ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik, KAA146, Lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»5 12%
Cirka 20 timmar»6 14%
Cirka 25 timmar»8 19%
Cirka 30 timmar»15 36%
Minst 35 timmar»7 17%

Genomsnitt: 3.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»2 4%
25%»2 4%
50%»3 7%
75%»9 21%
100%»25 60%

Genomsnitt: 4.29


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 29%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 34%

Genomsnitt: 2.68

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»30 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»3 8%
I viss utsträckning»14 38%
Ja, i hög grad»17 47%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»27 65%
Mycket stor»10 24%

Genomsnitt: 3.09

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»12 29%
Ganska liten»9 21%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»6 14%

Genomsnitt: 2.34

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»25 60%

Genomsnitt: 3.53


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»4 10%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»18 45%
Mycket bra»14 35%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.2

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»30 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»18 43%
Hög»16 39%
För hög»6 14%

Genomsnitt: 3.63

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»11 27%
Hög»19 47%
För hög»9 22%

Genomsnitt: 3.87


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 9%
Godkänt»19 46%
Gott»16 39%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.29

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Miniprojekten är ett mycket bra sätt att lära sig på, bra motivation att man får bonuspoäng»
- Upplägget»
- Lösningsexempel till studioövningarna efter övningen var jättebra! Bra handledare på övningar och studios! »
- Miniprojekten»
- Kristers material»
- Miniprojekten och studioövningarna, de tar mycket tid men behandlar stora delar av kursen och känns väldigt nyttiga att göra inför projektet. Uppgifter i de olika kompendierna var bra, särskilt separationsdelens.»
- Krister Ströms organisering och upplägg av kursen gör det enkelt att hänga med och kompendierna är till stor hjälp vid räkneövningar.»
- Kommer inte på nått som utmärker sig»
- Miniprojekten»
- Mycket intressata föreläsningar. Bra med föreläsare som har stor erfarenhet från industrin.»
- frivilliga studioövningar»
- Krister Ström och Julia»
- Miniprojekten med bonuspoäng»
- Det är jättebra att demo och övningslektioner sker under olika tillfällen. Kompendierna och kursmaterialet var till stor hjälp, samt föreläsningarna.»
- Kursmaterialet så som häften men övningsuppgifter osv.»
- Antalet räkningsövningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- miniprojekt 2 bör ses över, det var alldeles för tidskrävande. Själv la jag över 15timmar på det och det är inte rimligt. Tentamenstiden var alldeles för kort, jag hann inte ens läsa en av frågorna och det har aldrig hänt mig förut.»
- Tentan. Den totala tidsåtgången för att hinna med samtliga uppgifter var långt över 4 hr. »
- Miniprojekt 2 var alldeles för svår, tog ca 10 timmar att göra det fullständigt. »
- Kanske ha mer centrala (eget tycke) teorifrågor på tentamen. »
- Miniprojekten var väldigt belastande, framförallt nummer två. Dessutom var det dåligt att man inte fick respons på miniprojekten, även om projektet blev godkänt hade det varit bra med respons så man kan dra lärdom och se vad man gjort fel eller kan göra annorlunda. Även seminariet på laborationen kunde gjorts bättre, det var väldigt oklart vad som förväntades och vad som var syftet.»
- Hade vart trevligt om man kunde hitta teori som behövdes för tentan i de utdelade teoridelarna. Labb 1 inklusive seminariet var tråkig och krånglade otroligt mycket.»
- Seminariet till laboration 1 behandlade, vad som kändes som, extremt orelevant information vid tidpunkten. Om möjligt skulle det uppskattas att ha seminarie-delen tidigare/närmare inpå laborations-delen så att man slapp labrapport läsvecka 7. Föreläsningen i systemteknik var också svår att relatera till.»
- Laboration 1, rapporten tog mycket längre tid än nödvändigt då väldigt många körde fast på matlabdelen som blev krånglig, plus att själva labben och seminariet kändes rörigt. Känns som att den inte gav så mycket förståelse med tanke på den tid som man var tvungen att lägga ned. Hade varit bra att få tillgång till lite mer teori gällande pumpavsnittet då det som fanns inte riktigt räckte till.»
- övningsledarna kunde inte hjälpa dig med uppgifterna då de inte har kunskapen till det, så byt gärna ut dom. miniprojekten tog upp väldigt mycket tid, ibland lite för mycket pågrund av att de var matlab-krävande och matlab krånglar alltid så man fick spendera många timmar framför datorn. »
- Ser gärna att ett kompendie om destillationstorn ges ut. Främst är det bristen av underlag till att studera till "icke räknedelen" av provet som försvårar för elever under examinering. »
- Teorifrågorna på tentan är svåra att plugga till då allt kan komma och det är så många olika delar till varje reaktor, separator, pump och värmeväxlare. Borde finnas en sammanfattande teoridel med gamla tentafrågor.»
- Ta bort projektuppgifterna och gör studieuppgifterna obligatoriska och poängberättigade, för det finns helt enkelt inte tid för att göra både vanliga studier + studieuppgifter + miniprojekt. Detta både för att minska trycket på studierna under läsperioden men också ge bättre förutsättningar inför det stora projektet i LP4 där mycket av studieövningarna tillämpas. Dessutom bör seminariet inför laboration 1 ändras ty det inte var så givande....»
- Uppgifterna i miniprojekten kan ses över ytterligare en gång!»
- Öka examinationstiden från fyra till fem timmar! Det är inte rimligt med endast fyra timmar för en tentamen med åtta tidskrävande uppgifter. Jag tycker det är fel när man "kan" en kurs, och vet hur uppgifterna skall lösas, men inte lyckas på grund av att man ej hinner lösa tillräckligt många uppgifter för att plocka de poäng som behövs. Även om tidseffektivitet är en del av svårigheten, bör den totala kunskapen vara det som testas. Därför anser jag att examinationen ej testar om man har uppnått kursens mål. En kort examinationstid gynnar de snabbtänkta, men gör det svårt för de som löser tal långsamt men nogrant. Kolla på statistiken: Hur många hinner egentligen svara på alla åtta uppgifter?»
- Om tentan ska innehålla 40% teori så bör det vara mer fokus på teorin på föreläsningar m.m. under kursens gång. Det är svårt att annars veta vad som är relevant teori och inte. Instuderingsfrågor med facit skulle vara bra. Åtminstånde bör facit skrivas till tentornas teorifrågor. »
- Tentamenstiden bör vara fem timmar. Denna kursen är enligt mig den mest stressiga vi har. Frågorna är ofta inte jättesvåra men de tar lång tid att göra. »
- Konsultations tillfälle vecka innan tenta.»
- Seminariet och matlab uppgiften till laboration ett. Den borde även stå med tydligare i kurs-pm.»
- Övningsledarna borde vara bättre tillgängliga vid behov av hjälp. En övningslektion varje vecka hade underlättat. Det är svårt att 3 lärare har en kurs tillsammans, hade varit bra om ni kunde kommunicera mer med varandra.»
- Samla allt kursinnehåll i ett kompendie. Det är tidskrävande och förvirrande att använda sig av flertalet böcker och kompendier samtidigt. Svårhetsgraden på de rekommenderade uppgifterna bör vara ungefär samma som tentauppgifterna. Hoppet där var alldeles för stort. Att tentatiden för så pass många svåra samt tidskrävande tentauppgifter har sats till endas 4 timmar är bedrövligt! »
- Kurshemsidan är rörig, det är för många kompendier/dokument.För många böcker.Det går att få en bra översikt på kursen, men det är onödigt mycket runthoppande i litteratur/sidor.»
- DEla upp tentan i teoridel respektive problemlösningsdel.»
- Bättre genomgångar av reaktionsdelen och övningar med reaktionsbalanser. De var de svåraste under hela kursen. Seminariet av Laboratory Excercise 1 Recycle Reactor var svår att förstå och mer hjälp behövdes/bättre förklaring till hur vi skulle gå tillväga hade varit bra.»
- Seminariet till laboration 1. Det gav ingenting, seminarieledaren pratade dålig engelska och visade endast ett par oh-bilder. Ta antingen bort seminariet och lägg ut infon på kurshemsidan eller gå igenom det på en föreläsning istället eller byt ut seminarieledraen.»

16. Övriga kommentarer

- Tentamen var ju under all kritik, diskutera olika pumppriser, kom igen»
- Överlag en bra heltäckande kurs som förgylls av Krister Ströms fläckfria pedagogik och charm»
- Bra kurs. Hade kanske varit bra med en väldigt konkret sammanfattning på balanser och härledning utav dessa. Istället för att som nu behöva leta genom åtskilliga sidor kompendie. Övrigt bra kurs! »
- Tiden på tentamen var för kort! Hann inte svara på allt. »
- Trevlig kurs»
- Tråkigt att laboration 2 och 3 ställdes in!»
- Kanonbra struktur och upplägg på kurshemsidan! Det är väldigt skönt att det finns mycket material att tillgå.»
- tentamen var inte bra, man var tvungen att kunna så svåra detaljer för att ens få godkänt och det på alla delar så den var nästan omöjlig att klara. jag förstår inte att ni förväntar så hög kunskap för godkänt av oss när era övningsledare inte ens kunde hjälpa oss med den simplaste uppgift i era övningshäften.»
- Tråkigt att studiebesök samt lab 2 uteblev... Tycker dock att med avseende på hur hög studiepress det varit i allmänhet under denna läsperiod så gjorde det inte särskilt mycket.»
- Stor tidsbrist. Lärorika föreläsningar»
- Bättre hjälp på reaktordelen! Ta bort semenarieprojektet det var värdelöst, vi fick INGEN hjälp och lärde oss ingenting! Ps. fortfarande inte fått tillbaka det eller fått respons av något slag när vi mailat...»
- En tung kurs som i helhet är uppbyggd bra.»
- Bör finnas backup-plan så inte studiebesök och labb uteblir!»
- I övrigt bra undervisning och bra hjälp.»


Kursutvärderingssystem från