ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-0 Datorintroduktion, TDA615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-10-30 - 2013-11-10
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela tiden kursen gick.

23 svarande

Högst 15 timmar»8 34%
Cirka 20 timmar»9 39%
Cirka 25 timmar»4 17%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Programmerat i Java i 5 år så kändes säkert» (Högst 15 timmar)
- I början var det mindre och under tentaveckan var det mkt. Snitt ~20.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»4 17%
25%»3 13%
50%»0 0%
75%»5 21%
100%»11 47%

Genomsnitt: 3.69

- Blev klar med kursen(dvs. den enda uppgiften) första dagen.» (25%)
- Det behövdes inte mer» (75%)
- Jag gick på alla lektioner tills jag var klar med uppgiften.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Kursmålen finns i kursplanen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 53%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.53

- När man aldrig har läst programmering tidigare så är det svårt att förstå vad det är man ska lära sig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 52%
Ja, i hög grad»8 47%
Vet ej/har inte examinerats än»2

Genomsnitt: 2.47

- Jag tyckte att uppgiften vi fick var jätte svår !» (Ja, i hög grad)
- Det var ju ingen examination i egentlig mening, utan snarare en slutgiltig inlämningsuppgift.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»6 26%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.52

- Kunde det som skulle kunnas innan kursen.» (Mycket liten)
- Kunde det mesta» (Mycket liten)
- Stort plus för den tålmodiga lärarinnan i nybörjargruppen!» (Mycket stor)
- Tycker framförallt laborationerna har varit väldigt bra. Om jag som elev ser till att vara förberedd så är de väldigt givande» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»12 52%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»4 17%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 1.91

- Jag skaffade aldrig kurslitteraturen. Känner inte att jag missade något ändå. Dock bör det sägas att jag hade ganska god datorvana sen innan, om än ytterst liten programmeringsvana.» (Mycket liten)
- Kunde det som skulle kunnas innan kursen.» (Mycket liten)
- Kunde det mesta» (Mycket liten)
- Arbetsboken är riktigt bra. Bästa betyget på den. Köpte dock inte teoriboken då jag fått höra att man klarar sig riktigt bra på arbetsboken samt egen research + föreläsningar» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»17 73%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.95

- Förstår inte riktigt varför vi ska behöva anända PING-PONG portalen. Kurshemsidan har dock varit riktigt bra!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 25%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»7

Genomsnitt: 3

- Fanns inte så många tillfällen för övningar» (Ganska dåliga)
- Tycker ej att vår handledare för nybörjare var bra. Det var även massa med personer som programmerat tidigare i nybörjargrupper så då kände man sig ännu mer vilsen när man inte ens visste vad programmering var för något.» (Ganska dåliga)
- Stor klass, mycket frågor, kö. Men tycker ledarna gjorde det bra» (Ganska bra)
- Alla föreläsare har varit väldigt entusiastiska och svarat på frågorna jag har kommit med. Det var svårare att få hjälp i laborationssalarna då det var väldigt mycket elever som ville ha hjälp. I alla fall i grupp A» (Mycket bra)
- De som undervisade var bra, och det var lätt att få hjälp av phaddrar i Hubben. Suveränt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»9 42%
Har ej sökt samarbete»2

Genomsnitt: 3.33

- Den jag började labba med kom på att han hellre ville labba själv, så det slutade med att jag gjorde det själv också (vilket på sätt och vis säkert var bra, eftersom det innebar att jag gjorde allt själv och var tvungen att förstå allt själv). Det var lite irriterande, men det är ju knappast kursens fel.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»2 8%
Låg»3 13%
Lagom»14 60%
Hög»4 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Jag tyckte att det var lite väl högt för de som var i grupp A, eftersom de flesta i gruppen var nya programmerare så var vår parallella kurs i java en utmaning för dessa. Då lades också laborationerna i denna kursen på torsdagmorgon, vilket gjorde att programmeringsinlämningarna, som ofta skulle in på onsdagar, gjorde det svårt att få tid till att förbereda sig kvällen innan laborationerna » (Hög)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 30%
Gott»13 56%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen aning, vi kunde redan allt så vi gjorde klart på en timme.» (Godkänt)
- Bra för de som inte programmerat, själv är jag rätt neutral» (Gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gruppindelningen efter kunskapsnivå. SI-handledare som fanns vid vissa tillfällen, så som pluggkvällar.»
- Föreläsarna!!!»
- Tyckte man lärde sig mycket av de praktiska delarna när man kunde få hjälp.»
- Möjlighet att göra slutuppgiften direkt»
- kursen»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjlighet till svårare uppgifter.»
- Fixa buggen i Flisp där Segment-displayen inte klarar av en sexa...»
- Väldigt svårt att ha någon nytta av föreläsningarna då dessa inte handlade om veckans uppgifter eller laborationer utan veckan senare. Vilket gjorde att man hade fullt upp med att plugga in saker inför laborationen vilket ledde till att kunskapen från föreläsningarna fick komma efter»
- Inget särskilt»
- Låt nybörjargruppen (grupp A) labba senare i veckan, i.e. fredag»
- eleverna som håller i kursen. frågar man om hjälp för att man inte fattar något kan man inte bara gå sin väg å säga att vi måste ställa en mer specifik fråga»
- En mer pedagogisk handledare som kan se till elevernas behov. Nu när man hade frågor så hade handledaren svårt att besvara dem så de hjälpte en ju inte nånting.»

15. Övriga kommentarer

- haha Rolf»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.69

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.69
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från