ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering BMT015 Bärande konstruktioner, BMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-20
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»20 29%
Mycket bra»46 68%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.67

- Kunde ha diskuterats lite mer på övningstillfällen» (Ganska bra)
- Bra att kursmålen som gåtts igenom på varje föreläsning tydligt redovisas.» (Mycket bra)
- » (Mycket bra)
- Tycker att innehållet är mycket bra!» (Mycket bra)
- Jag har inte läst kursmålen då upplägget på kursen är så självklart att följa så man vet vad som är "godkänt" ändå.» (Vet ej)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»25 36%
Mycket bra»43 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.63

- Fattar inte helt vad som menas med målet. Om det betyder att man ska veta om tvärkraftskapacitet, momentkapacitet och materialer, jag då har det varit mycket bra. Men tycker målet är lite diffust.» (Ganska bra)
- Tyckte att det var lite för kort om hur man översätter en verklig modell till beräkningsmodell. Det kan vara bra att försöka lägga in det i varje delmoment under kursen och inte bara i slutet, blev lite för igenomhastat under näst sista föreläsningen/räkneövningen eftersom man måste lägga mycket tid på betong tvärkraft. I övrigt mycket bra!» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå verkningssättet hos enkla bärkraftverk av trä, stål och armerad betong.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 22%
Mycket bra»51 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.74

- Instuderingsfrågorna ger väldigt mycket bra förståelse för » (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: dimensionera för och kontrollera moment- och tvärkraftskapacitet för stål, trä- och armerade betongkonstruktioner i brottgränstillstånd.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 11%
Mycket bra»59 88%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88

- Ingen tvekan om att man kan det efter kursen!» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 11%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»49 73%

Genomsnitt: 3.47

- Att delmålen fanns med i slutet av varje föreläsning är ett stort plus.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- bra genomgång om vilka kursmål som gåtts genom varje föreläsning!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tycker att det är väldigt bra att de mål som dagens föreläsning behandlar och att det summeras i slutet av föreläsningen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra med genomgångar av målen efter varje föreläsning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»57 95%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.05

- Tycker att det är bra krav som ställs, man får en djupare förståelse för tidigare kurser också (t.ex. hållfen)» (Ja, målen verkar rimliga)
- mycket i en kurs» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 20%
Ja, i hög grad»47 78%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.81

- Konstigt med en fråga som inte liknar något av de övningstal som ingår i kursen. Normalkraftfråga där det gällde att hitta rätt sidor i boken i ett kapitel utan register. Känns som det handlade om att lyckas hitta bäst och inte om att i första hand testas på kursinnehållet.» (I viss utsträckning)
- Teoridelen var OK. Upgift 5-6 lika så, men uppgift 7 och 8 var under all kritik. » (I viss utsträckning)
- Eftersom uppgifterna på tentan lottas så kan man inte direkt säga att alla målen testas, teoretiskt kan ju alla frågor handla om samma lärmål. Fast i konstruktionsuppgiften testas de flesta målen.» (I viss utsträckning)
- Bra men lite konstigt med lottning av frågor då vissa områden har betydligt större tyngd i kursen och kanske borde utgöra en större del av tentamen. » (I viss utsträckning)
- fick ett problem vi aldrig tidigare har sett eller arbetat med..» (I viss utsträckning)
- fråga nummer fyra tycker jag var oerhört besvärligt ställd. Jag förstod inte frågan överhuvudtaget. Tycker inte den gav en möjlighet att utnyttja sin analysförmåga. Tråkigt, då hade jag nog fått en femma istället för 4.» (I viss utsträckning)
- Dock var det visa uppgifter man såklart hade haft hellre på tentan av det svårare slaget som man sett innan tillskillnad från dom vi fick.» (Ja, i hög grad)
- det är tenta med typtal, men det tycker jag är bra då det ändå är det som man ska kunna. detta gör att fler klarar kursen, det betyder inte att tentan är för lätt.» (Ja, i hög grad)
- Tycker att upplägget på tentan är mycket bra» (Ja, i hög grad)
- Bra att vi fått se hur tentan är uppbyggd och hur den rättas i god tid före tentamenstillfället.» (Ja, i hög grad)
- det blev lite konstigt med lottningen av uppgifter då vissa moment ej kom med, tex dragarmering av balk» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 2%
Ganska stor»14 20%
Mycket stor»51 76%

Genomsnitt: 3.73

- Hoppade in sent i kursen så den mesta undervisningen hade redan varit.» (Ganska liten)
- kunde behövt mer tid till att räkna själva de kunde kollat våra konstruktionsuppgifter bättre då fel inte blev upptäckta» (Ganska stor)
- Jättebra kursupplägg. Väl genomtänkt och planerat. alla olika delar hängde ihop väldigt bra.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar och övningar» (Mycket stor)
- riktigt bra föreläsare! sen hade jag rasmus som övningsledare. båda två var bland dem bästa jag haft under chalmerstiden! synd att rasmus inte ska undervisa i den kursen mer..» (Mycket stor)
- Det har varit riktig bra undervisning. Båda övningsledarna (Hendrik) och Karin har gjort ett riktigt bra jobb. Kursens struktur och "genomplanerathet" har gjort kursen bra.» (Mycket stor)
- Jag har varit på i stort sett varje föreläsning och räkneövning för att det verkligen har gett något att vara där, till skillad från andra kurser!» (Mycket stor)
- KARIN ÄR DUKTIG SOM FÖRELÄSARE! FiLiP VAR EN MKT BRA ÖVNINGSLEDARE.» (Mycket stor)
- men mer vikt borde lagts på den övergripande förståelsen, för olika konstruktioners verkningssätt och vilka antaganden som är lämpliga» (Mycket stor)
- Jag tycker att hela kursen har varit mycket bra upplagd, väldigt pedagogisk och väl genomtänkt» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 9%
Ganska stor»25 37%
Mycket stor»35 53%

Genomsnitt: 3.43

- Jättebra föreläsningar. Karin är en av dom absolut bästa vi haft under utbildningen.» (?)
- blir för mycket teori på en gång, blanda med exemplen och fläta samman med övningar» (Ganska liten)
- Men de få jag hann gå på var väldigt givande.» (Ganska liten)
- Karin har varit både pedagogisk, strukturerad. Mycket bra!» (Mycket stor)
- Bästa strukturen på föreläsningar hittills under min tid på Chalmers» (Mycket stor)
- Mycket bra med tydliga powerpoints, trevlig och pedagogisk föreläsare » (Mycket stor)
- lite svårt att förstå genomgången just under föreläsningen, men efter det får sjunka in ett tag och efter att övningsledaren gått genom samma sak med exempel så blir det en kanon kombination!» (Mycket stor)
- Kvalitén på föreläsningarna har varit väldigt hög. Det finns utrymme för att ställa frågor, man får alltid svar och framförallt så förstår man svaren!» (Mycket stor)
- Karin har väldigt bra och strukturerade föreläsningar. Det var bra när power-point-bilderna kom ut tidigare så att man kunde ha med sig dem till föreläsningen.» (Mycket stor)
- Hon är ju bara bäst!» (Mycket stor)
- Karin har varit extremt strukturerad och väldit lätt att förstå vad hon menar. Kanon!» (Mycket stor)
- Bra att det tydligt gicks igenom instuderingsfrågorna. » (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»13 19%
Mycket stor»52 77%

Genomsnitt: 3.73

- Hann bara gå på en, innan jag hade börjat läsa något. Hade jag hunnit gå på fler hade de säkert gett mycket om jag hade läst lite innan så jag visste vad det handlade om.» (Mycket liten)
- Rasmus var bra som övningsledare. Skull vara ännu lite bättre om han skrev upp talet på tavlan eller liknande så att det var lättare att förstå vad uppgiften gick ut på om man inte själv hade boken med sig.» (Ganska stor)
- mer tid till att räkna själva berätta mer vilka moment som är viktiga att kolla och när..» (Ganska stor)
- Jättebra! Rasmus Rempling har varit en jättebra övningsledare!» (Mycket stor)
- Filip var en mycket bra och engagerad och väl förberedd övningsledare.» (Mycket stor)
- Rasmus är kung» (Mycket stor)
- Rasmus var en otroligt bra övningsledare, På övningarna lärde jag mig hur jag skulle räkna de olika räkneexemplena samt bra hjälp vid konstruktionsuppgiften» (Mycket stor)
- som ja skrev tidigare har dem varit guld värda!» (Mycket stor)
- Tycker det är synd att Rasmus Rempling inte fortsätter som övningsledare!» (Mycket stor)
- Det är svårt att få hjälp på övningarna eftersom det är mycket frågor. Fler konsultations tillfällen under kursens gång kanske hade varit bra.» (Mycket stor)
- Rasmus är en riktigt duktig lärare!» (Mycket stor)
- Rasmus är grym!» (Mycket stor)
- Bra övningar, Filip var duktig på att förklara och bra att han i slutet lade extratid på att låta många grupper få redovisa trots att det drog ut över tiden» (Mycket stor)
- Fast skulle varit bättre med fler övningar så att man hann räkna vanliga tal också, och inte bara redovisa och ställa frågor om konstruktionsuppg.» (Mycket stor)
- Kunde varit fler då de var ont om tid för både frågor på uppgifter och redovisning av konstruktionsuppgiften.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgifterna varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»10 15%
Mycket stor»55 83%

Genomsnitt: 3.81

- Satt bara och läste av uppgiften som demoräknats och skrev av. Hade varit bättre om den varit lite enklare och man fått fundera mer själv.» (Ganska liten)
- Man får lite för mycket ledning i vissa delar av uppgiften. Man lär sig mer om man måste tänka lite.» (Ganska stor)
- kunde som sagt kollat genom de bättre. gjorde några fel som inte upptäcktes och då lär man sig fel ju..» (Ganska stor)
- Hade varit bra om de kollat meer om man gjort rätt eller inte så att man verkligen lär sig. » (Ganska stor)
- Jättebra upplägg, nivå och arbetsbelastning.» (Mycket stor)
- Bra att den följde föreläsningar och övningar genom hela kursen.» (Mycket stor)
- Däremot borde delredovisningarna varit mer nogranna, exempelvis upptäckte vi ett rejält fel efter att vi delredovisat etapp 1, detta borde inte kunnat slinka igenom redovisningen...» (Mycket stor)
- Mycket bra, speciellt bra med olika delettapper och delredovisningar. Dock tykcer jag att redovisningarna kunde varit mer utförliga, så att man lättare insåg om man hade gjort något fel. » (Mycket stor)
- den har varit riktig rolig att göra! man har förstått precis vad man har gjort tack vare att den ligger parallellt med föreläsning och övning. riktigt bra kompliment till resten av undervisningen. inlämningsuppgifter i vissa andra kurser känns mer som en belastning än en bra sak. men så känns det absolut inte i denna kursen!» (Mycket stor)
- Konceptet med en konstruktionsuppgift är mycket bra eftersom man verkligen tvingas att hänga med i kursen. Sen var det en intressant uppgift, dock saknade jag lite mer koll på att man hade räknat rätt. Vissa moment var ju svårare än andra och där hade det känns skönt om man kunde få reda på att man gjort ungefär rätt. » (Mycket stor)
- VÄLDIGT BRA MED NÅGOT SOM KOPPLAR TILL VERKLIGHETEN» (Mycket stor)
- Konstruktionsuppgiften följde föreläsningar och övningar och täckte in det mesta av kursen» (Mycket stor)
- Den är riktigt bra utformad! Jag hade däremot föredragit en lite mer grundlig kontroll när vi redovisar. jag hade gjort avgörande fel på vissa ställen som inte läraren upptäckte. Jag trodde alltså att det var rätt enda till någon annan hade gjort uppgiften och vi började diskutera.» (Mycket stor)
- Känns som en bra sammanfattning av kursen och dess mål» (Mycket stor)
- Den har varit väldigt bra för att tvingas ta tag i det som annars känns svårt och ogreppbart innan man börjat. Följde föreläsningar och övningar bra också. Toppen!» (Mycket stor)
- Dock hade de varit bra med något dataprogram där man kunde kontrollera sina svar.» (Mycket stor)

12. Hur påverkade "tänk-själv" uppgifterna kvalitén på föreläsningarna?

Under föreläsningarna var det ibland korta "tänk-själv" uppgifter, där ni fick några minuter på er att fundera och diskutera med grannarna. Hur anser du att dessa tillfällen påverkade kvalitén på föreläsningarna?.

66 svarande

Negativt»5 7%
Positivt»42 63%
Varken eller»19 28%

Genomsnitt: 2.21

- För stressigt och det är ofta så att samma personer yttrar sig först, så då får de andra som tar lite längre tid på sig inte möjlighet att tänka själva utan yttre påverkan. Detta kan i vissa fall sänka självförtroendet hos personer.» (Negativt)
- i alla fall lite positivt» (Positivt)
- Man vaknade till och insåg att tankekraften hjälper en framåt i inlärningsprocessen» (Positivt)
- Man förstår bättre och "vaknar till" när man måste tänka lite själv.» (Positivt)
- oftast hade jag ingen aning om det rätta svaret, men man kunde tillsammans med grannen diskutera fram ett hyfsat rimligt svar. trots att klassen inte var så allert på att svara under dessa tillfällena så tror jag att det är en bra grej! man vågar bara inte svara fel..» (Positivt)
- Det var lite stelt i början eftersom man inte riktigt kom ihåg sånt som man lärde sig i tidigare kurser men mot slutet tyckte jag att det var väldigt bra, speciellt när man låg i fas med hemtalen/konstruktionsuppgiften.» (Positivt)
- ENDEL TYCKER DETTA ÄR JOBBIGT, JAG TYCKER DET ÄR BRA ATT SAKER SOM SAGTS KAN SJUNKA IN OCH ETT NYTT PERSPEKTIV GES. FILIPS PAUSER NÄR HAN SUDDAR TAVLAN ÄR BRA PÅ SAMMA SÄTT TYCKER JAG :D MAN HINNER I KAPP MED SINA ANTECKNINGAR.» (Positivt)
- Mycket bra! Även om klassens respons ibland är obefintlig så tänker de flesta av oss faktiskt till.» (Positivt)
- Riktigt bra att man får stanna upp och tänka lite själv, i många andra kurser aler bara föreläsaren på och man kan inte ta in och förstå informationen» (Positivt)
- bra om det är i samband med instuderingsfrågor» (Positivt)
- Skadar inte att få tänka lite själva, det blir nog dessutom lättare att få igång en dialog under föreläsningarna om studenterna engageras mer.» (Positivt)
- För mig har dessa endast gett tillfälle att diskutera andra saker. Väntar hellre tills svaret, med förklaring kommer.» (Varken eller)
- Kunde inte alltid förstå vad som skulle tänkas ut» (Varken eller)
- Vet ej, var inte med på någon sådan.» (Varken eller)
- Blir lätt hjärnsläpp när en sådan fråga kommer hastigt... Så då sitter man mer och väntar in svaret istället för att tänka...» (Varken eller)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 6%
Ganska stor»26 39%
Mycket stor»36 54%

Genomsnitt: 3.48

- Han inte läsa så mycket. Stressigt med konstruktionsuppgiften och mycket kötid för svar på frågor och redovisning. Konstruktionsuppgiftens frågor var ej strukturerade och upprepade samma sak i samma stycket. Det var en konst att tyda vad det var ni ville vi skulle göra.» (Ganska liten)
- Boken känns väldigt slarvigt skriven, lite oseriös. Många nödvändiga formler saknas ( tex Jouravskis) och det är stavfel här och var. Alla kapitel borde ha ett register!» (Ganska stor)
- Har inte hunnit ta mig igenom läsningen helt. PP-föreläsningarna var väldigt bra sammanfattningar på kursen.» (Ganska stor)
- Tycker att instuderingsfrågorna har gett väldigt mycket till förståelsen och det har även blivit lättare att räkna på det som man faktiskt förstår teorin bakom. Sen var det lite synd att min bok (2008) inte hade rätt formel på tvärkraften (b_eff för Vrd) för trä, vet inte om jag missade det men det kunde ha nämnts en gång mer än det gjordes.» (Ganska stor)
- Bra skrivna texter, dock synd att delarna är så ojämna, hade gärna sett en mer gemensam struktur. Vill ha inde för stål.» (Ganska stor)
- som sagt, väldigt mycket i en kurs» (Ganska stor)
- bra kompendium!» (Mycket stor)
- böckerna är toppen! exempelsamlingen har toppenfacit till skillnad från vad vissa andra kurser har. det underlättar väldigt mycket när man sitter hemma själv och studerar.» (Mycket stor)
- Boken var bra men störande mycket stavfel/skrivfel i den.» (Mycket stor)
- enkelt och bra kursmatrial» (Mycket stor)
- Måste ju ha den och slå i, men har dock inte läst överdrivet mycket i den... » (Mycket stor)
- Välanvända, lite jobbigt med felstavningarna i trädelen.» (Mycket stor)
- Bra skrivna böcker, lätta att ha som uppslagsverk.» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 36%
Mycket bra»40 61%

Genomsnitt: 3.6

- Har i princip inte anävnt kurshemsidan i den här kursen så jag akn nog inte svara på den frågan... » (?)
- Studentportalen i allmänhet har fungerat dåligt.» (Ganska bra)
- Jättebra att räkneövningarna läggs upp på kurshemsidan, annars hade det varit jobbigt med konstruktionsuppgiften om man hade missat någon övning.» (Ganska bra)
- Det fungerade bra från ert håll, men studentportalen i allmänhet fungerar ju inte bra. Det är ofta svårt att komma åt kurshemsidan kvällstid.» (Ganska bra)
- Fint om ni skriver betygsgränserna på tentorna. » (Ganska bra)
- Bra att PP-föreläsningarna lades ut innan föreläsningen så att man kunde anteckna på dem.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»28 43%
Hög»33 50%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.53

- Svårt att svara på eftersom jag läste in hela kursen på mindre än halva tiden...» (?)
- Konstruktionsuppgiften höll ett tempo som gjorde att teorin sjönk in.» (Låg)
- hög men det är kul att jobba mycket när kursen är bra» (Hög)
- Hög som betyder normalt.. Det är väl alltid ganska hög arbetsbelastning» (Hög)
- Det har varit hög belastning men samtidigt tycker jag att det har varit hög belastning på ett bra sätt. Konstuktionsuppgiften tvingar en att inte skjuta upp lärandet till tentaveckan. Sen kände jag nästan att det var tråkigt när det bara var två tillfällen i veckan mot slutet. » (Hög)
- Kursen tar lång tid om man ska hinna räkna alla rekommenderade räkneuppgifter, men den andra kursen tar så lite tid att det är ok. » (Hög)
- Vet att vissa tyckte den var för hög men för mig var den lagom. I och med att det alltid fanns hjälp och få och ni inte hade krånglat till det med Matlab som i Hållfasthetsläran så var det ett jättebra moment i kursen.» (Hög)
- Han inte läsa litteraturen så mkt som jag hade velat. Tycker ju detta är intressant.» (Hög)
- Bra med mycket i början, gav en tid att smälta kunskapen till tentan.» (Hög)
- Jag fick känna mig konstant STRESSA för den här kursen, för det är så mycket att göra för att kunna hinna med alla saker som pågår undertiden.» (För hög)
- i början var den för hög med tanke på att vi inte hade tid med den andra kursen överhuvudtaget! » (För hög)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»15 22%
Mycket bra»43 65%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 3.66

- Lämnade en del övrigt att önska. En väldigt stor del av övningstiden gick till att räkna på tavlan, och resterande tid gick åt till att redovisa. Gav få möjligheter till lärarkonsultation under övningar. » (Ganska dåliga)
- för lite tid» (Ganska dåliga)
- för mkt kötid, blev stressad.» (Ganska dåliga)
- Det var lite svårt de två-tre sista veckorna när man höll på med konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)
- Lite dåligt med tid för frågor på övningarna i slutet av konstruktionsuppgiften. övningstimmarna gick då åt till att räkna på tavla, vilket var nyttigt men skulle va bra om det då också fanns tid att ställa frågor om uppgiften..» (Ganska bra)
- Hög belastning på övningsledare i slutet av kursen» (Ganska bra)
- På övningarna när det var många som skulle redovisa konstruktionsuppgiften eller fråga om hjälp blev det ofta väldigt lång kö för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Lite tid att ställa frågor under övningarna pga delrapportering av konstruktionsuppgiften » (Ganska bra)
- Bra med jourtider!» (Mycket bra)
- bra när man kunde komma till forskarhuset för att fråga om hjälp under tentaplugget.» (Mycket bra)
- Mycket kompetenta och framförallt pedagogiska lärare!!» (Mycket bra)
- Engagerade lärare!» (Mycket bra)
- Rasmus Rempling är väldigt välkomnande vad gäller frågor. Toppen!» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»11 16%
Mycket bra»51 77%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.8

- det här att vi skulle jobba två och två funkade inte alls! kanske ha samma värden? och ett krav på att man ska redovisa gemensamt?? eller säga att det inte är ett grupparbete för det var det verkligen inte!» (Ganska dåligt)
- Har själva varit en del upptagen under läsperioden, men utom det har det funkat bra.» (Ganska bra)
- Olika takt i konstruktionsövningsgruppen gjorde att samarbetet kunde varit bättre» (Ganska bra)
- Det var väldigt bra att alla fick olika indata till konstruktionsuppgiften, då fick man verkligen diskutera rimligheten i sina beräkningar.» (Mycket bra)

18. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»35 53%
Hög»24 36%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.36

- Tack vare att den andra kursen inte krävde lika mycket som bärande-kursen så blev det en lagom läsperiod. Men det hade varit tufft med två lika krävande kurser» (Lagom)
- Men inte alls som förra året så det var lugnt » (Hög)
- Hög och det är Bärande som har stått för belastningen (inget negativt).» (Hög)
- Bra med en vecka där man får tid till att ta in allt och räkna själv i slutet!» (Hög)
- Men inte för hög.» (Hög)
- Har läst 150%» (Hög)
- se frågan 15 » (För hög)


Önskade åtgärder

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften, övningarna, Rasmus Rempling»
- Konstruktionsuppgiften!»
- Det mesta!»
- Kursens upplägg var väldigt bra, så det borde bevaras. Sen tyckte jag att Karin, Filip och konstruktionsuppgiften var bra.»
- Allt!»
- Konstruktions uppgift med tillhörande övningstillfällen.»
- Allt men framför allt Karin som föreläsare.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Lärare, möjligheten till engelskspråkig räkneövning»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften känns nödvändig för att verkligen lära sig innehållet i kursen. »
- Konstruktionsuppgiften är ett väldigt bra sätt att ligga i fas. Bra med redovisning successivt under läsveckorna. Bra med instuderingsuppgifter!»
- konstruktionsuppgiften»
- Rasmus! Konstruktionsuppgiften Exempelsamlingen »
- Konstruktionsuppgiften. bra röd tråd!»
- konstruktionsuppgiften och hela upplägget med föreläsning och övningar.»
- Satsningen på pedagogiken, konstruktionsuppgiften, instuderingsfrågorna»
- Konstruktionsuppgiften»
- det faktisk väldigt bra med allt vi gjorde i denna kursen ,man känner sig att man måste göra alla moment för att förstå saker betyder. men som sagt väldigt hög arbetsbelastning.»
- Hela upplägget»
- Konstruktionsuppgiften, Karin, Rasmus.»
- Konstruktionsuppgiften, bra att den följer kursen tydligt. Bra med inlärningsfrågor..»
- konstruktionsuppgiften»
- Övningsledarna»
- Konstruktionsuppgiften. Karin och Rasmus.»
- övningar»
- Kostruktionsövningen var bra»
- KOnstruktionsuppgiften och instuderingsfrågorna, ger en bra grund tll förståelse av både teorin och beräkningsmetoderna.»
- Karin (det heter väl föreläsaren?!) och Rasmus. De är båda extremt pedagogiska och fantastiska undervisare! »
- Karin. Övningarna. Konstruktionsuppgiften. »
- Konstruktionsuppgiften»
- Allt!»
- Konstruktionsuppgiften »
- Konstruktionsuppgiften och Rasmus »
- Konstruktionsuppgiften med vissa förbättringar och teorifrågorna.»
- konstruktionsuppgiften och övningarna var väldigt bra»
- Övningarna och konstruktionsuppgiften»
- Att mycket jobb låg i början av läsperioden så man verkligen kom igång. De regelbundna redovisningstiderna vilket gör att man vill ligga i fas. De tydliga genomgångarna av instuderingsfrågorna på föreläsningarna.»
- Allt, finns ingenting dåligt med kursen»
- Engelska övningar. Knstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften »
- konstruktionsuppgiften»
- Lärare och en engelskspråkig övningssal.»
- Kursens upplägg har varit kanon! Behåll föreläsaren!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Register för stålkapitlet, bort med design och konstruktionsdags obligatoriet, var ju 4h pina, i princip.»
- Typ inget.»
- Föreläsningarna»
- Inget direkt»
- Fler övningstillfällen»
- Det hade varit intressant att fokusera ännu mer på helhetsbilder av hur momentdiagram ser ut på exempelvis en stödmur för att veta var dragarmering behövs. Rent generellt hur konstruktioner fungerar. Detta var klurigt. Hade även varit intressant att få se lite mer saker i verkligheten alt. på bild och inte bara se det i text för att lättare förstå vad som eftersöks och vad som menas. Detta gäller t.ex. ord som bockrygg, formbräda, stämp o.s.v.»
- räknestugor eller liknande där man kan få hjälp med räknetal eller frågor till konstruktionsuppgiften. Nu gick hela övningstillfället till redovisningar.»
- tydligare genomgång av det sista avsnittet om konstruktioner, detta förstod jag inte mycket av. »
- vet ej, är väldigt nöjd med allt!»
- Att bara få ut pappren på konstruktionsuppgiften var smidigt, men det gjorde inte alltid att man försto, när det bara var att formelstoppa. Man kan t.ex. ge mer detaljerat vart man hittar formlerna, och hur man användar dem. Inte bara skriva de rakt in. (Detta gäler det papper man fick utdelat under kursens gång)»
- Lite mer kontroll av konstruktionsuppgiften så man inte lär sig att räkna något på fel sätt (främst etapp 5 och 6)»
- Boken är inte enhetlig.»
- fler konsultations tillfällen»
- Lite mer fokus på K-uppgifterna. Det är lätt att räkna, men svårt att verkligen förstå teorin bakom!»
- Mer konsultationstid under själva konstruktionsuppgiften »
- Fler jourtider på institution tidigare i läsperioden, för när räkneövningarna inte gett någon tid för konstruktionsuppgiften har det blivit stressigt att få hjälp, speciellt när det är många som vill redovisa och många som vill ha hjälp!»
- Konstruktionsuppgiften»
- En lite mer grundlig kontroll när vi redovisar konstruktionsuppgiften. Jag hade gjort avgörande fel på vissa ställen som inte läraren upptäckte. Jag trodde alltså att det var rätt enda till någon annan hade gjort uppgiften och vi började diskutera.»
- föreläsningarna kan innehålla mer exemplen, och sammanflätas mer med övningarna så att de handlar om samma!»
- Kurskompendiet skulle kunna vara lite mer pedagogiskt kanske, var lite svårförstått ibland»
- Mer kontroll av konstruktionsuppgiften!»
- Inget som jag kan komma på direkt. Kanske mer tid åt att redovisa.»
- Fler övningstillfällen»
- Skriv om frågorna på konsruktionsuppgiften, man blir stressad som student om man måste vänta på sin tur en lång stund bara för att fråga om en konstig formulering av en fråga i konstruktionsuppgiften. Detta var genomgående genom hela uppgiften. Jag var i engelska grupp.»
- skulle gärna se att de gick något fortare med konstruktionsuppgiften i börjar, mindre tid till framför allt trä och mer till betong.»
- Fler övningstillfällen, alternativt separata redovisningstillfällen.»
- Ingenting»
- Beräkningsgångarna för beräkning av tvärkraftsarmering i konstruktionsuppgiften borde delas ut lite senare.»


Övriga kommentarer

21. Övriga kommentarer

- har varit en bra kurs med väldigt tydliga mål om vad studenten förväntas lära sig. Ni har en tenta där ni verkligen försöker undvika typtal och detta tycker jag är helt okej då ni så tydligt redovisar vad vi förväntas kunna. Har börjat uppskatta alla dessa dimensioneringsuppgifter som ges i vissa kurser. De kan vara lite sega och ta mycket tid men är man med bra människor så blir dessa stunder väldigt sociala samtidigt som de gjort att jag lärt mig mycket av kurserna på dessa.»
- Mycket bra kurs!»
- En rolig kurs, med bra lärare!»
- Detta var definitivt en av de bästa kurserna vi har haft hittills, kanske DEN bästa.»
- Bra kurs!»
- Rasmus var bra! »
- Intressant och rolig kurs.»
- Kursen är jätte bra upplagd och även om det inte är mitt favoritämne tyckte jag att kursen var intressant. Ni har gjort ett jätte bra arbete! »
- Ovanligt välplanerad och bra kurs med lagom arbetsbelastning. Dessutom har föreläsare och övningsledare satsat på pedagogiken vilket gör det hekla mycket lättare!»
- Både föreläsare och övningsledare (Filip) var riktigt bra och pedagogiska! »
- Mycket bra och strukturerad kurs! Det var bra att föreläsningarna var klara i god tid före tentan.»
- Man bör absolut ha kvar samma typ av upplägg av kursen till nästa år och fler kurser borde inspireras av detta upplägg. Varje föreläsning har ett tydligt mål där man verkligen går igenom en viss del av kursmålen, föreläsningarna är även mycket bra tidsplanerade, vilket uppskattas och gör att man får ett seriöst intryck både på föreläsaren och kursen rent generellt. »
- Jag går AT, tycker att denna kurs borde vara ett självklart moment i min utbildning, därför valde jag till den.»
- Den bästa kursen vi har haft hittills, definitivt. Den var strukturerad, rolig och inspirerande och dettaa mycket tack vare föreläsaren och övningsledarna. Tack!»
- <trevliga lärare, men jag skulle vilja ha mer jourtider tidigare! Det finns knappt tid att fråga om saker.»
- Bra kurs, Rasmus var jättebra som övningsledare.»
- Bästa kursen hittills!»
- Den hittills bästa kursen jag läst på Chalmers. Andra institutioner borde ta efter Er. Bra jobbat»
- bra och lärorik»
- Kanonbra kurs!»


Kursutvärderingssystem från