ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bärande konstruktioner, BMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2011-12-29
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 4%
Gott»16 34%
Mycket gott»28 60%

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra föreläsningar, bra övningar. » (Gott)
- inte så intressant för mig, men den var bra upplagd!» (Gott)
- Karin är väldigt bra!!» (Gott)
- Bra upplägg» (Mycket gott)
- Bra upplägg» (Mycket gott)
- Bra kurs! Duktig lärare!» (Mycket gott)
- Väldigt mycket att göra bara.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.56


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 43%
Mycket bra»25 56%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.56

- Mer på det här. Då menar jag typ mer exempel som kanske liknar teorifråga 4 på vare tenta, så att man lär sig mer om hur man skall tänka och gå tillväga med liknande problem.» (Ganska bra)
- Om konstruktioner räknas som enskilda balkar, så visst. Men vi kan fortfarande inte räkna på mycket om man sätter ihop fler delar till en större konstruktion... » (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 44%
Mycket bra»23 53%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.51

- Beror på vilka viktiga begrepp som avses?» (Vet ej)

4. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet hos enkla bärverk av trä, stål och armerad betong.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»32 72%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.72

5. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: dimensionera för och kontrollera moment -och tvärkraftskapaciteten för stål -,trä och armerade betongkonstruktioner i brottgränstillstånd.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»37 82%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.82

- Dock ganska beroende av läroboken som uppslagsbok» (Ganska bra)

6. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 69%

Genomsnitt: 3.39

- De har visats på föreläsning, men jag har inte satt mig in i dem själv.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns bra och tydliga mål i kurs-PM» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»37 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- Men samtidigt är kursen känns kursen ganska "tung" med mycket olika saker att lära och tidspress i och med redovisandet av dimensioneringsuppgiften.» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»20 47%
Ja, i hög grad»21 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Kort om tid på tentamen, hann inte.» (Nej, inte alls)
- 3 av 4 räkneuppgifter behandlade betong. Testade därmed inte de andra områdena.» (I viss utsträckning)
- Lite konstigt att det enda som kom om stål var en tvåpoängsfråga.. Testade inte direkt ifall man uppnått de mål som handlade om stål. Nästan hela tentan var om betong och de första två uppgifterna var otroligt lika.» (I viss utsträckning)
- Lite väl många betonguppgifter...» (I viss utsträckning)
- Testade inte stål och lite trä. Mest betong vilket gör att man inte kan säga att examinationen testade målen.» (I viss utsträckning)
- Inga frågor på stål i beräkningadelen..» (I viss utsträckning)
- tyvärr kom ju inget tal när det gäller stål på tentan men konstruktionsuppgiften gjorde ju det.» (I viss utsträckning)
- Väldigt mycket betong... även om lottning sker kan ju viss justering göras!» (I viss utsträckning)
- Tentan handlade i princip bara om momentkapacitet i betong.Jag hade föredragit att uppgifterna valdes till att behandla fler av kursens områden, det hade känts lite mer rättvist.» (I viss utsträckning)
- Mycket betonguppgifter på tentan.» (I viss utsträckning)
- Dim.uppgift: Bra uppgift där alla moment ingick tydligt och strukturerat. Tentamen: Mycket fokus på betong på tentan, väldigt lite på stål. Uppgift 5 och 6 var mycket lika betonguppgifter. En av dem kunder ersatts av en ståluppgift för att täcka hela kursens innehåll. » (I viss utsträckning)
- Av någon anledning var det nästan bara betong på tentamen. Jag förstår att det finns en poäng i att lotta uppgifter men betong är väl ändå inte det enda materialet som skall behandlas. » (I viss utsträckning)
- Eftersom det var lottat vilka uppgifter som skulle vara med testades ju inte alla områden. » (I viss utsträckning)
- Det var en väldigt kladdig bild på fråga nr:4 så den frågan var svår att tolka. » (I viss utsträckning)
- Förutom frågan om stadion(fråga 4) Mycket otydlig och luddig!» (I viss utsträckning)
- Lite stort fokus på dimensionering av moment i armerade betongkonstruktioner. » (Ja, i hög grad)
- Dock blir det lite konstigt när frågorna lottas och man egentligen inte testar allt. Vi hade exempelvis något jag hade kallat betongtenta :)» (Ja, i hög grad)

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 15%
Ganska stor»27 58%
Mycket stor»12 26%

Genomsnitt: 3.1

- Var ingen större skillnad på att läsa själv jämfört med att närvara på föreläsningar.» (Ganska liten)
- Karin är väldigt bra föreläsare. Strukturerad och tydlig. » (Mycket stor)
- Karin är mycket pedagogisk och har lagt upp lektioner/övningar på ett mycket bra sätt. » (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»8 17%
Mycket stor»35 76%

Genomsnitt: 3.67

- Övningarna var jättebra! Emanuel som vi hade var väldigt pedagogisk, bra tydliga genomgångar. Bra att han skrev upp beräkningssteg och viktiga sidor!» (Mycket stor)
- Emanuel ska ha stort beröm för sitt sätt att förklara problemen som uppstår vid övningsräkning och i konstruktionsuppgiften. Mycket bra på att hålla i övningarna har han varit!» (Mycket stor)
- Emmanuel har varit jättebra övningsledare.» (Mycket stor)
- Pedagogiskt och tydligt! Bra täckning på det man behöver lära sig. (Hade Karin)» (Mycket stor)
- Väldigt bra att gå igenom det direkt efter föreläsning med olika övningar. Här lärde man sig mest! Väldigt kompentet och pedagogisk övningsledare(Emanuel).» (Mycket stor)
- Emanuel är en väldigt bra övningsledare!» (Mycket stor)
- Emanuel som övningsledare har varit mycket bra!» (Mycket stor)
- Bra upplägg med övning direkt efter föreläsning. Dock lite för lite övningstid. Räkning i boken hanns aldrig med.» (Mycket stor)
- Emanuel var mycket bra övningsledare » (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»33 71%

Genomsnitt: 3.69

- Kändes mest som en onödig sak som bara tog tid från viktigare saker.» (Ganska liten)
- Bra att man fick "ta sig igenom" hela kursen men det blir lätt fokus på att just bara ta sig igenom det och sen förstår man allt långt senare..» (Ganska stor)
- Tyvärr lade man all tid på konstruktionsuppgiften vilket gjorde att jag räknade alla tal i exempelsamligen i slutet av kursen. Konstruktionsuppgiften gjorde dock att man lättare förstod dessa.» (Ganska stor)
- Väldigt bra men lite förvirrande att exempelvis behöva ta momentkapaciteten flera gånger om på olika ställen i uppgiften, men det är kanske helt enkelt så man gör när man tacklar ett liknande problem.» (Ganska stor)
- Lite för omfattande... svårt att förstå hur man skulle göra från PM. Lite tid över för egenräkning och frågor på lektionstid. » (Ganska stor)
- Å andra sidan kändes konstruktionsuppgiften lite för avancerad - med specialsituationer - jämfört med uppgifterna i exempelsamlingen. Samtidigt är det ju också bra att få se lite mer av verkligheten är endast tillrättalagda räkneexempel. Men jag kunde önska att dimensioneringsuppgiften skulle hålla samma svårighetskrav som uppgifter på tentan. Viktigt i detta sammanhang är att jag i många fall fokuserade på dimensioneringsuppgiften före att göra uppgifter i boken. Detta på grund av att jag kände press att hinna redovisa varje gång. Om jag hade räknat uppgifterna först hade kanske dimensioenringsuppgiften känts enklare. När jag tentapluggade tittade jag inte alls på dimensioneringsuppgiften utan bara på andra uppgifter.» (Ganska stor)
- För min del gick det lite för snabbt. Man han knappt reflektera över de olika momenten och det var svårt att få en helhetsbild. » (Ganska stor)
- Gjorde att man "var tvungen" att ta sig igen allt och ligga i fas på ett bra sätt! Genomgripande för hela kursen.» (Mycket stor)
- Vädigt bra med en uppgift som löper genom kursen alla moment!» (Mycket stor)
- Bra uppgift!» (Mycket stor)


Undervisning och kursadministration

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»16 35%
Mycket stor»26 57%

Genomsnitt: 3.51

- Övningarna var mycket bättre än föreläsningarna!» (Ganska stor)
- Bra undervisning, duktig föreläsare. Karin är mycket pedagogisk och gör att man får ett intresse av det vi räknar på.» (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»19 41%
Mycket stor»22 47%

Genomsnitt: 3.36

- Exempelsamlingen har gett mycket men kursboken har jag i princip bara hämtat ekvationer ur. » (Ganska stor)
- Boken var bra men lite jobbig när man skulle leta upp värden, skulle gärna sett någon sammanfattning på de värden man använder mest när man räknar i slutet av varje kapitel så man slapp sitta och bläddra/ sätta hundra flikar.» (Ganska stor)
- Har knappt använt exempelsamlingen...» (Ganska stor)
- Bra bok» (Mycket stor)
- Tydliga böcker» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»28 63%

Genomsnitt: 3.61

- Vet inte. Använde inte hemsidan.» (?)
- Använd PingPong!» (Ganska dåligt)
- Bra med tenta-paket!» (Ganska bra)
- Bra att allt kom upp på kurshemsidan!» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»25 54%
Hög»18 39%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.39

- den andra kursen, samhällsplanering, tog å andra sidan inte alls lika mycket tid. så om den också hade varit en tung kurs skulle det kunna bli för mycket totalt sett» (Lagom)
- Konstruktionsuppgiften tog upp mycket tid» (Hög)
- Om man skulle göra alla uppgifter som stod på planeringen fick man lägga ganska mycket tid hemma eftersom nästan hela övningstillfällena gick åt till genomgångar och redovisningar. Personligen gjorde jag nästan hela min konstruktionsuppgift utanför lektionstid och att räkna extra utöver det blir en hel del ..» (Hög)
- Jag har lagt mycket mer tid på den här kursen än den andra (teknisk samhällsplanering) , den har krävt det.» (Hög)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»7 15%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»18 40%
Har ej sökt hjälp»4 8%

Genomsnitt: 3.28

- har bara varit fokus på konstruktionsuppgiften, "att få den redovisad"» (Mycket dåliga)
- Det var svårt att få tid till att ställa frågor för redovisningarna tog upp tid på övningarna.» (Mycket dåliga)
- Med konstruktionsuppgiften som varit i fokus hela tiden har det varit svårt att få hjälp med hemtalen. » (Ganska dåliga)
- Det gick åt för mycket tid till redovisningar av konstuktionsuppgiften. Hade man frågor så hade ingen tid att svara på dem. Fastnade på en uppgift i konstruktionsuppgiften och fick vänta en vecka innan jag fick hjälp. Hamnade då efter de andra.» (Ganska dåliga)
- Redovisning av konstruktionsuppgift tog för mycket tid» (Ganska dåliga)
- I och med att övningstillfällena snarare har varit redovisningstillfällen än övningstillfällen, så har man inte direkt känt att man haft tid att jobba med uppgifter i exempelsamlingen och få hjälp med att förstå dem. Å andra sidan fungerar det ändå väldigt bra med de lösta exemplen till varje uppgift.» (Ganska dåliga)
- Det fanns knappt någon möjlighet att ställa frågor på övningarna (var hos Nathalie vid alla övningstillfällerna) då det alltid var någon som redovisade. Vissa grupper satt och redovisade i 45 minuter och den längsta någon redovisade var 1h och 15 min. Jag fick ibland gå in i en annan övningssal för att fråga om hjälp eller fråga Karin under rasten på föreläsningen eller efter föreläsningen. » (Ganska dåliga)
- Det kunde vara svårt att få hjälp med andra uppgifter då redovisningarna av konstruktionsuppgiften tog mycket tid. Det hade kanske varit bra att ha en sal där inga redovisningar sker utan där man bara kan sitta och räkna och få hjälp med detta» (Ganska bra)
- Blir inte mycket frågor då det hela tiden skall redovisas men det ger dock i sin tur upphov till att man försöker hitta svaren själv.» (Ganska bra)
- Har varit svårt att hinna ställa frågor under vissa övningar då det har varit långa redovisningar. » (Ganska bra)
- vid övningstillfällena fanns oftast ingen möjlighet, pga redovisningar och genomgångar.. men å andra sidan var genomgångarna utförliga» (Ganska bra)
- Det var stundtals lite svårt på övningarna då alla skulle redovisa sina delar i konstruktionsuppgiften. Då fick man snabba sig emellan olika grupper. Jag hade Karin och hon lät alla som hade frågor ta det mellan redovisningar så det blev bättre de sista veckorna. » (Ganska bra)
- Övningstillfällena gick nästan uteslutande till att gå igenom konstruktionsuppgiften, räkna exempel och redovisa: Det fanns ingen tid till att ställa några frågor.» (Ganska bra)
- Inte så bra på övningarna.» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 8%
Mycket bra»41 89%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.93

- Man hjälper ju varandra men vi har inte räknat särskilt mycket tillsammans, även konstuktionsuppgiften gjordes enskilt. » (Ganska bra)
- Utan dem hade jag inte lärt mig så mycket.» (Mycket bra)
- Gjorde konstruktionsuppgiften tillsammans med min bästa pluggkompis, kan ej gå fel.» (Mycket bra)
- Det var trevligt att jobba i par på konstruktionsuppgiften. Jag lärde mig mer och det var roligare. » (Mycket bra)

18. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»29 63%
Hög»14 30%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.3

- se 15» (Lagom)
- Men det är ok, eftersom man kan förvänta sig en lite högre arbetsbelastning med studieformerna som råder på chalmers» (Hög)
- Och det beror nog på den tidspress jag känt av att redovisa dimensioneringsuppgiften. Annars hade jag nog svarat "lagom".» (Hög)
- Och detta trots att teknisk samhällsplanering tog ungefär 1/10 utav all tid. Om bärande konstruktioner skulle gått parallellt med någon annan tung kurs, säg flervariabelanalys eller liknande skulle nog alla studenter stupat. » (Hög)


Önskade åtgärder

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften.»
- Instuderingsfrågorna»
- Genomgångarna på övningarna!»
- Karin och Emanuel! Jätteduktiga båda två!»
- konstruktionsuppgiften. »
- Upllägget: Föreläsning - övning - konstruktionsuppgift.»
- Upplägget, Emanuel, komstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften, EMANUEL!! Och Karins goda upplägg på kursen»
- Karin som föreläsare, mycket bra!»
- Konstruktionsuppgiften och studiebesoken.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Allt.»
- Karin! Konstruktionsuppgiften.»
- Karin som föreläsare. »
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften var bra»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften samt upplägget med föreläsningarna»
- konstruktionsuppgiften»
- Den duktiga och engagerade föreläsaren.»
- Konstruktionsupg »
- Konstruktionsuppgiften. »
- Konstruktionsuppgiften som ett stöd i inlärningen.»
- Konstruktionsuppgiften var bra, trevligt med etapper.»
- Väldigt bra föreläsare»
- Det mesta»
- Konstruktionsuppgiften»
- konstruktionsuppgiften!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer samspelt mellan övningsledarna. Beroende på vem man gick till sades det olika om konstruktionsuppgiften.»
- En extra sal för bara räkning, kan även få hjälp med konstruktionsupgiften där.»
- Föreläsningarna, vet inte om det går att göra så mycket men det är inte supermotiverande att kolla på powerpoints som känns hämtade direkt ur boken.. Jag tycker inte man antecknar så mycket när man kollar på powerpoints, jag tänker iallafall att jag kan kolla på dom senare istället. Kanske skriva och rita lite mer på tavlan så man har en anledning att hänga med.»
- Mer tid med Karin och Emanuel!»
- Systemet med redovisningarna fungerade inte så bra eftersom att man redan första redovisningstillfället kunde hamna efter om man inte hann att redovisa då. Detta skulle göra att man hela tiden halkade efter då man fick redovisa efter de som hann med att redovisa första tillfället, även om man var i fas då med. Så vi ändrade till att man fick "skriva upp sig" i kö på den högsta etappen i stället för den lägsta, vilket fungerade bra. Emmanuel satt docj kvar mycket efter lektionstid så att alla skuller hinna redovisa...»
- Tidsbegränsad redovisning. så det inte blir 45minuter/par som det kunde bli. Att få redovisa hos vem man vill. »
- Möjligen Ifrågasätta lottningen av uppgifter till tentan.»
- Tycker inte Konstruktionsdagen från Chalmers Initiativ borde vara obligatorisk för kursen. Mest arkitekt/formgivning snack.»
- När föreläsaren går igenom en instuderingsfråga så är det bra om hon säger till när svaret på frågan är slut, innan hon går vidare till andra saker.»
- inte ha en timmes föreläsningar, karin kändes stressad och det blev svårt att ta förstå. Ha mer schemalagd tid för hemtal. som det är nu gör man konstruktionsuppgiften hemma eftersom all övningstid går åt för att göra tal och gå ingenom konstruktionsuppgiften. blir det tid över är det redovisning av konstruktionsuppgiften som gäller. Har man frågor angående hemtal eller annat så är det svårt att få svar/hjälp på/med dessa eftersom man då hindrar andra teknologer att hinna redovisa sin etapp. kanske man skulle kunna ha en 4.e sal då och då där studenterna kan sitta och räkna hemuppgifter och få hjälp med dessa.»
- Sattat som man blev godkand pa konstruktionsuppgiften. Det var fullstandigt orespektabelt att lata sa manga studenter sitta och vanta pa att fa visa det de hade kommit fram till. Det hela urartade i ett konstigt system dar studenter kom timmar innan ovningen borjade och skrev listor pa svarta tavlan for att hamna forst i kon. Studenterna lamnade sedan och kom tillbaka nar ovningen borjade. Battre vore om alla studenter fick en specifik tid da de skulle presentera.»
- Åtminstonen en övningsledare kan vara fri att svara på frågor, så kan de andra ha hand om redovisning av konstruktionsuppgift. Då slipper man hamna efter de andra.»
- Mindre omfattande konstruktionsuppgift, tydligare handledning i PM»
- Jag vet inte ... kanske borde man framhäva mer att "ligg i fas med dimensioneringsuppgiften så löser det sig". Nu var det sådan himla hysteri med att hinna redovisa för att inte bli efter och för att inte behöva sitta en massa tid och vänta. Jag måste dock erkänna att jag egentligen inte har något förbättringsförslag, det kanske bara är jag som är stressat lagd.»
- Tentan hade varit mycket bättre om den bara innehöll räknetal. Det är trots allt att räkna på balkar man lär sig under kursens gång.Teorifrågorna (Uppg. 1-3 ) läser man bara in utantill på några dagar utan att förstå för att sedan glömma bort någon timma efter tentan. Jag förstår att ni vill att man ska kunna teorin bakom räkningen och det kansko skulle vara bättre om ni införde en dugga i kursen som i hållfasthetsläran. »
- Mer tid till övningar. Så att man hinner räkna uppgifter i boken också»
- Lite mer helheltsperspektiv på konstruktionsuppgiften. »
- Ingenting, jättebra kurs»
- Mer tid till frågor på övningar. Den mesta tiden gick till redovisning av dim.uppg.»
- Mindre uppgifter på tentan.»
- Tentamen är i sin helhet för lång för 5h.»
- Fråga 4 på tentan»


Övriga kommentarer

21. Övriga kommentarer

- Karin till statsminister och Emanuel kan få vara hennes finansminister! Jag skulle rösta!»
- Intressant och lärorik kurs. En av de roligare hittils på Chalmers.»
- Bra kurs! Jag skulle dock beskriva den som "tung", framförallt för att det är många olika saker att hålla reda på i formler, tillvägagångssätt och liknande. Man måste verkligen ha tillgång till post it-lappar för att kunna hitta i den tunga, tunga boken (har haft en del värk i nacken på grund av den faktiskt).»
- Ser fram emot nästa kurs»
- Karin är en mycket duktig föreläsare!»
- Karin har varit jätte bra, lär sig mest med en bra lärare!»
- Kursen över lag var bra men ställde låga krav.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.56
Beräknat jämförelseindex: 0.89

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från