ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemi, KBT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-29 - 2008-11-29
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»7 50%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»13 92%

Genomsnitt: 4.92


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 3.28

- Det var lite oklart hur mycket detaljer som studenten förväntades kunna, men det blev klarare efter att man övade på gamla tentor.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»10 71%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»10 71%

Genomsnitt: 3.71

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.14

- Väldigt bra och lättläst bok.» (Mycket stor)

8. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt!

Eva Albers

14 svarande

1, dålig»0 0%
1 7%
1 7%
6 42%
5, utmärkt»6 42%

Genomsnitt: 4.21

- Hade varit trevligt med lite gamla hederliga anteckningar på tavlan!» (3)
- Lätt att förstå, lagom tempo.» (5, utmärkt)

9. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt!

Christer Larsson

14 svarande

1, dålig»0 0%
4 28%
2 14%
7 50%
5, utmärkt»1 7%

Genomsnitt: 3.35

- Skriver otroligt litet och otydligt på tavlan!» (2)
- Det var väldigt svårt att se vad han skrev. Det gjorde att jag inte kunde lyssna och skriva samtidigt. Han borde verkligen använda sig av power point!» (2)
- Skulle vara lättare med lite fler tillhörande bilder, för att förstå sammanhanget bättre.» (4)
- Ofta svårt att förstå men kan ha berott på att christers del var den svåraste och mest komplicerade delen.» (4)

10. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt!

Joakim Norbeck

14 svarande

1, dålig»0 0%
2 14%
1 7%
7 50%
5, utmärkt»4 28%

Genomsnitt: 3.92

- Det var väldigt svårt att se vad han skrev. Det gjorde att jag inet kunde lyssna och skriva samtidigt. Han borde verkligen använda sig av power point!» (2)
- Lite osammanhängande/ofullständiga anteckningar. » (3)
- Bra med mycket bilder, gick lite fort ibland.» (4)
- Förklarar på ett bra sätt men beskrivande bilder.» (5, utmärkt)

11. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. innehållet, relevans för kursen

14 svarande

1, dåliga»0 0%
0 0%
2 14%
6 42%
5, utmärkta»6 42%

Genomsnitt: 4.28

- Gav bra förståelse. En genomgång av fotosyntesen hade dock varit till hjälp innan första laborationen. Kapitlet om detta var svårt att ta sig igenom och förstå på egen hand.» (5, utmärkta)
- Gav en bättre förståelse.» (5, utmärkta)

12. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. genomförandet, handledning?

14 svarande

1, dåligt»0 0%
0 0%
4 28%
7 50%
5, utmärkt»3 21%

Genomsnitt: 3.92

- Ingen stress vilket är bra. Kanske något kort tid på seminariet, blev lite stressigt på slutet och man han inte riktigt förstå vad man kom fram till och hur.» (4)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.78


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 4

- Bra med sista frågetillfället!» (Mycket bra)
- Har ej sökt hlälp utanför lektionstid.» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 71%
Hög»4 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Framförallt mycket att läsa, tog lång tid.» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»5 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»7 50%
Mycket gott»6 42%

Genomsnitt: 4.35

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- det mesta»
- Att undevisningen till största del är placerad i början av läsperioden.»
- Laborationerna!»
- Bra laborationer.»
- jag tycker upplägget av kursen var bra. Bra att ha många föreläsningar i början.»
- Tycker upplägget med föreläsningarna var bra och att man fick instuderingsuppgifter på Christers del av kursen.»
- kursboken, föreläsningshandoutsen av Eva»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man ser inte vad Christer skriver på tavlan vilket ledde till en del missförstånd»
- Förberedande genomgång av fotosyntesen inför laboration 1.»
- Joakim och Christers val av hjälpmedel på sina föreläsningar måste ändras. Har man dålig handstil behöver man inte skriva/rita allt på tavlan!»
- Joakims del av kursen kan vara svår att få ett grepp om, hur det verkligen går till. Det finns dock väldigt bra animationer om t.ex. translation på youtube, detta tycker jag borde användas i kursen!! Det underlättade något enormt för förståelsen av vissa delar!»

21. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs som är allmänbildande. »
- Lite frustrerande med tre olika föreläsare, med tre väldigt olika utlärningsmetoder.»
- På youtube finns många bra filmer som beskriver viktigta delar i kursen. Använd er av dem. De gör det hela mycket mer övergripligt! Finns vissa där som är väldigt bra!!»


Kursutvärderingssystem från