ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-3 Mekanik och hållfasthetslära, LNB802

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»5 35%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»10 71%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 60%

Genomsnitt: 3.2

- Angående svårighetsgrad» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 76%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.23

- Kraven från läraren är för höga. Vi skall ju inte räkna på balkar resten av livet, som han verkar tro...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»11 78%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Kursen har en stor omfattning där stickprov endast kan göras» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.14

- Hade önskat lite mer undervisning om förståelse för begrepp och dragit bort lite matematikundervisning. Matematiken är inte på så hög nivå och förståelsen för begreppen är det väsentliga!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»8 57%

Genomsnitt: 3.28

- Kurslitteraturen var kass, att man inte kan ha en riktig bok. Utan en massa utskriva papperssidor var dåligt. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»12 80%

Genomsnitt: 3.8

- Suveränt som vanligt!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»4 28%

Genomsnitt: 4.14

- Läraren engagerar sig på sin fritid och svarar på mail etc.» (Mycket bra)
- 5:ā i betyg» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt samarbete»4 28%

Genomsnitt: 4.07

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»7 50%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.78

- Hög jämfört med många andra kurser.» (Hög)
- För höga krav från läraren.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 57%
Hög»4 28%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 20%
Gott»5 33%
Mycket gott»6 40%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läraren ställer orimliga krav» (Mycket dåligt)
- Tycker om lärarens sätt at undervisa och framförallt får eleverna fokuserade på sin uppgift! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inet»
- Mats»
- möjligheten att kolla upp hur uppgifter skall lösas på pingpong»
- Räknestugorna»
- Matteövningar jättebra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Varför inga laborationer?»
- mindre powerpoint»
- Bättre undervisning tyvärr var det för mycket frågetecken och obegripliga härledningar, Termodynamiken och strömningsläran var BETYDLIGT bättre undervisning.»
- När exempeluppgifter löses på tavlan behövs mer tid, pauser, så man både hinner anteckna och följa resonemanget»
- Mindre undervisning av den matematiska delen. Förstår man varför, löser man matematiken och formlerna också.»

16. Övriga kommentarer

- Mats tuffar på som tåget..!! Bra jobbat!»
- Alldeles för stor kurs ! Dela upp kursen i två delar som det var innan.»
- Ibland krånglar Mats till det, gör det svårare än det är. »
- Sammanfattningsvis har kursen varit bra och rolig!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från