ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Engelsk kommunikation, FSP031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-04 - 2010-03-25
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»16 84%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.31

- Hade så lite lektionstid för kursen att det kändes ovärt att jobba med den hemma» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»2 10%
100%»16 84%

Genomsnitt: 4.78

- Kändes som att sitta av tiden i brist på bättre» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 52%

Genomsnitt: 3.21

- Jag förstår faktiskt inte syftet med att ha kursen alls. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen är...? Förbättra engelskan? I så fall är det på tok för kort tid. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»8 42%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.63

- Inte så stor tenta men det var väl vettigt eftersom att kursen mest testades på en muntlig presentation och inlämnungsuppgift.» (I viss utsträckning)
- Löjligt simpel tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.26

- Det är liksom ingen ide att de babblar på på engelska med massa grammatiktermer man inte fattar, när man behövde en liten refresch på svenska först. Och man kan ju inte gärna fråga en amerikanska om svensk grammatik. Värdelöst.» (Mycket liten)
- What is the english word for "meningslös kurs"?» (Mycket liten)
- Tyvärr var föreläsningarna stressiga och med för högt tempo, den sista sprangs igenom, dels för att det kom folk sent, som vanligt, och avbröt hela tiden, och dels för att det var mycket att gå igenom. » (Ganska liten)
- Det gick lite väl fort fram med de grammatiska reglerna. Hade varit bättre att fokusera lite mer på grammatiken i ett långsammare tempo.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»8 42%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2

- EngCom fungerade inte alls för mig. Jag kan inte studera så utan skulle velat haft en fysisk lärobok. » (Mycket liten)
- Hade vi någon? Engonline = värdelöst» (Mycket liten)
- Bra instruktioner om hur man gör en muntlig presentation.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»13 68%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3.05

- Varför inte använda Pingpong som alla andra gör?» (Ganska dåligt)
- Fick ett häfte var gång, vad vi skulle behövt var PP"n eftersom den nog hade givit mer.» (Ganska bra)
- Synd bara att inte ping-pong användes. Jag tycker att alla kurser ska använda det systemet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»8 42%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»3 16%
Lagom»11 61%
Hög»3 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Man tog inte kursen seriöst» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 21%
Lagom»10 52%
Hög»4 21%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.1


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»3 15%
Godkänt»5 26%
Gott»7 36%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.21

- En helt meningslös kurs. Om målet var att förbättra engelskan kan de här poängen istället läggas in i andra kurser och däri fokusera mer på engelska. I och med endast 2h/vecka togs inte kursen på allvar. Detta verkade inte behövas heller då allt var väldigt simpelt. » (Mycket dåligt)
- Jag förstår inte syftet med att ha kursen. Vi lärde oss mer engelska på gymnasiet. Är inte meningen med förkunskapskrav att man redan ska ha vissa kunskaper?» (Mycket dåligt)
- Personligen hade jag ångest över hela kursen. Har aldrig tidigare känt så i hela mitt liv över en utbildning. Gillar den inte alls och tror inte jag har så mycket behållning. Kommer inte att göra tentan eftersom jag inte behöver.» (Dåligt)
- Lärde mig inget» (Dåligt)
- Engagerade lärare men som sagt så skulle jag vilja ha lite mer fokus på grammatiken i ett långsammare tempo. Kanske skulle det behövas fler lektionstillfällen? Bra att kursen gavs i halvklass.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med kommentarer på inlämnade arbeten och presentation.»
- Föreläsningarna är mycket väldisponerade»
- Muntlig presentation»
- Arbetsgången med att skriva en text, få respons och korrigera. »
- frivillig tenta»
- att man först lämnar in sitt arbete för att sedan omarbeta det var mkt lärorikt.»
- Becky verkade vara en väldigt skön och bra lärare som gillade sitt jobb. Synd dock att man var fast med de andra två...»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre undervisningsmaterial och upplägg. Ta fram gamla hederliga grundskoleböcker för ”,grammar”,-undervisningen. »
- Vad uppsats skrivs om. Efterfrågar men engelskt fackspråk. Regler för hur man skriver ett claim el liknade för att inte uppfattas som oartig ohövlig. Hur man skriver formellt för att inte uppfattas som oartig. »
- Enl. ovan»
- Mer diskussion om första utkastet med lärare. Var ibland svårt att tolka rättningar och hur dessa skulle korrigeras. Peer-respons biten med genomgång av klasskamrats text tyckte jag inte gav så mycket. »
- Ta en funderare om kursen alls behövs? Visst, man bör kunna prata engelska. Men är det inte bättre att man i kurser som faktiskt har med sjöfarten att göra(vi läser ju trots allt till sjökapten) lägger in moment där man övar sin engelska? Byt till Pingpong. »

16. Övriga kommentarer

- Föreläsarna känns dock kompetenta både kunskapsmässigt och pedagogiskt. Men upplägget kan som sagt göras bättre. »
- Väldigt höga krav ställda på oss! Kan vara svårt att uppnå perfekt engelska när det är sjökaptener vi ska bli.»
- Tanken är god, men resultatet lämnar mycket att önska»
- Lärarna var trevliga och tillmöstesgående. All heder till dom, men kursen i övrigt var tyvärr en lång sovtimma...»


Kursutvärderingssystem från