilket resulterade i att folk sprang på fikarast (ok för övningsledarna). Man har annat för sig än att sitta och vänta på att folk ska fika färdigt. Kortare och intensivare pass tycker jag vore bra!»
- Svårare tenta, bättre kommunikation. »
- Ha kortare övningstilfällen, 4 timmar är väldigt mäktigt.»
- Mindre grupper i projektarbetet kanske, 3-4 st MAX i en grupp»
- Instruktionerna för projektet bör förtydligas.»
- Storleken på projektgrupperna. »
- Vid gruppdiskussioner: Konkretare problemformuleringar med tydliga, snäva förutsättningar. Med det menas inte att välja 1-2 specifik frågor/problem inom ex.vis försurning, utan att ta många snarlika fall, fast med olika saker som man förutsätter. Svaren tar inte längre tid än vad allas diskussionsdödande "hum, ja det beror på"-kommentarer annars tar.»
- Det fanns väldigt lite tid till projektet och grupperna var lite för stora. Kanske hade räckt om man var 4 personer istället för 6. »
- Tydligare riktlinjer vid projektet.»
- Tydligare direktiv angående projektet, var svårt att veta vad man skulle göra i början och det "slösades" mycket tid på att försöka förstå uppgiften.»
- Tentan borde göras så att det är lättare att förstår vad man behöver skriva för att få poäng. Frågorna borde definitivt inte vara lika öppna. »
- Kanske kan de olika grupperna i slutredovisningen av projektet blandas bättre till nästa år. Det vore roligt att få lyssna på en grupper med olika ämnen och kanske inte behöva lyssna på den grupp som har samma ämne som den egna gruppen.»
- Dela upp övningarna i kortare pass. Att sitta och diskutera under 4 timmar blir inte så effektivt som 2x2h. Tydligare beskrivning av förväntningar på oss studenter inför tentan. Blev mycket frågetecken och meningsskiljaktigheter gällande rättningen och frågeställningarna på tentan.»
- Övningstillfällena var alldeles för långa, de skulle troligen kunna halveras i tid om lärarna är mer strukturerade och rakt på sak. Väldigt mycket tid ägnades åt stum tystnad och muttrande över trötthet. Texterna vi blev tilldelade skulle kunna förenklas och förkortas. Förtydliga även gärna att det inte handlar om att göra precis som läraren gör utan att det gäller att tänka kritiskt.»
- Inlagda raster i övningstillfällena alternativt uppdela dessa i två kortare istället för en 4 timmars.»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Jag tycker att kursen överlag har varit väldigt bra och lärorik! »
- Kul kurs»
- Rolig kurs!»
- Rickard har varit en bra föreläsare. »
- Rickard var en väldigt bra föreläsare.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.27
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från