ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Frågor om grupparbete 09/10 (5)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-04-17 - 2012-04-27
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Frågor kring arbete i grupp:

Hej!

Du har under din tid som student verkat i olika grupper, olika både vad gäller sammansättning och syfte.
Du har ibland varit beroende av de andra i gruppen, men kanske lika ofta att andra varit beroende av dig. Det brukar i sådana sammanhang uppkomma en del friktion bland gruppmedlemmarna, men inte nödvändigtvis. Vi vill därför ställa en del frågor om hur du har gjort/gör eller agerat/agerar i olika sammanhang när det gäller arbete i grupp.

1. Vad är en grupp för dig?

Hur uppfattar du en grupps arbete i rangordning?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Ett sammanhang där man har gemensamma syften och mål1.3
2.Ett sammanhang där man hjälper varandra2.4

- Struktur efter behov» (?)

2. Varför arbetar du i grupp?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Få en uppgift gjord1.8
2.Att utvecklas som människa2.3
3.Få trygghet och gemenskap2.7
4.Att få betydelse för andra3.1

- Jag tror på att man lyckas att lösa uppgiften bättre om man gör det i en grupp dvs om det är en bra gruppdynamik blir kvalitén på lösningen på uppgifen bättre » (?)
- Grupparbetet är i många fall helt onödigt i alla fall på Masternivå(MPAEM) det har mer förstört än ha varit givande.» (?)

3. Ser du någon skillnad på gruppens arbete beroende på hur länge du skall verka i gruppen?

Välj i turordning:
Ja det blir viktigare att ta en roll som känns bekväm för mig om jag skall vara i gruppen en längre tid.
Ja, jag satsar inte så mycket energi om jag skall vara en kort tid i gruppen.
Ja, jag blir angelägen om att arbetet kommer igång fort om vi har kort tid på oss.
Nej det har ingen betydelse.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Ja det blir viktigare att ta en roll som känns bekväm för...1.4
2.Ja, jag blir angelägen om att arbetet kommer igång ...1.6
3.Nej det har ingen betydelse2.1
4.Ja, jag satsar inte så mycket energi om jag skall vara ...2.9

4. Brukar du arbeta i samma grupp om tillfälle bjuds?

30 svarande

Ja»29 96%
Nej»1 3%

Genomsnitt: 1.03

- Det beror på livssitutationen för övrigt.» (?)
- För andra vill göra det» (Ja)
- Vilket är synd. Man behöver ha en större integration med andra dels för att det kommer vara så i framtiden och det hjälper en att skilja på profitionella och vänskaps roller. » (Ja)
- Om det är en bra grupp, vill säga. Då flyter arbetet snabbare, om man slipper processa igenom de sociala relationerna en gång till.» (Ja)
- Givetvis om man har bra kollegor från ett förgående arbete. Dumt att bygga upp strukturer på nytt för att genomföra en ändå liknande uppgift.» (Ja)

5. Om Ja, för att:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag har lärt känna de andra gruppmedlemmarna»23 74%
Jag tycker att det är tryggt»19 61%
Jag tycker att det är jobbigt att lära känna nya människor»0 0%
Jag tycker att det blir effektivare så»27 87%
Jag har fått en roll som jag trivs med»13 41%

- När man ska sammarbeta med okända personer som läser andra kurser och har andra aktiviteter vid sidan om är det svårt att hitta tid att arbeta gemensamt och för mycket tid går åt för att man inte komunicerar lika bra när man känner varandra.» (Jag har lärt känna de andra gruppmedlemmarna, Jag tycker att det blir effektivare så)

6. Om Nej, för att:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag gillar att arbeta med nya människor»1 3%
Jag får ut mer av att arbeta med nya grupper»2 6%
Jag lär mig mer om jag verkar i nya grupper»2 6%
Jag gillar inte att få en speciell roll i grupper»0 0%
Det tar för lång tid innan arbetet kommer igång annars»0 0%
Jag tycker att arbeta i grupp är överskattat»1 3%

7. Vilken roll är den du oftast tar/blir tilldelad i en grupp?

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ledaren»11 35%
Den sociale»12 38%
Den tyste»2 6%
Den klagande»1 3%
Den aggressive»0 0%
Den uppgiftsorienterade»19 61%
Medlaren»13 41%
"Clownen”,»4 12%
Den "vara tillags"»6 19%
Annan:.............................»4 12%

- Ledare eller "organiserare/strukturerare" ordning är viktigt för mej.» (Ledaren, Annan:.............................)
- Foresprakaren» (Den sociale, Den uppgiftsorienterade, Medlaren, Den "vara tillags", Annan:.............................)
- Jag försöker anpassa mig beroende på gruppens utformning och dynamik.» (Annan:.............................)
- jag säger vad jag tycker. » (Den sociale, Den klagande, Den uppgiftsorienterade)
- den peppande organisatören» (Ledaren, Den sociale, Den uppgiftsorienterade, Annan:.............................)

8. Vilka uttalade normer för gruppens arbete brukar ni anta i fall ni bestämmer er för att anta sådana?

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vad skall vi göra»22 70%
Hur vi skall vara mot varandra»9 29%
Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro»25 80%
Återkopplingregl. - ge varandra posi- och negativ återkoppl.»1 3%
Processamtal kring gruppen som helhet hur arbetet går»6 19%
Process. hur samspelet i grpen fungerar (samspelsrelaterat)»2 6%
kommunikation exp.vis om vikten av att lyssna till varandra»4 12%
Kring ansvarstagande»16 51%
Andra»1 3%
Inga»1 3%

- Ska jag orka fylla i det har nar ni inte orkar skriva fragor utan storande forkortningar» (Vad skall vi göra, Hur vi skall vara mot varandra, Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro, Processamtal kring gruppen som helhet hur arbetet går, Kring ansvarstagande)
- Generellt brukar vi säga ärlighet och försöka nå consensus till så stor grad som möjligt. » (Vad skall vi göra, Hur vi skall vara mot varandra, Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro, kommunikation exp.vis om vikten av att lyssna till varandra, Kring ansvarstagande)
- oftast kortare samarbete än då. fokusera på målet är viktigast. Man kommer inte behöv duscha i hop ändå.» (Vad skall vi göra, Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro, Processamtal kring gruppen som helhet hur arbetet går)

9. Vilka outtalade normer har du mött i grupper, exempelvis?:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Normer kring vad man får säga och inte säga?»11 35%
Normer kring vilka känslor man får visa och inte får visa?»11 35%
Normer kring vilka värderingar man får ha och inte ha?»13 41%
Andra …,…,…,…,…,…,»1 3%
Inga»8 25%

- Fa skiten gjord ses som outtalad norm» ()

10. Är det viktigt att var trogen de uttalade normerna?

29 svarande

Ja»29 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

11. Om ja:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen»24 77%
Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷»5 16%

- Av respekt till andra gruppmedlemmar. » (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Och för att visa respekt samt att bli effektiva.» (De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen, Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Annars faller normerna» (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Vi är alla olika men det behövs en generell profitionell bas aspekterna som tid, tydlig kommunikation, besluts metod liknande » (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Man visar respekt gentemot andra genom att följa det som gruppen har kommit överens om.» (De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen, Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)

12. Om nej:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag tror inte att de har någon betydelse för grpens funktion»0 0%
Det känns bättre att göra som man vill»2 6%
Annat…,…,…,…,…,…,…,…»0 0%

- se 8.» ()

13. Är det viktigt att följa gruppens outtalade normer?

29 svarande

Ja»18 62%
Nej»11 37%

Genomsnitt: 1.37

- Annars blir inte skiten gjord» (Ja)
- Inte lika viktigt som de uttalade. Sen är det självklart att man t.ex ska komma i tid trots att man kanske inte har tagit upp det i gruppen.» (Ja)
- Men komplikationer kan uppstå om man säger något politiskt eller får ett kännsloutbrott så klart.» (Nej)
- Det är bättre att ta upp dem till diskussion och bryta dem om det behövs. » (Nej)

14. Om ja:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Annars blir det konflikter»18 58%
Jag blir utesluten om jag bryter dem»1 3%
Min status försämras i gruppen om jag bryter dem»6 19%

- Nja, om man möter på dessa och de är i ens mening felaktiga tycker jag man bör fundera på om man ska försöka förändra dem. Detta beror dock på längden av arbetet.» (Annars blir det konflikter)
- Dålig stämning i gruppen.» (Annars blir det konflikter)

15. Om nej:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

De måste bli uttalade innan de kan gälla»7 22%
Jag tycker alla skall få göra som de vill»4 12%

- Så länge det inte påverkar arbetet är det ok att göra som man vill.» (Jag tycker alla skall få göra som de vill)

16. Vad gör ni om någon i gruppen inte följer överenskomna normer?


Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.En grpmedl ger konstruktiv ind.vid. återkoppl till personen?2
2.Kommenterar skämtsamt?2
3.Grpen ger konstruktiv ind.vid. återkoppl till grpmedl i grp?2.1
4.Komm. som är till hela grpen men egentl. en person i grpen?2.4
5.Struntar i det?2.7

- grpmedl ger konstruktiv ind.vid. aterkoppl? Vad betyder det?» (?)
- Personligen skulle jag fråga varför det ej följs och klargöra att beteendet inte ät acceptabelt. Vidare om det blir mer problem får man prata om varför det ej följs. » (?)

17. Har du upplevt "Statushierarkier" i grupper som du deltagit i och som har utryckts exempelvis enligt nedan:

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mest omtyckt minst omtyckt»13 41%
Mest inflytelserik minst inflytelserik»21 67%
Mest makt minst makt»10 32%
Annat»1 3%
Nej jag har inte upplevt detta»7 22%

- Det där med omtyckt spelade roll i 1-2an men ej senare i utbildningen enligt mig.» (Mest omtyckt minst omtyckt, Mest inflytelserik minst inflytelserik)
- Man tycker om vissa mer an andra som manniska» (Mest omtyckt minst omtyckt, Mest inflytelserik minst inflytelserik)
- Inflytesrikedommen brukar sammanhänga med kunskapsnivån på varje person.» (Mest inflytelserik minst inflytelserik)

18. Hur har grupper som du varit medlem i främst hanterat frustration och osäkerhet:

Påståendena är ngt långa så de får inte plats vid respektive alternativ så därför finns de uppräknande nedan.
1 Genom att förminska sig själv och bli förvirrade och inkompetenta och "inte kan något" utan lutar sig mot en eventuell ledare.
2 Blir aggressiva och söker orsakerna till att det är som det är i yttre orsaker eller hos en grpmedl eller ledare. "Någon annans fel".
3 Grpen flyr från arbetet blir tramsigt och nervärderar arbetsuppg.
4 Att gruppen blir problemlösande och behåller uppgiften i fokus.
5 Annan .........................
6 Ingen av dessa grupper.

27 svarande

Genom att förminska sig själv och bli förvirrade och inkompe»5 18%
Blir aggressiva och söker orsakerna till att det är som det»2 7%
Grpen flyr från arbetet blir tramsigt och nervärderar arbets»5 18%
Att gruppen blir problemlösande och behåller uppgiften i fok»14 51%
Annan ......................................»0 0%
Ingen av dessa grupper.»1 3%

Genomsnitt: 3.18

19. Hur har ni främst hanterat konflikter i grupper?

28 svarande

Genom undvikande»3 10%
Foglighet, - att lägga ner sin ståndpunkt»1 3%
Strid, - att vinna»0 0%
Förhandlande, hitta en kompromiss»18 64%
Samförstånd»6 21%
Annat sätt .......................»0 0%

Genomsnitt: 3.82

20. Hur hanterar ni eventuella mellangruppskonflikter

27 svarande

Genom undvikande»6 22%
Foglighet, - att lägga ner sin ståndpunkt»0 0%
Strid, - att vinna»3 11%
Förhandlande hitta kompromiss»10 37%
Samförstånd»7 25%
Annat sätt .......................»1 3%

Genomsnitt: 3.55

- Jag fårtsår inte frågan och svarsalternativen, framför allt har man väll varit i grupper och stött på alla alternativen , me det går bara att välja ett.» (Annat sätt .......................)

21. Du märker att en i gruppen ofta får dålig kritik av en annan i gruppen. Vad gör du?

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lägger mig inte i»7 22%
Byter samtalsämne då kritik kommer upp»6 19%
Stödjer efteråt den som blir kritiserad»6 19%
Hejar i tysthet på den som kritiserar»0 0%
Tar upp det i gruppen som ett grupproblem»5 16%
Ger återkoppling till den som kritiserar»13 41%
Annat …,…,…,…,…,…,…,̷»3 9%

- försöker att vara mer positiv för att väga upp» (Annat …,…,…,…,…,…,…,̷)
- Diskuterar först med en oberoende person där jag kan få råd och aspekter på hur jag ska hantera situationen och se till att jag täcker in flera aspekter innan jag vid grupp diskussion uttrycker min ståndpunkt om att personen gör det bra eller dåligt. » ()
- Beror på om jag tycker om den som ger kritik eller inte» (Annat …,…,…,…,…,…,…,̷)


Ni har gemensamt avsatt tid för att redovisa vad ni har gjort sedan förra mötet. Du märker att en i gruppen pustar och verkar något otålig samt verkar tycka att delredovisningarna tar för lång tid.

22. Vad gör du som projektledare?

- Frågar varfør personen beter sig som den gør, och påpekar att det ær viktigt att gå genom var i arbetsfasen man ligger»
- Säger till personen att lugna ner sig»
- Ber folk hålla sig kort om det är möjligt. Bedömer jag att det bör få ta tid kanske jag avbryter eter ett tag och säger "ja, det tar nog kanske lite tid det här, men jag tycker det känns viktigt, ska vi ta en paus och fortsätta om 5?"»
- Jag har val som projektledare en anledning till motet sa jag forklarar den.»
- Tar det lugnt, men frågar senare gruppen huruvida de är för långa.»
- Påpeka att vi har en överenskommelse om att detta ska göras. Men sen diskuterar om det var en bra idé.»
- Talar med personen invviduellt för att se om det är så. Se om perosnen har förslag till förändringar.»
- Frågar om personen har bråttom.»
- Konfronterar personen. Alla ska vara lika engagerade och glada att vara med.»
- Frågar personen om allt är ok och om det känns bra att vi gör så här. Om personen är stressad hur kan vi i gruppen fördela arbetet bättre. Är det att personen tycker att det är onödigt lyfta det till en grupp diskussion och hur vi kan göra det mer effektivt. »
- Frågar vad personen tycker »
- Fårgar vad som är problemet, var är personen i fråga otålig.»
- Avsatt tid innan, till exempel att varje person får 5 minuter eller så. Det man inte hinner ta upp får man ta vid sidan av. »
- Bedömer detta som ett mindre ej high-lightat problem och tar upp det i ett senare skede om beteendet fortsätter.»
- Frågar det är med personen»

23. Vad skulle du göra om du var gruppmedlem?

- Samma sak som ovan»
- Bli argare på personen»
- Fråga om vi kan snabba på alternativt fortsätta mötet om en stund eller en annan dag om det går. Annars frågar jag personen som pustar om den är påväg till något annat möte eller så.»
- Forklarar min standpunkt. Den varierar beroende pa tillfalle»
- Om jag håller med om att de är för långa ofta så skulle jag påpeka det generellt när alla är klara och det är ett vanligt förekommande problem.»
- Inget.»
- Samma som ovanstående. För att kunna lägga fram förslag till projektledare»
- Ignorerar»
- Konfronterar personen. Alla ska vara lika engagerade och glada att vara med. Möjligen ger gruppledaren en kick så att hon tar hand om situationen.»
- Dra min bit kort och konsist och sen öppna för frågor. Tid är något som många känner att de har för lite av »
- Frågar vad personen tycker »
- Jag skulle agera på samma sätt, dvs, fråga varför personen är otålig.»
- Försöka säga att man kanske kan gå vidare och återuppta diskussionen sen, efter mötet. »
- Bedömer detta som ett mindre ej high-lightat problem och tar upp det i ett senare skede om beteendet fortsätter.»
- Frågar det är med personen»


Ni har fått ett uppdrag där mycket hänger på att resultatet ligger i linje med ledningens önskemål om att förändra inriktningen på företagets produkter.

Du märker att, trots att alla har sagt sig förstå uppgiften och att ni har uttalat och är överens om vilka normer som skall gälla så har några börja bryta mot dessa genom att någon kommer sent, en annan har inte gjort det arbete som har utlovats. Vad gör du för att försöka bryta denna negativa trend?

24. som projektledare?

- Talar med hela gruppen och frågar varfør de gør som de gør.Førsøker genmensamt komma fram till att arbetet ær viktigt och meningsfullt. »
- Ha möte om hur vi i gruppen vill fortsätta»
- Frågar individuellt om det är något som är oklart, poängterar att det är viktigt med struktur för att kunna vara effektiva.»
- papekar»
- Jag påpekar ödmjukt men bestämt att jag anser att detta är oacceptabelt medan jag föregår med gott exempel och jag det som utlovats. Men om detta fortsätter så kommer jag ifrågasätta personen i fråga och om detta ej hjälper skulle jag söka hjälp utifrån.»
- Påpekar vad vi kommit överens om och fråga om det inte vore bra om alla följer det.»
- Talar med personen om den aktuella situationen, när det sker»
- Försöker ge denna person mer ansvar för att denne skall känna sig behövd och motiverad.»
- Konfronterar personerna i fråga.»
- Ta upp en grupp diskussion fråga hur det känns för alla? Vilka anledningar det finns att arbetet inte har blivit gjort i tid. Boka in gemensam tid då vi arbetar med det. Någon är sen påpeka att meddela detta näst gång och att man bör försöka komma i tid. Och planera in mer tid till möte då jg bet att folk blir sena. »
- Fråga om det finns några bra skäl till detta. Om inte så säg till att det måste bli bättring»
- Tar upp det»
- Jag säger att vi måste diskutera detta, hur tar vi oss vidare, ska vi förhandla nya gruppnormer och regler?»
- Tar ett gruppmöte där vi diskuterar igenom vad som gäller och att alla får skärpa sig.»
- Tar diskussionen individuellt»
- Försöker stylta upp det igen»

25. om du var gruppmedlem?

- samma som ovan»
- Säga till de andra som är i tid att det är dåligt. »
- Fråga personen efter mötet om den tycker att något är för jobbigt eller varför denne blir sen/ej gjort vad den skulle. Sen skulle jag peppa så att personen skärper sig. Om nödvändigt skulle jag förklara hur det påverkar oss andra i gruppen.»
- papekar»
- Jag påpekar ödmjukt men bestämt att jag anser att detta är oacceptabelt medan jag föregår med gott exempel och jag det som utlovats.»
- Påpekar vad vi kommit överens om och fråga om det inte vore bra om alla följer det.»
- Talar med personen om den aktuella situationen, när det sker»
- Pratar om det med gruppledaren.»
- Påpekat att man bör komma i tid eller meddela detta. Fråga vad vi kan göra för att få jobbet gjort i tid. »
- Inget»
- Tar upp det»
- Jag agerar på samma sätt som om jag vore gruppledare: Jag säger att vi måste diskutera detta, hur tar vi oss vidare, ska vi förhandla nya gruppnormer och regler?»
- Ger förslag till projektledaren om att det måste bli ett möte om att alla ska skärpa sig. Alt säger till den som alltid är sen att den får börja sköta sig.»
- Diskuterar med övriga gruppmedlemmar och tar sedan upp detta med aktuell person»
- Pratar med projektledaren»


Ledaregenskaper

Här följer några frågor om hur du ser på ledarskap och dess betydelse.

26. Minns du något exempel på bra ledarskap?

Vilka ord skulle du vilja benämna det med?
Markera de fyra viktigaste

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

stimulerande»7 22%
aktiverande»8 25%
samordnande»14 45%
lyssnande»14 45%
entusiasmerande»12 38%
argumenterande»3 9%
dirigerande»2 6%
motiverande»16 51%
underlättande»4 12%
coachande»5 16%
stödjande»11 35%
delegerande»18 58%
självhävdande»0 0%
andra»2 6%

- Styr upp saker till en början och deglierar sedan ut arbete så alla får en jämn arbetsbörda.» (entusiasmerande, argumenterande, motiverande, stödjande, delegerande, andra)
- Dessa är inom gruppen men utåt tycker jag att visa och argumentera för gruppens sak är viktig också» (samordnande, lyssnande, motiverande, delegerande)

27. Vilken typ av ledarskap tycker du har fungerat i projektledarrollen?

Markera de fyra viktigaste.

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

stimulerande»2 6%
aktiverande»8 25%
samordnande»13 41%
lyssnande»13 41%
entusiasmerande»4 12%
argumenterande»7 22%
dirigerande»4 12%
motiverande»10 32%
underlättande»3 9%
coachande»7 22%
stödjande»9 29%
delegerande»16 51%
självhävdande»0 0%
andra»0 0%

28. Vilka personliga kvaliteter anser du vara av störst betydelse hos ledaren?

Markera de fyra viktigaste.

31 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

självkännedom»14 45%
tolerans»4 12%
positiv inställning»16 51%
intresse för människor»8 25%
engagemang»19 61%
empati»12 38%
öppenhet»7 22%
strukturerande»19 61%
flexibilitet»9 29%
emotionell intelligens, EQ (förmåga att motivera sig själv)»7 22%
andra»0 0%

29. Vilken betydelse har projektledarskapet för att gruppen skall fungera bra?

Vi tänker både på gruppens arbete och funktion.

26 svarande

Stor betydelse»12 46%
Rätt stor betydelse»13 50%
Inte så stor betydelse»1 3%
Ingen betydelse»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- En grupp presterar bättre om all vet sina roller och det finns en ledare som passar gruppens behov av styrning. » (Stor betydelse)
- Om den officielle ledaren inte klarar av arbetet kommer en informell att ta över.» (Rätt stor betydelse)
- Det beror alltid på gruppens dynamik. Om alla medlemmar inte är lika motiverade/kunniga så blir ledarens roll viktigare.» (Rätt stor betydelse)Kursutvärderingssystem från