ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Matematisk analys i flera variabler AT VT-10 (MVE115)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-12 - 2010-03-19
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

15 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ja, det framgick ganska bra»6 40%
Bra»8 53%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Målen växte exponintiellt fram.» (Ganska dåligt)
- jag tolkar det som att ni frågar efter om det framgick vad vi studenter bör kunna efter avslutad kurs.» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens och den numeriska analysens grundläggande begrepp.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Bra»7 46%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.86

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att förstå och redogöra för sambanden mellan de olika begreppen.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»1 7%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»3 21%
Bra»5 35%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.5

- Förstår ej målet.» (Inte alls)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»5 35%
Bra»3 21%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.64

5. Upplevde du kursen som lätt eller svår?

14 svarande

Lätt»0 0%
Lagom»3 21%
Svår»11 78%

Genomsnitt: 2.78

- otroligt krävande kurs i tid och energi. tröskeln att ta sig över innan man kunde tillgodogöra sig kursens innehåll var mycket hög. men väl över ger ju det mer än det hade gjort i en mindre utmanande kurs.» (Svår)

6. Hade du tillräckliga förkunskaper för kursen?

(du kan ange flera svar)

14 svarande

Nej, det fattades mig mycket»0 0%
Det fattades något»2 14%
Jag behövde repetera mycket»3 21%
Jag hade i stort sett koll på läget»8 57%
Jag var väl förberedd»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- klassens förkunskaper efter vår envariabelanalys var relativt ytliga pga oengagemang.» (Jag behövde repetera mycket)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- man förväntades förstå allt efter en genomgång. om inte så hamnar man direkt efter i planeringen!»
- den var om möjligt svårare än jag förväntade mig.»
- ambitionsnivån höjdes drastiskt i denna kurs (från föregående) även kraven. det framgick dåligt i början att det så skulle bli. mina förväntningar matchade inte alls kursens nivå. jana hade helt andra förväntningar än klassen tror jag, men detta jämkades ju ihop efter hand som våra förväntningar och krav på oss själva ökade. jag hade önskat att jana i ett tidigare skede informerade tydligt och noga omkursens omfattning i form av förväntad arbetsinsats från studenterna. en tydlig redogörelse för att detta är en krävande kurs som kommer vara motig och man kommer få ta tag i saker ordentligt. man behöver kunna låta bli att backa när det blir jobbigt.»
- Som förväntat.»
- Janas krav och förväntningar kändes emellanåt som för höga, men det fick en att kämpa lite extra, så det kom ju något gott ur det.»
- Mycket bra balanserade.»
- Den var som förväntat hög, som förvänat.»
- Hade hört att kursen var svår, och den var egentligen så svår jag hade tänkt mig bara att det framkom först de sista veckorna. Läraren hade mycket höga krav, på gott och ont.»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

15 svarande

Mycket dålig»3 20%
Ganska dålig»1 6%
Ganska bra»3 20%
Bra»6 40%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.2

- För lite tid schemalagd för kursen» (Mycket dålig)
- Tyvärr krockade den med obligatoriska moment i en annan kurs i mitt schema, varför ett antal tillfällen gick bort» (Ganska bra)
- hade kunnat önska någon form av gruppverksamhet. det hade räckt att få tillgång till si-aktiga frågor som ngn annan satt ihop. hade vi bara haft det hade vi sen kunnat hålla vår egen si. mer diskussionsmöjligheter helt enkelt, nu ordnade vi det bäst vi kunde själva.» (Bra)

9. Hur stor del av föreläsningarna gick du på?

15 svarande

över 80%»14 93%
50-80%»1 6%
under 50%»0 0%

Genomsnitt: 1.06

10. Hade du nytta av föreläsningarna när du förberedde dig för tentamen?

15 svarande

Ja, definitivt.»11 73%
Ja, något.»3 20%
Kanske ...»0 0%
Nej, praktiskt taget inte.»1 6%
Jag gick inte på föreläsningarna.»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Bästa kursen hittills när det gäller relevans mot räkneuppgifter/tenta! Mycket bra, det var verkligen värt att gå på föreläsningarna.» (Ja, definitivt.)

11. Hade du nytta av räkneövningarna när du förberedde dig för tentamen?

15 svarande

Ja, definitivt.»9 60%
Ja, något.»4 26%
Kanske ...»1 6%
Nej, praktiskt taget inte.»0 0%
Jag gick inte på räkneövningarna.»1 6%

Genomsnitt: 1.66

- Bra utvalda övningar, kändes som om de hade valts med omsorg.» (Ja, definitivt.)
- Största delen av räkneövningarna gick dock åt till genomgång» (Ja, något.)

12. Har du någon kommentar om undervisningen för övrigt?

- Det var härligt att ha en lärare som helt klart behärskade sitt ämne. Inga lappar, felräkningar eller obesvarade frågor här inte. Synd bara att man själv inte alltid var på nivå att tycka det var lika självklart. Men knappast något man kan klandra Jana för. »
- arbetssam, krävande och givande»
- bra undervisning. Jana var uppmärksam när man inte förstod och ställde frågor.»
- Jana är en mycket bra föreläsare!»
- Mycket bra och kompetent föreläsare!»
- Väldigt många kapitel som gicks igenom på föreläsningarna under kort tid i slutet..»

13. Hur stor nytta hade du av kurslitteraturen?

15 svarande

Jag har inte läst den»0 0%
Ingen alls»0 0%
Ganska liten»7 46%
Rätt så stor»3 20%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.86

- Den känns lite överväldigande, och var inte alltid överens med den gamla Person-Böijers» (Ganska liten)
- behövdes inte så mkt komplement till föreläsningarna» (Ganska liten)

14. Motsvarade tentamen dina förväntningar?

- Den verkade lättare än jag förväntat mig. Synd bara att det inte hjälpte mig. »
- Nej»
- ja, den var svår»
- Ja.»
- nja. »
- Ja.»
- Ja»
- Ja»

15. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- demonstrationsuppgifterna. men man skulle kanske behöva en till schemalagd timma per vecka på övningstillfällena.(med lärare)»
- Allt, men gärna fler räknetillfällen i schemat, och försök att undvika 4timmars-pass, iaf jag har inte koncentration kvar för sista timmen. »
- jana»
- De väl förklarade demonstrationsuppgifterna.»
- att vi hade rena mattedagar med mycket eget upplägg, det var super bra!»
- Kursen var mycket bra i sitt nuvarande utförande. Jana är mycket pedagogisk, och gjorde ett grymt jobb!»
- Janas fina engagemang»
- Val av uppgifter och ordningen på dem, innehåll i föreläsningarna. Föreläsaren!»

16. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Hade önskat att demonstrationer av räkneuppgifter redan gjordes under föreläsningen, hade underlättat inlärning av teorin för mig. Sedan hade jag önskat att vi hade räknetllfällna vid andra tider än direkt efter alla föreläsningar alltid. 4 timmar matte från kl 8 på morgonen blir lätt jobbigt, alternativt att man började matten kl 10 så att man kunde få en lunch emellan föreläsning och demonstrationer och egen räkning. »
- ta bort de delmoment som sällan hinns med i kursen. att de överhuvudtaget finns ökar stressen. viktigt att förändra tycker jag är diskussionsmöjligheterna. tillgång till frågor som öppnar upp för reflektion och diskussion. frågor av si-typ. utveckla kommunikationen av förväntningar mellan studenter/föreläsare»
- Planeringen måste hållas bättre.»
- eftersom det är en så svår kurs skulle det vara en fördel att bli klar med kursen tidigare än vi blev så man får, gärna över en vecka, med repedition från läraren.»
- Kursen är bra.»
- Tidsplanen är väldigt tight.»
- Mer tid till föreläsningar. Viktigt att hålla schemat så att några avsnitt inte stressas igenom en vecka innan tenta.»
- Tydligare mål/delmål. Snabbare tempo i början så allt hinns med. Högre prio på att följa planen.»Kursutvärderingssystem från